Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

•Kvalitetsdatabas för primärvård •Revidering av kvalitetsindikatorer VGPV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "•Kvalitetsdatabas för primärvård •Revidering av kvalitetsindikatorer VGPV."— Presentationens avskrift:

1 •Kvalitetsdatabas för primärvård •Revidering av kvalitetsindikatorer VGPV

2 Uppföljning Kvalitet Prestation Kostnad BehovEffekt

3 Kvalitetsindikatorer VGPV •Anette Ohlin-Johansson •Anna Winters •Cecilia Björkelund •Claes Hegen •Daniel Pollack •Jarl Torgerson •Lars Björkman •Lena Gustafsson •Margaretha Gustavsson •Per Häggblad •Staffan Björck •Susanne Tedsjö

4 UTGÅNGSLÄGE Behov/uppföljning •Antal patienter med:Astma etc (ASAK-grupper) •Antal listade personer med demenssjukdom •Antal listade personer med diagnosen depression •Antal listade personer med insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården •Antal listade personer som erhållit samordnade rehabiliterande insatser vid sjukskrivning: •Antal personer med diagnos relaterad till rörelseorganen •Antal genomförda MMT(MiniMentalTest) •Antal personer med diagnosen depression som erhållit psykosociala och/eller psykoterapeutiska insatser •Förekomst av avtal med kommunen om insatser •Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivning •Hälsofrämjande vård, antal motiverande samtal •Registrering av tillgänglighet till vårdlokal •Antal sammanvägda prestationer2) per listad. •Antal sammanvägda prestationer3) per diagnosgrupp. •Andel besök listade patienter. •Täckningsgrad 4) •Antal vårdade individer per listad. •Antal vårdade individer per diagnosgrupp

5 UTGÅNGSLÄGE Kvalitet •Tillgänglighet telefon - andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal •Tillgänglighet besök - andelen akuta patienter av alla patienter som får läkarbesök inom 7 dagar •Deltagande i folkhälsorådens eller motsvarande arbete enligt närområdesplanen •Andel diagnoskodade läkarbesök •Ackrediterade laboratorier på vårdenhet •Läkemedelsavstämning - andel patienter 75 år och äldre listade på VC där läkemedelsavstämning genomförts under ett år •Basala hygienrutiner •Antal läkemedelsbehandlade diabetiker som också får statinbehandling •Andel kinoloner i % av totala UVI antibiotika (kvinnor 18 år och äldre) •Anslutning till nationella kvalitetsregister •AUDIT avseende akoholproblematik •Rapportering till Primärvårdens kvalitetsdatabas enligt ASAK •Fysisk aktivitet på recept (FaR) •Samverkan – antal avstämningsmöten med Försäkringskassan •Patienttillfredsställelse/bemötande •Patienttillfredsställelse/tillgänglighet •Avvikelsesystem – antal avvikelserapporter per årsarbetare •Barnhälsovård/hembesök till första barnet

6 Målrelaterad ersättning Primärvård 2009 VGR 01234 folkhälsoråden Ackr lab kinoloner kvalitetsregister Patienttillfreds /tillgänglighet Tillgäng telefon Läkemedelsavstämning poäng 1 poäng=7200 kronor

7 Indikatorer/kvalitet-förbättring, 4 ben kvalitetsindikatorer Uppföljning/ ersättning offentlighet Medicinsk revision återkoppling

8 •Följa om enheterna uppfyller intentionerna för VGPV. •Ge verksamheterna återkoppling av hur deras listade population ter sig och hur de presterar jämfört med övriga enheter i regionen •Kunna användas i kliniskt förbättringsarbete •Så långt möjligt kunna hämtas från befintliga system •Så långt möjligt baseras på evidensbaserad kunskap •Undvika HUR-frågor där det inte är särskilt motiverat •Kunna vara underlag för urval av indikatorer lämpliga för målrelaterad ersättning •Skapa öppenhet kring regionens primärvård •I förteckningen ingår inte ekonomisk uppföljning

9 Vad gör man i primärvården? Besök/individ, VEGA Nöjdhet, väntetider, läkemedelsval etc Kroniska sjukdomsgrupper ≈ 50 % sällanbesökare ≈ 50 % kroniska sjukdomar

10 •Uppföljningsindikatorer –Beskrivning av listade populationen –Uppföljande produktionsstatistik –Övrig uppföljning av avtal •Kvalitetsindikatorer –Kroniska sjukdomar •Diabetes •Ischemisk hjärtsjukdom •Hjärtsvikt •KOL •Astma •Stroke •Psykiatri •Stroke –Barnhälsovård –Förebyggande/hälsofrämjande vård –Läkemedel –Tillgänglighet –Patienterfarenheter •Organisation/struktur

11 Indikatorpoäng Registrering NDRTäckningsgrad > 70 %5 Blodtryck saknas NDR<14 %0,5 Kolesterol saknas NDR<12 %0,5 Uppgift om rökning saknas NDR <15 %0,5 albuminuri testad>70 %0,5 Diabetesutbildad sköterskaJa/nej2 HbA1c < 6 %> 50 %0,5 Blodtryck < 130/80> 38 %0,5 Kolesterol < 4,5 mmol/l>60 %1 SUMMA11 varav kliniska utfall2 Tankeexperiment Diabetesindikatorer med måltal

12 Antal individer med diabetesdiagnos 2007-2008 ca 70 000

13 antal patienter <80år/vårdcentral 0 100 200 300 400 500 600 700 800 antal patienter

14 andel som saknar uppgift om rökning, vårdcentraler VGR 0 20 40 60 80 100 120 procent

15 andel som saknar uppgift om blodtryck 0 20 40 60 80 100 procent

16 andel som saknar uppgift om HbA1c 0 20 40 60 80 100 procent

17

18

19

20 kolesterol<4,5, vårdcentraler VGR 0 20 40 60 80 100 120 procent

21

22

23 Bltr<=130/80, vårdcentraler VGR 0 20 40 60 80 100 procent riksgenomsnitt

24 andel med lipid behandl 0 20 40 60 80 100 procent

25 Bltr<=130/80, vårdcentraler VGR 0 20 40 60 80 100 procent

26 Exempel utfall, NDR

27 Beskrivning av listade populationen

28 •Uppföljningsindikatorer –Beskrivning av listade populationen –Uppföljande produktionsstatistik –Övrig uppföljning av avtal •Kvalitetsindikatorer –Kroniska sjukdomar •Diabetes •Ischemisk hjärtsjukdom •Hjärtsvikt •KOL •Astma •Stroke •Psykiatri •Stroke –Barnhälsovård –Förebyggande/hälsofrämjande vård –Läkemedel –Tillgänglighet –Patienterfarenheter •Organisation/struktur

29 Uppföljande produktionsstatistik

30 Diabetes

31 Hypertoni

32 KOL

33 Astma

34 Hypertoni

35 Hjärtsvikt

36 Stroke?

37 Psykiatri

38 Förebyggande hälsofrämjande vård samt övriga indikatorer

39 Läkemedel egna

40 Läkemedel ÖJ

41 Tillgänglighet

42 Patienterfarenheter

43 Organisation/stru ktur mm

44 Indikatorer som föreslås utgå

45

46

47 Exempel, NHS •Clinical indicators, 550 poäng •Organisational domain, 184 •Patient experience, 100 •Additional services, 36 VGR, antal indikatorer Clinical6 organisational27 patient experience2

48 Exempel, NHS, clinical domain Diabetes + kranskärlssjukdom + hypertoni = 60 % av kliniska indikatorer och 37 % av alla indikatorer

49 Hur får vi mer data? Andra kvalitetesregister? •NDR, ja •Riks-Svikt, ? •Riks-Kol, ?? •Palliativregistret? •Swedem, ??? •Senior-Alert, ???? •Sephia, ????? •Register för: –Faktiska utfallmått, svårast –Payment for registration (möjliggör fler register) •Registerseminarium januari

50 Indikatorpoäng Lämnat fil5 Blodtryck finns, alla>80 %0,5 Kolesterol finns, alla> 80 %0,5 Uppgift om rökning finns, alla> 80 %0,5 Spirometri, astma kol> 80 %0,5 Waran vid förmaksflimmerMöjlig indikator? Andra indikatorer? SUMMA8 varav kliniska utfallRedovisas per enhet0 Tankeexperiment ASAKindikatorerna

51 Läkemedel •Egna indikatorer •Läkemedelsregistret •ASAK - indikatorer Öppna Jämförelser

52 Var landar vi till våren? •5-10 diabetesmått •Rikssvikt ??, 1-5 mått •PVdatabasen, 10 mått –registreringsmått –utfallsmått •+ plan för utveckling •Läkemedel 10-15 mått •Övriga reviderade •=25-30?? mått med regionala måltal

53 Behov/uppföljning •Antal patienter med:Astma etc (ASAK-grupper) •Antal listade personer med demenssjukdom •Antal listade personer med diagnosen depression •Antal listade personer med insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården •Antal listade personer som erhållit samordnade rehabiliterande insatser vid sjukskrivning: •Antal personer med diagnos relaterad till rörelseorganen •Antal genomförda MMT(MiniMentalTest) •Antal personer med diagnosen depression som erhållit psykosociala och/eller psykoterapeutiska insatser •Förekomst av avtal med kommunen om insatser •Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivning •Hälsofrämjande vård, antal motiverande samtal •Registrering av tillgänglighet till vårdlokal •Antal sammanvägda prestationer2) per listad. •Antal sammanvägda prestationer3) per diagnosgrupp. •Andel besök listade patienter. •Täckningsgrad 4) •Antal vårdade individer per listad. •Antal vårdade individer per diagnosgrupp Beskrivning Populationen Kvalitet Produktions -statistik

54 Asak

55 ASAK, olösta frågor •Ambitionsnivå •Organisatorisk hemvist och utvecklingsfrågor •Privata vårdgivare •Utveckling av indikatorer •Sårbarhet •Journalsystem •Juridik

56

57 Några ställningstaganden •Flerindikatorer, •Meningsfull gruppering •Viktning med poängsystem •Kvalitetsregister. NDR angeläget. Fler register? •Primärvårdsdatabas – enda möjliga långsiktiga lösningen •Principer för urval

58 Fortsatt process •Indikatorrevidering –Gäller från jan 2011 •Optimal revideringsprocess? –Nästa version 2012-2013? –Möjlighet till justeringar underhand?

59

60 Utveckling NHS •1985- –Försök till målrelaterad ersättning •Fiasko •1990 –Försök till målrelaterad ersättning •Halvfiasko •2003 –Quality an outcomes framework •75 % riskjusterad kapitation •25 % målrelaterad ersättning

61 •1) Föregående mötes protokoll • •2) Läkemedelsindikatorer (Lena G) • •3) Diabetesindikatorer (Staffan B) • •4) Indikatorer psykisk ohälsa och sjukskrivning - konkretion (Claes H) • •5) Uppföljningsindikatorerna - konkretion (Claes H) • •6) Skåneinitiativet (alla) • •7) Avstämning styrgruppen (Staffan B) • •8) Övriga frågor •Patientsäkerhetsindikatorer sektorsråd

62 •1.Läkemedel- en aktuell läkemedelslista som ges till patienten. Lika för LV/PV. Vad finns? –a.Läkemedelsförteckning från Apoteket- det pat tagit ut –b.Apodos Hur får uppdaterad lista? •2.Remisshantering - remissbevakning ska fungera –a.Rutiner ska finnas (Mått: ja /nej) –b.Varningssystem- kolla om x veckor( dr bestämmer). Incidenter- koder för brister? ( antal incidenter) •3.Antibiotikabehandling vid bensår- har man odlat innan ab beh? Vilken ab? (Mått: % andel odlade). Hur koppla ab beh och odlingssvar i journalen? Borde gå. •4.Användning av handsprit –a.Liter handsprit beställt per besök (alla). •5.Andel kinolonanvändning vid nedre UVI –a.Xplain/motsv •6.Andel pcV vid luftvägsinfektioner hos barn > 6 år –a.Xplain/motsv

63 andel som saknar uppgift om kolesterol 0 20 40 60 80 100 procent

64 andel som saknar uppgift om rökning 0 20 40 60 80 100 050100150 procent

65 Exempel utfall, NDR

66 Indikatorer, behov/Uppföjning

67 Indikatorer, kvalitet •DIABETES –Täckningsgrad NDR+ –Blodtryck registrerat+ –Kolesterol registrerat+ –Rökning registrerat+ –Albuminuri testat+ –Diabetesutbildad sköterska+ –Blodtrycksmål+ –HbA1cmål+ –kolesterolmål+

68 Indikatorer, kvalitet •LÄKEMEDEL •Följsamhet REKlistan + •Antibiotika –Totalförskrivning av antibiotika –andel PcV av LVI-antibiotika till vuxna + –andel PcV av LVI-antibiotika till barn –andel kinoloner av UVI-antibiotika + •Äldre –Långverkade bensodiazepiner till äldre –Antikolinerga läkemedel till äldre + –Psykofarmaka till äldre •Psykofarmaka –Sömnmedel 20-75 år + –Sömnmedel > 75 år + •Hjärta-kärl –Simvastatin av statiner –ACEhämmare

69 Indikatorer, kvalitet •Patienterfarenheter –Andel patienter som värderar som helhet den vård och behandling de fick (E1) –Andel patienter som kände sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling så mycket som de önskade (E2) –Andel patienter som kände att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt (E3) –Andel patienter som kände sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling så mycket som de önskade (E4) –Andel patienter som upplever att vårdcentralen har god tillgänglighet på telefon (A3) –Andel patienter som rekommenderar leverantören/vårdcentralen (C12) –Andel patienter som rekommenderar leverantören/vårdcentralen (E8) –Andel patienter som vid senaste besök träffat samma läkare som de brukar träffa (c4)

70 Indikatorer, kvalitet •PSYSKISK OHÄLSA –Antal genomförda MMT(MiniMentalTest) –Antal personer med diagnosen depression som erhållit psykosociala och/eller psykoterapeutiska insatser –AUDIT avseende akoholproblematik – •

71 Indikatorer, kvalitet •SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN – •

72 Indikatorer, kvalitet •ÖVRIGA KRONISKA SJUKDOMAR •Hypertoni •Ischemisk hjärtsjukdom •KOL •Astma •Psykiatri

73 Indikatorer, kvalitet •DE ÄLDRE, VILKA KVAR? •Tillgänglighet telefon - andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal •Tillgänglighet besök - andelen akuta patienter av alla patienter som får läkarbesök inom 7 dagar •Deltagande i folkhälsorådens eller motsvarande arbete enligt närområdesplanen •Andel diagnoskodade läkarbesök •Ackrediterade laboratorier på vårdenhet •Läkemedelsavstämning - andel patienter 75 år och äldre listade på VC där läkemedelsavstämning genomförts under ett år •Basala hygienrutiner •Antal läkemedelsbehandlade diabetiker som också får statinbehandling •Andel kinoloner i % av totala UVI antibiotika (kvinnor 18 år och äldre) •Anslutning till nationella kvalitetsregister •AUDIT avseende akoholproblematik •Rapportering till Primärvårdens kvalitetsdatabas enligt ASAK •Fysisk aktivitet på recept (FaR) •Samverkan – antal avstämningsmöten med Försäkringskassan •Patienttillfredsställelse/bemötande •Patienttillfredsställelse/tillgänglighet •Avvikelsesystem – antal avvikelserapporter per årsarbetare •Barnhälsovård/hembesök till första barnet

74

75 Kvalitet, indikatorer med måltal •Tillgänglighet telefon - andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal •Deltagande i folkhälsorådens eller motsvarande arbete enligt närområdesplanen •Ackrediterade laboratorier på vårdenhet •Läkemedelsavstämning - andel patienter 75 år och äldre listade på VC där läkemedelsavstämning genomförts under ett år •Andel kinoloner i % av totala UVI antibiotika (kvinnor 18 år och äldre) •Anslutning till nationella kvalitetsregister •Patienttillfredsställelse/tillgänglighet

76 Exempel målrelaterad ersättning •Skåne •1. Registreringsgrad i NDR. bonus om >60 %. •2. Andel kinoloner av på vårdenheten förskrivna UVI -antibiotika till vuxna kvinnor (över 17 år). bonus om kinoloner < 10 procent av alla på apotek expedierade recept på urinvägsantibiotika •3. Andel recept på Penicillin V till barn (0-6 år) av samtliga på vårdenheten förskrivna övre luftvägsantibiotika. Bonus om Penicillin V > 75 procent av all övre uftvägsantibiotika •4. Måluppfyllelse vad gäller de av Läkemedelsrådet fastställda måltalen för läkemedel. Bonus utgår om vårdenheten uppnår fem av måltalen. •5. Deltagande i fortbildning som anordnas av Region Skånes kompetensutvecklingsenhet. Ersättning med 500 kronor för varje heldag som en medarbetare deltagit i för yrkesgruppen/funktionen relevant utbildning

77 Exempel målrelaterad ersättning •Östergötland •1.Ersättningen minskas för varje besök som listad gjort på sjukhusmottagning eller •2.Telefontillgänglighet – minst 90 % ska resultera i plats i telefonkö erhålles. •3.Tillgänglighet besök läkare inom 7 dagar för nya medicinska problem. nationella mätningar •4. Diagnos på sjuksköterskeledda mottag¬ningar astma/KOL - diabetes: 90 % ger max ers. •5. vuxna astma/KOL-patienterna som har varit på akutbesök för astma/KOL senaste 12 mån •6. Andel av astma/KOL-patienterna som är icke-rökare eller ex-rökare (>12 månader) •7. Andel patienter från 18 år med astma/KOL, med notering sökord Tobak. max.belopp vid 100 %. •8. Maximal ersättning vid antal avvikelserapporter >= 3 per 1000 listade patienter. •9.. avslut av samtliga rapporter där VC inom 3 mån. •10.För utbetalning av max belopp ska 0,5 % av listade personer >= 65år ha en ny individuell handlingsplan upprättad eller en pågående reviderad under året •11. För varje patient som är följsam till FaR-ordinationen*) efter 3 månader utgår 2000 kr •12. varje påbörjat tobaksavvänjning**) inom 3 månader från beslut om detta i journal, - 4000 kr

78 Målrelaterad ersättning NHS


Ladda ner ppt "•Kvalitetsdatabas för primärvård •Revidering av kvalitetsindikatorer VGPV."

Liknande presentationer


Google-annonser