Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HYPOTYREOS Qulturum, 13 september 2012 Oskar Lindholm, spec. läkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HYPOTYREOS Qulturum, 13 september 2012 Oskar Lindholm, spec. läkare"— Presentationens avskrift:

1 HYPOTYREOS Qulturum, 13 september 2012 Oskar Lindholm, spec. läkare
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov

2 Dagens program FAKTA-dokument - bit för bit
Patienter som ej når målvärdet Behandling med T3: Liothyronin & Armour Hypotyreos typ 2 & Wilsons syndrom

3 FAKTA-dokumentet ”Hypotyreos”

4 Vårdnivå och remiss Primär hypotyreos  Primärvård
Mycket grav hypotyreos med allmänpåverkan (myxödemkoma)  akutremiss till internmedicinsk akutmottagning Central hypotyreos  remiss till endokrinmedicinsk mottagning

5 Diagnostik och utredning Orsaker till primär hypotyreos
Autoimmun tyreoidit Genomgången tyreoideakirurgi Genomgången radiojodbehandling Extern strålbehandling av halsregionen Tidigare tyreoideasjukdom (tyreoidit, Mb Graves) Läkemedel (litium, amiodaron, interferon, jod) Jodbrist

6 Diagnostik och utredning Autoimmun tyreoidit
Praktiskt taget alltid orsaken när tidigare frisk, vuxen person insjuknar i hypotyreos! 5-10 gånger vanligare hos kvinnor 2-3% av kvinnor drabbas, topp post-partum och efter klimakteriet Förhöjda TPOAk hos ca 95% markör, ej sjukdomsalstrande ej specifik: Mb Graves 60-85% ”frisk population” 12%

7 Diagnostik och utredning Orsaker till primär hypotyreos
Alla alternativa orsaker till hypotyreos kan uteslutas genom noggrann anamnes Vid klar primär hypotyreos krävs därför ingen ytterligare utredning utöver anamnesen Inga allvarliga differentialdiagnoser finns!

8 Diagnostik och utredning Övergående hypotyreos
Non-Thyroidal Illness (NTI) Hypotyreotisk fas av utsvämningstyreoidit

9 Diagnostik och utredning Non-Thyroidal Illness (NTI)
Kallas även ”Euthyroid Sick Syndrome” och ”lågt T3-syndrom” Övergående rubbningar av tyreoideastatus i samband med annat sjukdomstillstånd: Infektioner Vaskulära händelser (stroke, AMI) Trauma Operationer Skall ej behandlas Ta om prover i lugnt skede

10 Non-Thyroidal Illness

11 Diagnostik och utredning När misstänka hypotyreos
Symtom Trötthet Viktuppgång Svullnad Frusenhet Torrt hår/håravfall Klåda/torr hud Ledvärk, muskelvärk Huvudvärk Associerade tillstånd Depression Demens Hypertoni Hyperkolesterolemi Hyponatremi Amenorré Infertilitet Erektil dysfunktion Annan autoimmun sjukdom Struma Läkemedel (litium, Cordarone)

12 Diagnostik och utredning Provtagning
Ofta diffus och ospecifik symtombild – var därför frikostig med att screena för hypotyreos! Provtagning TSH fT4

13 Diagnostik och utredning Tolkning av provsvar
1. TSH högt + fT4 lågt Klar primär hypotyreos, ingen ytterligare utredning krävs I princip alltid behandlingsindikation Är TSH-stegringen endast måttlig (<10 mIU/L) kan det dock vara rimligt att diagnosen bekräftas med nytt prov inkl TPOAk efter 4-6 veckor.

14 Diagnostik och utredning Tolkning av provsvar
2. TSH högt + fT4 normalt S k subklinisk hypotyreos Diagnosen bör bekräftas med nytt prov inkl. TPOAk efter 4-6 veckor Behandlingsindikation om Symtom förenliga med hypotyreos föreligger TSH >10 Förhöjda TPOAk stärker behandlingsindikation Om TSH <10 mIU/L bör behandlingen omprövas efter 3-6 månader.

15 Diagnostik och utredning Tolkning av provsvar
Subklinisk hypotyreos med TSH 4-10 mIU/L utan symtom utgör en gråzon Evidens för behandling är svaga Ökad risk för CHD, men ej ökad mortalitet (Rodondi et al, 2010) >85 år ev minskad CHD-risk och all-cause mortality! (Gussekloo et al, 2004) Följ med provtagning var 6-12 månad, påbörja behandling när TSH >10 mIU/L o/e symtom uppträder

16 Diagnostik och utredning Tolkning av provsvar
3. TSH lågt, normalt eller marginellt stegrat + fT4 lågt Misstänk central hypotyreos (påverkan på hypothalamus/hypofys-nivå) Bekräfta diagnosen med nytt prov efter 4-6 veckor, om TSH varit stegrat tas då även TPOAk Remiss till endokrinmedicinsk mottagning

17 Diagnostik och utredning Tolkning av provsvar
4. TSH normalt + fT4 normalt Aldrig behandla! Undantag: graviditet och TSH >2.0 mIU/L infertilitet?

18 Behandling Levotyroxin (Levaxin®, Euthyrox ®)
Syntetisk T4-analog Starta med mg x 1 (välj den lägre dosen till äldre och hjärtsjuka) Utvärdera med ny provtagning efter 6-8 veckor Justera vid behov med 25 mg i taget Ny provtagning efter 6-8 veckor, etc. Behandlingsmål: TSH mIU/L Symtomfrihet Regress av symtom kan i vissa fall ta lång tid, uppemot 6-12 månader!

19 Uppföljning Välinställd patient kan följas med provtagning (TSH) 1 gång/år Regelbundna läkarbesök ej nödvändigt i okomplicerade fall

20 Patienter som ej når målvärdet

21 Orsaker Normal Levaxindos vid komplett hypotyreos är 1.6 mg/kg/dygn
Krävs doser >200 mg/dygn bör man fundera vidare Orsaken kan vara: Dålig compliance Malabsorption Läkemedelsinteraktion

22 Dålig compliance Ofta ses normal T4-nivå pga att patienten återupptagit behandlingen kort före provtagning Om problem med glömda doser: Uppmana patienten ta missade doser i efterhand Övergå till dosering 1 gång/vecka (fungerar eftersom tyroxin har halveringstid 7 dygn!)

23 Malabsorption Tänk på associerade autoimmuna tillstånd som celiaki och atrofisk gastrit! Krossa Levaxintabletterna före intag

24 Läkemedelsinteraktion
Flertal läkemedel kan påverka upptaget av Levaxin Järn Kalcium Aluminiumhydroxid (Gaviscon, Novaluzid) Sukralfat (Andapsin) Kolestyramin (Questran, Quantalan) Kolestipol (Lestid) Läkemedlen bör tas med minst 2 timmars mellanrum, för kolestyramin och kolestipol rekommenderas minst 4 timmars mellanrum.

25 Behandling med T3

26 Tillgängliga preparat
Liotyronin (Liothyronin®) Syntetisk T3-analog Naturligt tyreoideahormon (svinsköldkörtel) Ex Armour Thyroid® (licenspreparat) Innehåller blandning av T4 och T3

27 T3-tillägg Tyreoidea bildar normalt ca 100 mg T4 per dygn
Dygnsbehovet av det aktiva hormonet T3 är ca 30 mg, varav endast 6 mg produceras i tyreoidea, resten bildas via enzymatisk konvertering av T4 i perifer vävnad (reaktionen katalyseras av dejodinaser, ffa D2) 16% av befolkningen har en polymorfism i genen för D2 (rs225014) Dessa tycks ha en defekt konvertering till aktivt T3, och svarar dåligt på behandling med enbart Levaxin Personer med normal tyreoideafunktion kan troligen kompensera för detta, men ej substituerade

28 T3-tillägg Teoretiskt underlag för T3-behandling finns alltså, men…
Hittills inga övertygande vetenskapliga belägg för fördelarna med T3 I metaanalys av Grozinsky-Glasberg et al (2006) sågs fördel av T3 i 1/11 inkluderade studier Kraftig T3-topp strax efter intag – hjärtrisk? Kombinationsbehandling T4 + T3 rekommenderas ej i nuläget

29 T3-tillägg I enstaka, ömmande fall där Levaxin ej givit symtomfrihet, kan tillägg av Liothyronin dock övervägas Patienten bör då ha varit välinställd (normala prover) på Levaxinbehandling under minst 18 mån Liothyronintillägg bör endast göras efter kontakt med endokrinolog Vanligtvis görs tillägg av Liothyronin 20 mg ½ x 1, samtidigt som Levaxindosen minskas med 25 mg Följs upp med provtagning på sedvanligt sätt. Om ingen förbättring har inträtt efter 6 mån avslutas behandlingen.

30 Svinsköldkörtel Flertal preparat finns kommersiellt tillgängliga, Armour Thyroid kan förskrivas på licens Har förts fram som rekommenderad behandling vid ”hypotyreos typ 2” och därför blivit mycket efterfrågat Kritik som framförs mot preparaten är att innehållet kan variera avsevärt från batch till batch, och att de innehåller en för människa ofysiologiskt hög T3-halt (ideala förhållandet T4:T3 är 14:1, i t ex Armour är kvoten 3.5:1) Inga övertygande evidens finns för att porcina preparat skulle ha fördelar utöver licensfria alternativ – förskrivning rekommenderas ej!

31 Hypotyreos typ 2 & Wilsons syndrom
Två hypotetiska tillstånd

32 Hypotyreos typ 2 Uttrycket myntades i boken ”Hypothyroidism Type 2 – the Epidemic”, utgiven 2005. Skriven av amerikanske läkaren Mark Starr, specialist i idrotts- och rehabiliteringsmedicin.

33 Hypotyreos typ 2 På samma sätt som diabetes mellitus typ 2 kännetecknas av insulinresistens, så tänker man sig att hypotyreos typ 2 beror på ”resistens” mot tyreoideahormon Bygger på hypotesen att klassiska hypotyreossymtom kan uppträda trots normala tyreoideavärden i serum, pga oförmåga hos kroppen att utnyttja tyreoideahormon , t ex pga för låga intracellulära nivåer. Sägs kunna behandlas med kombination T4 + T3, gärna i form av svinsköldkörtel

34 Hypotyreos typ 2 Dygnsurinanalyser har förts fram som en mätmetod som bättre avspeglar intracellulära nivåer av T4 och T3 Detta prov erbjöds tidigare av Scandlab, men testerna fick upphöra efter beslut av Socialstyrelsen i maj 2012 Hållbart teoretiskt underlag saknas och inga kliniska evidens finns för att tillståndet existerar Normala tyreoideavärden utesluter behandlings-krävande hypotyreos!

35 Wilsons syndrom Även kallat ”Wilson’s Temperature Syndrome”
Begreppet myntades 1990 av amerikanske läkaren E. Denis Wilson.

36 Wilsons syndrom Sägs kännetecknas av kroppstemperatur <37.0º och kan orsaka ”virtually every symptom known to man”. Hypotesen är att dessa patienter, trots ofta normala tyreoideavärden i serum, har en defekt konvertering T4  T3. Behandling ges med T3 enligt ”Wilson’s T3 Protocol”. Vetenskapliga evidens för tillståndet saknas, och bl a American Thyroid Association och Mayo Clinic har starkt tagit avstånd från diagnosen.


Ladda ner ppt "HYPOTYREOS Qulturum, 13 september 2012 Oskar Lindholm, spec. läkare"

Liknande presentationer


Google-annonser