Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Addiction Severity Index ASI Beslut på bättre grunder Ingrid N Svensk Marie Nyman 08-04-03 1 www.dfr.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Addiction Severity Index ASI Beslut på bättre grunder Ingrid N Svensk Marie Nyman 08-04-03 1 www.dfr.se."— Presentationens avskrift:

1 Addiction Severity Index ASI Beslut på bättre grunder Ingrid N Svensk Marie Nyman 08-04-03 1 www.dfr.se

2 Standardiserade bedömningsinstrument •Intervjuer som har genomförts av utbildade intervjuare och enligt anvisningarna ger uppgifter som fyller höga krav på likvärdig standard, neutralitet och relevans. •Standard står i detta sammanhang för att frågor och svar betyder samma sak för intervjuare och intervjuad. •Uppgifterna får, så långt möjligt, en likartad kvalitet oberoende av vem som intervjuas, vem som intervjuar eller vilken intervju det gäller. •Det är denna standard som gör uppgifterna jämförbara och möjliga att sammanställa och bearbeta.

3 •ASI (Addiction Severity Index) •ADAD (Adolenscent Drug Abuse Diagnosis)

4 ADAD:s nio livsområden •Fysisk hälsa •Skola •Arbete •Fritid och kamrater •Familj - bakgrund och relationer •Psykisk hälsa •Brottlighet •Alkohol •Narkotika

5 Vad är ASI? En strukturerad grund- och uppföljningsintervju med cirka 180 frågor, uppföljningsintervju har cirka 150 frågor Tar drygt en timma att genomföra Kartläggning av resurser och problem Ger svar på frågor som har betydelse för val av insats Visar klientens upplevda behov av hjälp Ger intervjuare och klient tydliga och öppna beslutsunderlag Ger möjlighet för uppföljning / utvärdering av insatser, vid systematisk användning även för grupper av individer.

6 ASI INTERVJUN BESTÅR AV •GRUNDINTERVJU (180 frågor) •ÅTERKOPPLING •UPPFÖLJNINGSINTERVJU (150 frågor)

7 ASI OMFATTAR SJU LIVSOMRÅDEN •Fysisk hälsa •Arbete och försörjning •Alkohol •Narkotika •Familj och umgänge •Rättsliga problem •Psykisk hälsa

8 Centrala frågeställningar i intervjun: •Bakgrund och social situation •Problemdagar •Kritiska objektiva frågor inom sju livsområden •Klientens skattning av oro och hjälpbehov •Intervjuarens skattning av hjälpbehov

9 Kritiska objektiva frågor. Alkohol och narkotika användning •E4 –E9 •Missbruksduration •Regelbunden alkoholkonsumtion senaste månaden och tidigare i livet samt regelbundet berusningsdrickande •Berusningsdrickande, för vuxna kvinnor 4 standard glas och för vuxna män 5 standarsglas

10 KF. Narkotika och läkemedel E 10 – E22, Missbruksduration, aktuell intervju månad, samt regelbunden användning tidigare i livet. •Ytterligare KF för alkohol och narkotika, samt läkemedel är; E24a Hur många gånger har du fått delirium av alkohol? E24b Hur många gånger har du överdoserat narkotika?

11 Forts. KF alkohol och narkotika E26 Hur många gånger har du deltagit i behandling för ditt alkohol eller narkotikamissbruk? E27 Hur många av dessa var a enbart abstinens behandling? b enbart tvångsvård?

12 Forts. KF alkohol och narkotika E31 Hur många månader avstod du senast utan hjälp från att använda det medel som är ditt största problem? E 31 För hur många månader sedan upphörde den missbruksfria perioden?

13 KF. Psykisk hälsa I1 Erhållen behandling för psykiska eller känslomässiga problem, i sluten eller öppenvård? I3 Ordinerats läkemedel för psykisk eller känslomässigt problem, nu eller tidigare? I4- I8 Någon gång i livet upplevt allvarliga problem med depression, ångest, svårigheter att förstå minns eller koncentrera sig, upplevt hallucinationer eller haft svårigheter att kontrollera våldsamt beteende? I9 och I10 Någonsin haft allvarligt menade självmordstankar, gjort självmordsförsök?

14 Klientskattningar (KS) Två på varje område Hur oroad eller besvärad har du varit av dessa … problem under de senaste 30 dagarna? Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp för dessa …. problem?

15 Klientens skattningsskala •KS från 0 - 4 •0 Inget problem eller behov av hjälp. •1 Litet problem eller av hjälp. •2 Måttligt problem eller behov av hjälp. •3 Påtagligt problem eller behov av hjälp. •4 Mycket stort problem eller behov av hjälp.

16 Intervjuarens skattningsskala •IS från 0 – 9 •0-1 Inget problem. Hjälp krävs inte. •2-3 Litet problem. Hjälp krävs troligen inte. •4-5 Måttligt problem. Viss hjälp krävs. •6-7 Påtagligt problem. Hjälp krävs. •8-9 Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.

17 Intervjuarens bedömning Problemen värderas utifrån grad, längd och intensitet. ukritiska objektiva frågor 4hur nära de är i tiden 4utsträckning i tiden 4om de är kroniska 4allvarlighetsgraden

18 Återkopplingssamtal Skattningarna, både intervjuarens och klientens, är subjektiva. Det är viktigt att intervjuaren motiverar hur hon/han kom fram till sin skattning - här kan både positiva respektive negativa aspekter tas som man ser inom området. När intervjuaren har gett återkoppling är det viktigt att fråga klienten vad han/hon tycker och hur han/hon vill använda informationen.

19 ASI Uppföljning uVisar förändring över tid uFångar upp livsområden som blivit bättre/sämre uDokumentation som kan användas för att visa resultat uuppföljningsintervjun som en integrerad del i klientarbetet, att följa planeringen

20 Vad är ASI bra för? uSom en del av en utredning uVårdplanering, samt uppföljning av vårdplaneringen uUppföljning/Utvärdering av behandlingsinsatser uVerksamhetsutveckling /redovisning uForskning

21 Klientens situation och behov Kartläggning före insats Klientens situation och behov under/efter insats Klientgruppens situation och behov Klientgruppens situation efter insatser I klientarbete I verksamhet Uppföljning efter insats Förbättring Systematik ASI- flera användningsområden

22 Vad kan ASI intervjun bidra till på individnivå? oBidrag till utredning, bedömning och beslut i det enskilda ärendet oMöjliggöra delaktighet i utredningsprocessen genom att ge feedback av resultatet till personen oEtt sätt att beskriva och kommunicera personens behov för andra inom den egna organisationen men också till andra myndigheter och behandlingshem oUppmärksamma förändringar hos den enskilde genom regelbundna uppföljningsintervjuer och att resultatet delges den enskilde individen (Jan Brännström 2007)

23 Vilka är förutsättningarna för att möjliggöra detta? oAtt socialarbetarna utbildas i hur man gör ASI- intervjuer och vad det kan ge i arbetet med den enskilde personen oAtt grundintervjuer genomför systematiskt och på ett korrekt sätt oAtt resultatet analyseras av socialarbetaren oAtt feedback av resultatet ges till klienten oAtt uppföljningsintervjuer systematiskt och korrekt genomför oAtt dessa arbetsuppgifter efterfrågas och följs upp av arbetsledning (Jan Brännström 2007)

24 Vad kan ASI intervjun bidra med på gruppnivå? oBeskrivningar av de personer som verksamheten möter oEtt underlag för planering och utveckling av verksamheten men även för prioriteringar av resurser oMöjliggör att se förändringar över tid inom ett flertal livsområden för den totala gruppen men även för undergrupper. Vid återkommande grupper så kan man se gruppens förändring över tid oMöjliggör att koppla insatser till förändringar och därmed få ökad kunskap om olika insatsers resultat oKan vara underlag för metoddiskussioner utifrån att olika frågeställningar kan synliggöras (Jan Brännström 2007)

25 Vilka är förutsättningarna för att möjliggöra detta? oAtt grundintervjuer genomförs systematiskt och på ett korrekt sätt oAtt uppföljningsintervjuer systematiskt och korrekt genomförs oAtt intervjuer finns inmatade i en databas på ett korrekt sätt oAtt dokumentationen av insatser bedrivs på ett enhetligt och systematiskt sätt oAtt informationen bearbetas och analyseras på ett korrekt sätt oAtt det finns efterfrågan i organisationen hos både socialarbetare och ledning av denna typ av information och kunskap •Att arbetsuppgifterna ovan är ålagda en person/personer som både är kunnig inom missbruksområdet och som kan analysera den informationen som ASI-intervjuerna ger (Jan Brännström 2007)

26 Vad kan ASI intervjun bidra till forskningen? oMöjliggör ett samarbete mellan praktik och forskning oKan föra kunskapen om missbruksarbete framåt genom djupare analyser i enskilda frågeställningar oKan göra mer omfattande sammanställningar på kommun-, riks- och internationell nivå (Jan Brännström 2007)

27 Vilka är förutsättningarna för att möjliggöra detta? oAtt grundintervjuer genomförs systematiskt och på ett korrekt sätt oAtt uppföljningsintervjuer systematiskt och korrekt genomförs oAtt intervjuer finns inmatade i en databas på ett korrekt sätt oAtt dokumentationen av insatser bedrivs på ett enhetligt och systematiskt sätt oAtt ett samarbete finns mellan forskning och praktik •Att intresse finns hos både forskning och praktik att utveckla denna typ av samarbete (Jan Brännström 2007)

28 Så här började vi arbetet med ASI i Dalarna •INFORMATIONSDAG – Att börja arbeta med ASI •ASI UTBILDNING – ca 110 personer •CHEFUTBILDNING – ca 20 personer

29 Vad har vi som metodstödjare gjort för att underlätta arbetet med att införa ASI? •Nationellt ASI nätverk •Kartläggning I – kartläggning av ASI arbetet i kommunerna •Regionalt nätverk •Kartläggning II – kartläggning av ASI arbetet i kommunerna •Användardag i ASI – Stewe Wicks •Kartläggning III – kartläggning av ASI arbetet i kommunerna

30 ASI i kommunerna i Dalarnas Län – augusti 2008 KommunMed utred. Uppdrag ? Med asi ?Utbildad år?Utbildad chef i asi? Används Grund asi? Antal Grund asi/år Används uppföljnings asi ? Avesta2,5022007nejsporadiskt30På gång Borlänge542007jasporadiskt20sporadisk Gagnef112007jasporadiskt11sporadisk Hedemora222007jasystematiskt38systematisk Leksand552007nejsporadiskt24På gång Ludvika332001jasystematiskt30sporadisk Malung- Sälen 222007nejsporadiskt11På gång Mora662007nejsporadiskt14På gång Orsa222007nejsporadiskt14På gång Rättvik202007jasporadiskt4På gång Smedjeback en 222006jasporadiskt11På gång Säter312007jasporadiskt8Nej Älvdalen0,2502007jaNej-nej Falun642007nejsporadiskt20På gång Vansbro212006nejsporadiskt18På gång

31 Implementering •Involveras tidigt i processen •Utbildning i metoden •Stöd och vägledning •Tid och resurser •Återkoppling •Resultat

32 METODSTÖDETS SYFTE Underlätta implementeringen av ASI Stödja och hjälpa kommunerna att utveckla ASI arbetet Upprätthålla kvaliteten

33 En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Därför finns ett krav på varenda droppe: Se till att hålla de andra oppe. Tage Danielsson


Ladda ner ppt "Addiction Severity Index ASI Beslut på bättre grunder Ingrid N Svensk Marie Nyman 08-04-03 1 www.dfr.se."

Liknande presentationer


Google-annonser