Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskrivning av processen för anläggningstransporter version 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskrivning av processen för anläggningstransporter version 1"— Presentationens avskrift:

1 Beskrivning av processen för anläggningstransporter version 1

2 Transport- och maskintjänster Referensmodell i fyra lager
Avtal transport- och maskintjänster Köpare av tjänst Säljare av tjänst Juridiskt gränssnitt Köpeavtal material Material-köpare Material-säljare Före Godsavsändare Godsmottagare Process- gränssnitt Under Hämtningsställe Lämningsställe Efter Avsändare Standard-meddelan-den Informations- gränssnitt Mottagare System System Gränssnitt Gränssnitt Infrastruktur; externa faktorer Myndigheter, vägnät, datanätverk, lagar, standarder 2

3 Parter och juridiska gränssnitt
2b) Avtal material M A T E R I L V N Ö B Y G F Ö R E T A 3a) Avtal material och frakt Projekt Tipp Projekt Å K E R I 1a) Avtal tjänst och material Kross 1b) Avtal material Projekt Grus Projekt 3b) Avtal frakt 2a) Avtal tjänst Betong Projekt Asfalt

4 Beskrivning; Parter och juridiska gränssnitt
Typfall Avtal Avrop 1a Byggföretag har avtal med åkeri om både tjänst (frakt- eller maskintjänst) och material Avrop skickas från byggföretag till åkeri för både frakt- eller maskintjänst och material 1b Åkeri har avtal med leverantör av material Avrop skickas från åkeri till materialleverantör 2a Byggföretag har avtal med åkeri om frakt- eller maskintjänst Avrop skickas från byggföretag till åkeri 2b Byggföretag har avtal med materialleverantör om material Avrop skickas från byggföretag till leverantör av material 3a Byggföretag har avtal med leverantör av material om både frakt och material Avrop skickas från byggföretag till leverantör av material för både frakttjänst och material 3b Leverantör av material har avtal med åkeri om frakt Avrop skickas från materialleverantör till åkeri

5 Avtalsrelationer x Avtal åkeri: frakt / maskin Avtal åkeri: material
material-leverantör: frakt Material-leverantör Avrop åkeri 1a Bygg- företag x 1b Åkeri 2a Bygg- 2b Bygg-företag 3a Bygg- 3b Material-leverantör

6 Anläggnings-transporter
Huvudprocesskarta Byggprocessen Projektering xxxx Produktion xxxx Förvaltning xxxx Anläggnings-transporter xxxx Före leverans Under leverans Efter leverans Processen avser endast relationer där det finns avtal mellan parterna 6

7 Delprocesskarta Anläggningstransporter
Före leverans Nej Används plan? Tillägg / ändring? Grund-information Plan Avrop Order Nej Till DP Under leverans Ja Processen startar Ja Under leverans Avvikelse eller ö.k. om avi-sering? Nej Hämtning Avisering Leverans Tilläggs-avrop förare Till DP Efter leverans Ja Från DP före leverans Efter leverans Från DP Efter leverans Fakturering Upp-följning Processen avslutad 7

8 Delprocess Före transport: Grundinformation
Beställare Nytt projekt Avtal upprättas Grunddata utväxlat och uppdaterat 1. Avtal tecknas 2a. Projekt-lista skapas 3a. Uppdatera projektlista Till delprocess Avrop Leverantör Material 1. Avtal tecknas 2b. Uppdatera system 3b. Uppdatera system Leverantör Tjänst 1. Avtal tecknas 2b. Uppdatera system 3b. Uppdatera system 8

9 Beskrivning av Delprocess Grundinformation
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Upprätta avtal Beställare Anbud, behov Upprättat avtal Utväxlad grunddata Avtal för transporttjänster och material upprättas mellan berörda parter Grunddata om parter, artiklar och priser läggs in i system, sker normalt manuellt 2a. Skapa projektlista Intern lista över projekt Projektlista skickad Uppgifter om aktuella projekt med ny avtalspart 2b. Ta emot projekt-lista i system Leverantör (tjänst och material) Projektlista Uppdaterade system hos leverantörer Tas emot elektroniskt Uppdaterar system med aktuell projektinformation hos den nya avtalsparten 3a. Uppdatera projektlista Skickas t.ex. varje natt Uppgifter om nya och avslutade projekt Uppdaterar pågående projekt 3b. Ta emot uppdatera i system Uppdaterar kontinuerligt system med nya, ändrade och avslutade projekt

10 Till DP Tilläggs-avrop eller Hämtning
Delprocess Före uppdrag: Planering, avrop och tilläggsavrop från avtal om tjänst / material Beställare Delprocess Planering Plan aktuellt? Nej 4b. Makulera avrop Ja Till DP Tilläggs-avrop eller Hämtning 1a. Leverans-plan 2. Avrop 5. Ta emot bekräftelse 6. Uppdatera avrop Leverantör Tjänst / Material Avrop accep-terat? Nej Ja 1b. Ta emot leveransplan 3. Skapa order 4a. Avrops-bekräftelse 10

11 Beskrivning av Delprocess Planering, avrop och tilläggsavrop via system
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1a. Leveransplan Beställare Avtal Behov Lagd leveransplan Plan för den kommande perioden Leveransplan måste kompletteras med avrop för att resurser ska vara fast bokade 1b. Ta emot leveransplan Leverantör av tjänst och/eller material Leveransplan Uppdaterat system Leverantörens system tar emot och uppdaterar leveransplanen Ger långsiktig bas för planering av resurser och bemanning 2. Avrop från avtal om transportuppdrag och / eller material Skickat avrop eller tilläggsavrop Avrop är en beställning utifrån avtalet som avser timmar och/eller material Avropsnumret är beställarens referens för bekräftelse, orderkvitto och faktura Endast en resurs per avropsrad Hela avropet har samma avropsnummer 3. Skapa order Avrop eller tilläggsavrop Registrerad order Granskar avrop Om accept skapas order i leverantörens system med eget ordernummer Om avrop inte accepteras skapas inte order i leverantörens system 4a. Avropsbekräftelse Order Bekräftat avrop Bekräftelse skickas med besked om avropet accepterats eller inte Skickas till beställaren med referens till avropsnummer 4b. Makulera avrop Ej accepterat avrop eller tilläggsavrop Makulerat avrop eller tilläggsavrop Om avropet inte godkänns makuleras det Beställaren kan skapa nytt avrop, antingen till en annan leverantör eller till samma leverantör med uppdaterade önskemål 5. Ta emot bekräftelse Avropsbekräftelse Mottagen bekräftelse Beställarens system tar emot bekräftelsen och kontrollerar om avropet accepterats Kan innehålla slottid vid materialbekr. 6. Uppdatera avrop Accepterat avrop eller tilläggsavrop Uppdaterat avrop eller tilläggsavrop Om avropet godkänts uppdateras det i beställarens system

12 Delprocess Före uppdrag: Manuella avrop
Beställare Pågå-ende projekt med avtal 1. Manuellt Avrop 5. God-känna Leverantör Tjänst / Material Godkänt uppdrag? Avrop accep-terat? Nej Nej Ja Ja Till DP Faktu-rering 2 .Skapa order 3. Utföra uppdrag 4. Skapa order-kvitto 12

13 Beskrivning av delprocess Manuella avrop
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Manuellt avrop Beställare Avtal Behov Överenskommelse om order Kund lägger manuellt avrop (telefon, mail) Kund och leverantör kommer överens Om accept är avrop lagt, dock inget elektronisk bekräftelse 2. Skapa order Leverantör av tjänst och/eller material Manuellt avrop Registrerad order Order registreras manuellt i leverantörens system med eget ordernummer Bekräftelse endast i telefonbeställningen 3. Utföra uppdrag Order Utfört uppdrag Uppdrag utförs enligt överenskommelse i manuellt avrop 4. Skapa orderkvitto Uppdrag slutredovisat Orderkvitto enligt överenskommet uppdrag inklusive eventuella tilläggstjänster Skickas elektroniskt till kund Ej avropsreferens utan t.ex. till projekt, order-, samt lastnings- och lossningstid 5. Ta emot orderkvitto Orderkvitto Godkänt uppdrag Beställarens system läser in orderkvittot Eventuella synpunkter tas upp manuellt Vid behov skapas uppdaterat orderkvitto Parterna överens om uppdragsslut 6. Skapa faktura Fakturerat uppdrag Faktura skapas baserat på orderkvitto, dvs godkänd leverans. 7. Ta emot faktura Faktura Avslutat uppdrag Beställarens system matchar fakturan mot det godkända uppdraget Eventuella avvikelser ska redan vara avklarade i steget före

14 Till DP Leverans eller Avisering
Delprocess: Under uppdrag, hämtning av vägt material. Avser ej maskintjänster Beställare 5c. Ta emot e-vågsedel Leverantör Material 5a. Skapa e-vågsedel Kopia till beställare? Ja Avrop Tilläggsavrop Ja 4. Vägning Skicka fil? Nej Leverantör Tjänst 1. Planering 5b. Ta emot e-vågsedel 3. Hämtning 6b. Skapa e-vågsedel Finns slottid? Till DP Leverans eller Avisering Nej Ja Förare 2. Hämtnings-tid 6a. Uppdatera order 14

15 Beskrivning av Delprocess Hämtning av material
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Planeríng Leverantör tjänst Bekräftad materialorder Hämtningsuppdrag I vissa fall, fr.f.a. morgnar, tilldelar materialleverantören en slottid, annars sker hämtning av vägt material löpande 2. Mottaga instruktion Förare Hämtningstid Planerad körning Föraren får planerad tid för hämtning 3a. Hämtning Leverantör av tjänst Materialorder Intern planering Lastat fordon Om slottid ej finns planeras uppdraget internt och föraren aviseras Lastning sker av beställt material 4. Vägning Material-leverantör Vågsedel e-vågsedel Systemet skapar en e-vågsedel 5a. Skicka e-vågsedel Vägd last En e-vågsedel skapas och skickas Ingen vågsedel på papper 5b. e-vågsedel till leverantör av tjänst Uppdaterat system e-vågsedel skickas alltid till åkeri Uppdateras i systemet hos leverantören av tjänsten 5c. e-vågsedel till beställare Skickas till beställare om så är angivet i avrop Uppdaterar beställarens system 6a. Uppdatera order Vågsedel på papper Data inläst till handdator Förare lägger manuellt in data från vågsedel i handdator Vågsedelsdata skickas från handdator till bokningssystem 6b. Skapa e-vågsedel Data från förare e-vågsedel skapad i system I systemet hos leverantören av tjänsten skapas en e-vågsedel Skickas till kunden

16 1. Skicka ankomst-avisering
Delprocess: Under utförande av uppdrag, Avisering av leverans (ej maskintjänster) Beställare 2. Planera mottagning 6. Uppdatera system Leverantör Tjänst 1. Skicka ankomst-avisering 5. Avvikelse-besked Till DP Leverans av material Delprocess Avrop och Hämtning Förare 3. Leverans startar Avvik-else? 4. Avvikelse-signal Ja Nej 16

17 Beskrivning av Delprocess Avisering (Ej maskintjänster)
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Skicka ankomst-avisering Leverantör av tjänst Material hämtat Leverans ska starta Ankomstavisering skickad Ankomstavisering skapad från avrop och e-vågsedel Ankomstavisering skickas till kund Uppgift om ankomsttid, typ av material och kvantitet 2. Planera mottagning Beställare Ankomstavisering Uppdaterat system Aviseringen uppdaterar byggföretagets system och skapar underlag för planering 3. Leverans startar Förare Intern uppdragsorder Pågående leverans Körning startar från leverantör av material 4. Rapport om avvikelse Händelse Meddelande till bokningssystem Föraren identifierar avvikelse mot order och genererar meddelande till bokningssystem Avvikelse avser främst tid 5. Avvikelsebesked Meddelande från förare Avvikelsebesked skickat Förarens meddelande om avvikelse uppdaterar bokningssystemet Avvikelsebesked skapas och skickas till kund som kan planera om Telefon eller meddelande enligt överenskommelse mellan Beställare och Leverantör av tjänst 6. Omplanering Avvikelsebesked Avivikelse uppdaterar byggföretagets system och skapar underlag för planering

18 4b. Avvikelse-hantering 6. Uppdat-ering av system
Delprocess: Under utförande av uppdrag, Leverans av vägt material, tjänster och tillägg Beställare Avvikelse? Ja 2. Mottagning Nej 4b. Avvikelse-hantering 6. Uppdat-ering av system 3. Godkän-nande Leverantör Tjänst 4c. Utredning 5. e-orderkvitto Till DP Fakturering Förare DP Hämtning DP Avisering 1. Ankomst 4a. Klar-markering 18

19 Beskrivning av Delprocess Leverans
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Ankomst Förare Order Klart för lossning Föraren ankommer byggprojekt Får anvisningar om lossning 2. Mottagning Beställare Ankommen leverans Ankomstavisering Mottagen leverans Leveransmottagare granskar ankommen leverans mot ankomstavisering 3. Godkännande Godkänd leverans Signerad order Leveransmottagaren godkänner leverans Kan t.ex. ske genom att signera på handdatorns skärm 4a. Klarmarkera Avslutat uppdrag Vid godkänd leverans skickar föraren uppdatering till system 4b. Avvikelsehantera Beställare och förare Ej godkänd leverans Skapad avvikelse Förare och leveransmottagare ej överens Diskussion om leverans, felärende, meddelas leverantören av tjänst 4c. Utreda avvikelse Leverantör av tjänst och beställare Mottagen avvikelse Uppdaterat system Beställare och leverantör kommer överens Leverantörens system uppdateras 5. Avrapportera uppdrag Leverantör av tjänst Utfört uppdrag Avrapporterat uppdrag Ordern uppdateras och rapporteras i form av orderkvitto till beställaren Eventuella avtalade tillägg som stillestånd specificeras i orderkvittot Varje leverans är en orderrad (där en avropsrad hos beställaren kan generera flera order hos transportören) Kod anger om uppdraget är klart Uppdrag klart för fakturering 6. Uppdatera system E-orderkvitto Uppdaterat avrop Uppdraget registrerat och avrapporterat i beställarens system

20 Delprocess: Före eller under uppdrag, Muntligt tilläggsavrop via förare
Beställare Delprocess Avrop 1. Tilläggs-avrop 5. Ta emot bekräftelse 6. Uppdatera avrop Till DP Hämtning Leverantör Tjänst 3. Uppdatera order 4. Avrops-bekräftelse Förare 2. Ta emot tillägg 20

21 Beskrivning av Delprocess Tilläggsavrop via förare
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Tilläggsavrop Beställare Bekräftat avrop Ökat behov Tilläggsavrop Ett förändrat behov har uppstått Läggs endast vid ändring av kvantitet. Vid nytt projektnummer läggs i stället nytt avrop Tas upp av beställaren med föraren 2. Ta emot tillägg Förare Granskat tilläggsavrop Läggs in i handdator och skickas till trafikledningen 3. Uppdatera order Leverantören Registrerad order Order uppdateras i leverantörens system Behandlas i systemet 4. Bekräfta tilläggsavrop Av föraren godkänt tilläggsavrop Skickad bekräftelse på tillägg Bekräftelse skickas till beställaren med referens till avropsnummer och rad i avropet Förare uppdateras 5. Ta emot bekräftelse Bekräftelse på tilläggsavrop Mottagen bekräftelse Beställarens system tar emot bekräftelsen 6. Uppdatera avrop Accepterat avrop Uppdaterat avrop Tilläggsavropet uppdateras i beställarens system

22 Delprocess: Efter utfört uppdrag, fakturering av uppdrag (både transport- och maskintjänster)
Beställare Godkänns? Ja 2. Ta emot och granska 3a. Uppdatera system Nej 3b. Reklama-tion Leverantör Tjänst 4. Överens-kommelse Uppdrag klart DP Leverans 1. Skapa faktura 22

23 Beskrivning av Delprocess Fakturering
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Skapa faktura Leverantör Avslutat uppdrag Orderkvittens Skickad faktura Leverantören skapar en fakturarad per orderrad. Fakturan innehåller referensnummer och radnummer för att underlätta mottagarens hantering. Kan vara debetfaktura och kreditnota 2. Ta emot och granska faktura Beställare Avtal Registrerat underlag Läses in i byggföretagets system för matchning och hantering 3a. Uppdatera system Godkänd faktura Uppdaterat system Om underlaget är godkänt uppdateras systemet avropet som klart för betalning 3b. Reklamera Ej godkänt underlag Reklamerat uppdrag Reklamation skickas till leverantör Uppdateras i system 4. Överenskomma Reklamation Överenskommelse Leverantör och kund kommer överens om reklamation Kreditnota om så överenskommits

24 Delprocess: Efter utfört uppdrag, Uppföljning
Rapport- mottagare DP Leverans och Fakturering 2. Ta emot rapport 3. Analys 4. Återkopp-ling / Åtgärd Uppdrag klart Rapport- avsändare 1. Ta fram rapport 24

25 Beskrivning av Delprocess Uppföljning
Steg Ansvarig Input (viktigaste) Output Kommentar 1. Ta fram rapport Utfärdare av rapport Orderkvitto, faktura m.m. Historik Rapport för uppföljning Kan avse t.ex. prognosriktighet, miljöparametrar och avvikelser Avser överenskommen period Rapporter ska överenskommas i affärsavtalet Standardrapport enligt BEAst-meddelande 2. Ta emot rapport Mottagare av rapport Rapport Underlag för analys För utvärdering och sammanställning 3. Analys Slutsats Mottagen rapport behandlas Beräkningsgrund enligt avtal eller aktuell standard Resultat och slutsatser av analys sammanställs 4. Återkoppling / Åtgärd Rapport-mottagare Analys Relevanta åtgärder vid behov

26 Informationsflöde avtalsrelation 1 a och b
Leve- ran- tör av mate-rial Leve- ran- tör av tjänst Projektinfo Bes- täl- lare Leveransplan Materialorder Bekräftelse Avrop Bekräftelse Tippsedel, vågsedel Tippsedel, vågsedel Avisering Orderkvitto Faktura Faktura Uppföljning 26 26

27 Informationsflöde avtalsrelation 2 a och b
Leve- ran- tör av mate-rial Avrop Bes- täl- lare Bekräftelse Tippsedel, vågsedel Faktura Projektinfo Leve- ran- tör av tjänst Leveransplan Tippsedel, vågsedel Avrop Bekräftelse Avisering Orderkvitto Faktura Uppföljning 27 27

28 Informationsflöde avtalsrelation 3 a och b
Leve- ran- tör av mate-rial Projektlista Bes- täl- lare Leveransplan Avrop Bekräftelse Tippsedel, vågsedel Orderkvitto Faktura Uppföljning Avrop Leve- ran- tör av tjänst Bekräftelse Vågsedel Avisering 28 28

29 Informationsflöde vid maskintjänster avtalsrelation 1 a
Projektinfo Leveran- tör av maskin-tjänst Bestäl- lare Leveransplan Avrop Bekräftelse Avisering Orderkvitto Faktura Uppföljning 29 29

30 Fördelar Beställare Fördel Kommentar Spara tid
Mindre administration, papper och manuell hantering vid bokning och mottagning av leverans Förenklad fakturahantering e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av hanteringen automatiseras Ökad kvalitet Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd Bättre planering Projekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar Effektivitet Hela processen blir effektivare för alla inblandade vilket driver kostnader ur systemet Bättre uppföljning Med information digitalt går det att få uppföljning och statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö Bättre miljö Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter Högre servicegrad Bättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när leverantören får prognoser Standardiserade artikelnummer Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning 30 30

31 Fördelar maskin- och transportföretag
Kommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt Spara tid Order och tilläggsorder automatiskt in i system Bättre kapacitets-utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Spara ledtid Minskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt Ökad kvalitet Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papper Inga papper som körsedlar och vågkvitton E-faktura Slipper pappersfaktura Bättre miljö Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter 31 31

32 Fördelar materialleverantör
Kommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera många kunder på samma sätt Spara tid Order automatiskt in i system Bättre kapacitets-utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Jämnare beläggning Möjlighet att styra sina leveranser och sprida dem jämnare över dagen Ökad kvalitet Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papper Inga papper som körsedlar och vågkvitton E-faktura Slipper pappersfaktura Bättre miljö Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter 32 32

33 Grovt utkast till lösning
Grovt utkast till lösning. Parterna kan skicka direkt eller via portal beroende på förmåga - avrop - bekräftelse - vågsedel - godkännande - faktura Affärs- system Affärs- system Leverantör tjänst / material Beställare 33 33


Ladda ner ppt "Beskrivning av processen för anläggningstransporter version 1"

Liknande presentationer


Google-annonser