Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 5."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 5

2 Föreläsning 5 Vad är en hälsoekonomisk utvärdering Kostnader
Tidspreferenser Diskontering Nuvärdet Cost of illness Kostnads-effekt analys Kostnads-intäkt analys

3 Hälsoekonomisk utvärdering
Eftersom hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade är det nödvändigt att ha ett verktyg som hjälper beslutfattare att fördela resurser: Evidensbaserad medicin Hälsoekonomiska utvärderingar För att bestämma om en ny teknologi skall introduceras, eller om ett nytt program skall genomföras, måste vi jämföra om kostnader står i proportion till nyttan. Hälsoekonomiska utvärderingar hjälper beslutfattare att fördela resurser så att samhällets resurser används effektivt.

4 Hälsoekonomisk utvärdering
Kostnad Program Effekt Personal Maskiner Lokaler Mediciner Operation Vaccinering Screening Effektivitet Monetära värde Nytta

5 Hälsoekonomisk utvärdering
Typ av utvärdering Kostnad Typ av effekt för de olika alternativen Effektmått Kostnads-effekt analys Pengar Samma effekt för alla alternativ Räddade år av liv Kostnads-nytta Samma eller olika effekter QALY Kostnads-benefit

6 Kostnader Finansiella kostnader: Ekonomiska kostnader:
Pengarna som man spenderar för att köpa resurserna som används i ett program. Exempel: Lönen som en sjuksköterska som jobbar med ett program får. Ekonomiska kostnader: Bestäms av alternativkostnaderna – värdet av den bästa alternativa användningen av resurserna. Exempel: värdet av förlorad arbetstid.

7 Kostnader Resurs Finansiella Kostnader (kronor) Ekonomiska
Alternativ-kostnad Läkare Lön i den privata sektorn Tandläkare 57 900 75 000 Volontär 15 000 Lön Drivmedel 2 500 Fordon 5 000 Vaccin 8 300 Lokaler 7 300 Intäkt om lokalen hade hyrts ut Total

8 Kostnader Totala kostnader Direkta Sjukvårds- Fasta kostnader Rörliga
Andra direkta Indirekta Immateriella

9 Kostnader Inkrementell kostnad:
Ökningen av den totala kostnaden när man inför ett nytt program. Totalkostnad för nuvarande program = TCa Totalkostnad för ett nytt program = TCb Inkrementell kostnad = TCb –TCa Marginalkostnad: Ökningen i den totala kostnaden när man ökar outputen i nuvarande program med enhet. Totalkostnad när q enheter produceras = Tca (q) Totalkostnad när q+1 enheter produceras = Tca (q+1) Marginalkostnad = TCa(q+1) –TCa(q)

10 Diskontering Diskontering: Tidspreferensansatsen:
Ett verktyg som används för att jämföra kostnader och effekter som uppstår vid olika tidpunkter. Tidspreferensansatsen: Är 1 000 kr idag värda lika mycket som 1 000 kr om ett år? Vi tenderar att sätta ett lägre värde på pengar som vi får i framtiden, jämfört med samma summa idag. Investeringsansatsen: En viss mängd pengar kan investeras idag och ge avkastning.

11 Nuvärdet - Present value
Värdet idag på en kostnad eller effekt som uppstår i framtiden. Anta att du har 1 000 kr. Du kan sätta in dessa pengar på ett sparkonto under ett år och få 5%-ränta. Om ett år får du 1   000*0,05 = 1 000*(1+0,05) = kr 1 050 kr om ett år måste vara värda 1 050/(1+0,05) = 1 000 kr idag.

12 Investering Kostnad Effekt År 0 1 000 År 1 100 PV=100/(1+0,05) PV=95 500 PV=500/(1+0,05) PV=476 År 2 PV=100/(1+0,05)2 PV=91 PV=500/(1+0,05)2 PV=454 År 3 PV=100/(1+0,05)3 PV=86 PV=500/(1+0,05)3 PV=432 Totalt 272 1362

13 Diskontering av effekter
Bör effekter också diskonteras? Ja, effekter bör diskonteras. Diskonteringen är särskilt viktig då de händelserna som skall beaktas ligger långt fram i tiden. Man diskonterar för att öka jämförbarheten med analyser i andra samhällssektorer. Diskontering av effekter är kontroversiell. Redovisa dina resultat med diskonterade effekter och utan att diskontera effekterna.

14 Vunna levnadsår utan diskontering med diskontering År 0 4 4,0 År 1 3,8 År 2 3,6 År 3 3,4 Totalt 16 14,8

15 Cost of illness Samhället drabbas också av kostnader Sjukdomar Olyckor
Samhällskostnader för sjukdomar och olyckor analyseras i vad som kallas Cost of illness (COI). I en COI har man flera olika typer av kostnader Direkta kostnader Indirekta kostnader

16 Cost of illness DIREKTA KOSTNADER Olyckskostnad Materiella skador
Skador på miljön Medicinska kostnader Transportera Behandla Rehabilitera Icke-medicinska kostnader Rehab. Adm. Informell vård

17 Cost of illness INDIREKTA KOSTNADER Betalt arbete Dödsfall
Förlorad arbetsförmåga Sjufrånvaro vård Obetalt arbete Dödsfall Förlorad arbetsförmåga Sjufrånvaro vård Fritid Dödsfall Sjufrånvaro vård

18 Cost of illness Kategori År Kostnad Diabetes 1994 5,7 miljarder
Alkoholkonsumtion 2002 20,3 miljarder Olyckor 1995 37,0 miljarder Sjukdomar 1991 270,0 miljarder

19 Kostnads-effekt analys (CEA)
CEA är en hälsoekonomisk utvärdering som jämför kostnaden för ett program med mängden hälsa som vinns när man genomför programmet - effekten. Ett program vaccinerar invånarna i ett område i norra Brasilien mot tbc. Programmet kostar $ och räddar 200 liv. Programmets kostnads-effektivitet är $ 500 per räddat liv.

20 CEA Incremental cost-effectiveness ratio – ICER:
Utgår från idén att det är svårt att sätta ett monetärt värde på hälsa och liv. CEA jämför kostnaderna för att uppnå ett visst icke-monetärt mål. Incremental cost-effectiveness ratio – ICER: Anta att kostnaden för att gå från projekt 0 till projekt 1 blir C1 – C0 , förbättringen av hälsan blir E1 – E0 . ICER = C1 – C0 / E1 – E0

21 Hur tolkar man ICER ICER = C1 – C0 / E1 – E0
ICER anger vad det kostar att generera en extra enhet av effekten med projekt 1 jämfört med projekt 0. ICER > 0 innebär att det kostar att generar en extra enhet effekt med projekt 1. ICER < 0 innebär att vi gör en besparing för varje extra enhet effect som vi genererar. Det kan vara problematisk att tolka ICER.

22 Exempel Kostnad för att behandla 100 patienter
Antal patienter som tillfrisknar Läkemedel A 70 000 75 Läkemedel B 80 000 80 Läkemedel C 90 000 95 Läkemedel D 60 000 90 Läkemedel E 65 000 70 ICER B= /80-75=10 000/5=2 000 ICERC = /95-75=20 000/20=1 000 ICERE = /70-75=-5 000/-5=1 000

23 Kosnads-intäkt analys
Kostnader och effekter mäts i monetära termer. CBA är lämplig för beslutfattare som har som ansvar att fördela resurser mellan olika sektorer av ekonomin. En CBA genomförs genom att beräkna formeln NSB = B – C NSB = Samhällets ekonomiska intäkter netto B = Samhällets ekonomiska intäkter (diskonterade) C = Samhällets ekonomiska kostnad (diskonterade)

24 Kosnads-intäkt analys
Om NSB > 0 bör man satsa på projektet. Om NSB < 0 bör man inte satsa på projektet. Anta följande kostnader och intäkter av ett program Intäkter (B) Kostnad (C) NSB = B - C

25 Kosnads-intäkt analys
I en CBA behöver man inte jämföra programmet med andra program. En CBA svarar om ett program är värt att genomföra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Skall vi jämföra olika program kan vi använda kvoten intäkt/kostnad. Välj programmet med högst intäkt/kostnad.

26 Värdering av effekter Hur omvandlar man effekter till pengar?
Vårdkostnadsmetoden Humankapitalansatsen Försäkringsansatsen Kollektiv betalningsvilja


Ladda ner ppt "Föreläsning 5."

Liknande presentationer


Google-annonser