Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentra – vad säljer vi? Fylla kursplatser? Rätt studenter – genomströmning för att – motivera nya kursplatser – lokal utveckling – personlig utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentra – vad säljer vi? Fylla kursplatser? Rätt studenter – genomströmning för att – motivera nya kursplatser – lokal utveckling – personlig utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Lärcentra – vad säljer vi? Fylla kursplatser? Rätt studenter – genomströmning för att – motivera nya kursplatser – lokal utveckling – personlig utveckling Slutlig måluppfyllelse

2 Marknadsplanering Del av övergripande verksamhetsplanering Fokuserar organisationens marknadsaktiviteter Utgångspunkt från organisationens affärs/verksamhetsplanering

3 Varför marknadsplanering? Maximera utbytet av resurser Identifiera marknadsmöjligheter Anpassa erbjudandet/egna resurser efter behov Maximera utbytet av marknadsföringsåtgärder

4 Syftet med marknadsplanering Ge överblick över företagets marknadsaktiviteter – tidsättning och synkronisering av aktiviteter – Skapa synergier – Prioritera resurser – Dokumentation Uppföljning och lärande

5 Marknadsplanering - processen Kontinuerlig process –Synkas med andra planeringsprocesser (t.ex. budgetprocessen) – Resulterar i marknadsplan och koordinerade aktiviteter

6 Marknadsplanering för vad? Företaget/organisationen Produktgrupp Produkt Division Marknad

7 Tidshorisont? Strategiska marknadsplaner 3-5 år Taktiska årsplaner

8 Marknadsplanen - struktur Situationsanalys Affärsidé/strategier Målformulering Handlingsplan/Marknadsmix Uppföljning

9 Situationsanalys Situationsanalys: Ett logiskt, systematiskt sätt att beskriva ett företags situation på marknaden genom att belysa företagets starka respektive svaga sidor, interna såväl som externa. - Möjligheter och förutsättningar De slutsatser som dras i situationsanalysen bildar plattform för företagets mål och handlingsplan för att nå dessa mål.

10 Situationsanalys - check Marknadsbestämning Köpbeslutsprocessen Köpkriterier och säljargument Konkurrenter Omvärldsfaktorer Egna förutsättningar

11 Marknadsbestämning Segmentering: Att dela upp marknaden i segment. En avgränsad grupp av kunder eller kundämnen med avseende på tex behov, användningsområde, storlek, bransch, köparbeteende och livsstil

12 Marknadsbestämning Produkt/marknadsmatris Marknadssegmentering –Demografiska –Socioekonomiska –Psykologiska –Användarkategorier –Branscher

13 Krav på segment Mätbara Nåbara Lönsamma

14 Marknadsbearbetning Odifferentierad marknadsföring Differentierad marknadsföring Koncentrerad marknadsföring

15 Köpbeslutsprocessen Attention Interest Desire Action

16 Konkurrentinformation Strategisk konkurrentbevakning –Affärsidé och strategier –Ägarbild, allianser –Ekonomi –Produkter och tjänster –Utveckling –Distribution

17 Konkurrentbevakning Taktisk och operativ konkurrentbevakning –Förändringar i produktprogram –Kapacitet –Kampanjer

18 Omvärldsfaktorer - PEST Politiska/Juridiska Konkurrenslagstiftning, miljölagar, skattelagar, regler för utlandshandel, politisk stabilitet Ekonomiska Affärscykler, Tillväxt, räntor, inflation, arbetslöshet, disponibel inkomst, energipris Sociala/Kulturella Befolkningsdemografi, inkomstfördelning, social rörlighet, livsstil, attityder, utbildningsnivå Teknologiska Statlig FoU-budget, teknikadoption, innovationsklimat, teknikspridning

19 Egna förutsättningar Affärsidé och strategier Ekonomiska förutsättningar Ägare och partners Personal Kompetens Organisation

20 SWOT PositivtNegativt InterntStyrkorSvagheter ExterntMöjligheterHot

21 Informationssökning Skrivbordsundersökningar Intervjuer Mässor Marknadsundersökningar

22 Affärsidé Affärsidén skall ange företagets inriktning för att man skall kunna ta tillvara affärsmöjligheterna

23 Affärsidéns tre ben Marknad Erbjudande Kompetens Till vem riktar vi vårt erbjudande? Vad är det vi erbjuder? Vilket behov tillgodoses? Vad är unikt med vårt erbjudande? Våra konkurrensfördelar? Affärsidén talar om hur företaget skall tjäna pengar. Affärsidén skall vara kommunicerbar.

24 En affärsidés nyckelbegrepp Marknad Vem? Behov Vad? Unik kompetens Hur? ”Vår marknad är…” ”Vi fyller funktionen..” ”Vi tillverkar och säljer..” ”Våra viktigaste resurser och kompetenser är …” Total effektivitet Inre effektivitet Yttre effektivitet

25 Affärsidébeskrivningar Den faktiska, som beskriver den faktiska verksamhet som bedrivs i företaget just nu. Den ledande, som beskriver vad företagets ledande aktörer anser att verksamheten bör och kan omfatta nu och i framtiden. Den kommunicerade, som i manifest form beskriver det företaget vill kommunicera om verksamhetsinriktningen nu och i framtiden

26 Althin Medical: Affärsidé och strategi Althin Medical erbjuder sina kunder högkvalitativa produkter för framförallt dialysvård. Stor vikt läggs vid att ta fram nya produkter som möjliggör dialysvård präglad av hög kvalitet samt effektiv och rationell drift, tex informationssystem som knyter samman dialysmaskinerna med sjukhusets kliniska och administrativa databaser.

27 Strategier Att operationalisera affärsidén –Marknadsstrategi –Prisstrategi –Produktstrategi –Distributionsstrategi –Kommunikationsstrategi –Tillväxtstrategi

28 Tillväxtstrategi Produkter Marknader NuvarandeNya NuvarandeMarknads- penetration Produkt-utveckling NyaMarknads- utveckling Diversifiering

29 Mål Mål för verksamheten ställs upp för att – ange organisationens ambitionsnivå – ge input till budget – ingångsvärden för resursplanering – styra verksamhet – underlag för uppföljning

30 Mål skall vara Mätbara Realistiska Förankrade Motiverande

31 Handlingsplan Marknadsmix – produkt – pris – plats/distribution – promotion

32 Aktivitetsplanering Dokumentera Vad, var, när, hur? Söka synergier Koordinera med andra aktiviteter (PERT) Tidsplan (GANTT)

33 Uppföljning Kontroll av avvikelser Lärande Motiverar utveckling

34 Implementation Förankring Samordning med budget Lansering Tidsplan Sekretess


Ladda ner ppt "Lärcentra – vad säljer vi? Fylla kursplatser? Rätt studenter – genomströmning för att – motivera nya kursplatser – lokal utveckling – personlig utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser