Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NÄTVERSION UTAN BILDER. 2% infekterade 10% infekterade första månaden Tidiga infektioner Sena infektioner Maternella, Nosokomiala, Samhällsförvärvade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NÄTVERSION UTAN BILDER. 2% infekterade 10% infekterade första månaden Tidiga infektioner Sena infektioner Maternella, Nosokomiala, Samhällsförvärvade."— Presentationens avskrift:

1 NÄTVERSION UTAN BILDER

2 2% infekterade 10% infekterade första månaden Tidiga infektioner Sena infektioner Maternella, Nosokomiala, Samhällsförvärvade Infektion är vanligaste orsaken till läkarbesök Foster Nyfödd Första månaden Första året

3  Instabil temperatur  Infektion, kläder, omgivning, abstinens  ½ av alla nyfödda barn med infektion får feber  För hög eller för låg temp  Första månaden, alltid läkarbedömmning vid feber  Hypotension  Blod/vätske förlust  mediciner till mamman  infektion (svamp)  Dålig färg  Dålig genomblödning, ex infektion, hjärtfel  Tachykard, bradykard  Tachy: arytmi, feber, stress  Brady: Rota, hypoxi, anafylaxi, ökat intrakraniellt tryck

4  Apne, dålig saturation, grunting  RDS, pneumoni  Anemi  Metabolt, ex hypoglykemi  Uteslutningsdiagnos: prematur andningsstörning  Irritabel, slö, kramper  Dehydrering, elektrolytrubbning  Hypoglykemi  Infektion  Missbruk  CNS missbildning  Utslag  Peteckier: ex toxoplasmos, syfilis, sepsis, prot C brist  Blåsor: ex Herpes  Svullen buk  Svampsepsis  NEC  Tarmatresi  Volvulus

5  Gul  Patologiskt om före 24h/stiger för snabbt/för högt  Okonjugerat  Sepsis, globindefekter, ärftliga tillstånd  Blöder  Kongenitala defekter  DIC (tromboelastogram)  Oligouri  25% sepsis har akut njursvikt, 15% av dessa anuri  Associerar med meningit och DIC  Associerar med dålig utgång  Buktande fontanell  Barnet skriker, krystar  Hydrocephalus  Meningit  Ofta avsaknad av fokala symtom

6  Metabol acidos  CRP  Prokalcitonin  Blodbild  Leverfunktion  Blododling  Lumbalpunktion  Direktfärgning  Serologi  Rundodling

7  Symtomatisk  Antibiotika, empiriskt vald  Antiviralamedel- Aciclovir  Antifungalamedel- Amphotericin B  Glukokortikoider ?  IVIG ?  Antikroppar?  Protein C ?

8  Symtomatisk  Antibiotika, empiriskt vald  Antiviralamedel- Aciclovir  Antifungalamedel- Amphotericin B  Glukokortikoider ?  IVIG ?  Antikroppar?  Protein C ? Ökat behov vid infektion Ökad protein katabolism Ökad glukoneogenes Höjt BT Antiinflammatorisk - blockar vita blodkroppar +avsvällande +bättre akuteffekt -ökad risk nosokomiala inf -hyperglykemi -ingen effekt neo meningit

9  Symtomatisk  Antibiotika, empiriskt vald  Antiviralamedel- Aciclovir  Antifungalamedel- Amphotericin B  Glukokortikoider ?  IVIG ?  Antikroppar?  Protein C ? -Neutralisering av bakteriella exotoxiner och endotoxiner -Attenuering av bakteriell celladherens och invasivitet -Stimulering av fagocytos -Sänkt pro-inflammatoriskt cytokinsvar -Ökat anti-inflammatoriskt cytokinsvar -Modulering av komplementkaskaden +effekt vid STSS -ingen effekt neo sepsis eller meningit

10  Symtomatisk  Antibiotika, empiriskt vald  Antiviralamedel- Aciclovir  Antifungalamedel- Amphotericin B  Glukokortikoider ?  IVIG ?  Antikroppar?  Protein C ? +kontinuerligt nya kandidater +välfungerande i djurmodeller -ingen effekt neo sepsis

11  Symtomatisk  Antibiotika, empiriskt vald  Antiviralamedel- Aciclovir  Antifungalamedel- Amphotericin B  Glukokortikoider ?  IVIG ?  Antikroppar ?  Protein C ? +effekt adult sepsis +bättre cirkulation Gram neg djur modell +om deficient, ev god effekt +ökat behov menigokock meningit, substitution? -kort T1/2 -ingen klarlagd effekt neo infektion

12  INTRAUTERINA  NOSOKOMIALA  SAMHÄLLSFÖRVÄRVADE

13  Transplacentala infektioner  CMV  Rubella-rödahund  Varicella-vattkoppor  Parvovirus B19- femte sjukan  Treponema pallidum-syfilis  Herpes  Toxoplasma  Timing-tidigt: missfall, fosterdöd, tillväxthämmning,missbildningar, klinisk sjukdom hos barnet vid födsel -sent: klinisk sjukdom hos barnet vid födsel

14  Stort herpesvirus  Infekterar mononucleära celler och lymfocyter  Drabbar immunosupprimerade  Vanligaste kongentiala infektionen  Ger upphov till  Tillväxtretardation  Hepatosplenomegali  Trombocytopeni  Purpura  CNS defekter  Dövhet  Andra herpesvirus ger liknande skador

15  Bra vaccinskydd i Sverige (kontroller)  Farligt för fostret tidigt (fram till 18v)  Före v 8 skador i form av  Blindhet-kongenital katarrakt  Dövhet  Utvecklingsstörning  Missbildningar i hjärta och buk

16  Mammor med sekundär syfilis  Missfall, dödfödda barn  Symtom vid födsel eller senare  Ovanlig att barnen utvecklar tertiär syfilis  Vanliga symtom  Tidig födsel  Hepatosplenomagli  Skelett abnormaliteter  Pneumoni  Hudförändringar  Utvecklingsstörning

17  Ascenderande infektioner- chorioamnionit

18 -barnet aspirerar ger pneumoni +/- sepsis, meningit -barnet sväljer ger kolonisation +/- sepsis, meningit Sepsis hos 1-4 % -vanligare hos pojkar 2x - vanligare hos prematurer 3-10 20-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 gestrationsålder % chorioamnionit

19  Tidiga tecken feber hos mamman +/- andra symtom  Hos fostret tachykardi och asfyxi vid födsel  Bakteriell kolonisation ger inte alltid sjukdom - Frisk - över 37 v - ej ROM mer än 18 timmar - Antikroppar från mamman - Få bakterier med låg virulens nivå  Infektionen fullminant hos barnet efter timmar upp till 2 dygn = TIDIG

20  Streptococcus agalactiae,GBS  Vanlig  Typ III farligast  60-70 % insjuknar första dygnet  Högre letalitet hos äldre barn  Screening?  Antibiotika till mamman  Profylax till barnen?  Intrapartum antibiotika kan förhindra tidig GBS ej sen.  Escherichia coli  Oroande ökning  Gram negativer ökad mortalitet  Resistens problematik  Andra streptokocker inkl Pneumokocker, KNS, Listeria, HI, T. Pallidum, Neisseria

21  Def: efter 3 dagar, och inte transplacental  Ovanligt (mindre än 1%) hos barn på vanlig BB avdelning, stort problem på neo avdelningar  Ökar med antalet infarter, parenteral nutrition, kirurgi, shuntar, bredspektrum antibiotika och vårdtid  KNS absolut vanligast, följt av alfa hemolytiska Streptokocker, Enterokocker, Enterobacter, Neisseria, E. coli, Pseudomonas  70% Gram pos, 18% Gram neg, 12% svamp  Mortalitet i snitt kring 10%

22  Meningit 2.1% (SP, NM)  Bakteriell pneumoni 3% (SP, SA)  Septiska infektioner 1% (GBS, SA, SP)  Mjukdels-, skelett-, och ledinfektioner 1% (SA)  Övre UVI 1% (EC)  Bakteriell gastroenterit 0.1% (S)  RSV, Metapneumovirus, Rota, barnsjukdomarna 91.1%

23  Man skiljer på tidiga infektioner och sena infektioner.  Tidiga infektioner är från tiden i livmodern, medan sena kan vara maternella, nosokomiala, eller samhällsförvärvade  CMV är en viktig etiologi till intrauterina infektioner  Chorioamnionit orsakas ofta av GBS  Infektionssymtom hos små barn är vaga-feber är inte en tillförlitlig markör  Nosokomiala infektioner orsakas ofta av KNS


Ladda ner ppt "NÄTVERSION UTAN BILDER. 2% infekterade 10% infekterade första månaden Tidiga infektioner Sena infektioner Maternella, Nosokomiala, Samhällsförvärvade."

Liknande presentationer


Google-annonser