Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsdatabas för primärvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsdatabas för primärvård"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsdatabas för primärvård
Revidering av kvalitetsindikatorer VGPV

2 Uppföljning Kvalitet Prestation Kostnad Behov Effekt

3 Kvalitetsindikatorer VGPV
Anette Ohlin-Johansson Anna Winters Cecilia Björkelund Claes Hegen Daniel Pollack Jarl Torgerson Lars Björkman Lena Gustafsson Margaretha Gustavsson Per Häggblad Staffan Björck Susanne Tedsjö

4 UTGÅNGSLÄGE Behov/uppföljning
Antal patienter med:Astma etc (ASAK-grupper) Antal listade personer med demenssjukdom Antal listade personer med diagnosen depression Antal listade personer med insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Antal listade personer som erhållit samordnade rehabiliterande insatser vid sjukskrivning: Antal personer med diagnos relaterad till rörelseorganen Antal genomförda MMT(MiniMentalTest) Antal personer med diagnosen depression som erhållit psykosociala och/eller psykoterapeutiska insatser Förekomst av avtal med kommunen om insatser Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivning Hälsofrämjande vård, antal motiverande samtal Registrering av tillgänglighet till vårdlokal Antal sammanvägda prestationer2) per listad. Antal sammanvägda prestationer3) per diagnosgrupp. Andel besök listade patienter. Täckningsgrad 4) Antal vårdade individer per listad. Antal vårdade individer per diagnosgrupp

5 UTGÅNGSLÄGE Kvalitet Tillgänglighet telefon - andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal Tillgänglighet besök - andelen akuta patienter av alla patienter som får läkarbesök inom 7 dagar Deltagande i folkhälsorådens eller motsvarande arbete enligt närområdesplanen Andel diagnoskodade läkarbesök Ackrediterade laboratorier på vårdenhet Läkemedelsavstämning - andel patienter 75 år och äldre listade på VC där läkemedelsavstämning genomförts under ett år Basala hygienrutiner Antal läkemedelsbehandlade diabetiker som också får statinbehandling Andel kinoloner i % av totala UVI antibiotika (kvinnor 18 år och äldre) Anslutning till nationella kvalitetsregister AUDIT avseende akoholproblematik Rapportering till Primärvårdens kvalitetsdatabas enligt ASAK Fysisk aktivitet på recept (FaR) Samverkan – antal avstämningsmöten med Försäkringskassan Patienttillfredsställelse/bemötande Patienttillfredsställelse/tillgänglighet Avvikelsesystem – antal avvikelserapporter per årsarbetare Barnhälsovård/hembesök till första barnet

6 Målrelaterad ersättning Primärvård 2009 VGR
Läkemedelsavstämning Tillgäng telefon Patienttillfreds /tillgänglighet kvalitetsregister kinoloner Ackr lab folkhälsoråden 1 2 3 4 1 poäng=7200 kronor poäng

7 Indikatorer/kvalitet-förbättring, 4 ben
kvalitetsindikatorer återkoppling Uppföljning/ ersättning offentlighet Medicinsk revision

8 Följa om enheterna uppfyller intentionerna för VGPV.
Ge verksamheterna återkoppling av hur deras listade population ter sig och hur de presterar jämfört med övriga enheter i regionen Kunna användas i kliniskt förbättringsarbete Så långt möjligt kunna hämtas från befintliga system Så långt möjligt baseras på evidensbaserad kunskap Undvika HUR-frågor där det inte är särskilt motiverat Kunna vara underlag för urval av indikatorer lämpliga för målrelaterad ersättning Skapa öppenhet kring regionens primärvård I förteckningen ingår inte ekonomisk uppföljning

9 Vad gör man i primärvården? Besök/individ, VEGA
Nöjdhet, väntetider, läkemedelsval etc Kroniska sjukdomsgrupper ≈ 50 % sällanbesökare ≈ 50 % kroniska sjukdomar

10 Uppföljningsindikatorer
Beskrivning av listade populationen Uppföljande produktionsstatistik Övrig uppföljning av avtal Kvalitetsindikatorer Kroniska sjukdomar Diabetes Ischemisk hjärtsjukdom Hjärtsvikt KOL Astma Stroke Psykiatri Barnhälsovård Förebyggande/hälsofrämjande vård Läkemedel Tillgänglighet Patienterfarenheter Organisation/struktur

11 Tankeexperiment Diabetesindikatorer med måltal
poäng Registrering NDR Täckningsgrad > 70 % 5 Blodtryck saknas NDR <14 % 0,5 Kolesterol saknas NDR <12 % Uppgift om rökning saknas NDR <15 % albuminuri testad >70 % Diabetesutbildad sköterska Ja/nej 2 HbA1c < 6 % > 50 % Blodtryck < 130/80 > 38 % Kolesterol < 4,5 mmol/l >60 % 1 SUMMA 11 varav kliniska utfall

12 Antal individer med diabetesdiagnos 2007-2008 ca 70 000

13 antal patienter <80år/vårdcentral
800 700 600 500 antal patienter 400 300 200 100

14 andel som saknar uppgift om rökning, vårdcentraler VGR
120 100 80 procent 60 40 20

15 andel som saknar uppgift om blodtryck
100 80 procent 60 40 20

16 andel som saknar uppgift om HbA1c
100 80 procent 60 40 20

17

18

19

20 kolesterol<4,5, vårdcentraler VGR
120 100 80 procent 60 40 20

21

22

23 Bltr<=130/80, vårdcentraler VGR
100 80 procent 60 40 riksgenomsnitt 20

24 andel med lipid behandl
100 80 procent 60 40 20

25 Bltr<=130/80, vårdcentraler VGR
procent 100 80 60 40 20

26 Exempel utfall, NDR

27 Beskrivning av listade populationen

28 Uppföljningsindikatorer
Beskrivning av listade populationen Uppföljande produktionsstatistik Övrig uppföljning av avtal Kvalitetsindikatorer Kroniska sjukdomar Diabetes Ischemisk hjärtsjukdom Hjärtsvikt KOL Astma Stroke Psykiatri Barnhälsovård Förebyggande/hälsofrämjande vård Läkemedel Tillgänglighet Patienterfarenheter Organisation/struktur

29 Uppföljande produktionsstatistik

30 Diabetes

31 Hypertoni

32 KOL

33 Astma

34 Hypertoni

35 Hjärtsvikt

36 Stroke?

37 Psykiatri

38 Förebyggande hälsofrämjande vård samt övriga indikatorer

39 Läkemedel egna

40 Läkemedel ÖJ

41 Tillgänglighet

42 Patienterfarenheter

43 Organisation/struktur mm

44 Indikatorer som föreslås utgå

45

46

47 Exempel, NHS Clinical indicators, 550 poäng Organisational domain, 184
Patient experience, 100 Additional services, 36 VGR, antal indikatorer Clinical 6 organisational 27 patient experience 2

48 Exempel, NHS, clinical domain
Diabetes + kranskärlssjukdom + hypertoni = 60 % av kliniska indikatorer och 37 % av alla indikatorer

49 Hur får vi mer data? Andra kvalitetesregister?
NDR, ja Riks-Svikt, ? Riks-Kol, ?? Palliativregistret? Swedem, ??? Senior-Alert, ???? Sephia, ????? Register för: Faktiska utfallmått, svårast Payment for registration (möjliggör fler register) Registerseminarium januari

50 Tankeexperiment ASAKindikatorerna
poäng Lämnat fil 5 Blodtryck finns, alla >80 % 0,5 Kolesterol finns, alla > 80 % Uppgift om rökning finns, alla Spirometri, astma kol Waran vid förmaksflimmer Möjlig indikator? Andra indikatorer? SUMMA 8 varav kliniska utfall Redovisas per enhet

51 Läkemedel Egna indikatorer Läkemedelsregistret ASAK - indikatorer
Öppna Jämförelser

52 Var landar vi till våren?
5-10 diabetesmått Rikssvikt ??, 1-5 mått PVdatabasen, 10 mått registreringsmått utfallsmått + plan för utveckling Läkemedel mått Övriga reviderade =25-30?? mått med regionala måltal

53 Behov/uppföljning Beskrivning Populationen Kvalitet
Antal patienter med:Astma etc (ASAK-grupper) Antal listade personer med demenssjukdom Antal listade personer med diagnosen depression Antal listade personer med insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Antal listade personer som erhållit samordnade rehabiliterande insatser vid sjukskrivning: Antal personer med diagnos relaterad till rörelseorganen Antal genomförda MMT(MiniMentalTest) Antal personer med diagnosen depression som erhållit psykosociala och/eller psykoterapeutiska insatser Förekomst av avtal med kommunen om insatser Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivning Hälsofrämjande vård, antal motiverande samtal Registrering av tillgänglighet till vårdlokal Antal sammanvägda prestationer2) per listad. Antal sammanvägda prestationer3) per diagnosgrupp. Andel besök listade patienter. Täckningsgrad 4) Antal vårdade individer per listad. Antal vårdade individer per diagnosgrupp Beskrivning Populationen Kvalitet Produktions -statistik

54 Asak

55 ASAK, olösta frågor Ambitionsnivå
Organisatorisk hemvist och utvecklingsfrågor Privata vårdgivare Utveckling av indikatorer Sårbarhet Journalsystem Juridik

56

57 Några ställningstaganden
Flerindikatorer, Meningsfull gruppering Viktning med poängsystem Kvalitetsregister. NDR angeläget. Fler register? Primärvårdsdatabas – enda möjliga långsiktiga lösningen Principer för urval

58 Fortsatt process Indikatorrevidering Optimal revideringsprocess?
Gäller från jan 2011 Optimal revideringsprocess? Nästa version ? Möjlighet till justeringar underhand?

59

60 Utveckling NHS 1985- 1990 2003 Försök till målrelaterad ersättning
Fiasko 1990 Halvfiasko 2003 Quality an outcomes framework 75 % riskjusterad kapitation 25 % målrelaterad ersättning

61 1) Föregående mötes protokoll
2) Läkemedelsindikatorer (Lena G) 3) Diabetesindikatorer (Staffan B) 4) Indikatorer psykisk ohälsa och sjukskrivning - konkretion (Claes H) 5) Uppföljningsindikatorerna - konkretion (Claes H) 6) Skåneinitiativet (alla) 7) Avstämning styrgruppen (Staffan B) 8) Övriga frågor Patientsäkerhetsindikatorer sektorsråd

62 2. Remisshantering - remissbevakning ska fungera
1. Läkemedel- en aktuell läkemedelslista som ges till patienten. Lika för LV/PV. Vad finns? a. Läkemedelsförteckning från Apoteket- det pat tagit ut b. Apodos Hur får uppdaterad lista? 2. Remisshantering - remissbevakning ska fungera a. Rutiner ska finnas (Mått: ja /nej) b. Varningssystem- kolla om x veckor( dr bestämmer) . Incidenter- koder för brister? ( antal incidenter) 3. Antibiotikabehandling vid bensår- har man odlat innan ab beh? Vilken ab? (Mått: % andel odlade). Hur koppla ab beh och odlingssvar i journalen? Borde gå. 4. Användning av handsprit a. Liter handsprit beställt per besök (alla). 5. Andel kinolonanvändning vid nedre UVI a. Xplain/motsv 6. Andel pcV vid luftvägsinfektioner hos barn > 6 år

63 andel som saknar uppgift om kolesterol
100 80 procent 60 40 20

64 andel som saknar uppgift om rökning
100 80 procent 60 40 20 50 100 150

65 Exempel utfall, NDR

66 Indikatorer, behov/Uppföjning

67 Indikatorer, kvalitet DIABETES Täckningsgrad NDR +
Blodtryck registrerat + Kolesterol registrerat + Rökning registrerat + Albuminuri testat + Diabetesutbildad sköterska + Blodtrycksmål + HbA1cmål + kolesterolmål +

68 Indikatorer, kvalitet LÄKEMEDEL Följsamhet REKlistan + Antibiotika
Totalförskrivning av antibiotika andel PcV av LVI-antibiotika till vuxna + andel PcV av LVI-antibiotika till barn andel kinoloner av UVI-antibiotika + Äldre Långverkade bensodiazepiner till äldre Antikolinerga läkemedel till äldre + Psykofarmaka till äldre Psykofarmaka Sömnmedel år + Sömnmedel > 75 år + Hjärta-kärl Simvastatin av statiner ACEhämmare

69 Indikatorer, kvalitet Patienterfarenheter
Andel patienter som värderar som helhet den vård och behandling de fick (E1) Andel patienter som kände sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling så mycket som de önskade (E2) Andel patienter som kände att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt (E3) Andel patienter som kände sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling så mycket som de önskade (E4) Andel patienter som upplever att vårdcentralen har god tillgänglighet på telefon (A3) Andel patienter som rekommenderar leverantören/vårdcentralen (C12) Andel patienter som rekommenderar leverantören/vårdcentralen (E8) Andel patienter som vid senaste besök träffat samma läkare som de brukar träffa (c4)

70 Indikatorer, kvalitet PSYSKISK OHÄLSA
Antal genomförda MMT(MiniMentalTest) Antal personer med diagnosen depression som erhållit psykosociala och/eller psykoterapeutiska insatser AUDIT avseende akoholproblematik

71 Indikatorer, kvalitet SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN

72 Indikatorer, kvalitet ÖVRIGA KRONISKA SJUKDOMAR Hypertoni
Ischemisk hjärtsjukdom KOL Astma Psykiatri

73 Indikatorer, kvalitet DE ÄLDRE, VILKA KVAR?
Tillgänglighet telefon - andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal Tillgänglighet besök - andelen akuta patienter av alla patienter som får läkarbesök inom 7 dagar Deltagande i folkhälsorådens eller motsvarande arbete enligt närområdesplanen Andel diagnoskodade läkarbesök Ackrediterade laboratorier på vårdenhet Läkemedelsavstämning - andel patienter 75 år och äldre listade på VC där läkemedelsavstämning genomförts under ett år Basala hygienrutiner Antal läkemedelsbehandlade diabetiker som också får statinbehandling Andel kinoloner i % av totala UVI antibiotika (kvinnor 18 år och äldre) Anslutning till nationella kvalitetsregister AUDIT avseende akoholproblematik Rapportering till Primärvårdens kvalitetsdatabas enligt ASAK Fysisk aktivitet på recept (FaR) Samverkan – antal avstämningsmöten med Försäkringskassan Patienttillfredsställelse/bemötande Patienttillfredsställelse/tillgänglighet Avvikelsesystem – antal avvikelserapporter per årsarbetare Barnhälsovård/hembesök till första barnet

74

75 Kvalitet, indikatorer med måltal
Tillgänglighet telefon - andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal Deltagande i folkhälsorådens eller motsvarande arbete enligt närområdesplanen Ackrediterade laboratorier på vårdenhet Läkemedelsavstämning - andel patienter 75 år och äldre listade på VC där läkemedelsavstämning genomförts under ett år Andel kinoloner i % av totala UVI antibiotika (kvinnor 18 år och äldre) Anslutning till nationella kvalitetsregister Patienttillfredsställelse/tillgänglighet

76 Exempel målrelaterad ersättning
Skåne 1. Registreringsgrad i NDR. bonus om >60 %. 2. Andel kinoloner av på vårdenheten förskrivna UVI -antibiotika till vuxna kvinnor (över 17 år). bonus om kinoloner < 10 procent av alla på apotek expedierade recept på urinvägsantibiotika 3. Andel recept på Penicillin V till barn (0-6 år) av samtliga på vårdenheten förskrivna övre luftvägsantibiotika. Bonus om Penicillin V > 75 procent av all övre uftvägsantibiotika 4. Måluppfyllelse vad gäller de av Läkemedelsrådet fastställda måltalen för läkemedel. Bonus utgår om vårdenheten uppnår fem av måltalen. 5. Deltagande i fortbildning som anordnas av Region Skånes kompetensutvecklingsenhet. Ersättning med 500 kronor för varje heldag som en medarbetare deltagit i för yrkesgruppen/funktionen relevant utbildning

77 Exempel målrelaterad ersättning
Östergötland 1.Ersättningen minskas för varje besök som listad gjort på sjukhusmottagning eller 2.Telefontillgänglighet – minst 90 % ska resultera i plats i telefonkö erhålles. 3.Tillgänglighet besök läkare inom 7 dagar för nya medicinska problem. nationella mätningar 4. Diagnos på sjuksköterskeledda mottag¬ningar astma/KOL - diabetes: 90 % ger max ers. 5. vuxna astma/KOL-patienterna som har varit på akutbesök för astma/KOL senaste 12 mån 6. Andel av astma/KOL-patienterna som är icke-rökare eller ex-rökare (>12 månader) 7. Andel patienter från 18 år med astma/KOL, med notering sökord Tobak. max.belopp vid 100 %. 8. Maximal ersättning vid antal avvikelserapporter >= 3 per 1000 listade patienter. 9.. avslut av samtliga rapporter där VC inom 3 mån. 10 .För utbetalning av max belopp ska 0,5 % av listade personer >= 65år ha en ny individuell handlingsplan upprättad eller en pågående reviderad under året 11. För varje patient som är följsam till FaR-ordinationen*) efter 3 månader utgår 2000 kr 12. varje påbörjat tobaksavvänjning**) inom 3 månader från beslut om detta i journal, kr

78 Målrelaterad ersättning NHS


Ladda ner ppt "Kvalitetsdatabas för primärvård"

Liknande presentationer


Google-annonser