Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målgrupper i Västra Götaland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målgrupper i Västra Götaland"— Presentationens avskrift:

1 Målgrupper i Västra Götaland
Antal personer, samt beskrivning av behov och svårigheter

2 Hur många? Drygt 200 000 personer i Västra Götaland
Ungefär var femte person i yrkesverksam ålder Stora delar av befolkningen har behov av ett tillgängligt samhälle Bl a finns personer äldre än 65 år i Västra Götaland

3 En mycket heterogen grupp
Olika personligheter behov, intressen och önskemål livssituationer funktionsnedsättningar och olika grader och kombinationer av dessa Det enda gemensamma - man har ett/flera omfattande och varaktiga funktionshinder och att handikappande konsekvenser kan uppstå Men, många av behoven är dock gemensamma

4 Uppgifter Inventering
Epidemiologiska data Statistik från verksamheter inom VGR Ingen enhetlighet vad gäller definitioner och kriterier Alla register utifrån en diagnos/ett funktionshinder - många är dock flerfunktionshindrade

5 Personer som har svårt att höra
Antal personer, ca Hörselnedsättning Menières sjukdom Tinnitus, varav svår Ljudöverkänsliga Cochlea implantat Barndomsdöva Vuxendöva Dövblinda Hörapparat Totalt

6 Personer som har svårt att höra
Stor, relativt osynlig grupp Svårigheter: många maskerar sin hörselnedsättning svårt att urskilja ljud i bullriga miljöer missförstånd och ansträngande situationer familjen påverkas. Copingstrategier teleslingor saknas ofta eller fungerar dåligt Behov: tydligt tal och att kunna se ansiktsuttryck att inte flera pratar samtidigt god belysning och akustik i miljön få kompletterande visuell information hörapparat, teleslinga, TSS (tecken-som-stöd)

7 Personer med dövblindhet
Personer med dövhet Har ett eget språk och en egen kultur Behov: läppavläsning visuell information teckenspråk och tolkservice texttelefon papper & penna, gester & kroppsspråk lättläst (vissa bl a barndomsdöva) Personer med dövblindhet Personen kan vara helt döv eller blind eller ha såväl syn- som hörselrester Behov av storstil, punkskrift, taktil information

8 Personer som har svårt att bearbeta och tolka information
Antal personer, ca Utvecklingsstörning Autism av Asperger av ADHD % av 5-6-åringar Hjärnskada osäkra uppgifter Dyslexi osäkra uppgifter Tal- och språksvårigheter

9 Heterogen grupp; medfött, förvärvat, progredierande
Svårigheter att förstå och tolka: det talade språket att orientera sig perceptionssvårigheter Behov: lättorienterad miljö (belysning, färgsättning, orienteringspunkter, uppmärkning och symboler) tydlig och konkret information individuella rutiner lättläst, talkassett, bild & symbolstöd

10 Personer som har svårt att tåla vissa ämnen
Antal personer, ca Allergier Tandvårdsskador, uppskattningsvis Elöverkänslighet, uppskattningsvis

11 Amalgam och elöverkänslighet
Svårigheter: kontaktallergier, snuva, eksem och astma Behov: fysisk miljö med låg halt av allergiframkallande ämnen bra ventilation lättstädade miljöer rökfritt ej starka dofter Amalgam och elöverkänslighet trötthet, koncentrations- och minnessvårigheter sanering av amalgam och el

12 Personer som har svårt att röra sig
Antal personer, ca Cerebral pares Multipel skleros Neuromuskulära sjukdomar Ryggmärgsskador Epilepsi Reumatism Kronisk reumatism Stroke

13 Svårigheter: personen kan ha gångsvårigheter och/eller använda manuell eller eldriven rollstol eller rollator nedsatt rörlighet i armar och händer, nedsatt finmotorik balansproblem både i sittande och stående många har också kognitiva svårigheter

14 Behov: plana förflyttningsvägar rymliga utrymmen och breda passager sittmöjligheter vid långa förflyttningsvägar manöverorgan som är lätta att manövrera dörröppnare och ledstänger anpassade toaletter talkassett, syntetiskt tal, lättläst

15 Personer som har svårt att se
Antal personer, ca Synsvaghet Grav synskada (blinda) Dövblinda

16 Personer med synsvaghet
Svårigheter: inskränkningar i synfält svårt att läsa svårt att orientera sig känslighet för bländning och reflexer Behov: bra ljus/belysning, ej reflexer talkassett, storstil kontrastering underlättar rumsuppfattning och orientering logisk och/eller konsekvent uppbyggd miljö

17 Personer med grav synskada (blindhet)
Svårigheter: kan ha mycket små synrester svårt att orientera sig Behov: orienterar sig med hjälp av hörsel, känsel och lukt logisk och/eller konsekvent uppbyggd miljö talsyntes, talkassett, datadiskett/cd-rom, punktskrift ledsagning, ledarhund, vit käpp information om omgivningen syntolkning

18 Personer som har svårt att bearbeta och tolka information - psykiska funktionshinder
Varaktiga psykostillstånd uppskattningsvis 1 300 Schizofreni, utan behov av dygnet runt vård uppskattningsvis 5 000

19 Svårigheter: Psykiska handikapp Psykiska störningar
initiativlöshet och apati överkänslighet, psykisk sårbarhet kontaktskygghet, tillbakadragenhet oförmåga att uthärda ensamhet och monotoni ritualism och tvångsbeteende Psykiska störningar personlighetsstörningar krisreaktioner sociala fobier depression schizofrena syndrom

20 Behov: att skapa mening i det dagliga livet
en bra och ljus boendemiljö lugn, lite avvaktande hållning hos omgivningen bemötande som inte upplevs som provocerande eller kränkande sociala, psykologiska och praktiska insatser information på lättläst och talkassett kan underlätta

21 Övrigt Antal personer, ca Mag- och tarmsjukdomar osäkra uppgifter
Diabetes

22 perception och tolkning (tal- och språksvårigheter) Behov:
försvagad motorik hand- och armfunktion vridrörelser och helhandsfattning (reumatism) smärta perception och tolkning (tal- och språksvårigheter) Behov: liknande de med rörelsehinder gott om toaletter (mag- och tarmsjuka) talkassett eller syntetiskt tal tålamod och inväntan (tal- och språksvårigheter)


Ladda ner ppt "Målgrupper i Västra Götaland"

Liknande presentationer


Google-annonser