Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium om nya regler för värdepappersmarknaden den 3 oktober 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium om nya regler för värdepappersmarknaden den 3 oktober 2007"— Presentationens avskrift:

1 Seminarium om nya regler för värdepappersmarknaden den 3 oktober 2007
- transaktionsrapportering (TRS) - det tredje penningtvättsdirektivet - handelsplattformar (MTF) - offentliggörande av kursinformation

2 Transaktionsrapportering
Anna Granlund & Helena Haukeland

3 Status FI:s TRS-projekt
utveckling som möjliggör rapportering klar tester av TREM hub genomförda support till NBTRS samarbetsländer & rapporterande institut tester av instituts transaktioner möjligt sedan februari i år projektet avslutas i o m ikraftträdandet av lagen om värdepappersmarknaden nytt projekt avseende analys och kommande krav från CESR, ex referenslistan, AII-derivat inkl vidareutveckling tillsammans med NBTRS och branschen Status hur många testar

4 Vad händer fram till 1 nov?
10 oktober sista release innan 1 november, version 1.0. Påverkar ej de inrapporterande aktörerna enligt FI:s bedömning 1 november go live FI möjliggör för instituten att börja rapportera 5 november under förutsättning att uppgifterna innehåller handel fr o m 1 november tester, tester, tester…. godkännande och ”SLA”/rutinbeskrivning Kommande releaser som ej berör instituten ska inte behöva publiceras. Inst leveranser ska inte påverkas vid egen release som prod.sätts hos FI.

5 Godkännande för rapportering
rapportering kan ombesörjas av värdepappersinstitutet eller tredje part som handlar för dennes räkning, genom ett ordermatchnings- eller rapportsystem som godkänts av den behöriga myndigheten eller av den reglerade marknad eller MTF-plattform i vars system transaktionen genomfördes på FI:s webbplats finns information om rapporteringen och rutiner för att bli tekniskt godkänd ny enhet Marknadssystem på FI 3 sätt att rapportera FTP och Http

6 Nyheter på webben ISIN-lista
BIC-lista svenska värdepappersinstitut och svenska filialer till utländska värdepappersinstitut inom kort MIC-förteckningen The International Organization for Standardization handledning web-applikationen inkl behörighetsansökan

7 Mer information På FI:s hemsida finns bl a följande promemoria
termkataloger XML-scheman teknisk kravspecifikation dokumentation validering dokumentation återkoppling frågor och svar protokoll tekniska möten med Fondhandlarföreningen beskrivning av rutiner för att bli tekniskt godkänd med tillhörande dokumentation Uppdateras FI:s tolkning av begreppet transaktion sedan juni gäller

8

9

10

11

12

13 Samarbetet Norden och Baltikum
FI har erbjudit övriga Norden och Baltikum del i projektet Tidplan och händelser samarbetsavtal klara leveranser efter varje etapp referensgruppsmöten varje månad sedan september 2006 kravspecifikationer, promemorior och annan information på sedan oktober 2006 termkatalog och XML-schema för rapporterande bolag, TREM:s principer beaktade samtliga tillsynsmyndigheter klara fortsatt samarbete efter 1 november, ex utveckling av CESR referenslista, AII och non-securities

14 Marknadssystem Insynsregistret/Öppenhetsdatabasen/Flaggningar/TRS
Support institut/bolag/privat personer Support FI, TREM (CESR) TRS (just nu) Nya tillståndsärenden Vägledningsdokument Rutinbeskrivning för inrapporteringen Kravställare Kontakt NBTRS

15

16

17 Bra att tänka på BIC koden rapporterande firma => ett institut med VP-tillstånd utfärdade av Finansinspektionen TRS godkännande söks av varje rapporteringspliktigt bolag Teknisk rapportör kan testa utan rapporterande part angiven SWIFT – publicerar nya BIC koder 6/10 Max 4 st IP-adresser Ny behörighetsblankett för webb applikationen

18 Startmejl från FI FTP Företagsnamn: Bolaget AB BIC-kod: BOLSSE99XXX
Ipadress till FTP servern (test): xxx.xx.xxx.xxx Användarnamn: BOLSSE99XXX Lösenord: abcd123456 HTPP Länk till testmiljön: trstest.fi.se Lösenord: poiuyt Testcerifikat bifogas nedan innehållande följande filer: FI's certifikat, "FI-Test-Public-Certificate.pfx". Lösenord blankt CA rootcertifikat "TeliaManagedCA.crt". Lösenord blankt Certifikat, " BOLSSE99XXX.pfx". Lösenord ”xx" Testresultat i dokumentet ”System_test_report_TRS”.

19

20 Tester Systemtest => tekniskt godkännande för att säkerställa att sändande applikation kan hantera de felkoder som TRS levererar. Acceptanstest => i produktion. Tekniska uppföljningsperiod. Inga testfall. Testmiljön kommer att leva vidare.

21 Testunderlag ”TRS interface test specification v 1.0”
Beskriver testfallen avseende transaktioner (TR), avstämningsdata (RC), instrument (IN) ”System test report TRS” Tesprotokoll med 4 flikar, TR, RC, IN samt för acceptanstest ”TRS test files v 1.0” Exempelfiler kopplade till de olika testfallen

22 Produktionscertifikat
Teknisk rapportör mejl Marknadssystem Teknisk rapportör Cert Rek mejl Godkänd Avslag Teknisk rapportör

23 Frågor?

24

25 Tredje Penningtvättsdirektivet Riskbaserat förhållningssätt Rutiner för riskbedömning Kundkännedom

26 Tredje penningtvättsdirektivet
Direktiv 2005/60/EG Utredningens betänkande lades fram i slutet av mars 2007 Direktivet ska vara implementerat i svensk rätt den 15 december 2007 Försenad implementering

27 Riskbaserat förhållningssätt
Riskbedömning av alla verksamhetsområden Dokumenterad riskbedömning Rutiner för kundkännedom, låg/hög risk Rutiner för löpande kundkännedom Rutiner för övervakning och hantering av avvikande fall Rapporteringsrutiner för misstänkta transaktioner Arkiveringsrutiner Utbildning; omfattning och frekvens

28 Riskbedömning Identifiera och kategorisera Produkter Kundkategorier
Distributionskanaler Typ av affärsförbindelse Marknad Land Kombinera möjliga kategorier och värdera risken

29 Riskbedömning Implementera lämpliga rutiner
Hög risk = utökad process för kundkännedom Låg risk = förenklad process för kundkännedom Normal risk

30 Rutiner grundade på riskbedömning
3 § Den fysiska eller juridiska personen skall ha rutiner, grundade på en riskbedömning, för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och skall svara för att de anställda får fortlöpande behövlig information och utbildning för ändamålet.

31 Riskbedömning Företagen får själva avgöra hur omfattande sådana åtgärder ska vara utifrån en riskbaserad analys av typ av kund, affärsförbindelse, produkt eller transaktion Åtgärderna ska vara lämpliga i förhållande till risken

32 Kundkännedom (KYC) Känn din kund! Kundidentifiering
Riskbedömning – riskkategorisera Klargöra affärsförbindelsens syfte och art Löpande uppföljning av affärsförbindelsen, notera avvikelser. Uppdatera profilen.

33 Kundkännedom Verklig huvudman
Även känna den kund som inte framträder, dens.k. verkliga huvudmannen Fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar kunden eller för vars räkning annan handlar (25%) Riskbaserade och lämpliga åtgärder för kontroll av identitet Ägarstrukturen skall utredas Om krav inte uppfylls skall kundförhållande inte inledas

34 Kundkännedom 4 a § Den fysiska eller juridiska personen skall i sina affärsförbindelser skaffa sig erforderlig kännedom om sina kunder. Omfattningen av de åtgärder som vidtas för att uppnå kundkännedom får efter en riskbedömning anpassas efter föreliggande omständigheter såsom typ av affärsförbindelse, produkt eller transaktion.

35 Kundkännedom forts 4 a § Åtgärder för kundkännedom skall inbegripa
1. identifiering av kunden genom kontroll av identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt, 2. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art, och 3. fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och de transaktioner som därvid utförs.

36 Kundkännedom 7 a § Om kraven på identifiering av kunden eller information om affärsförbindelsens syfte och art inte uppfylls skall affärsförbindelsen inte inledas eller den enstaka transaktionen inte utföras. Om affärsförbindelsen redan har inletts med stöd av 4 b § andra stycket, skall den avbrytas. Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terrorism kan misstänkas, skall den fysiska eller juridiska personen lämna uppgifter enligt 9 §.

37 Kundkännedom 8 § Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll skall bevaras i minst fem år. Tiden skall räknas från det att identitetskontrollen utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse har ingåtts, affärsförbindelsen upphörde. Detsamma skall gälla för handlingar och andra uppgifter som legat till grund för affärsförbindelsen eller transaktionen.

38 Kundkännedom Skärpta krav på kundkännedom för kunder som innebär högre risk Distanskunder Gränsöverskridande korrespondentbankförbindelser PEP – Politically Exposed Person Framgår av förordningen

39 Kundkännedom Lägre krav på kundkännedom för kunder som innebär lägre risk Ex. vp-bolag, kreditinstitut hemmahörande inom EES Börsnoterade företag vars aktier handlas på en reglerad marknad Svenska myndigheter Framgår av förordningen

40 Tredje Penningtvättsdirektivet kommer att hållas under hösten.
Seminarier angående Tredje Penningtvättsdirektivet kommer att hållas under hösten. Maila in ev. frågeställningar till

41

42 MTF, SI och offentliggörande av kursinformation
Jan Axelsson Telefon

43 Drift av handelsplattform (MTF)
Värdepappersinstitut eller börs kan ansöka om tillstånd att driva handelsplattform Särskilda bestämmelser i VML kap 11 FFFS 2007:17 Information före och efter handel Informationsplikt för utgivare som ansökt om att handlas på en handelsplattform ”Listhandel”

44 Systematisk internhandlare
Den som är systematisk internhandlare har en skyldighet att offentliggöra marknadsmässiga fasta bud med köp- eller säljpriser upp till standardstorleken i likvida aktier (VML 9:2) En aktie är likvid om den finns med på CESRs lista över likvida aktier – se adress Standardstorleken finns angiven. Listan är från 2 juli 2007, uppdateras 15 oktober

45 Likvida aktier i Sverige (42 stycken 2 juli 2007)
ABB Alfa Laval Atlas Copco A Atlas Copco B Autoliv Boliden Carnegie Electrolux B Eniro Ericsson B Getinge B Hennes & Mauritz B Holmen B Husqvarna B Investor B Kinnevik B Lindex Lundin Mining Lundin Petroleum B MTG B Nordea OMX PA Resources Sandvik SCANIA B Securitas B Securitas Direct B SEB A Skanska B SKF B SSAB A Swedbank A Swedish Match SCA B Handelsbanken A Tanganyika Oil Tele2 B TeliaSonera Trelleborg B Volvo B Vostok Nafta

46 CESRs MiFID-databas ADT,genomsnittlig dagsomsättning
Beräknas för alla aktier vid en reglerad marknad Nyckeltal för klassificering av order av stor omfattning, vilket har betydelse för krav på offentliggörande av köp- och säljkurser. Nyckeltal för klassificering av minsta avslutsstorlek för uppskjutet offentliggörande Databasen uppdateras årligen. Nya beräkningar gäller från och med 1 april. Löpande justeringar för nya aktier och väsentliga händelser.

47 Vp-institutens offentliggörande av kursinformation
Transaktioner som genomförts på en reglerad marknad eller handelsplattform offentliggörs av dem. Transaktioner genomförda utanför reglerade marknader eller handelsplattformar offentliggörs av värdepappersinstitutet Kursinformation kan offentliggöras via (förordningen art 30) systemen på en reglerad marknad eller en handelsplattform system tillhörande tredje man eller egna arrangemang

48 Vp-institutens offentliggörande av kursinformation
Informationen måste (förordningen art 32) vara tillförlitlig, krav på löpande kontroll tillhandahållas så att informationen kan slås ihop med information från andra källor tillhandahållas allmänheten på affärsmässiga, icke diskriminerande villkor och till en rimlig kostnad Vägledning i CESR Guidelines and recommendations for publication and consolidation of MiFID Market Transparency Data

49 Offentliggörande av kurs-information
Kursinformation kan offentliggöras via reglerade marknadens system tredje mans tjänster egna arrangemang Informationen måste vara tillförlitlig, krav på löpande kontroll tillhandahållas så att den kan konsolideras med information från andra källor tillhandahållas till alla till en rimlig kostnad

50 FFFS 2007:17 – information före och efter handel
Aktier Skuldebrev Andra finansiella instrument

51 Önskemål om fler FI-seminarier?
Kontakta:


Ladda ner ppt "Seminarium om nya regler för värdepappersmarknaden den 3 oktober 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser