Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollegiedialog inom personlig assistans - som aktionsforskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollegiedialog inom personlig assistans - som aktionsforskning"— Presentationens avskrift:

1 Kollegiedialog inom personlig assistans - som aktionsforskning
Ett FoU-projekt FoU Skåne, Handikappomsorg, Kommunförbundet Skåne Monica Larsson Greger Nyberg

2 Bakgrund FoU Skåne är en mötesplats för praktiker och forskare
Företrädare för kommunala verksamheter inom välfärdsområdet får möjlighet att  byta erfarenheter och kunskaper med forskare FoU Skåne riktar sig till kommunernas handikappomsorg, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg

3 FoU Skåne - handikappomsorg
Sedan år en FoU-verksamhet riktad till kommunernas handikappomsorg FoU insatserna avgränsas till forskningsområden som rör den praktiska verksamheten samt kommunal ekonomi och organisation FoU-verksamheten stödjer kommunerna i arbetet med att utveckla kvalitativa stöd- och serviceresurser inom sektorn Nyckelbegrepp är: Helhetssyn och samsyn Ett värdigt liv Normalisering Brukarperspektiv

4 FoU cirklar I en forskningscirkel möts praktiker och forskare för att tillsammans utveckla ny kunskap Genom cirkeln skapas en arena där forskning och fältverksamhet kan mötas Med utgångspunkt från praktikernas verklighet diskuterar och analyserar forskare och praktiker forskning, utveckling och utvärdering Konkreta problem möter teori och metod — och tvärtom. Som regel görs en sammanställning av arbetet i en rapport

5 FoU Skåne Skriftserie 2005:1
Personlig assistans - på brukarens, assistentens eller bådas villkor? Författare: Monica Larsson Personlig assistans - en av de stödformer som infördes i samband med handikappreformen fick redan från början mycket uppmärksamhet, inte minst i den socialpolitiska debatten Reformen innebar också tillkomsten av en helt ny yrkesgrupp - de personliga assistenterna. Strävan i denna FoU-rapport är att synliggöra de personliga assistenternas arbete och fördjupa kunskapen om detta Med utgångspunkt från assistenternas vardag och de olika villkor som utmärker arbetet, belyses den vardagliga praktiken, dess innehåll, glädjeämnen, vedermödor och relationer Texterna baserar sig på vad som diskuterats och skriftligen producerats under en FoU-cirkel för personliga assistenter

6 Kollegiedialog – personlig assistans
Riktar sig till kommunalt anställda personliga assistenter och deras närmaste chefer Syfte: skapa erfarenhetsutbyte mellan kommuner och kollegor samt tillvarata och sammanställa kunskaper och erfarenheter inom området personlig assistans

7 Dialogmodellen Assistenter och enhetschefer från tre skånska kommuner deltar och utgör en projektgrupp och bildar sedan flera dialogteam Modellen består av ett par inledande träffar där deltagarna tillsammans med forskare och verksamhetsledare arbetar fram underlag för ett frågeformulär (med både öppna och fasta frågor) Dialogteamen reser till en av de andra kommunerna som medverkar och intervjuar kollegor utifrån frågeformuläret Två assistenter intervjuar två-fyra assistenter i den andra kommunen

8 Dialogmodellen, forts…
Cheferna intervjuar mestadels en kollega Två avstämningsträffar under pågående intervjuomgång Kunskapsinhämtningen och erfarenheterna diskuteras Med utgångspunkt bl.a. från enkätsvaren konstrueras ett par vinjetter

9 Dialogmodellen, forts…
Vinjetter – ”korta historier som beskriver en person, situation eller ett skeende som försetts med karakteristika som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- eller bedömningssituation” (Jergeby 1999 s.12) Respondenterna tar ställning till samma information Metoden ger god möjlighet till jämförelser

10 Kollegiedialog – en form av aktionsforskning?
Mattsson (2004): Aktionsforskning - en beteckning av flera sätt att närma sig praktiken Svårigheter att avgränsa aktionsforskning från andra inriktningar (t.ex. praxisforskning, dialogisk forskning och deltagarorienterad forskning) En paraplyterm – praxisorienterad forskning En tendens – fokus har förflyttats från aktion till kommunikation

11 Forts… De olika beteckningarna har olika vetenskapsteoretiskt ursprung men handlar om ett intresse för att förstå och förhålla sig till praktiken Intresset syftar på relationen mellan kunskap och handling Handlar också om kunskapens karaktär, t.ex. vad menas med praktisk kunskap jämfört med teoretisk kunskap

12 Kopplingen till aktionsforskning
Kollegiedialogen är ett FoU-projekt som anknyter till både forskning och utveckling(-sarbete) Baseras på frågor och erfarenheter som kommer ur praktiken Kan användas för att förbättra och utveckla den egna praktiken (personlig assistans)

13 Forts… Aktionsforskning har en praktisk inriktning
Syftet är gripa sig an ”verkliga” problem och frågor (inte sådana som forskaren ”skapar”) Förändring - ett viktigt nyckelord Förändring är en integrerad del av forskningen som syftar till att ta i tu med praktiska problem och få större kännedom om fenomen och företeelser

14 Forts… Aktionsforskningen en cyklisk process med återkopplingsmekanismer. De inledande resultaten ger möjlighet till förändringar som kan implementeras och evalueras som utgångspunkt för fortsatta undersökningar Aktionsforskningen bygger på deltagande; det är deltagarna som är de centrala personerna i forskningsprocessen och som är aktiva Exempelvis personliga assistenter ”forskar” på sin egen yrkesroll och arbetssituation

15 Forts… Aktionsforskningen - en strategi
Forskningen genomförs som en del av praktiken ”Forskaren” undersöker sin egen praktik med sikte på att förändra den på ett fördelaktigt sätt Förändring ses som något positivt, ett bra sätt att lära sig mer om hur en sak/företeelse fungerar

16 Forts… En vanlig typ av förändring handlar om den professionella självutvecklingen som kan handla om att förbättra sina metoder/arbetssätt och på så vis medverka till att förändra praktiken till det bättre Aktionsforskning ger möjlighet till reflektion som är systematisk = att kritiskt betrakta sin egen praktik

17 Forts… Att vara deltagande är utmärkande för aktionsforskning (motsats professionell expert kommer in och studerar) ”Forskaren”/deltagaren finns både i praktiken (är en del av praktiken, arbetar inom fältet) och i forskningen De ”utomstående” forskarna kan ses som ”befrämjare” av deltagarnas projekt De har respekt för deltagarnas kunskaper och finns med som ”initierare”, ”igångsättare” och ”hjälpare”

18 Avslutning Kollegiedialogen – ett pågående projekt
Fältarbetet och dialogerna (internt och externt) med teamen pågår ännu Erfarenheterna av vinjetterna diskuteras i slutet av april Avslutning på projektet den 10 juni med en heldagskonferens med inbjudna föreläsare och ”workshops” där dialogteamen presenterar sina erfarenheter


Ladda ner ppt "Kollegiedialog inom personlig assistans - som aktionsforskning"

Liknande presentationer


Google-annonser