Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 6 • QALY • Kostnads-nytta analys • Hur beräknas QALY? • EQ-5D • Kostnads-effekt analys med QALY • Metabola projektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 6 • QALY • Kostnads-nytta analys • Hur beräknas QALY? • EQ-5D • Kostnads-effekt analys med QALY • Metabola projektet."— Presentationens avskrift:

1

2 Föreläsning 6 • QALY • Kostnads-nytta analys • Hur beräknas QALY? • EQ-5D • Kostnads-effekt analys med QALY • Metabola projektet

3 QALY  Quality adjusted life years tar hänsyn till både antal år av liv och den hälsorelaterad livskvaliteten (Qol) som genereras av en behandling eller ett program.  Intermediära hälsoeffekter, som längden på en sjukhusvistelse, kan inte användas eftersom dessa effekter inte kan omvandlas till QALY-enheter.

4 • Kostnadssidan är den samma som i en CEA. • Effekterna uttrycks i QALY-enheter. • Fördelen med QALY är att man får ett jämförbart mått på outputen från olika behandlingar. • Genom att använda information om kostnader för olika behandlingar kan vi få reda på hur vi kan generera QALY-enheter till lägsta möjliga kostnad. Kostnads-nytta analys

5 1. När den hälsorelaterade livskvaliteten är det viktiga utfallet. 2. När programmet påverkar mortaliteten och morbiditeten och man vill ta hänsyn till båda med ett och samma mått. 3. När man vill jämföra program från olika sektorer. När använder man CUA?

6 Hälsorelaterad livskvalitet (QoL) Alternativ 1 Standard gamle Alternativ 2 Time trade-off Alternativ 3 EQ-5D Alternativ 4 VAS Hur beräknas QoL?

7 • Har utvecklats av forskare i flera europeiska länder. • Man frågar ett representativt urval av befolkningen om hur de värderar olika tillstånd med nedsatt hälsa. • EQ-5D utgår från fem olika problemområden som kan få tre olika värde. • 1 är det bästa värde och 3 det sämsta. EQ-5D

8  EQ-5D tar hänsyn till: • Mobilitet [1, 2, 3] • Egenvård [1, 2, 3] • Normala aktiviteter [1, 2, 3] • Smärta [1, 2, 3] • Ängslan [1, 2, 3] EQ-5D

9  Koefficienter i EQ-5D: • Konstant [-0,081] • Mobilitet [1=-0; 2=-0,069; 3=-0,314] • Egenvård [1=-0; 2=-0,104; 3=-0,214] • Normala aktiviteter [1=-0; 2=-0,036; 3=-0,094] • Smärta [1=-0; 2=-0,123; 3=-0,386] • Ängslan [1=-0; 2=-0,071; 3=-0,236] • N3 (värde 3 i minst ett problemområde) [-0,269] EQ-5D

10  Anta att en individ svarar 11223 • Perfekt hälsa 1,000 • Konstant -0,081 • Mobilitet [1] -0 • Egenvård [1] -0 • Normala aktiviteter [2] -0,036 • Smärta [2] -0,123 • Ängslan [3] -0,236 • N3 (värde 3 i minst ett problemområde) -0,269 • Totalt =0,255 EQ-5D

11  Med hjälp av standard-gamle, time trade-off, eller EQ-5D beräknar man ett index för den hälsorelaterade livskvaliteten som tar ett värde mellan 0 och 1. • 1 QALY betyder 1 år med perfekt hälsa. • 1 QALY kan också betyda 2 år med livskvalitet 0,5. QALY Sämsta möjliga hälsostatus (död) Sämsta möjliga hälsostatus (död) Bästa möjliga hälsostatus

12 QALY Livskvalitet 1 2 År 12 1 QALY

13  100 individer genomgår behandling A under ett år.  Behandling A genererar 0,6 enheter QALY för en individ. Behandling B ger istället 0,8 enheter QALY. QALY QoL 1 År Ökning av QALY-enheter för en patient som genomgår behandling B Ökning av QALY-enheter för en patient som genomgår behandling B

14  QALY ökar med 0,8-0,6=0,2 per patient och år när man går över till behandling B.  Om man behandlar 1 000 patienter är den totala ökningen av QALY 0,2*1 000=200.  Anta att kostnaden för behandling A är 250 kr per patient men 375 kr med behandling B.  TC A (1 000)=250*1 000=250 000.  TC B (1 000)=375*1 000=375 000.  ICER=(375 000 -250 000)/200=125 000/200=625.  Det kostar 625 kr att generera en extra QALY-enhet med behandling B. QALY

15 Åtgärd Kostnad/QALY (1990 £) Kolesterolbehandling220 Neurologisk intervention vid skada240 Råd för att sluta röka270 Höftoperation1 180 CABG2 090 Njurtransplantation4 710 Screening mot bröstcancer5 780 Hjärttransplantation7 840 Hemodialys hemma17 260 Hemodialys på sjukhuset21 790 Operation mot hjärntumör107 780 League table

16 1.Definiera problemet 2.Ange syftet med utvärderingen 3.Identifiera alternativen 4.Analysera kostnaderna 5.Analysera effekterna 6.Ange perspektiv 7.Genomför diskonteringen 8.Genomför känslighetsanalys 9.Aktualisera etiska frågor 10.Tolka resultaten Principer för hälsoekonomiska utvärderingar

17 o Samhällsekonomiskt perspektiv. o Behandlingen skall jämföras med annan behandling och ingen behandling alls. o Man skall redovisa resultat för olika patientgrupper. o CEA med QALY eller CBA bör användas. o Samtliga relevanta kostnader bör vara med. o QALY-enheterna skall beräknas med standard gamle, time trade-off, eller EQ-5D. o Tidshorisonten bör vara sådan att alla effekterna och kostnaderna kan observeras. o Diskonteringsränta bör vara 0%, 3%, 5% samt 3% för kostnaderna och 0% för effekterna. Läkemedelsförmånsnämdens riktlinjer

18 Metabola projektet 1.Målet med projektet var att höja kompetensen inom primärvården vad gäller metabola syndromet, 2.vidareutveckla metoder för livsstils-rådgivning på vårdcentralerna och därigenom förbättra omhändertagandet av dessa patienter. Vidare var 3.få igång ett tvärsektoriellt arbete riktat mot en mer hälsofrämjande livsstil i lokalsamhället.

19 Metabola projektet  Studiedesign Studien är genomförd som en före och efter – studie, där data vid projektets start jämförs med data efter ett år.  Deltagare I studien inkluderas 161 patienter, bland dem har 100 patienter fullständiga data om förändringar i hälsorelaterade livskvalitet samt 142 patienter fullständiga uppgifter om medicinska värden.  Kostnaderna består av de samhällsekonomiska kostnaderna för att genomföra Metabola projektet.  Effekterna QALY, besparingar.

20 Metabola projektet

21  Behandlande effekt: • 0,28 QALY per deltagare med data. • 0,27 QALY diskonterad per deltagare med data. • 0,17 QALY per deltagare.

22 Metabola projektet


Ladda ner ppt "Föreläsning 6 • QALY • Kostnads-nytta analys • Hur beräknas QALY? • EQ-5D • Kostnads-effekt analys med QALY • Metabola projektet."

Liknande presentationer


Google-annonser