Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 20e mars 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 20e mars 2011."— Presentationens avskrift:

1 Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 20e mars 2011

2 Vad har skett sen den 1 januari 2011? Vad är syftet med arbetet och vad skall vi uppnå ? Vad är planerat framöver i form av insatser? Samtalsgrupper – en ny mötesmetodik som kan stötta oss! Vad sker idag?

3 Gott medarbetarskap och kunden i centrum Stärka ledarskap och medarbetarskap i Ulricehamns kommun Kvalité och utveckling Att det finns bra styr- och ledningssystem med återkoppling och uppföljning Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet Våra utgångspunkter

4 Identitet •Liten, stolt och annorlunda Ledningsfilosofi •Vi är öppna och ärliga mot varandra och omvärlden, samverkar över gränser och tillvaratar varandras kompetenser. Grunden för detta är det goda samtalet. Vision – nya organisationen •En öppen, modern organisation som tar tillvara medarbetares kompetens i ett kundperspektiv Kulturbärande beteenden vi utgår ifrån;

5 Mobiliseringsfas. Mars – Augusti 2011. Intervjuer, enkäter, studiebesök mm Genomförandefas. Utvecklingsinsatser i form av införande av nya arbetssätt, förbättringsverktyg, utbildningsinsatser. HT2011- feb.2013 Ett projekt i två faser, budget 6,5 miljoner kr. Utbildningsinsatserna skall stärka helhetsperspektivet, öka förståelsen för våra verksamheter och stödja lärandet i organisationen

6 Syfte: •Att skapa en struktur och organisationskultur inom Ulricehamns kommun som kontinuerligt stödjer, tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetenser. På detta sätt stärks organisationens kapacitet, attraktionskraft som arbetsgivare och möjlighet att ge god service. Utgångspunkter: •Den viktigaste tillgången för vår organisation är de anställda och deras kompetens. Vår organisation är en del av omvärlden och behöver förändras i takt med att omvärlden förändras. Därför behöver vi skapa en arkitektur som stödjer lärprocesser, effektivt arbete och kvalitativ service. Strategi för utvecklande av en lärande organisation

7 Införa tekniska förbättringar som stödjer lärprocesser och kvalitetsarbete Skapa strukturer i organisationen där lärande och kunskapsöverföring kan ske i det dagliga arbetet. Skapa ett helhetssynsätt och designa standardmodeller för vissa lämpliga rutiner. Utveckla metoder för att förbättra användandet av den interna kompetensen Definiera vilka kompetensområden som är mest kritiska för organisationen, nu och i framtiden. Skapa gynnsamma miljöer för initiativ och kreativitet. Handlingsplan www.ulricehamn.se/denlarandeoeorganisationen

8 Skapa systemUtveckla ledarskapet Utveckla medarbetarskapet

9 Kommunens ledningsfilosofi: Vi är öppna och ärliga mot varandra och omvärlden, samverkar över gränser och tillvaratar varandras kompetenser. Grunden för detta är det goda samtalet. Utbildningarna skall ge stöd till våra ledningsgrupper 1 heldag och 4 halvdagar/ grupp Vi kommer att arbeta med samtalsgrupper 25 chefer kommer att få individuellt ledarutvecklingsstöd 4*1,5 h Dessutom kommer vi att ha olika utbildningsinsatser som stöttar organisationen såsom processinriktat arbetssätt, utbildning i jämställdhetsarbete, kommunal förståelse, inköp, upphandling mm. Kommunens ledningsfilosofi: Vi är öppna och ärliga mot varandra och omvärlden, samverkar över gränser och tillvaratar varandras kompetenser. Grunden för detta är det goda samtalet. Utbildningarna skall ge stöd till våra ledningsgrupper 1 heldag och 4 halvdagar/ grupp Vi kommer att arbeta med samtalsgrupper 25 chefer kommer att få individuellt ledarutvecklingsstöd 4*1,5 h Dessutom kommer vi att ha olika utbildningsinsatser som stöttar organisationen såsom processinriktat arbetssätt, utbildning i jämställdhetsarbete, kommunal förståelse, inköp, upphandling mm. Chefs- utbildningar

10 17 januari – processinriktat arbetssätt 21 februari - processinriktat arbetssätt 20 mars – avstämning och samtalsmetodik 17 april - processinriktat arbetssätt 15 maj – lärande ledarskap (GMI) 19 juni – Lean i vardagen 17 januari – processinriktat arbetssätt 21 februari - processinriktat arbetssätt 20 mars – avstämning och samtalsmetodik 17 april - processinriktat arbetssätt 15 maj – lärande ledarskap (GMI) 19 juni – Lean i vardagen Ledarforum våren 2012

11 11 september – qlickview, våra arbetssätt, inköp och upphandling 9 oktober – kommunkunskap och e-förvaltning 13 november – kreativitet, jämställdhet och innovation i kommunal verksamhet 11 december - kunden/ brukaren i centrum. 15 januari 2013 – presentation / genomgång / reflektion av allt vi gjort i den nya organisationen och hur arbetar vi vidare med den lärande organisationen Ledarforum ht 2012 – vt 2013

12 nov/dec •Tema Lean feb •Tema processer och utveckling april •Lärande ledarskap juni •Att utveckla medarbetarskapet Samtalsgrupper ht 2011 – vt 2012 Samtalsgrupper ht 2011 – vt 2012

13 Sep 2012 •Våra arbetssätt, förbättringsverktyg Nov 2012 •Att skapa engagemang och delaktighet Jan 2013 •Att lära och integrera lärandet i vardagsarbetet Samtalsgrupper ht 2012 – vt 2013

14 Kommunikation och bemötandeVärdegrund och etikFörbättringsarbete och motivationHälsa Medarbetarlyftet

15 Januari/ Februari •Processinriktat arbetssätt •Samtalsgrupper •Omvärldsanalys •Stratsys •Budget hearing Mars / April •Samtalsledutb. •Samtalsgrupper •Leanutbildning *2 •Lean insats •Utb. Systemteori •Ledningsgruppsstöd •Projektledarutbildning •Processinriktat arbetssätt Maj/ Juni •Leanutbildning •Samtalsgrupper •Lean insatser •Lärande ledarskap •Ledningsgrupps- stöd •Individuellt stöd

16 September/ Oktober •Samtalsgrupper •Kommun kunskap •Lean insatser •Värdegrund och etik (medarbetarna) •Inköp, upphandling •Samtalsledutb. •Ledningsgrupps- stöd •Individuellt stöd •Förbättringsarbete (medarbetarna November / December •Samtalsgrupper •Lean insatser •Ledningsgruppsstöd •Individuellt stöd •Jämställdhets- förbättringar •Kreativitet och innovation •Kommunikation & bemötande (medarbetarna) •Hälsa (medarbetarna) Januari/ Februari, 2013 •Samtalsgrupper •Lean insatser •Ledningsgrupps- stöd •Individuellt stöd •Strategiplan 2013-2015

17 26-28 mars •Lean •15 pers 24-26 april •Lean •15 pers 18-20 juni •Lean •15 pers Leanutbildningar våren 2012

18 Välfärd 17 st Lärande 19 st Samhälls- utveckling 3 st Intern service 3 st Staben 3 st

19 LEANSPEL A3 VÄRDEFLÖDES- ANALYS 5S FÖRBÄTTRINGS- TAVLA Leanverktyg

20 Om vikarie för min medarbetare behöver tillsättas vid utbildning och leaninsatser - vem tar denna kostnad? 10 dagar per år – kommer verkligen varje leanhandledare vara så aktiv? Om jag har medarbetare som är leanhandledare – kan jag få hjälp med leanaktiviteter i min verksamhet av honom eller henne? Hur gör jag rent praktiskt om jag vill ha leaninsatser i min verksamhet?

21 • Beställning via e-blankett • Planeringsmöte leanhandledare och chef • Genomförande av valt leanverktyg • Utvärdering efter 30-60-90 dagar • Diplomering! ARBETSGÅNG:

22

23 • Beställning via e-blankett • Planeringsmöte leanhandledare och chef • Genomförande av valt leanverktyg • Utvärdering efter 30-60-90 dagar • Diplomering! ARBETSGÅNG:

24 •Ett stöd i att nå våra mål •Avstamp i vår styrmodell ”Sexbeningen” •Målen i KPH och andra politiskt beslutade mål •SMARTA-mål •Mätetal, målvärden, åtgärder •Rapporter av olika slag kan skapas •Tydlighet i vad som ska rapporteras, när och hur Strategisystem Stratsys

25 •Hearingrapport •Målen i KPH, ekonomi, taxor, volymförändringar mm •Underlag till politiken Budget- processen •Delårsbokslut •Årsbokslut •Rapportering och uppföljning ska vara enkelt och ta ett minimum av tid Rapporterings- processen Stratsys

26 -Skapa utvecklande lärmiljöer -Ta fram metoder och verktyg som utvecklar den strategiska kompetensförsörjningen - Möta aktuella kompetensbehov i organisationen genom utbildningsinsatser -Skapa utvecklande lärmiljöer -Ta fram metoder och verktyg som utvecklar den strategiska kompetensförsörjningen - Möta aktuella kompetensbehov i organisationen genom utbildningsinsatser Målen för ESF projektet

27 Lärande ledarskap Chefer utbildas och utvecklas Påverkar medarbetarna Processinriktat arbetssätt Vi tydliggör våra processer Involverar medarbetarna i detta (tex. Lean) Brukaren i centrum Genom utveckling av bättre system ökar vi kvalitén Bra rutiner och system underlättar för alla i organisationen Hur kommer projektet att påverka medarbetarna och vad får de ut av det?


Ladda ner ppt "Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 20e mars 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser