Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Estrad 18 februari 2013 Ägarskifte och familjeföretag - en översikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Estrad 18 februari 2013 Ägarskifte och familjeföretag - en översikt."— Presentationens avskrift:

1 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Estrad 18 februari 2013 Ägarskifte och familjeföretag - en översikt Leif Melin Centre for Family Enterprise and Ownership - CeFEO Jönköping International Business School www.cefeo.se

2 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Ägarskiften – en högst aktuell fråga 50-60% av de svenska privatägda företagen skiftar ägare under en tioårsperiod I Tyskland och Frankrike beräknas vardera över 300.000 företag skifta ägare inom 5 år Olika skäl till stora volymen ägarskiften, t ex: (Huvud)ägaren uppnår pensionsålder Ägaren vill förbättra företagets utvecklingsmöjligheter Ägaren vill trygga företagets framtid Ägaren vill göra något annat för det i företaget inlåsta kapitaler (serieentreprenör; pensionsförsäkring; etc.)

3 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Många utfall av ägarskiften Ägarskifte från nuvarande ägare - oftast familjeägt Tiill svenskt företag Till utländskt företag Till enskild(a) person(er) Familjemedlem - nästa generation (etc) Företags- ledningen AnställdaAnnan ägarfamiljAndra alt.

4 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Mest sannolika framtida ägare Troligaste framtida ägare är ett annat rörelsedrivande bolag Ca 50% Den näst troligaste framtida ägaren är familjemedlem(mar) Drygt 30% Därefter följer –kompanjon –nuvarande ledning/anställda –annan privatperson/entreprenör –investment/private equity-bolag Totalt, 10-15% En del företag kommer sannolikt att läggas ner i stället för ett ägarskifte 5-10%

5 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Företagarnas förväntningar vid överlåtelse till annat företag Positiva konsekvenser Kompetenstillskott i lednings/ägargrupperingen Konkurrensförmågan kan förstärkas Tillväxtsmöjligheter kan realiseras Negativa konsekvenser: Nuvarande kultur/identitet riskerar gå förlorad Strategiska funktioner kan försvinna från företaget (Delar av) företaget riskerar att flyttas från orten Hela företaget riskerar att avvecklas på sikt

6 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Externa ägare kan bli aktuella… … när det saknas familjemedlemmar, kompanjoner eller ledning/anställda med kompetens, intresse och kapital … när nuvarande ägare vill få loss kapitalet (’casha hem’) … när ägaren ser expansionsmöjligheter som kräver externt kapital för att kunna förverkligas Men borttagandet av förmögenhets-, arvs- och gåvo- skatterna har underlättat ägarskiften inom familjen  Externa ägarskiften har en långsiktig positiv effekt på försäljningstillväxt och lönsamhet, medan … … risken för nedläggning är mindre för företag som skiftas inom familjen

7 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Ägarskifteslösningar, 25 svenska fall Lösningar Antal Fick andel i gåva och delar ägandet med andra familjemedlemmar 9 Fick andel av företaget i gåva, samtidigt såldes annan andel till extern part 3 Fick en andel av företaget i gåva och löste ut syskon 2 Fick gåva och arv 1 Fick företaget som arv 1 Köpte hela företaget av föräldern 5 Köpte en andel av företaget av föräldern 1 Köpte en andel av företaget och fick en andel som gåva 2 Sålde hela företaget externt 1

8 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Familjeföretag = ägandet i fokus Familjeägda bolag är den överlägset vanligaste företagsformen i flertalet länder –står för 50-90% av allt företagande Familjeföretagen är annorlunda genom en familjs ägarengagemang (och ofta också ledarskap) Familjeföretagen är dock inbördes olika… Olika ägarstrukturer, olika generationer, olika storlek, olika branscher, olika grad av ledarengagemang, mm. …samtidigt som familjeföretag har ett antal gemensamma kännetecken

9 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Olika, men gemensam familjeägarlogik Aktivt och synligt ägande Stabilitet i ägande och makt (inkl stark företagskultur) Långsiktighet (i affärsinriktning, investeringar, mm) Kombination av olika ägarmål (ekonomiska och mer sociala) Skeptisism och/eller begränsad tillgång till gentemot kapitalmarknader Flexibel (outvecklad) ägarstyrning Identifiering med och känslomässig bindning till företaget

10 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School

11 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Typiska ägarstrukturer i familjeföretag En stark ägare -Ofta grundaren, -Möjlig struktur också i senare generationer Syskonpartnerskap –Syskonallians, relativt få ägare Kusinkonsortium –Kusingruppering (ibland dynastier) –Många ägare

12 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Vad säger forskningen om ägarskiften? Inte mycket! Ledarskiften är en av de mest beforskade frågorna i familjeföretagsforskningen … …medan forskningen kring ägarskiften är sällsynt Forskningen om ledarskiften? –Handlar till stor del om problem som förhindrar ledarskiften att bli framgångsrika

13 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Ägarskiften och ledarskiften Ägarskiften och ledarskiften hänger ihop, men är två olika processer Lösningen på det ena skiftet ger inte automatiskt lösningen på det andra Ledarskiftet sker ofta innan ägarskiftet är fullt genomfört

14 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Ledarskiftesforskningen: Low ability and/or lack of motivation of potential successor(s) Failing to train potential successor(s) Conflicts/rivalries in parent-child or sibling relationships Lack of trust in the potential successor(s) Conflicts between family and nonfamily members, eg. non-acceptance of potential family successor …problem som också kan gälla vid ägarskiften

15 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Vad vi vet: ägarskiften är… … unika –Finns inget ”bästa sätt” och inga generella lösningar –Varje ägarfamilj måste hitta den lösning som passar just dem och deras företag … tidskrävande –Ägarskiften sträcker sig oftast långt före och lång efter det formella överlämnandet … mångfacetterade –En mängd olika aspekter som hör ihop och påverkar varandra: Skattemässiga, juridiska, finansiella, organisatoriska, affärsstrategiska, psykosociala (individers identiteter, interaktioner, känslor), värderingar

16 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Ägarskifte handlar om många frågor - som kan ses som fyra överlappande faser Fas I: Väcka frågan och sätta igång med förberedelserna Fas II: Skaffa kunskap och reflektera kring olika lösningar –Till vem, hur mycket, när… Fas III: Välja ägarskifteslösning –Öppen dialog! Rådgivare. Fas IV: Genomföra vald lösning inkl. hantera ”eftertiden” Fas IV Fas III Fas II Fas I

17 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Fas IV – Genomföra vald lösning Kritiska frågor Skall alla barn ta över ägandet? Hur klara rättviseambitionen? Krav på ändrade styr- och organisationsformer (speciellt om antal delägare ökar) –Aktivt ägande (familje/ägarråd, ägarpolicy) –Aktivt styrelsearbete Hur kan kunskap och kontakter/nätverk överföras Kunskaper om företaget, produkterna, produktionen, i huvudet företagaren Företagets viktigaste affärskontakter är ofta starkt knuta till företagaren som individ

18 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Hantering av juridiska och finansiella frågor Formella förhandlingar Ekonomiska transaktioner Affärsmässiga frågor …men också att… Värderingar prövas och omprövas Relationer förstärks eller försvagas Roller förändras och omformas Känslor förtrycks eller kommer upp till ytan Ägarskiftet innebär:

19 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Nära relationer i familjeföretag

20 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Konsekvenser av nära relationer Förväntningar Känslor (omsorg, avundsjuka, konkurrens…) Kommunikation underlättas –Gemensam historia, värderingar Kommunikation försvåras –Makt –Förutfattade meningar Konflikter (vanliga relaterat till makt, pengar)

21 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School När barn ska ta över “The relationship you have with your sibling(s) is typically the longest-lived bond you will share with anyone. The length and depth of shared sibling history can be a recipe for a powerful partnership, or the breeding ground for endless rivalry and hostilities.”

22 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Syskon ska ta över - konfliktrisk

23 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Roller - utmaningar vid skiften För den som lämnar över: Att separera ägar- och ledarrollerna Att lämna hela företagarrollen - ’min identitet’ Att lämna vd-rollen före ägarskiftet Att hitta en ny roll För den/de som tar över, andra rollförändringar…

24 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Kajsa och Christine kommer nu att gå djupare i olika aspekter av generationsskiften

25 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School

26 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School

27 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School

28 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Ägarrollen - olika aspekter av ägande Juridiskt och finansiellt ägande Kontraktsmässigt ägande; rättslig status Finansiellt ägandet - kapitalackumulering Psykologiskt ägande Ägandet är emotionellt, känslomässig bindning Företaget som kär ägodel, släktklenod Socialt ägande Ägaren upplever sig, och upplevs, som ägare i det sociala umgänget, inom och utanför företaget

29 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Ägarrollen - olika ägarmål Ekonomiska ägarmål Tjäna bra med pengar; bygga egen förmögenhet Generera vinster för att utveckla företaget Funktionella ägarmål Drivkraften är (t ex) att utveckla nya produkter Sociala ägarmål Har företaget till låns; lämna vidare till nästa generation Ansvar för de anställda; utveckla lokalsamhället Företagare har ofta otydliga mål för sitt ägande! Olika delägare/familjemedlemmar har ofta olika ägarmål!

30 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Familjen (ägarna) Familje/ägarråd ÄgarnaStyrelsen Lednings- gruppen Ofta samma individer i flera cirklar! Ägarstyrningens arenor i familjeföretag

31 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Dokumentering av ägarnas mål, syfte mm Att utforma ett ägardokument - en ägarpolicy/ägarstrategi

32 CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Grundläggande värderingar – typexempel, familjeföretag Vi har varit, vi är och ska förbli en familjeägd företagsgrupp. Vår ambition är att vara bland de främsta på marknaden och producera kvalitetsprodukter som är lokalproducerade Företaget skall drivas med ett långsiktigt tänk och utvecklas till kommande generationer. Vi ska sträva efter långsiktiga investeringar. Vi ska vara en högt värderad arbetsgivare och värna om bygden Glädje, öppenhet och kommunikation i ägargruppen och i drivandet av företagen


Ladda ner ppt "CeFEO Center for Family Enterprise and Ownership Jönköping International Business School Estrad 18 februari 2013 Ägarskifte och familjeföretag - en översikt."

Liknande presentationer


Google-annonser