Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan Knut dag 2+3 •Uppgiften •Vi ska göra en manual tillsammans •Idag –Repetition –Organisationsmodeller för samverkan –Hemuppgiften –Multikompetenta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan Knut dag 2+3 •Uppgiften •Vi ska göra en manual tillsammans •Idag –Repetition –Organisationsmodeller för samverkan –Hemuppgiften –Multikompetenta."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan Knut dag 2+3 •Uppgiften •Vi ska göra en manual tillsammans •Idag –Repetition –Organisationsmodeller för samverkan –Hemuppgiften –Multikompetenta team •I morgon –Erfarenheter av att köra fem år eller så – fallet Övik –Ett samverkansarbetes födelse –Ledningsgruppens roll –Rehabcoachen –Arbetsflödet –Uppgift att lösa

2 En checklista/manual •Att analysera samverkan •Att starta ett samverkansprojekt •Att skapa en samverkansledning •Att leda ett samverkansprojekt •Att förankra samverkansarbetet •Samverkan ur ett genderperspektiv •Att samspela med olika organisationer •Att hantera hinder och motstånd •Att följa upp och utvärdera samverkan •Framgångsfaktorer

3 REPETITION ÄR KUNSKAPENS MODER

4 Dag 1 – sep 09 •Förmiddag –Vad är samverkan –Era erfarenheter av samverkan –Vad innebär det att leda samverkan •Eftermiddag –Vår historia och upplägg –Ert case –Samverkan ur ett välfärdspolitiskt perspektiv –Uppgift att lösa till nästa gång

5 samverkan??? samverkan = att agera gemensamt för att uppnå ett visst syfte makt själv- ständighet öppenhet lust passion besluts- fattande balans närhet olikheter tillit värderingar respekt kompro- missa empati vilja ansvar prestige ”egot” dialog mod ärlighet

6 i.nilsson@seeab.se VÄRDEGRUND synsätt, människosyn, värderingar, etik etc SAMVERKAN SAMARBETE PERSONER RELATIONER METODER INTERAKTION SAMORDNING RESURSER ORGANISATION STYRNING LEDNING SAMSPEL

7 SAMVERKAN, ELLER... OBEROENDE SYMBIOS/ SAMMANSMÄLTNING SAMVERKAN

8

9 ledningsgrp äldre barn missbr psyk långt arblös rygg nack arbgrp HUR LEDER MAN DETTA?

10 UPPDRAG & MÅL LEDNINGSMANDAT ORGANISATIONSLOGIK SYNSÄTT MÄNNISKOSYN SPLIT VISION? STEREOSKOPISKT SEENDE? PERSONLIGHETS- KLYVNING?

11 Att skapa en ledningsmodell Redskap Metoder Organisation Struktur Värderingar Synsätt

12 Att ta död på några demoner kortsiktighet efter mig syndafloden stuprörstänkande organisationsegocentricitet kedjebrevsekonomin springnotans logik

13

14 i.nilsson@seeab.se Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se)I.nilsson@seeab.se

15 Dag 2 arenan för samverkan ANATOMI

16

17

18

19 Vilka krav ställs på ledarskapet i en gränsöverskridande miljö???

20

21 i.nilsson@seeab.se

22 Modellens tre delar •Hårda faktorer –Metoder –Mallar –Rutiner •Mjuka faktorer –Synsätt –Värderingar –Rehabsyn •Institutionella ramar –Mandat, bemanning, förutsättningar –Remittering och samspel –Legitimitet

23 ledningsgrp äldre barn missbr psyk långt arblös rygg nack arbgrp HUR LEDER MAN DETTA?

24 Att skapa en ledningsmodell Redskap Metoder Organisation Struktur Värderingar Synsätt

25 i.nilsson@seeab.se

26 De två grupperna •Uppdragstagare –Socialkompetens –Legitimitet i moderorg –Lust/vilja/engagemang –Kontinuitet –Sakkunskap –Heterogenitet i gruppen –Symmetri i gruppen •Uppdragsgivare = uppdragstagargruppen dessutom –Symmetri i mandat & befogenheter –Beslutsmandat –Commitment

27 UPPDRAG & MÅL LEDNINGSMANDAT ORGANISATIONSLOGIK SYNSÄTT MÄNNISKOSYN SPLIT VISION? STEREOSKOPISKT SEENDE? PERSONLIGHETS- KLYVNING?

28

29 Två aktörer Tre samspel Två typer av samspel Vertikalt Horissontellt

30 Några tankar •Nynäshamn – batmanmodellen –Vad är modell (struktur + redskap + synsätt) –Vem implementerar –Vilka utb behov •Sundbyberg –En samverkansstrategi för förv – vad är det? –Prio olika delar –Vilken process behöver ledngruppen •Stlje chefsgrp –Att skapa en SK samverkansstrat – vad är det –Är vi rätt grupp –Hur formulera resultatet, hur förankra/sprida det •Stlje FIA –Vårt uppdrag? –Mandat, resurser & tidsplan –Vem är vår uppdragsgivare i realiteten?

31 Samverkan Knut dag 2+3 •Uppgiften •Vi ska göra en manual tillsammans •Idag –Repetition –Organisationsmodeller för samverkan –Hemuppgiften –Multikompetenta team •I morgon –Erfarenheter av att köra fem år eller så – fallet Övik –Ett samverkansarbetes födelse –Ledningsgruppens roll –(Rehabcoachen) –(Arbetsflödet) –Uppgift att lösa

32 Dag 3 arenan för samverkan DYNAMIK

33

34

35 Val av arbetsform för samverkan •Det problem man ska lösa •Uppdrag & mål •Ambitionsnivå •Resurser •Mandat •Kompetenser

36 Arbetsform för samverkan att tänka på •Tydligt uppdrag •Balans uppdrag – mandat & resurser •Är alla parter med på banan –Commitment –Resurser •Ledning av arbetet –Yttre ledning –Inred ledning •Balans/symetri mellan parterna

37 Att stödja och utveckla vardagssamverkan •Att få vardagssamverkan att fungera •Vad är vardagssamverkan •Vad står i vägen •Hur ska vi kunna utveckla vardagssamverkan

38

39 Fallet Örnsköldsvik kommunövergripande samverkan 2001-2010

40 Det börjande med ett försenat flyg vintern 2001 •Det började med en tumme och blev en kostym •De fyras gäng •Strategiprocess •Strukturen växer fram •Op-samgruppen identifieras •Den politiska rollen •Samverkansförbundet •Det norrländska tungsinnet

41 Faser •Förberedelsefas •Startfas •Pionjärfas •Revisionsfas •Driftsfas 1 •Osv….

42

43 Faserna i samverkansarbete •Förberedelser –Se problemet –Ha viljan –Göra en plan – skapa struktur •Start –Sjösätta struktur inkl kompetensutveckling –Klarlägga roller och relationer - ledningsmodell –Formulera uppdrag •Pionjär – etablera samverkan –Metodik –Kartlägga nuläge –Initiera & leda •Revidering –Stanna upp och skapa lärande –Metod- och kompetensutveckla •Drift fas 1 – skapa genomslag –Arbeta med de stora struktur och resursfrågorna –Arbeta med det långa perspektivet – tänka i investeringstermer

44 De tre tidsperspektiven •Nuvarande år och ett år framåt –Det operativt genomförande perspektivet –Hur ska vi genomföra det så effektivt som möjilgt •Kommande 1-3 åren –Det strategiska perspektivet –Hur ska vi skapa strukturella förutsättningar för att gå vidare •Kommande 1-5 åren –Det visionära perspektivet –Vad vill vi uppnå på lång sikt

45 Framgångsfaktorer i pionjärfasen •Avsätta tid och resurser •Ledningen står bakom, inte bara med ord utan i handling •Hantera balansen mellan samverkan och ”linjeorganisationens krav” –Hur ser prioriteringarna ut •Tydliga uppdrag & tydlig ledning –Säger man det man tänker –Gör man det man säger •Värderingsfrågorna t.ex. –Vad är friskt vad är sjukt –Vad är rehabilitering –När står man till arbetsmarknadens förfogande –Vad är dom verkligt viktiga frågorna –Vad är partiskiljande och vad är inte –Är människan hjälplöst objekt eller aktivt väljande subjekt

46 Hinder man brukar möta i pionjärfasen •Metodik – hur gör man, det känns för otydligt •Ovilja – jag har annat som är viktigare, det känns för besvärligt •Värderingsfrågor – vi ser på saken på olika vis, gud vad besvärligt med dessa konflikter •Förväntningsfrågor – det tar lång tid, händer det ingenting, är det bara prat •Informationsfrågor – att nå ut till alla, är samverkan bara något för de utvalda •Frälsningsperspektivet – jag vet inte frågan men svaret är samverkan •Hinderträsket – ”j-vla regelverk, vi kommer ingenstans”

47 Vanliga hinder efter pionjärskedet •Tid •Otålighet •Framgångens självgodhet •Man utvärderar inte ”på djupet” erfarenheter rent metodmässigt av pionjärfasen •Planering av nästa steg inleds för sent •Resursfrågan •Oklarhet inför nästa steg

48 Fällor i och efter pionjärfasen •Alla –Otålighet –Se nyttan –Min fru förstår mig inte •Polsam –Hitta sin roll (stort/smått, kort/långt) –Den eventuella otåligheten - investeringsperspektivet •Stratsam –Vad är nästa steg? –Avsätta tid och resurser för detta? –Göra en plan –Se till att metodutvärdering av pionjärfasen sker •Opsam –Orka hålla ut –Balansera krav från linjeorganisationen –Nå ut till alla i organisationen

49 Tvivel som kan uppstå •Är det verkligen värt mödan? •Menar dom andra allvar? •Tänk om dom byter nyckelpersoner (politiskt maktskifte) – faller då allt? •Kommer vinsterna/nytta av detta någon gång?

50 Frågor att ställa i revideringsfasen •Vad ville vi göra •Mål – motiv •Vad blev det –Vad gjorde vi –Vad fungerade bra/mindre bra –Vad gjorde vi INTE •Vad beror skillnaden på •Vilka slutsatser drar vi av detta –Styrkor/svagheter –Konfliktområden/skärningspunkter –Rollfördelning/förväntningar –Uppenbara bristområden •Vad gör vi nu –Vem gör vad –En plan

51 Utvecklingsområden inför driftsfas 1 •Prio, mål och visionsfrågor –Var ska vi satsa –De långsiktiga målen/visionerna •Strukturbeslut –Organisation –Verksamhetsplanering •Utvärderingsmodeller –Metod •Hur har vår modell i stort fungerat •Hur fungerar det i det konkreta samverkansarbete –Resultat •Klient/medborgare •Myndighet/ekonomiskt - uppföljningsmodeller •Kompetens- och metodutveckling –Att driva konkret samverkansarbete –Vardagssamverkan •Marknadsföring och information –Hur når vi ut till hela organisationen

52 Avgörande framgångfaktorer inför driftsfas 1 •Stratsam + polsam tar ett språng –Kräver planmässighet, tid & resurser •Utvärderings/uppföljningsmodeller –Det som inte mätes, finns inte •Metod- och kompetensutveckling –Samverkansförmåga är inget man erhåller med modersmjölken •Uthålligheten och investeringsperspektivet –Att ha ett socialt investeringsperspektiv •Resurs & VP-frågan –Samverkan lönar sig, men måste få kosta i början

53

54

55

56

57 Ett samverkansprojektslivsfaser 1. Arbets- förutsättn 2-3mån Adm rutiner Bilda team Tolka uppdrag Rel ledngrp 6.tillämp- ning 6-12 mån Pröva Förnyad revidering slutversion 2. Idéfas 2-4 mån Problem Uppdrag Mål Målgrupp Framgång Utvärdering Metod Synsätt organisation 3. Prototyp 1-3 mån Formulera Diskutera Kommunicera med linjeorg 4. Pröva & testa 6 mån Utföra Observera Notera Reflektera Vad fungerar Brister Hinder 5. Revidera 1-2 mån Vad ville vi Vad blev det Vad beror diff på Vad kan man lära Vad göra annorlunda 7. Dra Slutsatser 1-2 mån Metod Resultat Vad leder till framgång Hinder Implemen- tering Cirka ett – ett och ett halvt år Vid behov

58 En strategisk samverkanslednings livsfaser 1. Rollaxling 2-6mån Identitet Commitment Relation linjeorg uppdrag 5.Initiera & leda 6-12 mån Sätta igång Uppdrags- dialog Pröva Följa upp 2.Gruppbildning 2-6 mån Roller Kunskap Tillit Synsätt 3. Strategi 3-6 mån Analysera nuläge & mål Målgrupper Formulera & kommunicera med linjeorg 4. Lednings- modell 3 - 6 mån Synsätt & metoder Kanaler Nätverk & linjeorg 5. Revidera 1-2 mån Vad ville vi Vad blev det Vad beror diff på Vad kan man lära Vad göra annorlunda 7. Dra Slutsatser Full skala 1-2 mån Metod Resultat Vad leder till framgång Hinder Implemen- tering Cirka ett – ett och ett halvt år Vid behov

59 Samverkansledning

60 Samverkansledningens två ben •Få det att fungera i nätverket •Bemanna nätverket med ”rätt personer” •Skapa kreativa processer •Driv genom frågorna på hemmaplan i linjeorganisationen •Påverka hela organisationen •Skapa genomförande

61 Ambitionsnivåer vid träffar •Samverkansledning av första graden –Lära känna –Info om aktuellt •Samverkansledning av andra graden –Driva enskilda frågor –Driftledning •Samverkansledning av tredje graden –Långa utvecklingsfrågor –Struktur, resurs, styrfrågor

62

63 Samverkansledningsgrupp •Identifieras sig som LEDNING •Fungerande grupp –(grupprocess & teambuilding) •Symetriska mandat •Gemensamma mål –Omvandlat till strategi & handlingsplan •Synsätt kring samverkansledning •Rollfördelning ledningsgrupp – samverkansgrupp •Avsätta tid

64 Svårigheter i ledningsarbetet •Pendlingsproblemet –Stora – små –Korta - långa; framförhållning –Konkreta - abstrakta •Fokus –Jobba med allt eller visst –Var sätta in stöten –Svårigheten att prioritera •Ego –Mitt och det gemensamma –Men jag då.... •Tidsapekten –Ha ett investeringsperspektiv •Rollproblemet –Mitt bord och andras •Mötesformer –Korta lång –Frekvens –Prioritering/närvaro •Kontakt mellan de olika aktörerna –olika nivåer –Samverkansarbetet & hemmaplan

65 de fyra dialogerna •idédialog –få med i båten •uppdragsdialog –ro åt samma håll •genomförandedialog –är vi på rätt kurs •uppföljningsdialog –kom vi fram

66

67 idédialogen - I grunder •se problemet och förstå det •se det gemensamma intresset •se möjligheten till gemensam lösning •få lust att medverka

68 idedialogen - II vägen till startblocken den längsta •att få rätt parter vid samma bord •vilka är parterna •hur få dit dom •är frågan tillräckligt viktig

69 idédialogen - III tre grupper - tre kommunikationsmönster •inom uppdragsgivargruppen •inom uppdragstagargruppen •mellan de två parterna

70 idédialogen - IV genomförande •vem leder •tid, plats & metodik •synsätt

71 idédialogen - V efterarbete •förnyad idédialog •mandat att övergå till uppdragsdialog •förankra i linjeorganisationen

72 Uppdragsdialogen - I grunder •uppdragsgivaren –vad uträtta och varför –vilka mandat och spelregler –vilka resurser och hur följa upp –broar att bygga och hinder att undanröja •uppdragstagaren –förstår jag uppdraget –är det möjligt att lösa –hur ska det gå till –vilka resurser och mandat kräver detta

73 Uppdragsdialogen - II krav på uppdragstagaren •tydlig uppdragstagare –vem ingår –deras motiv & mandat –deras kompetens •koordinator •beredskap att ta på sig uppdraget –vilja –möjlighet

74 Uppdragsdialogen - III uppdragsgivarens förberedelser •uppdraget –Vad vill vi ha uträttat –vilka mandat kan vi ge –vad är vår roll •dialogen –rollfördelning –synsätt/relationer –praktiska förberedelser

75 Uppdragsdialog - IV uppdragsgivarens efterarbete •kontraktet •stödja •hålla kontakt •undanröja hinder •förankra i linjeorganisationen

76 Ni ska genomföra en uppdragsdialog – tid 2 tim •Uppdragsgivare –Vad vill ni förmedla –Hur ska ni genomföra processen •Fysisk miljö •Prata •Lyssna •Dialog •Beslut •Uppdragstagare –Vad behöver ni veta –Hur vill ni att processen ska genomföras •Fysisk miljö •Prata •Lyssna •Dialog •Beslut

77 Uppgift - en plan för arbetsprocessen för att skapa en fungerande samverkan •Börja med –Vad är ert uppdrag - formulera konkret, kortfattat & tydligt –Övergripande långsiktigt syfte –Vad ska uppnås – konkreta mål, när ska de uppnås? –Vem är era uppdragsgivare –Vem är er målgrupp – hur många? Vilka prio? –Vilka mandat & resurser har ni för detta •Gör därefter en tids- och handlingsplan och beskriv för tiden fram till 31/12, första kvartalet 2011, första halvåret 2011 samt hela 2011 – gör en tidsaxel –Vad ska göras –Vem ska göra det –Vilka resurser kräver detta

78 Uppgift – redovisning •Skriv ner uppgiften i powerpoint form •Var kortfattad/telegramtext •Skicka till oss senast 25:e november –eva.lundmark@krutab.seeva.lundmark@krutab.se –i.nilsson@seeab.sei.nilsson@seeab.se •Var beredd att under 5-10 min med stöd av pp-bilderna presentera för oss andra


Ladda ner ppt "Samverkan Knut dag 2+3 •Uppgiften •Vi ska göra en manual tillsammans •Idag –Repetition –Organisationsmodeller för samverkan –Hemuppgiften –Multikompetenta."

Liknande presentationer


Google-annonser