Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan Centrumregionen - Göteborgs Stad, AIR – SU/VGR och Handitek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan Centrumregionen - Göteborgs Stad, AIR – SU/VGR och Handitek."— Presentationens avskrift:

1 Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan Centrumregionen - Göteborgs Stad, AIR – SU/VGR och Handitek

2 Projektet - från idé till verklighet  Centrumkompetens arrangerar en föreläsning med Monica Rydén  Boendestödjares intresse föder projektidé  Projektbeskrivning, kostnader antas  FoU i Väst bidrar med forskarstöd – handledning för utvärdering genom NHV

3 Projektets genomförande  10 boendestödjare och klienter  10 handledningstillfällen 2008  3,5 utbildningsdagar  Personligt lån Handi/Handifon  Utvärdering med slutrapport  Projektet deltar vid nationell Boendestödskonferens 27 maj 2008  FoU i Väst bjuder in till seminarie om projektet 2009 samt kommer att på sin hemsida tillhandahålla slutrapporten

4 Utvärdering - Fokus  Boendestödjarna - deras roll som handledare /stöd  Klienterna - ökad självständighet / aktivitetsnivå och därmed ökad livskvalitet

5 Utvärdering - genomförande  Intervjuer av boendestödjarna  Sammansällning av dokumentation under projektets gång – presenteras i tre delar

6 Samtalsintervjuer med boendestödjarna  Tre tillfällen under projekttiden 1. Uppstartsfas – mars / april 2008 2. Mellantid – september / oktober 2008 3. Efter projektets slut – januari / februari 2009

7 Dokumentation under projekttiden del 1  CAN skattning av samtliga klienter - Innan klienten har fått Handi/Handifon - Efter projektets slut

8 Camberwells Assassment of Need – CAN skattning  Klargör, beskriver klientens aktuella situation och hur olika behov är tillfredsställda/icke tillfredsställda  Utgår ifrån både klientens och personalens, anhörigas uppfattning

9 Skattningsformuläret  Uppdelat i 22 olika behovsområden  Minst två personer skattar samtidigt – klient och personal, anhörig

10 Behovsområden  BOSTAD  FÖDA  HEMMETS SKÖTSEL  HYGIEN  DAGLIG SYSSELSÄTTNING  FYSISK HÄLSA  PSYKOTISKA SYMTOM  INFORMATION OM HÄLSA OCH BEHANDLING  EMOTIONELLA BESVÄR, ÄNGSLAN, DEPRESSION  EGEN SÄKERHET  ANDRAS SÄKERHET  ALKOHOL  DROGER/MEDICINER  SOCIALA KONTAKTER  NÄRA RELATIONER  SEXUELL FUNKTION  BARNOMVÅRDNAD / BARNOMSORG  GRUNDLÄGGANDE SKOLFÄRDIGHETER  TELEFON M.M.  TRANSPORT  EKONOMI  SOCIALA FÖRMÅNER / BIDRAG

11 Frågor  En övergripande fråga  Ev fördjupande frågor Områdena inleds med en övergripande fråga och om behoven är tillgodosedda på området går man vidare i frågeformuläret  Ex. behovsområde – Bostad. Saknar personen en fast bostad? - Klienten har adekvat bostad = 0 Inga problem

12 Exempel på svarsalternativ  0 = Inga problem (dvs. inget behov)  1 = Inga / måttliga problem (tillgodosett behov – tack vare insatser/behandling)  2 = Allvarliga problem (inte tillgodosett behov, oavsett om insatser/behandling finns/inte)  9 = Ej känt

13 Analys  Identifikation av behov utifrån flera perspektiv  Möjlighet att se likheter / skillnader i klientens, personalens, anhörigas uppfattning

14 Dokumentation under projekttiden del 2  Checklistor - Boendestödjarna dokumenterar arbetet med Handi/Handifon vid varje tillfälle de träffar klienten

15 Checklistan  Närvarande  Tidsåtgång  Plats  Funktioner i Handi/Handifon  Hemuppgift  Användarfrekvens  VAS skala  Annat stöd  Övrigt

16 Dokumentation under projekttiden del 3  VAS-skalor - Klienten får själv fylla i upplevd nytta med Handi/Handifon vid varje tillfälle

17 Visuell Analog Skala - VAS  En skala vilken man genom att peka/markera kan skatta en upplevelse  Två extremer: Ex. - minsta tänkbara nytta - största tänkbara nytta

18 VAS skalan i projektet  Klienten svarar på frågan: - I vilken utsträckning tycker du att du har nytta av Handi/Handifon?  Klienten markerar sedan en punkt på skalan

19 Klienterna i projektet  Ingen homogen grupp – de kognitiva svårigheterna varierar  Flera positiva exempel

20 Publikation av rapporten  På FoU i Väst hemsida under våren 2009 - www.grkom.se/fouivast

21 Hjälpmedelsförskrivning  I Göteborg: Sker via individens hälso- och sjukvårdsanvariga - Om man bor i eget boende – primärvårdens ansvar i första hand / hemsjukvårdens ansvar i vissa fall - Om man bor i gruppboende – alltid kommunens ansvar  Mer information om förskrivning finns på Hjälpmedelsinstitutet - www.hi.se


Ladda ner ppt "Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan Centrumregionen - Göteborgs Stad, AIR – SU/VGR och Handitek."

Liknande presentationer


Google-annonser