Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollegiedialog inom personlig assistans - som aktionsforskning Ett FoU-projekt FoU Skåne, Handikappomsorg, Kommunförbundet Skåne Monica Larsson Greger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollegiedialog inom personlig assistans - som aktionsforskning Ett FoU-projekt FoU Skåne, Handikappomsorg, Kommunförbundet Skåne Monica Larsson Greger."— Presentationens avskrift:

1 Kollegiedialog inom personlig assistans - som aktionsforskning Ett FoU-projekt FoU Skåne, Handikappomsorg, Kommunförbundet Skåne Monica Larsson Greger Nyberg

2 Bakgrund  FoU Skåne är en mötesplats för praktiker och forskare  Företrädare för kommunala verksamheter inom välfärdsområdet får möjlighet att byta erfarenheter och kunskaper med forskare  FoU Skåne riktar sig till kommunernas handikappomsorg, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg

3 FoU Skåne - handikappomsorg  Sedan år 2006 - en FoU-verksamhet riktad till kommunernas handikappomsorg  FoU insatserna avgränsas till forskningsområden som rör den praktiska verksamheten samt kommunal ekonomi och organisation  FoU-verksamheten stödjer kommunerna i arbetet med att utveckla kvalitativa stöd- och serviceresurser inom sektorn  Nyckelbegrepp är:  Helhetssyn och samsyn  Ett värdigt liv  Normalisering  Brukarperspektiv

4 FoU cirklar  I en forskningscirkel möts praktiker och forskare för att tillsammans utveckla ny kunskap  Genom cirkeln skapas en arena där forskning och fältverksamhet kan mötas  Med utgångspunkt från praktikernas verklighet diskuterar och analyserar forskare och praktiker forskning, utveckling och utvärdering  Konkreta problem möter teori och metod — och tvärtom. Som regel görs en sammanställning av arbetet i en rapport

5 FoU Skåne Skriftserie 2005:1  Personlig assistans - på brukarens, assistentens eller bådas villkor?  Författare: Monica Larsson  Personlig assistans - en av de stödformer som infördes i samband med handikappreformen 1994 - fick redan från början mycket uppmärksamhet, inte minst i den socialpolitiska debatten  Reformen innebar också tillkomsten av en helt ny yrkesgrupp - de personliga assistenterna.  Strävan i denna FoU-rapport är att synliggöra de personliga assistenternas arbete och fördjupa kunskapen om detta  Med utgångspunkt från assistenternas vardag och de olika villkor som utmärker arbetet, belyses den vardagliga praktiken, dess innehåll, glädjeämnen, vedermödor och relationer  Texterna baserar sig på vad som diskuterats och skriftligen producerats under en FoU-cirkel för personliga assistenter

6 Kollegiedialog – personlig assistans  Riktar sig till kommunalt anställda personliga assistenter och deras närmaste chefer  Syfte: skapa erfarenhetsutbyte mellan kommuner och kollegor samt tillvarata och sammanställa kunskaper och erfarenheter inom området personlig assistans

7 Dialogmodellen  Assistenter och enhetschefer från tre skånska kommuner deltar och utgör en projektgrupp och bildar sedan flera dialogteam  Modellen består av ett par inledande träffar där deltagarna tillsammans med forskare och verksamhetsledare arbetar fram underlag för ett frågeformulär (med både öppna och fasta frågor)  Dialogteamen reser till en av de andra kommunerna som medverkar och intervjuar kollegor utifrån frågeformuläret  Två assistenter intervjuar två-fyra assistenter i den andra kommunen

8 Dialogmodellen, forts…  Cheferna intervjuar mestadels en kollega  Två avstämningsträffar under pågående intervjuomgång  Kunskapsinhämtningen och erfarenheterna diskuteras  Med utgångspunkt bl.a. från enkätsvaren konstrueras ett par vinjetter

9 Dialogmodellen, forts…  Vinjetter – ”korta historier som beskriver en person, situation eller ett skeende som försetts med karakteristika som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- eller bedömningssituation” (Jergeby 1999 s.12)  Respondenterna tar ställning till samma information  Metoden ger god möjlighet till jämförelser

10 Kollegiedialog – en form av aktionsforskning?  Mattsson (2004): Aktionsforskning - en beteckning av flera sätt att närma sig praktiken  Svårigheter att avgränsa aktionsforskning från andra inriktningar (t.ex. praxisforskning, dialogisk forskning och deltagarorienterad forskning)  En paraplyterm – praxisorienterad forskning  En tendens – fokus har förflyttats från aktion till kommunikation

11 Forts…  De olika beteckningarna har olika vetenskapsteoretiskt ursprung men handlar om ett intresse för att förstå och förhålla sig till praktiken  Intresset syftar på relationen mellan kunskap och handling  Handlar också om kunskapens karaktär, t.ex. vad menas med praktisk kunskap jämfört med teoretisk kunskap

12 Kopplingen till aktionsforskning  Kollegiedialogen är ett FoU-projekt som anknyter till både forskning och utveckling(-sarbete)  Baseras på frågor och erfarenheter som kommer ur praktiken  Kan användas för att förbättra och utveckla den egna praktiken (personlig assistans)

13 Forts…  Aktionsforskning har en praktisk inriktning  Syftet är gripa sig an ”verkliga” problem och frågor (inte sådana som forskaren ”skapar”)  Förändring - ett viktigt nyckelord  Förändring är en integrerad del av forskningen som syftar till att ta i tu med praktiska problem och få större kännedom om fenomen och företeelser

14 Forts…  Aktionsforskningen en cyklisk process med återkopplingsmekanismer. De inledande resultaten ger möjlighet till förändringar som kan implementeras och evalueras som utgångspunkt för fortsatta undersökningar  Aktionsforskningen bygger på deltagande; det är deltagarna som är de centrala personerna i forskningsprocessen och som är aktiva Exempelvis personliga assistenter ”forskar” på sin egen yrkesroll och arbetssituation

15 Forts…  Aktionsforskningen - en strategi  Forskningen genomförs som en del av praktiken  ”Forskaren” undersöker sin egen praktik med sikte på att förändra den på ett fördelaktigt sätt  Förändring ses som något positivt, ett bra sätt att lära sig mer om hur en sak/företeelse fungerar

16 Forts…  En vanlig typ av förändring handlar om den professionella självutvecklingen som kan handla om att förbättra sina metoder/arbetssätt och på så vis medverka till att förändra praktiken till det bättre  Aktionsforskning ger möjlighet till reflektion som är systematisk = att kritiskt betrakta sin egen praktik

17 Forts…  Att vara deltagande är utmärkande för aktionsforskning (motsats professionell expert kommer in och studerar)  ”Forskaren”/deltagaren finns både i praktiken (är en del av praktiken, arbetar inom fältet) och i forskningen  De ”utomstående” forskarna kan ses som ”befrämjare” av deltagarnas projekt  De har respekt för deltagarnas kunskaper och finns med som ”initierare”, ”igångsättare” och ”hjälpare”

18 Avslutning  Kollegiedialogen – ett pågående projekt  Fältarbetet och dialogerna (internt och externt) med teamen pågår ännu  Erfarenheterna av vinjetterna diskuteras i slutet av april  Avslutning på projektet den 10 juni med en heldagskonferens med inbjudna föreläsare och ”workshops” där dialogteamen presenterar sina erfarenheter


Ladda ner ppt "Kollegiedialog inom personlig assistans - som aktionsforskning Ett FoU-projekt FoU Skåne, Handikappomsorg, Kommunförbundet Skåne Monica Larsson Greger."

Liknande presentationer


Google-annonser