Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskrivning av processen för anläggningstransporter version 1.1, 2014-03-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskrivning av processen för anläggningstransporter version 1.1, 2014-03-27."— Presentationens avskrift:

1 Beskrivning av processen för anläggningstransporter version 1.1, 2014-03-27

2 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Transport- och maskintjänster Referensmodell i fyra lager 2 Myndigheter, vägnät, datanätverk, lagar, standarder Före Under Efter Köpare av tjänst Säljare av tjänst Godsavsändare Hämtningsställe Avtal transport- och maskintjänster Material- köpare Material- säljare Köpeavtal material Godsmottagare Lämningsställe Infrastruktur; externa faktorer Juridiskt gränssnitt Process- gränssnitt Informations- gränssnitt Avsändare Mottagare Standard- meddelan- den Gränssnitt System

3 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Parter och juridiska gränssnitt MATERIALLEVERANTÖRMATERIALLEVERANTÖR ÅKERIÅKERI BYGGFÖRETAGBYGGFÖRETAG Kross Grus Betong Asfalt Projekt 2b) Avtal material Tipp 1a) Avtal tjänst och material 1b) Avtal material 3a) Avtal material och frakt 2a) Avtal tjänst 3b) Avtal frakt

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning; Parter och juridiska gränssnitt TypfallAvtalAvrop 1aByggföretag har avtal med åkeri om både tjänst (frakt- eller maskintjänst) och material Avrop skickas från byggföretag till åkeri för både frakt- eller maskintjänst och material 1bÅkeri har avtal med leverantör av material Avrop skickas från åkeri till materialleverantör 2aByggföretag har avtal med åkeri om frakt- eller maskintjänst Avrop skickas från byggföretag till åkeri 2bByggföretag har avtal med materialleverantör om material Avrop skickas från byggföretag till leverantör av material 3aByggföretag har avtal med leverantör av material om både frakt och material Avrop skickas från byggföretag till leverantör av material för både frakttjänst och material 3bLeverantör av material har avtal med åkeri om frakt Avrop skickas från materialleverantör till åkeri

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Avtalsrelationer Avtal åkeri: frakt / maskin Avtal åkeri: material Avtal material- leverantör: frakt Avtal Material- leverantör material Avrop åkeri Avrop Material- leverantör 1a Bygg- företag xxx 1b Åkeri xx 2a Bygg- företag xx 2b Bygg- företag xx 3a Bygg- företag xxx 3b Material- leverantör xx

6 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Huvudprocesskarta 6 Byggprocessen Produktion Före leveransUnder leverans Efter leverans ProjekteringFörvaltning xxxx Processen avser endast relationer där det finns avtal mellan parterna Anläggnings- transporter xxxx

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocesskarta Anläggningstransporter 7 Avisering Plan Hämtning Avrop Leverans Fakturering Före leverans Nej Används plan? Ja Order Nej Tillägg / ändring? Ja Till DP Under leverans Under leverans Efter leverans Från DP Efter leverans Upp- följning Från DP före leverans Till DP Efter leverans Tilläggs- avrop förare Processen avslutad Nej Avvikelse eller ö.k. om avi- sering? Ja Grund- information Processen startar

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess Före transport: Grundinformation 8 Beställare Leverantör Material Leverantör Tjänst •Nytt projekt •Avtal upprättas •Grunddata utväxlat och uppdaterat 2b. Uppdatera system 2a. Projekt- lista skapas 2a. Projekt- lista skapas Till delprocess Avrop 1. Avtal tecknas 3a. Uppdatera projektlista 3b. Uppdatera system

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Grundinformation StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Upprätta avtal•Beställare•Anbud, behov•Upprättat avtal •Utväxlad grunddata •Avtal för transporttjänster och material upprättas mellan berörda parter •Grunddata om parter, artiklar och priser läggs in i system, sker normalt manuellt 2a. Skapa projektlista•Beställare•Intern lista över projekt •Projektlista skickad•Uppgifter om aktuella projekt med ny avtalspart 2b. Ta emot projekt- lista i system •Leverantör (tjänst och material) •Projektlista•Uppdaterade system hos leverantörer •Tas emot elektroniskt •Uppdaterar system med aktuell projektinformation hos den nya avtalsparten 3a. Uppdatera projektlista •Beställare•Intern lista över projekt •Projektlista skickad•Skickas t.ex. varje natt •Uppgifter om nya och avslutade projekt •Uppdaterar pågående projekt 3b. Ta emot uppdatera i system •Leverantör (tjänst och material) •Projektlista•Uppdaterade system hos leverantörer •Uppdaterar kontinuerligt system med nya, ändrade och avslutade projekt

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess Före uppdrag: Planering, avrop och tilläggsavrop från avtal om tjänst / material 10 Beställare Leverantör Tjänst / Material •Delprocess Planering 3. Skapa order 4a. Avrops- bekräftelse 2. Avrop 6. Uppdatera avrop Till DP Tilläggs- avrop eller Hämtning 5. Ta emot bekräftelse Nej Avrop accep- terat? Ja 4b. Makulera avrop Plan aktuellt? 1a. Leverans- plan Nej Ja 1b. Ta emot leveransplan

11 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Planering, avrop och tilläggsavrop via system StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1a. Leveransplan•Beställare•Avtal •Behov •Lagd leveransplan•Plan för den kommande perioden •Leveransplan måste kompletteras med avrop för att resurser ska vara fast bokade 1b. Ta emot leveransplan •Leverantör av tjänst och/eller material •Leveransplan•Uppdaterat system•Leverantörens system tar emot och uppdaterar leveransplanen •Ger långsiktig bas för planering av resurser och bemanning 2. Avrop från avtal om transportuppdrag och / eller material •Beställare•Avtal •Leveransplan •Behov •Skickat avrop eller tilläggsavrop •Avrop är en beställning utifrån avtalet som avser timmar och/eller material •Avropsnumret är beställarens referens för bekräftelse, orderkvitto och faktura •Endast en resurs per avropsrad •Hela avropet har samma avropsnummer 3. Skapa order•Leverantör av tjänst och/eller material •Avrop eller tilläggsavrop •Registrerad order•Granskar avrop •Om accept skapas order i leverantörens system med eget ordernummer •Om avrop inte accepteras skapas inte order i leverantörens system 4a. Avropsbekräftelse•Leverantör av tjänst och/eller material •Order•Bekräftat avrop•Bekräftelse skickas med besked om avropet accepterats eller inte •Skickas till beställaren med referens till avropsnummer 4b. Makulera avrop•Beställare•Ej accepterat avrop eller tilläggsavrop •Makulerat avrop eller tilläggsavrop •Om avropet inte godkänns makuleras det •Beställaren kan skapa nytt avrop, antingen till en annan leverantör eller till samma leverantör med uppdaterade önskemål 5. Ta emot bekräftelse•Beställare•Avropsbekräftelse•Mottagen bekräftelse•Beställarens system tar emot bekräftelsen och kontrollerar om avropet accepterats •Kan innehålla slottid vid materialbekr. 6. Uppdatera avrop•Beställare•Accepterat avrop eller tilläggsavrop •Uppdaterat avrop eller tilläggsavrop •Om avropet godkänts uppdateras det i beställarens system

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess Före uppdrag: Manuella avrop 12 Beställare Leverantör Tjänst / Material •Pågå- ende projekt med avtal 2.Skapa order 3. Utföra uppdrag 1. Manuellt Avrop 5. God- känna Nej Avrop accep- terat? Ja 4. Skapa order- kvitto Nej Godkänt uppdrag? Ja Till DP Faktu- rering

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av delprocess Manuella avrop StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Manuellt avrop•Beställare•Avtal •Behov •Överenskommelse om order•Kund lägger manuellt avrop (telefon, mail) •Kund och leverantör kommer överens •Om accept är avrop lagt, dock inget elektronisk bekräftelse 2. Skapa order•Leverantör av tjänst och/eller material •Manuellt avrop•Registrerad order•Order registreras manuellt i leverantörens system med eget ordernummer •Bekräftelse endast i telefonbeställningen 3. Utföra uppdrag•Leverantör av tjänst och/eller material •Order•Utfört uppdrag•Uppdrag utförs enligt överenskommelse i manuellt avrop 4. Skapa orderkvitto•Leverantör av tjänst och/eller material •Utfört uppdrag•Uppdrag slutredovisat•Orderkvitto enligt överenskommet uppdrag inklusive eventuella tilläggstjänster •Skickas elektroniskt till kund •Ej avropsreferens utan t.ex. till projekt, order-, samt lastnings- och lossningstid 5. Ta emot orderkvitto•Beställare•Orderkvitto•Godkänt uppdrag•Beställarens system läser in orderkvittot •Eventuella synpunkter tas upp manuellt •Vid behov skapas uppdaterat orderkvitto •Parterna överens om uppdragsslut 6. Skapa faktura•Leverantör av tjänst och/eller material •Godkänt uppdrag•Fakturerat uppdrag•Faktura skapas baserat på orderkvitto, dvs godkänd leverans. 7. Ta emot faktura•Beställare•Faktura•Avslutat uppdrag•Beställarens system matchar fakturan mot det godkända uppdraget •Eventuella avvikelser ska redan vara avklarade i steget före

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Under uppdrag, hämtning av vägt material. Avser ej maskintjänster 14 Beställare Leverantör Material Leverantör Tjänst Förare •Avrop •Tilläggsavrop 4. Vägning 6a. Uppdatera order 5b. Ta emot e- vågsedel Nej Skicka fil? Ja 5a. Skapa e- vågsedel Till DP Leverans eller Avisering 2. Hämtnings- tid 3. Hämtning Nej Finns slottid? Ja 5c. Ta emot e- vågsedel 6b. Skapa e- vågsedel Kopia till beställare? Ja 1. Planering

15 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Hämtning av material StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Planeríng•Leverantör tjänst •Bekräftad materialorder •Hämtningsuppdrag•I vissa fall, fr.f.a. morgnar, tilldelar materialleverantören en slottid, annars sker hämtning av vägt material löpande 2. Mottaga instruktion•Förare•Hämtningstid•Planerad körning•Föraren får planerad tid för hämtning 3a. Hämtning•Leverantör av tjänst •Materialorder •Intern planering •Lastat fordon•Om slottid ej finns planeras uppdraget internt och föraren aviseras •Lastning sker av beställt material 4. Vägning•Material- leverantör •Materialorder•Vågsedel •e-vågsedel •Systemet skapar en e-vågsedel 5a. Skicka e-vågsedel•Material- leverantör •Vägd last•e-vågsedel•En e-vågsedel skapas och skickas •Ingen vågsedel på papper 5b. e-vågsedel till leverantör av tjänst •Material- leverantör •e-vågsedel•Uppdaterat system•e-vågsedel skickas alltid till åkeri •Uppdateras i systemet hos leverantören av tjänsten 5c. e-vågsedel till beställare •Material- leverantör •e-vågsedel•Uppdaterat system•Skickas till beställare om så är angivet i avrop •Uppdaterar beställarens system 6a. Uppdatera order•Förare•Vågsedel på papper•Data inläst till handdator•Förare lägger manuellt in data från vågsedel i handdator •Vågsedelsdata skickas från handdator till bokningssystem 6b. Skapa e-vågsedel•Leverantör av tjänst •Data från förare•e-vågsedel skapad i system•I systemet hos leverantören av tjänsten skapas en e-vågsedel •Skickas till kunden

16 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Under utförande av uppdrag, Avisering av leverans (ej maskintjänster) 16 Beställare Leverantör Tjänst Förare •Delprocess Avrop och Hämtning 1. Skicka ankomst- avisering 2. Planera mottagning 4. Avvikelse- signal 5. Avvikelse- besked Till DP Leverans av material Nej Avvik- else? Ja 3. Leverans startar 6. Uppdatera system

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Avisering (Ej maskintjänster) StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Skicka ankomst- avisering •Leverantör av tjänst •Material hämtat •Leverans ska starta •Ankomstavisering skickad•Ankomstavisering skapad från avrop och e-vågsedel •Ankomstavisering skickas till kund •Uppgift om ankomsttid, typ av material och kvantitet 2. Planera mottagning•Beställare•Ankomstavisering•Uppdaterat system•Aviseringen uppdaterar byggföretagets system och skapar underlag för planering 3. Leverans startar•Förare•Intern uppdragsorder •Pågående leverans•Körning startar från leverantör av material 4. Rapport om avvikelse •Förare•Händelse•Meddelande till bokningssystem •Föraren identifierar avvikelse mot order och genererar meddelande till bokningssystem •Avvikelse avser främst tid 5. Avvikelsebesked•Leverantör av tjänst •Meddelande från förare •Avvikelsebesked skickat•Förarens meddelande om avvikelse uppdaterar bokningssystemet •Avvikelsebesked skapas och skickas till kund som kan planera om •Telefon eller meddelande enligt överenskommelse mellan Beställare och Leverantör av tjänst 6. Omplanering•Beställare•Avvikelsebesked•Uppdaterat system•Avivikelse uppdaterar byggföretagets system och skapar underlag för planering

18 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Under utförande av uppdrag, Leverans av vägt material, tjänster och tillägg 18 Beställare Leverantör Tjänst Förare 1. Ankomst •DP Hämtning •DP Avisering 2. Mottagning 4b. Avvikelse- hantering Till DP Fakturering Ja Avvikelse? Nej 6. Uppdat- ering av system 4a. Klar- markering 5. e- orderkvitto 4c. Utredning 3. Godkän- nande

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Leverans StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Ankomst•Förare•Order•Klart för lossning•Föraren ankommer byggprojekt •Får anvisningar om lossning 2. Mottagning•Beställare•Ankommen leverans •Ankomstavisering •Mottagen leverans•Leveransmottagare granskar ankommen leverans mot ankomstavisering 3. Godkännande•Beställare•Godkänd leverans•Signerad order•Leveransmottagaren godkänner leverans •Kan t.ex. ske genom att signera på handdatorns skärm 4a. Klarmarkera•Förare•Godkänd leverans•Avslutat uppdrag•Vid godkänd leverans skickar föraren uppdatering till system 4b. Avvikelsehantera•Beställare och förare •Ej godkänd leverans•Skapad avvikelse•Förare och leveransmottagare ej överens •Diskussion om leverans, felärende, meddelas leverantören av tjänst 4c. Utreda avvikelse•Leverantör av tjänst och beställare •Mottagen avvikelse•Uppdaterat system•Beställare och leverantör kommer överens •Leverantörens system uppdateras 5. Avrapportera uppdrag •Leverantör av tjänst •Order •Utfört uppdrag •Avrapporterat uppdrag•Ordern uppdateras och rapporteras i form av orderkvitto till beställaren •Eventuella avtalade tillägg som stillestånd specificeras i orderkvittot •Varje leverans är en orderrad (där en avropsrad hos beställaren kan generera flera order hos transportören) •Kod anger om uppdraget är klart •Uppdrag klart för fakturering 6. Uppdatera system•Beställare•E-orderkvitto •Uppdaterat avrop •Uppdaterat system•Uppdraget registrerat och avrapporterat i beställarens system

20 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Före eller under uppdrag, Muntligt tilläggsavrop via förare 20 Beställare Leverantör Tjänst Förare •Delprocess Avrop 2. Ta emot tillägg 1. Tilläggs- avrop 3. Uppdatera order Till DP Hämtning 4. Avrops- bekräftelse 6. Uppdatera avrop 5. Ta emot bekräftelse

21 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Tilläggsavrop via förare StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Tilläggsavrop•Beställare•Bekräftat avrop •Ökat behov •Tilläggsavrop•Ett förändrat behov har uppstått •Läggs endast vid ändring av kvantitet. •Vid nytt projektnummer läggs i stället nytt avrop •Tas upp av beställaren med föraren 2. Ta emot tillägg•Förare•Tilläggsavrop•Granskat tilläggsavrop•Läggs in i handdator och skickas till trafikledningen 3. Uppdatera order•Leverantören•Tilläggsavrop•Registrerad order•Order uppdateras i leverantörens system •Behandlas i systemet 4. Bekräfta tilläggsavrop •Leverantören•Av föraren godkänt tilläggsavrop •Skickad bekräftelse på tillägg•Bekräftelse skickas till beställaren med referens till avropsnummer och rad i avropet •Förare uppdateras 5. Ta emot bekräftelse•Beställare•Bekräftelse på tilläggsavrop •Mottagen bekräftelse•Beställarens system tar emot bekräftelsen 6. Uppdatera avrop•Beställare•Accepterat avrop•Uppdaterat avrop•Tilläggsavropet uppdateras i beställarens system

22 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Efter utfört uppdrag, fakturering av uppdrag (både transport- och maskintjänster) 22 Beställare Leverantör Tjänst Uppdrag klart Nej Godkänns? Ja 2. Ta emot och granska •DP Leverans 3a. Uppdatera system 3b. Reklama- tion 1. Skapa faktura 4. Överens- kommelse

23 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Fakturering StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Skapa faktura•Leverantör•Avslutat uppdrag •Orderkvittens •Skickad faktura•Leverantören skapar en fakturarad per orderrad. Fakturan innehåller referensnummer och radnummer för att underlätta mottagarens hantering. •Kan vara debetfaktura och kreditnota 2. Ta emot och granska faktura •Beställare•Orderkvittens •Avtal •Registrerat underlag•Läses in i byggföretagets system för matchning och hantering 3a. Uppdatera system•Beställare•Godkänd faktura•Uppdaterat system•Om underlaget är godkänt uppdateras systemet avropet som klart för betalning 3b. Reklamera•Beställare•Ej godkänt underlag•Reklamerat uppdrag•Reklamation skickas till leverantör •Uppdateras i system 4. Överenskomma•Leverantör •Beställare •Reklamation •Orderkvittens •Överenskommelse•Leverantör och kund kommer överens om reklamation •Kreditnota om så överenskommits

24 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Efter utfört uppdrag, Uppföljning 24 Rapport- mottagare Rapport- avsändare 1. Ta fram rapport •DP Leverans och Fakturering 2. Ta emot rapport 3. Analys Uppdrag klart 4. Återkopp- ling / Åtgärd

25 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Uppföljning StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Ta fram rapport•Utfärdare av rapport •Orderkvitto, faktura m.m. •Historik •Rapport för uppföljning•Kan avse t.ex. prognosriktighet, miljöparametrar och avvikelser •Avser överenskommen period •Rapporter ska överenskommas i affärsavtalet •Standardrapport enligt BEAst-meddelande 2. Ta emot rapport•Mottagare av rapport •Rapport•Underlag för analys•För utvärdering och sammanställning 3. Analys•Mottagare av rapport •Underlag för analys•Slutsats•Mottagen rapport behandlas •Beräkningsgrund enligt avtal eller aktuell standard •Resultat och slutsatser av analys sammanställs 4. Återkoppling / Åtgärd •Rapport- mottagare •Analys•Rapport•Relevanta åtgärder vid behov

26 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 26 Informationsflöde avtalsrelation 1 a och b Tippsedel, vågsedel Faktura Projektinfo Faktura Avrop Bekräftelse Leve- ran- tör av tjänst Bes- täl- lare Leve- ran- tör av mate- rial Leveransplan Uppföljning Orderkvitto Materialorder Bekräftelse Avisering Tippsedel, vågsedel

27 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 27 Informationsflöde avtalsrelation 2 a och b Tippsedel, vågsedel Faktura Projektinfo Faktura Avrop Bekräftelse Leve- ran- tör av tjänst Bes- täl- lare Leve- ran- tör av mate- rial Leveransplan Uppföljning Orderkvitto Avrop Bekräftelse Avisering Tippsedel, vågsedel

28 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 28 Informationsflöde avtalsrelation 3 a och b Vågsedel Faktura Leve- ran- tör av tjänst Bes- täl- lare Leve- ran- tör av mate- rial Avrop Bekräftelse Avisering Tippsedel, vågsedel Leveransplan Projektlista Orderkvitto Uppföljning Bekräftelse Avrop

29 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 29 Informationsflöde vid maskintjänster avtalsrelation 1 a Projektinfo Faktura Avrop Bekräftelse Leveran- tör av maskin- tjänst Bestäl- lare Leveransplan Uppföljning Orderkvitto Avisering

30 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 30 Fördelar Beställare FördelKommentar Spara tidMindre administration, papper och manuell hantering vid bokning och mottagning av leverans Förenklad fakturahantering e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av hanteringen automatiseras Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Bättre planeringProjekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar EffektivitetHela processen blir effektivare för alla inblandade vilket driver kostnader ur systemet Bättre uppföljningMed information digitalt går det att få uppföljning och statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter Högre servicegradBättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när leverantören får prognoser Standardiserade artikelnummer Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning

31 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 31 Fördelar maskin- och transportföretag FördelKommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt Spara tidOrder och tilläggsorder automatiskt in i system Bättre kapacitets- utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Spara ledtidMinskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papperInga papper som körsedlar och vågkvitton E-fakturaSlipper pappersfaktura Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter

32 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 32 Fördelar materialleverantör FördelKommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera många kunder på samma sätt Spara tidOrder automatiskt in i system Bättre kapacitets- utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Jämnare beläggningMöjlighet att styra sina leveranser och sprida dem jämnare över dagen Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papperInga papper som körsedlar och vågkvitton E-fakturaSlipper pappersfaktura Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter

33 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 33 Grovt utkast till lösning. Parterna kan skicka direkt eller via portal beroende på förmåga - avrop - bekräftelse - vågsedel - godkännande - faktura Affärs- system Affärs- system Leverantör tjänst / material Beställare


Ladda ner ppt "Beskrivning av processen för anläggningstransporter version 1.1, 2014-03-27."

Liknande presentationer


Google-annonser