Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbete inom hälsovården Korsholm, Oravais och Vörå-Maxmo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbete inom hälsovården Korsholm, Oravais och Vörå-Maxmo"— Presentationens avskrift:

1 Samarbete inom hälsovården Korsholm, Oravais och Vörå-Maxmo
Alice Backström & Nina Högbacka-Wägar

2 BAKGRUND Kommunerna Korsholm, Oravais och Vörå-Maxmo har undertecknat ett samarbetsavtal, vilket innebär att kommunerna från och med den gemensamt skall ordna hälsovården för invånarna inom samarbetsområdet. En vårdnämnd har utsetts, vars uppgift är att handha och ansvara för hälsovården i samarbetsområdet.

3 UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS TILL VÅRDNÄMNDEN
Varje avtalskommun överför sin beslutanderätt i frågor som berör hälsovården till vårdnämnden Samarbetsområdets kommuner utarbetar år 2008 en konkret plan för hur socialvården från och med integreras i det gemensamma samarbetsområdet, så att serviceproduktionen utgör en helhet och leds på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Senast år 2012 skall den funktionella helheten med social- och hälsovården fungera inom samarbetsområdet.

4 VÅRDNÄMNDENS VERKSAMHET
Vårdnämndens verksamhet i samarbetsområdet utvecklas utgående från befintliga servicepunkter och deras vårdnivå med beaktande av servicebehovet och befolkningsutvecklingen. Varje verksamhetspunkt eller övergripande funktion skall utgöra ett separat kostnadsställe (uppgiftsenhet). Den preliminära budgeten och ekonomiplanen skall tillställas avtalskommunerna inom september månad.

5 VÅRDNÄMNDEN Vårdnämnden utgör en del av nämndorganisationen i Korsholms kommun. Vårdnämndens storlek och sammansättning bestäms för en fullmäktigeperiod i gången utg. från kommunernas invånarantal. Vårdnämnden består av 11 ledamöter. Fördelningen av ledamöter år 2008: Korsholm: Oravais: Vörå-Maxmo: 3

6 VÅRDNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING ÅR 2008
Korsholm Oravais Vörå-Maxmo Luther Michael, ordf. Pärus Kenneth, vice.ordf. Ollqvist Martin Forth-Helsing Marice Hellqvist Lisbeth Furunäs Alfhild Hjerpe Alf Östman Per Häggblom Timo Lithén Carola Salin Ulla-Maj Föredragande Alice Backström Sekreterare Nina Högbacka-Wägar

7 SAMARBETSOMRÅDETS ORGANISATION ÅR 2008
Vårdnämnden Utvecklingschef Alice Backström Projektsekr. Nina Högbacka-Wägar Arbetsgrupp som ger förslag om hur verksamheten kvalitets- och funktionsmässigt kan utvecklas. Arbetsgruppens medlemmar: Kenneth Pärus, ordf Martin Ollqvist Carola Lithén Lena Gammelgård Anders Furustrand Yvonne Nybo Gunilla Jusslin Sanna Anttila-Ingi Arbetsgrupp som uppgör förslag till hur personalen överförs och inplaceras i den nya organisationen. Arbetsgruppens medlemmar: Marice Forth-Helsing, ordf Kaisa Vesterinen-Kern Tom Holtti Gunborg Kastus Arbetsgrupp som uppgör förslag om hur förvaltningen och ekonomin handhas. Arbetsgruppens medlemmar: Christina Öling, ordf Markus Myllyoja Agneta Riddar Rabbe Eklund

8 PERSONALENS STÄLLNING INOM SAMARBETSOMRÅDET
Avtalskommunerna överför personal inom hälsovården till vårdnämnden den Detta innebär att Korsholms kommun blir den nya arbetsgivaren. Personalen inom samarbetsområdet garanteras anställningstrygghet i 5 år. Personalens löneförmåner och andra förmåner såsom t.ex. rätten till semester är bindande för den nya arbetsgivaren (enl. Ramlagen § 13).

9 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR FOLKHÄLSOARBETET INOM SAMARBETS-OMRÅDET
Erbjuda befolkningen inom samarbetsområdet kvalitativ god hälsovård, som är lätt tillgänglig och sker inom fastställda ramar. (patient) Hälsovården skall vara en attraktiv arbetsplats för all vårdpersonal. Arbetsgivaren gör målmedvetna satsningar på att upprätthålla och utveckla personalens kunskaper och yrkesskicklighet. Rekryteringen är viktig för att trygga tillgången på personal i framtiden. (personal) Hälsovårdsarbetet organiseras på ett smidigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Det förebyggande arbetet är primärhälsovårdens viktigaste uppgift och satsningar görs på utökat förebyggande arbete. (process)

10 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR FOLKHÄLSOARBETET INOM SAMARBETS-OMRÅDET
4. Serviceenheterna inom hälsovården är lätt tillgängliga för befolkningen i samarbetsområdets närserviceområden. (ägarna/kommunerna) 5. Hälsovården utvecklas kontinuerligt med sikte på en större effektivitet, vilket förutsätter att såväl utrustning som arbetsmetoder förändras i enlighet med ny kunskap och teknik. (vision)

11 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR TANDVÅRDEN INOM SAMARBETSOMRÅDET
Erbjuda befolkningen inom samarbetsområdet kvalitativ god tandvård, som är lätt tillgänglig och sker inom fastställda ramar. (patient) Tandvården skall vara en attraktiv arbetsplats för all tandvårdspersonal. Arbetsgivaren gör målmedvetna satsningar på att upprätthålla och utveckla personalens kunskaper och yrkesskicklighet. Rekryteringen är viktig för att trygga tillgången på personal i framtiden. (personal) Tandvårdsarbetet organiseras på ett smidigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Satsningar görs på utökat förebyggande arbete. (process)

12 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR TANDVÅRDEN INOM SAMARBETSOMRÅDET
4. Serviceenheterna inom tandvården är lätt tillgängliga för befolkningen i samarbetsområdets närserviceområden. (ägarna/kommunerna) 5. Tandvården utvecklas kontinuerligt med sikte på en större effektivitet, vilket förutsätter att såväl utrustning som arbetsmetoder förändras i enlighet med ny kunskap och teknik. (vision)


Ladda ner ppt "Samarbete inom hälsovården Korsholm, Oravais och Vörå-Maxmo"

Liknande presentationer


Google-annonser