Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium om nya regler för värdepappersmarknaden den 3 oktober 2007 - transaktionsrapportering (TRS) - det tredje penningtvättsdirektivet - handelsplattformar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium om nya regler för värdepappersmarknaden den 3 oktober 2007 - transaktionsrapportering (TRS) - det tredje penningtvättsdirektivet - handelsplattformar."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium om nya regler för värdepappersmarknaden den 3 oktober 2007 - transaktionsrapportering (TRS) - det tredje penningtvättsdirektivet - handelsplattformar (MTF) - offentliggörande av kursinformation

2 Transaktionsrapportering Anna Granlund & Helena Haukeland 2007-10-03 helena.haukeland@fi.se anna.granlund@fi.se

3 Status FI:s TRS-projekt  utveckling som möjliggör rapportering klar  tester av TREM hub genomförda  support till NBTRS samarbetsländer & rapporterande institut  tester av instituts transaktioner –möjligt sedan februari i år  projektet avslutas i o m ikraftträdandet av lagen om värdepappersmarknaden  nytt projekt avseende analys och kommande krav från CESR, ex referenslistan, AII-derivat inkl vidareutveckling –tillsammans med NBTRS och branschen

4 Vad händer fram till 1 nov?  10 oktober sista release innan 1 november, version 1.0. Påverkar ej de inrapporterande aktörerna enligt FI:s bedömning  1 november go live  FI möjliggör för instituten att börja rapportera 5 november under förutsättning att uppgifterna innehåller handel fr o m 1 november  tester, tester, tester….  godkännande och ”SLA”/rutinbeskrivning

5 Godkännande för rapportering  rapportering kan ombesörjas av värdepappersinstitutet eller tredje part som handlar för dennes räkning, genom ett ordermatchnings- eller rapportsystem som godkänts av den behöriga myndigheten eller av den reglerade marknad eller MTF-plattform i vars system transaktionen genomfördes  på FI:s webbplats www.fi.se finns information om rapporteringen och rutiner för att bli tekniskt godkändwww.fi.se  ny enhet Marknadssystem på FI

6 Nyheter på webben  ISIN-lista  BIC-lista svenska värdepappersinstitut och svenska filialer till utländska värdepappersinstitut inom kort  MIC-förteckningen The International Organization for Standardization  handledning web-applikationen inkl behörighetsansökan

7 Mer information På FI:s hemsida finns bl a följande  promemoria  termkataloger  XML-scheman  teknisk kravspecifikation  dokumentation validering  dokumentation återkoppling  frågor och svar  protokoll tekniska möten med Fondhandlarföreningen  beskrivning av rutiner för att bli tekniskt godkänd med tillhörande dokumentation

8

9

10

11

12

13 Samarbetet Norden och Baltikum  FI har erbjudit övriga Norden och Baltikum del i projektet  Tidplan och händelser –samarbetsavtal klara –leveranser efter varje etapp –referensgruppsmöten varje månad sedan september 2006 –kravspecifikationer, promemorior och annan information på www.fi.se sedan oktober 2006 www.fi.se –termkatalog och XML-schema för rapporterande bolag, TREM:s principer beaktade –samtliga tillsynsmyndigheter klara –fortsatt samarbete efter 1 november, ex utveckling av CESR referenslista, AII och non-securities

14 Marknadssystem  Insynsregistret/Öppenhetsdatabasen/Flaggningar/TRS  Support institut/bolag/privat personer  Support FI, TREM (CESR) TRS (just nu)  Nya tillståndsärenden  Vägledningsdokument  Rutinbeskrivning för inrapporteringen  Kravställare

15

16

17 Bra att tänka på  BIC koden rapporterande firma => ett institut med VP- tillstånd utfärdade av Finansinspektionen  TRS godkännande söks av varje rapporteringspliktigt bolag  Teknisk rapportör kan testa utan rapporterande part angiven  SWIFT – publicerar nya BIC koder 6/10  Max 4 st IP-adresser  Ny behörighetsblankett för webb applikationen

18 Startmejl från FI FTP Företagsnamn: Bolaget AB BIC-kod: BOLSSE99XXX Ipadress till FTP servern (test): xxx.xx.xxx.xxx Användarnamn: BOLSSE99XXX Lösenord: abcd123456 HTPP Länk till testmiljön: trstest.fi.se Användarnamn: BOLSSE99XXX Lösenord: 123456poiuyt Testcerifikat bifogas nedan innehållande följande filer: FI's certifikat, "FI-Test-Public-Certificate.pfx". Lösenord blankt CA rootcertifikat "TeliaManagedCA.crt". Lösenord blankt Certifikat, " BOLSSE99XXX.pfx". Lösenord ”xx" http://www.fi.se/Templates/Page____9013.aspx Testresultat i dokumentet ”System_test_report_TRS”.

19

20 Tester  Systemtest => tekniskt godkännande för att säkerställa att sändande applikation kan hantera de felkoder som TRS levererar.  Acceptanstest => i produktion. Tekniska uppföljningsperiod. Inga testfall.  Testmiljön kommer att leva vidare.

21 Testunderlag  ”TRS interface test specification v 1.0” Beskriver testfallen avseende transaktioner (TR), avstämningsdata (RC), instrument (IN)  ”System test report TRS” Tesprotokoll med 4 flikar, TR, RC, IN samt för acceptanstest  ”TRS test files v 1.0” Exempelfiler kopplade till de olika testfallen

22 Produktionscertifikat mejl Marknadssystem Avslag Godkänd Rek mejl Teknisk rapportör Cert Teknisk rapportör Teknisk rapportör

23 Frågor?

24

25 Tredje Penningtvättsdirektivet Riskbaserat förhållningssätt Rutiner för riskbedömning Kundkännedom

26 Tredje penningtvättsdirektivet  Direktiv 2005/60/EG  Utredningens betänkande lades fram i slutet av mars 2007  Direktivet ska vara implementerat i svensk rätt den 15 december 2007  Försenad implementering

27 Riskbaserat förhållningssätt  Riskbedömning av alla verksamhetsområden  Dokumenterad riskbedömning  Rutiner för kundkännedom, låg/hög risk  Rutiner för löpande kundkännedom  Rutiner för övervakning och hantering av avvikande fall  Rapporteringsrutiner för misstänkta transaktioner  Arkiveringsrutiner  Utbildning; omfattning och frekvens

28 Riskbedömning  Identifiera och kategorisera –Produkter –Kundkategorier –Distributionskanaler –Typ av affärsförbindelse –Marknad –Land  Kombinera möjliga kategorier och värdera risken

29 Riskbedömning  Implementera lämpliga rutiner –Hög risk = utökad process för kundkännedom –Låg risk = förenklad process för kundkännedom –Normal risk

30 Rutiner grundade på riskbedömning 3 § Den fysiska eller juridiska personen skall ha rutiner, grundade på en riskbedömning, för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och skall svara för att de anställda får fortlöpande behövlig information och utbildning för ändamålet.

31 Riskbedömning  Företagen får själva avgöra hur omfattande sådana åtgärder ska vara utifrån en riskbaserad analys av typ av kund, affärsförbindelse, produkt eller transaktion  Åtgärderna ska vara lämpliga i förhållande till risken

32 Kundkännedom (KYC) Känn din kund!  Kundidentifiering  Riskbedömning – riskkategorisera  Klargöra affärsförbindelsens syfte och art  Löpande uppföljning av affärsförbindelsen, notera avvikelser. Uppdatera profilen.

33 Kundkännedom  Verklig huvudman –Även känna den kund som inte framträder, dens.k. verkliga huvudmannen –Fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar kunden eller för vars räkning annan handlar (25%) –Riskbaserade och lämpliga åtgärder för kontroll av identitet –Ägarstrukturen skall utredas –Om krav inte uppfylls skall kundförhållande inte inledas

34 Kundkännedom 4 a § Den fysiska eller juridiska personen skall i sina affärsförbindelser skaffa sig erforderlig kännedom om sina kunder. Omfattningen av de åtgärder som vidtas för att uppnå kundkännedom får efter en riskbedömning anpassas efter föreliggande omständigheter såsom typ av affärsförbindelse, produkt eller transaktion.

35 Kundkännedom forts 4 a § Åtgärder för kundkännedom skall inbegripa 1. identifiering av kunden genom kontroll av identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt, 2. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art, och 3. fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och de transaktioner som därvid utförs.

36 Kundkännedom 7 a § Om kraven på identifiering av kunden eller information om affärsförbindelsens syfte och art inte uppfylls skall affärsförbindelsen inte inledas eller den enstaka transaktionen inte utföras. Om affärsförbindelsen redan har inletts med stöd av 4 b § andra stycket, skall den avbrytas. Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terrorism kan misstänkas, skall den fysiska eller juridiska personen lämna uppgifter enligt 9 §.

37 Kundkännedom 8 § Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll skall bevaras i minst fem år. Tiden skall räknas från det att identitetskontrollen utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse har ingåtts, affärsförbindelsen upphörde. Detsamma skall gälla för handlingar och andra uppgifter som legat till grund för affärsförbindelsen eller transaktionen.

38 Kundkännedom  Skärpta krav på kundkännedom för kunder som innebär högre risk •Distanskunder •Gränsöverskridande korrespondentbankförbindelser •PEP – Politically Exposed Person

39 Kundkännedom  Lägre krav på kundkännedom för kunder som innebär lägre risk •Ex. vp-bolag, kreditinstitut hemmahörande inom EES •Börsnoterade företag vars aktier handlas på en reglerad marknad •Svenska myndigheter

40 Seminarier angående Tredje Penningtvättsdirektivet kommer att hållas under hösten. Maila in ev. frågeställningar till anna.carlberg@fi.se www.fi.se/penningtvatt

41

42 MTF, SI och offentliggörande av kursinformation Jan Axelsson Telefon 08-787 82 07 jan.axelsson@fi.se

43 Drift av handelsplattform (MTF)  Värdepappersinstitut eller börs kan ansöka om tillstånd att driva handelsplattform  Särskilda bestämmelser i VML kap 11  FFFS 2007:17 –Information före och efter handel –Informationsplikt för utgivare som ansökt om att handlas på en handelsplattform  ”Listhandel”

44 Systematisk internhandlare  Den som är systematisk internhandlare har en skyldighet att offentliggöra marknadsmässiga fasta bud med köp- eller säljpriser upp till standardstorleken i likvida aktier (VML 9:2)  En aktie är likvid om den finns med på CESRs lista över likvida aktier – se adress http://mifiddatabase.cesr.eu http://mifiddatabase.cesr.eu  Standardstorleken finns angiven.  Listan är från 2 juli 2007, uppdateras 15 oktober

45 Likvida aktier i Sverige (42 stycken 2 juli 2007)  ABB  Alfa Laval  Atlas Copco A  Atlas Copco B  Autoliv  Boliden  Carnegie  Electrolux B  Eniro  Ericsson B  Getinge B  Hennes & Mauritz B  Holmen B  Husqvarna B  Investor B  Kinnevik B  Lindex  Lundin Mining  Lundin Petroleum B  MTG B  Nordea  OMX  PA Resources  Sandvik  SCANIA B  Securitas B  Securitas Direct B  SEB A  Skanska B  SKF B  SSAB A  Swedbank A  Swedish Match  SCA B  Handelsbanken A  Tanganyika Oil  Tele2 B  TeliaSonera  Trelleborg B  Volvo B  Vostok Nafta

46 CESRs MiFID-databas  ADT,genomsnittlig dagsomsättning –Beräknas för alla aktier vid en reglerad marknad –Nyckeltal för klassificering av order av stor omfattning, vilket har betydelse för krav på offentliggörande av köp- och säljkurser. –Nyckeltal för klassificering av minsta avslutsstorlek för uppskjutet offentliggörande  Databasen uppdateras årligen. Nya beräkningar gäller från och med 1 april. Löpande justeringar för nya aktier och väsentliga händelser.

47 Vp-institutens offentliggörande av kursinformation  Transaktioner som genomförts på en reglerad marknad eller handelsplattform offentliggörs av dem.  Transaktioner genomförda utanför reglerade marknader eller handelsplattformar offentliggörs av värdepappersinstitutet  Kursinformation kan offentliggöras via (förordningen art 30) –systemen på en reglerad marknad eller en handelsplattform –system tillhörande tredje man eller egna arrangemang

48 Vp-institutens offentliggörande av kursinformation  Informationen måste (förordningen art 32) –vara tillförlitlig, krav på löpande kontroll –tillhandahållas så att informationen kan slås ihop med information från andra källor –tillhandahållas allmänheten på affärsmässiga, icke diskriminerande villkor och till en rimlig kostnad  Vägledning i CESR Guidelines and recommendations for publication and consolidation of MiFID Market Transparency Data

49 Offentliggörande av kurs- information  Kursinformation kan offentliggöras via –reglerade marknadens system –tredje mans tjänster –egna arrangemang  Informationen måste –vara tillförlitlig, krav på löpande kontroll –tillhandahållas så att den kan konsolideras med information från andra källor –tillhandahållas till alla till en rimlig kostnad

50 FFFS 2007:17 – information före och efter handel  Aktier  Skuldebrev  Andra finansiella instrument

51 Önskemål om fler FI- seminarier? Kontakta: Ann-christine.ihrfelt@fi.se Patrik.hellgren@fi.se


Ladda ner ppt "Seminarium om nya regler för värdepappersmarknaden den 3 oktober 2007 - transaktionsrapportering (TRS) - det tredje penningtvättsdirektivet - handelsplattformar."

Liknande presentationer


Google-annonser