Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stipendium för bästa förbättrings- och utvecklingsarbete i vården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stipendium för bästa förbättrings- och utvecklingsarbete i vården"— Presentationens avskrift:

1 Stipendium för bästa förbättrings- och utvecklingsarbete i vården
Landstingsfullmäktige 16 juni 2010

2 Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutar 2006
utdelas första gången 2007 landstingsstyrelsen fastställer former och kriterier för bedömning Grund: motion till landstingsfullmäktige

3 Landstingsstyrelsens beslut 2007-02-01
Koppling till landstingsplanens och verksamhetens mål Förbättringsområdets angelägenhetsgrad Nytta med långsiktigt mätbara resultat på patientnivå och mot uppsatta kliniska mål Systematisk integration i verksamheten Förbättringen är bestående

4 Landstingsstyrelsens beslut 2008-03-11
Stipendiebeloppet ökas till kr

5 Ansökans innehåll Tydlig beskrivning av bakgrund, syfte, mål, genomförande samt resultat och uppföljning av förändringsarbetet Arbetets anknytning till gällande kriterier Vara långsiktigt implementerat i verksamheten Plan för hur förbättringen kan spridas

6 Bedömning och tidigare mottagare
Jury av sakkunniga bedömer ansökningarna utifrån fastställda kriterier Landstingsdirektören utser jury och är ordförande i juryn samt beslutar Utdelas vid landstingsfullmäktige i juni varje år. Tidigare mottagare 2007: Ortopedi 2008: Reumatologi 2009: Infektion/hud

7 Jury 2010 Magna Andréen-Sachs, MD, Senior advisor och forskare i förbättringskunskap, Medical Management Centre, Karolinska Institutet Mats Bojestig, MD, Planeringsdirektör, Jönköpings läns landsting, Stefan Jutterdahl, Utvecklingsdirektör, Landstinget Kalmar Carina Svensson, leg sjukgymnast, fd Kvalitetsutvecklare, Sveriges Kommuner och Landsting mm och Sekreterare i patientsäkerhetsutredningen Elisabeth Holmgren, Landstingsdirektör, NLL

8 Ansökningar 22 ansökningar
Utmaning för alla: Visa resultat över tid (i diagram) och skapa långsiktigt uthålliga och varaktiga resultat som ständigt förbättras Bedömning görs på ansökan Vissa Kommit långt i resultatredovisning och integration, har bestående resultat sedan lång tid Bedrivits under kort tid – har förutsättningar att bli mycket bra Områden i ansökningarna: tillgänglighet, patientsäkerhet; arbetsorganisation med enhetligt arbetssätt och rutiner; förebygga fall, trycksår – kopplat till kvalitetsregister; rehabilitering - samarbete och överföring mellan vårdgivare; service (kost, städ mm), teamarbete för att nå bättre resultat, primärvård, fler som aktivt använder kvalitetsregisterdata i förbättringsarbetet

9 Efter stipendieutdelningen
Alla får återkoppling Brev i dagarna Muntligt senare i varierad form Inbjudan till seminarium för att delge varandra erfarenheter och resultat, uppmuntra till fortsatt arbete och lärande Publicera projekt och erfarenheter i landstingets medier mm

10 Juryns arbetssätt Tagit del av styrdokument, främst Landstingsplan
Läst ansökningarna oberoende av varandra Värderat ansökningarna mot kriterierna oberoende av varandra Tagit ut de ansökningar var och en tycker har varit bäst, ca 1 – 4 ansökningar Individuell prioritering av bästa arbete utifrån detta. Juryn sammanträtt i telefonmöte 25 maj

11 Juryns slutsatser De individuella bedömningarna
har prioriterat dagens stipendiat i gruppen bland de bästa, som nr ett, eller bland de två bästa Enigt beslut

12 Juryns motiv – komponenter
Helhetsgrepp om verksamheten i hela länet Ledningen driver frågorna Alla medarbetare är engagerade Medvetet fokus på tillgänglig, säker, evidensbaserad, likvärdig och effektiv vård, Tydlig resultatredovisning över tid – illustrerade etc Använder kvalitetsregister, standardisering mm i förbättringsarbetet, utveckling med e-Hälsa Samverkan med patient, anhöriga och andra vårdgivare Strategi för uthållighet och varaktiga resultat över tid finns

13 Bästa förbättrings-/utvecklingsarbete i vården 2010
Länskliniken Öron-Näsa-Hals, Norrbottens läns landsting Den tretvinnade tråden

14 Öron – näsa – hals kliniken
Verksamheten omfattar Öppen och sluten vård i hela länet inom ÖNH, käkkirurgi samt hörselvård Antal medarbetare ÖNH/Käk: 125, varav 17 läkare (11 specialister, 6 ST) Ekonomisk omslutning 2010: ca 85 mkr Länsklinik sedan 2004 Gemensam basenhet för ÖNK/Käk fr om 1 juni 2010

15 Öron – näsa – hals produktion
Läkarbesök varav åtgärder i öppen vård Operationer i dagkirurgi på op-avdelning: 660 Slutenvårdstillfällen: 841, varav 660 operationer Telefonsamtal/rådgivning: Hörselvårdstekniker: uppdrag Besök hos audionom: Utprovade hörapparater: 3 200 till patienter Syncentral: besök

16 Juryns motivering Genom ett systematiskt, uthålligt och långsiktigt förbättrings-/utvecklingsarbete har kliniken på ett imponerande sätt förbättrat tillgängligheten, patientsäkerheten och kvaliteten i vården.

17 Juryns motivering, forts
Länskliniken Öron-Näsa-Hals (ÖNH) bildades genom sammanläggning av tre självständiga kliniker vid tre olika sjukhus. Med en helhetssyn på verksamheten har klinikledningen initierat förändringar av struktur och arbetssätt. Syftet är att patienterna ska erhålla en vård av samma goda kvalitet oavsett var i länet de bor eller söker vården.

18 Juryns motivering, forts
Arbetet har bl a inneburit skapande av ny ledningsstruktur, omfördelning av verksamhet mellan orterna, utveckling av länsgemensamma rutiner och distansöverbryggande lösningar. Detta har skett genom ett långsiktigt, engagerat och målmedvetet arbete med utgångspunkt i landstingets mål för en patientfokuserad, tillgänglig, säker, evidensbaserad, kvalitativt likvärdig och effektiv vård.

19 Juryns motivering, forts
Ständigt förbättringsarbetet är en del av divisionens ledningsstrategi. Verksamhetsområdets mål grundar sig i divisionsplanens mål och mått. Hela vårdkedjan är integrerad och länsklinikens samtliga medarbetare är delaktiga i optimering av omhändertagandet av patienterna.

20 Juryns motivering, forts
Kontinuerlig uppföljning av resultat med mätbara parametrar utifrån flera dimensioner och användande av information från kvalitetsregister uppvisar förbättringar över tid. Det förbättrings-/utvecklingsarbete som bedrivs vid ÖNH är ett föredöme inom vården och ett utmärkt exempel på hur man med fokus på patientens behov och effektivt resursnyttjande kan åstadkomma betydande resultat.

21 Stipendiet består av….. kr till hela verksamheten för stimulans av ytterligare lärande och fortsatt förbättringsarbete inom öron – näsa – hals verksamheten i Norrbotten


Ladda ner ppt "Stipendium för bästa förbättrings- och utvecklingsarbete i vården"

Liknande presentationer


Google-annonser