Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se Region Värmland RV INF 071019 Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se Region Värmland RV INF 071019 Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se Region Värmland RV INF 071019 Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och folkbildning. Huvudman är landstinget och de 16 kommunerna.

2 www.regionvarmland.se Nya uppgifter från staten •Formulera, utveckla och följa upp regionala utvecklings- och tillväxtprogram •Beslut om statliga medel för regional utveckling •Prioritering av infrastruktur •Prioritering av EU:s strukturfonder •Redovisning till regeringen

3 www.regionvarmland.se Renodling Regionförbundets roll: Regional utveckling Landstingets roll: Hälso- och sjukvård Länsstyrelsen: Statlig myndighetsutövning

4 www.regionvarmland.se •Näringsliv, entreprenörskap och sysselsättning •Infrastruktur och kommunikation •Utbildning och kompetensförsörjning •Kultur och Fritid •RUP/RTP •Beredning, beslut och uppföljning av regionala och statliga utvecklingsmedel •EU-ansökningar Initiera, stödja och samordna regional utveckling

5 www.regionvarmland.se Regionala utmaningar De två mest avgörande frågorna för regionen är det regionala ledarskapet och prioritering av forskningsområden på Kau Global evaluation for improvement: OECD-project, Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development

6 www.regionvarmland.se OECD:s utvärdering av samspelet mellan universitet och region •Sträva efter “internationell excellens” inom regionala fokusområden •Stärk de regionala klustren (fokus) •Intensifiera och reglera regionalt samarbete •Förstärk koppling mellan regionala kluster och nationella satsningar Prioriterade rekommendationer (forskning/innovation):

7 www.regionvarmland.se OECD:s utvärdering av samspelet mellan universitet och region •Karlstads universitet – prioritera forskningsaktviteter •Karlstads universitet – anpassa resursfördelningsmodellen •Karlstads universitet – inför kriterier för att “fostra” forskningen • Skapa starkare koppling mellan kluster och Karlstads universitets forskningscenter Prioriterade rekommendationer (forskning/innovation 3) :

8 www.regionvarmland.se OECD:s utvärdering av samspelet mellan universitet och region •Karlstads universitet - utveckla (inter)nationella strategiska allianser inom prioriterade områden •Ytterligare utveckla möjligheten till gemensamma “öppna” test- och labbmiljöer Prioriterade rekommendationer (forskning/innovation 4):

9 www.regionvarmland.se Research-Industry Matrix

10 www.regionvarmland.se Verksamheter med marknad eller finansiering utanför regionen Kommersiell Service Offentlig Service Ej förvärvsarbetande (barn, äldre…) Regionala intäkter Globala företag med HK utanför regionen MÅLET! Ökade regionala intäkter genom… - Ökade investeringar i Värmland - Större besöksnäring - Ökad regionexport HA Den uppochnedvända tillväxtpyramiden

11 www.regionvarmland.se Produktivitetsökning Produktivitet Arbetskraft/ Befolkning Arbetskraft/ Befolkning Kapital • Maskiner • Byggnader • Infrastruktur Kapital • Maskiner • Byggnader • Infrastruktur Kapital Tillväxt Befolkningsfaktorer som påverkar tillväxten: 1. Andelen personer i arbetsför ålder. 2. Andelen av arbetsföra som har jobb. Kortsiktiga förändringar! Avtagande marginalavkastning! Inflyttning av unga ger effekt på tillväxten på sikt!

12 www.regionvarmland.se Produktivitetsökning Produktivitet Arbetskraft/ Befolkning Arbetskraft/ Befolkning Kapital • Maskiner • Byggnader • Infrastruktur Kapital • Maskiner • Byggnader • Infrastruktur Teknisk utveckling Innovationer • Utbildning • FoU • Interaktivt lärande Teknisk utveckling Innovationer • Utbildning • FoU • Interaktivt lärande Teknisk utveckling Innovationer Utbildning Forskning Tillväxt Tilltagande marginalavkastning!

13 www.regionvarmland.se Sysselsättningstillväxten i IT klustret Compare 1993-2006 Branscher med komparativa fördelar Övriga branscher Totalt i klustret Andel av total sysselsättning Värmland 1993 0.8%2.0%2.8% Andel av total sysselsättning Värmland 2006 2.6%2.2%4.8% Tillväxt antal sysselsatta Värmland 1993-2006 236.6%14.6%76.4% Tillväxt antal sysselsatta riket 1993-2006 168.2%66.1%112.4% Förändringa i antal sysselsatta i klustret i Värmlamd 1993-2006 21673462513 Total tillväxt i alla branscherVärmland 1993-2006 3.1% Branscher med komparativ fördel: Datakonsulter Partihandel med elektronik, verktyg etc Övrig kontorsservice

14 www.regionvarmland.se Värmland växer Anders Olsson, planeringsansvarig Förslag till regionalt utvecklingsprogram Värmland växer – och känner inga gränser HA AG

15 www.regionvarmland.se Lissabonstrategin “Ett konkurrenskraftigt Europa som bygger på innovation” AG

16 www.regionvarmland.se Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning NATIONELL POLICY (2006) AG

17 www.regionvarmland.se UPPDRAGET Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Förbundsordning för Region Värmland  I egenskap av Samverkansorgan ska Region Värmland leda det regionala tillväxtarbetet i länet.  Det ska utarbetas en RUP i varje region. RV har ansvaret.  RUP är grunden för det regionala tillväxtarbetet och ska ange mål, inriktningar och prioriteringar.  RUP ska binda samman regionens alla planeringsprocesser med betydelse för regional hållbar tillväxt.  Hållbar tillväxt – ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt. HA

18 www.regionvarmland.se Värmland växer HA NWT 2007-11-07 ”Det regionala utvecklingsprogrammet är ett viktigt dokument”

19 www.regionvarmland.se Värmland växer KanBör Vill Dagens tillgångar (styrkor/kompetenser) Omvärldens krav i framtiden Hur vill vi forma vår egen framtid AG

20 www.regionvarmland.se Värmland växer Bör Omvärldens krav i framtiden AG Trender och scenarier

21 www.regionvarmland.se Värmland växer Bör Globalisering Äldre/Passionärer Trender AG HA JAG! MeWe Klimat Innovation

22 www.regionvarmland.se Värmland växer HA Tillgångar Kan Dagens tillgångar (styrkor/kompetenser)

23 www.regionvarmland.se Värmland växer Tillgångar med utvecklingspotential The Paper Province The Packaging Arena AG Kan

24 www.regionvarmland.se Värmland växer Tillgångar med utvecklingspotential Compare IT HA Kan

25 www.regionvarmland.se Värmland växer Tillgångar med utvecklingspotential Stål och verkstad AG Kan

26 www.regionvarmland.se Värmland växer Tillgångar med utvecklingspotential Energiteknikföretag HA Kan

27 www.regionvarmland.se Värmland växer Tillgångar med utvecklingspotential Livsmedelsindustrin AG Kan

28 www.regionvarmland.se Värmland växer Tillgångar med utvecklingspotential Entreprenörskapet HA Kan

29 www.regionvarmland.se Värmland växer Tillgångar med utvecklingspotential Utbildning och forskningsresurser AG Kan

30 www.regionvarmland.se Värmland växer Tillgångar med utvecklingspotential Kulturen och de kreativa näringarna HA Kan

31 www.regionvarmland.se Värmland växer Strategier som: HA KanBör Vill •för oss i visionens riktning •tar vara på våra tillgångar •utgår från omvärldens spelregler

32 www.regionvarmland.se Värmland växer – Ett gränsöverskridande regionalt ledarskap för framgång – Ökad internationell konkurrenskraft för vårt näringsliv – En friskare region som många vill bo i och flytta till – Bygg ihop Värmland och Värmland med världen – Grunden för all utveckling i en konkurrensutsatt värld Kompetens- försörjning Ledarskap Innovativa miljöer Livskvalitet Tillgänglighet HA AG

33 www.regionvarmland.se Värmland växer – Ökad internationell konkurrenskraft för vårt näringsliv Innovativa miljöer Innovativa entreprenörer Innovativa kluster Innovation för hållbar tillväxt AG

34 www.regionvarmland.se Värmland växer Regionalt innovationssystem – triple helix-modellen För lönsamma innovationer krävs: • hög nivå och en hög geografisk koncentration av FoU- verksamheterna • stor andel entreprenörer som ser till att de nya kunskaperna omvandlas till varor och tjänster som når en växande marknad Främsta utmaningen för Karlstadsregionen? – stärka ett entreprenörskap som kan öka utväxlingen av den innovationskapacitet som finns AG

35 www.regionvarmland.se Värmland växer Innovativa entreprenörer Målet är fler växande kunskapsdrivna regionexporterande företag. Vi åstadkommer det genom att •skapa arenor och nätverk där forskare, innovatörer, entreprenörer och riskvilligt kapital kan mötas och skapa mervärde •vidare- och kvalitetsutveckla stödstrukturerna för innovatörer och entreprenörer samt förstärka samverkan mellan entreprenörstödjande aktörer •stimulera till ökat entreprenörskap i kunskapsintensiva miljöer •stödja tillväxtentreprenörer för att möta växande exportmarknader AG

36 www.regionvarmland.se Värmland växer Innovation för hållbar tillväxt Målet är en ökad innovationstakt och innovationshöjd. Vi åstadkommer det genom att • investera i forskning som stödjer regionens företag • korta avståndet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor för att identifiera företagens behov av stöd i forskning och utveckling • vidareutveckla och skapa innovationsplattformar där kunskap och perspektiv bryts mellan företag, offentlig sektor och forskningsmiljöer • främja samagerande i nya gränssnitt och nätverk som leder till innovationer AG

37 www.regionvarmland.se Värmland växer Ledarskap Innovativa miljöer Livskvalitet Tillgänglighet Kompetens -försörjning Gränsöverskridande regionalt ledarskap Profilera Värmland Öka nyttan av mångfalden Innovativa entreprenörer Innovativa kluster Innovation för tillväxt Hälsa som resurs Kompetens- matchning Höj utbildnings- nivån Bygg ihop regionen Kommuni- kationer i samspel Värmland närmare världen Attraktiv livsmiljö Klimat- och miljösmartare Kreativ kultur AG HA

38 www.regionvarmland.se Värmland växer Kompetens- försörjning Ledarskap Innovativa miljöer Livskvalitet Tillgänglighet HA Förutsättningsskapare Kostnader Tillväxten Resurser skapas Livskvaliteten

39 www.regionvarmland.se Värmland växer – och känner inga gränser HA

40 www.regionvarmland.se Värmland växer Kontakt: Anders Olsson, planeringsansvarig anders.olsson@regionvarmland.se 054-701 10 25 anders.olsson@regionvarmland.se HA AG www.regionvarmland.se


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se Region Värmland RV INF 071019 Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur och."

Liknande presentationer


Google-annonser