Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision Introduktionsmöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISEMOA:s tillgänglighetsrevision Introduktionsmöte"— Presentationens avskrift:

1 ISEMOA:s tillgänglighetsrevision Introduktionsmöte
Förnamn Namn Organisation Datum, Ort Plats för logo

2 Introduktionsmöte Välkommen – presentation av arbetsgruppen Om ISEMOA
Tillämpning av ISEMOA Utvärdering av arbetet med tillgänglighet Nästa steg? Frågor och synpunkter 2

3 Introduktionsmöte Välkommen – presentation av arbetsgruppen Om ISEMOA
Tillämpning av ISEMOA Utvärdering av arbetet med tillgänglighet Nästa steg? Frågor och synpunkter 3

4 Arbetsgruppen Det är du!
Systemägare: företrädare för aktörer som arbetar med tillgänglighetsfrågor på olika nivåer (fysisk planering, trafikplanering, stadsplanering) och för olika trafikslag (gång, cykel och kollektivtrafik) Användare: företrädare för alla grupper i samhället med nedsatt mobilitet.

5 Introduktionsmöte Välkommen – presentation av arbetsgruppen Om ISEMOA
Tillämpning av ISEMOA Utvärdering av arbetet med tillgänglighet Nästa steg? Frågor och synpunkter 5

6 Utmaningen En tredjedel av Europas invånare tillhör gruppen ”personer med nedsatt mobilitet”. De stöter dagligen på hinder i utemiljön och kollektivtrafiken. På grund av dessa hinder är många beroende av bil och färdtjänst för att tillgodose sina dagliga behov.

7 Målet Att hjälpa kommuner och regioner att förebygga och undanröja hinder i utemiljön och kollektivtrafiken och att förbättra tillgängligheten till platser och aktiviteter i samhället med hållbara trafikslag Att göra det möjligt för personer med nedsatt mobilitet att använda hållbara och energieffektiva trafikslag (gång, cykel och kollektivtrafik) Att skapa ett energieffektivt och hållbart transportsystem

8 ISEMOA är unikt med sitt helhetsperspektiv
8

9 Personer med nedsatt mobilitet – alla!
Personer med bestående eller tillfälliga funktionsnedsättningar (nedsatt rörlighet, syn eller hörsel samt kognitiva funktionsnedsättningar) Personer med kommunikationssvårigheter Äldre personer Personer som går med små barn eller barnvagn, personer som bär tungt bagage etc. 9

10 Tillgänglighet i hela reskedjan…
En reskedja innefattar ofta flera resor som genomförs med ett eller flera trafikslag… Att ta sig från A till B är ofta en komplex händelsekedja – länkar som saknas längs vägen kan göra resan svår eller omöjlig att genomföra ISEMOA hanterar hållbara trafikslag i ett reskedjeperspektiv: gång (inkluderar förflyttning med hjälpmedel) cykling kollektivtrafik resor med flera trafikslag 10

11 En helhetssyn på tillgänglighet
Tillgänglighet är den lätthet med vilken människor och näringsliv kan nå det utbud och de aktiviteter som de har behov av i samhället. Makronivå: Övergripande planering och infrastruktur (avstånd, restid, lokalisering och utbud) – geografisk tillgänglighet Mesonivå: Tillgången till och kvaliteten hos de hållbara trafikslagen (turtäthet, täckning, komfort, trygghet etc.) Mikronivå: Förekomsten av hinder på trottoarer och gångvägar, busshållplatser, fordon etc. – tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

12 Alla typer av barriärer
Barriärer i form av fysiska hinder Organisatoriska aspekter Attityder och beteenden hos människor Säkerhets- och trygghetsfrågor

13 13

14 Lösningen Tillämpa ett standardiserat kvalitetsledningssystem för tillgänglighet: ISEMOA:s tillgänglighetsrevision ISEMOA ger en strukturerad metod för att utvärdera och förbättra arbetet med tillgänglighet i [namn på kommun/stad/region] ISEMOA hjälper [namn på kommun/stad/region] att identifiera sina styrkor och svagheter i sitt arbete med tillgänglighet ISEMOA ger en vägledning om vilka delar i arbetet som måste förbättras för att höja kvaliteten i arbetet med tillgänglighet ISEMOA ger inspiration till effektiva åtgärder för en kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i [namn på kommun/stad/region]

15 Lösningen ISEMOA:s tillgänglighetsrevision är inte utvecklat för att jämföra olika kommuner/städer/regioner Den är utvecklad för att hjälpa [namn på kommun/stad/region] att förbättra kvaliteten i arbetet med tillgänglighet Den ger [namn på kommun/stad/region] en grundnivå som senare kan jämföras med resultatet av en ISEMOA-utvärdering Den kan tillämpas av kommuner/städer/regioner som precis har påbörjat sitt arbete med tillgänglighet, liksom av kommuner/städer/regioner som har kommit betydligt längre It is very important to stress that ISEMOA is not a benchmarking tool! The mere fact that they are applying it now, is showing that they are already well on their way

16 ISEMOA:s tillgänglighetsrevision
ISEMOA:s tillgänglighetsrevision har inom EU-projektet ISEMOA testats i 18 europeiska kommuner/städer/regioner Revisionen har sedan förfinats och förbättrats utifrån utvärderingen i dessa 18 försöksområden

17 ISEMOA:s tillgänglighetsrevision
ISEMOA:s tillgänglighetsrevision baseras på principerna i “Total Quality Management”, dvs: Hög kvalitet uppnås genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar. En kvalitetscykel bestående av planering – implementering – utvärdering ska användas för att tillgodose behoven hos användarna. Kvaliteten i arbetet med tillgänglighet återspeglas i ISEMOA:s kvalitetscykel.

18 ISEMOA:s kvalitetscykel
Utvärdering av effekter och processen (arbetet) ISEMOA:s kvalitetscykel 5 komponenter 16 element Information som behövs för att planera ett bra tillgänglighetsarbete: för att ta fram en bra policy En bra policy baseras på förutsättningarna och ligger till grund för en bra strategi. En strategi är en översättning av policyn, en genomförandeplan som tar fram mätbara mål för personal, budget och samarbeten. Faktiskt genomförande av tillgänglighetsåtgärder inom olika områden 18

19 ISEMOA:s tillgänglighetsrevision
Hög kvalitet i arbetet med tillgänglighet uppnås genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar. ISEMOA:s kvalitetscykel är ett bra hjälpmedel för det. Kvaliteten utvecklas i olika faser (i en utvecklingstrappa).

20 Utvecklingstrappan 5. “Total kvalitetsledning”
1. Ad-hoc: lösa problem (”släcka bränder”), enskilda projekt, individuella initiativ 2. Isolerat arbete: visioner, enskilda projekt, begränsat samarbete 3. Systemorienterat arbete: systematisk strävan, samarbete 4. Integrerat arbete: kontinuitet, koordinering 5. “Total kvalitetsledning” 0. 0. Inget tillgänglighetsarbete

21 Utvecklingsfas 0 Inga visioner och mål för tillgängligheten
Ingen policy eller plan Inga initiativ för att förbättra tillgängligheten Inget arbete med tillgänglighet överhuvudtaget

22 Utvecklingsfas 1 (ad-hoc)
Det finns inga visioner eller mål för tillgängligheten – bara kortsiktig planering av tillgänglighetsarbetet och tillfälliga lösningar för att förbättra tillgängligheten Tillgänglighetsfrågor hanteras bara som en direkt följd av akuta problem (”släcka bränder”) eller individuella initiativ Kvaliteten är ett resultat av individuella ansträngningar

23 Utvecklingsfas 2 (isolerat arbete)
Det finns nu gemensam vision och mål formulerade i en tillgänglighetspolicy och/eller tillgänglighetsplan Tillgänglighet ses inte som en helhet, utan fortfarande en fråga för specifika samhällsgrupper, för enskilda delar i reskedjan, eller som delar av ett transportsystem Fokus på enskilda projekt (inte ett integrerat synsätt) Begränsat samarbete mellan personer/organisationer som arbetar med olika typer av tillgänglighetsfrågor Det saknas kontinuerligt stöd för arbetet med tillgänglighet

24 Utvecklingsfas 3 (systemorienterat arbete)
Det finns gemensam vision och mål formulerade i en tillgänglighetspolicy och/eller tillgänglighetsplan Beslutsfattarna är engagerade Tillgänglighet ses ur ett bredare perspektiv, men inte som en helhet (dvs. inte som en fråga för alla samhällsgrupper, för hela resekedjan och för alla delar av transportsystemet) Det finns en strävan att systematisera arbetet med tillgänglighet: planering – implementering – utvärdering Bindande skriftliga avtal sätts upp mellan olika aktörer Begränsat samarbete mellan personer som arbetar med olika typer av tillgänglighetsfrågor

25 Utvecklingsfas 4 (integrerade lösningar)
Det finns gemensam vision och mål formulerade i en tillgänglighetspolicy och/eller tillgänglighetsplan Beslutsfattarna är engagerade Tillgänglighet ses som en helhet (dvs. som en fråga för alla samhällsgrupper, för hela resekedjan och för alla delar av transportsystemet) Arbetet med tillgänglighet är systematiskt: planering – implementering – utvärdering, kvalitetsindikatorer används som styrmedel Arbetet är framtidsorienterat och innovativt Personal och partners bildar ett bra team som når bra resultat tillsammans Bra samarbete och bra koordination 1. Tillfälliga lösningar: problemlösning, enskilda projekt, individuella initiativ… 2. Isolerade lösningar: individuella mål, enskilda projekt, begränsat samarbete… 3. Systemorienterade lösningar: systematiskt arbete, samarbete… 4. Integrerade lösningar: kontinuitet, samarbete… 5. “Total quality management” 0. 0. Inget arbete med tillgänglighet överhuvudtaget

26 Utvecklingsfas 5 (”total kvalitetsledning”)
Alla delar av fas 4 uppfylls Uppställda kvalitetskriterier och resultatindikatorer utvecklas positivt Kommuner/regionen är erkänd som ”gott exempel” av en tredje part Kommuner/regionen är trendsättande inom området Samarbete förekommer mellan alla relevanta aktörer (interna och externa)

27 ISEMOA:s tillgänglighetsrevision
Hög kvalitet i arbetet med tillgänglighet uppnås genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar. ISEMOA:s kvalitetscykel är ett bra hjälpmedel för det. Kvaliteten utvecklas i olika faser (i en utvecklingstrappa). Efter varje ny tillämpning av ISEMOA:s tillgänglighetsrevision: sträva efter att klättra till nästa fas i utvecklingsstegen ISEMOA:s tillgänglighetsrevision är ett verktyg för utvärdering och förbättring. Inte för att jämföra olika kommuner/regioner!

28 Introduktionsmöte Välkommen – presentation av arbetsgruppen Om ISEMOA
Tillämpning av ISEMOA Utvärdering av arbetet med tillgänglighet Nästa steg? Frågor och synpunkter 28

29 Introduktionsmöte Konsensusmöte Strategimöte Tillämpning av ISEMOA Få en uppfattning om den allmänna synen på arbetet med tillgänglighet Landa i en gemensam uppfattning om arbetet med tillgänglighet Ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetet med tillgänglighet Three meetings with ISEMOA team Introduction meeting: main aim is to complete a self-assessment of the accessibility work. Gather personal views of people that all play a role in the accessiblity work of the municipality/city/region Consensus meeting: main aim is to arrive at a common understanding of the quality of the accessibility in the city/municipality/region, Strategy meeting: main aim is to develop a strategy and action plan for the improvement of the accessibility work in your city. In additionto the self-assessment, background information and accessibility indicators will be gathered as to gain a full insight into the accessibility work and status of the municipality/city/region.

30 Introduktionsmöte Välkommen – presentation av arbetsgruppen Om ISEMOA
Tillämpning av ISEMOA Utvärdering av arbetet med tillgänglighet Nästa steg? Frågor och synpunkter 30

31 Självvärdering av tillgänglighetsarbetet
Ett självvärderingsformulär finns som ska fyllas i individuellt: 2-6 påståenden för varje element i ISEMOA:s kvalitetscykel Totalt ska 57 påståenden (58 för regioner) bedömas på skalan 0-5 Skala Beskrivning Inte alls (inget är gjort / dokumenterat / genomfört / åtgärdat, ingen kunskap / data finns osv.) 1 Litegrann 2 Till ganska stor del 3 Till stor del 4 Till mycket stor del 5 Fullständigt (tillgänglighet på makro/meso/mikro-nivå beaktas, alla användargrupper beaktas, åtgärder genomförs kontinuerligt och systematiskt osv.) Hand over the self-assessment questionnaire 57 questions for municipalities and cities 58 questions for regions

32 Självvärdering av tillgänglighetsarbetet
Alla medlemmar i ISEMOA:s arbetsgrupp har olika uppfattningar – så är det bara! Syftet är att föra samman olika perspektiv och erfarenheter för att få en tydlig bild av arbetet med tillgänglighet Självvärderingen görs individuellt Informationen är och förblir konfidentiell! Den individuella poängsättningen förs samman till en gemensam poäng för respektive del av kvalitetscykeln

33

34 Självvärdering av tillgänglighetsarbetet
Fyll i frågeformuläret i din egen takt Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att fråga! Inga matematiska uträkningar krävs, det räcker med att göra en uppskattning av nivån på arbetet med tillgänglighet i kommunen/regionen Om du inte “vet” svaret, gör en uppskattning utifrån din uppfattning/känsla och förklara varför Om du inte har någon som helst aning, lämna svaret blankt

35 Självvärdering av tillgänglighetsarbetet
I formuläret finns plats att skriva ytterligare information: Kommentarer och förklaringar till dina svar Det hjälper revisorn att tolka din poäng och är viktigt inför konsensusmötet Förslag på förbättringsmöjligheter Det bidrar till framtagandet av genomförandeplanen och är viktigt inför strategimötet

36 Självvärdering av tillgänglighetsarbetet
Bli inte avskräckta av detaljeringsnivån i formuläret! Formuläret ska ses som en inspirationskälla som introducerar begrepp, ger förslag på förbättringar, förklarar vikten av långsiktig planering osv.

37 Kommunens/regionens organisation
Förvaltningar/avdelningar som är involverade i arbetet med tillgänglighet: Stadsbyggnadsförvaltning och liknande (strategisk planering, detaljplanering, bygglov osv). Teknisk förvaltning eller liknande (trafikteknisk utformning, drift och underhåll osv.) Kommunikationsenhet Vård- och omsorgsförvaltning Miljö- och hälsoförvaltning Personal som arbetar med tillgänglighetsfrågor på respektive förvaltning/avdelning: Namn 1 (namn på den person som är högst ansvarig för arbetet med tillgänglighet) – Namn på avdelningen Namn 2 – Namn på avdelningen Namn 3 – Namn på avdelningen First the auditor has to clarify to what some important concepts appearing in the questionnaire refer to within the context of the city. This should be clarified before the introduction meeting, with the help of the contact person. Which departments are involved in the accessiblity work? Typical departments are: welfare, mobility, land-use planning, communication, … Fill in the names of the departements in the slide above. Staff working on accessibility in these departments Fill in the names of the people responsible for accessibility in the different departements. The first name should be the name of the person who is mainly responsible for the accessibility work in the city.

38 Kommunens/regionens organisation
Partners: Organisationer för personer med nedsatt mobilitet Universitet, forskningsinstitut osv. Kollektivtrafikhuvudmän och -operatörer Regionala och nationella myndigheter Åtgärder och andra insatser: Planering Infrastruktur Föreskrifter Information Kampanjer Bidrag Partners are stakeholders that play a role in the accessibility work of the city. This group does not only include formal partnerships. The police and staff from other departments are not included in this group. Only external partners are considered here. Typical partners are: public transport authorities and operators, regional authorities, local authorities from nearby cities, private property owners (such as the university), consultants, PRM associations, tourism stakeholders, … Fill in the names of the partners in the slide above Accessibility measures are measures to improve the accessibility within the muncipality/city/region. These can be infrastructural measures (adaptation of pavements, bus stops), regulations (eg. requirements for street furniture, new developments), information (brochures), campaigns, subsidies, …

39 ISEMOA:s kvalitetscykel
5 komponenter 16 element 39

40 Introduktionsmöte Välkommen – presentation av arbetsgruppen Om ISEMOA
Tillämpning av ISEMOA Utvärdering av arbetet med tillgänglighet Nästa steg? Frågor och synpunkter 40

41 Nästa steg? Revisorn analyserar självvärderingsformulären
Nästa möte: konsensusmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Presentation av resultat (bakgrundsinformation, tillgänglighetsindikatorer, självvärdering av tillgänglighetsarbetet) Diskussion om olika uppfattningar av tillgänglighetsarbetet Landa i en gemensam uppfattning om hur de 16 elementen i ISEMOA:S kvalitetscykel ska värderas för kommunen/regionen 41

42 Introduktionsmöte Tack för din medverkan!
Välkommen – presentation av arbetsgruppen Om ISEMOA Tillämpning av ISEMOA Utvärdering av arbetet med tillgänglighet Nästa steg? Frågor och synpunkter Tack för din medverkan! 42

43 EU-projektet ISEMOA Projektkoordinator: FGM-AMOR (AT)
Projektpartners: AGEAS (IT) BSRAEM (BG) NP (CZ) Sinergija (SI) ECUBA (IT) NEU (UK) EAP (BG) ETT (ES) IEP (CZ) M21 (BG) IST (PL) URTP (RO) SECAD (IE) TAS (UK) TUD (DE) Trivector (SE) Uni Zilina (SK) UIRS (SI) Underleverantör: Mobiped (FR) Additional information, if asked for

44 Tidplan Studier och utredningar maj 2010 – november 2010
Utveckling av ISEMOA:s tillgänglighetsrevision november 2010 – december 2011 Val och beskrivning av försöksområden februari 2011 – augusti 2011 ISEMOA:s tillgänglighetsrevision genomförs i försöksområden oktober 2011 – maj 2012 Färdigställande av ISEMOA:s tillgänglighetsrevision maj 2012 – november 2012 Utbildning av ISEMOA-revisorer oktober 2012 – januari 2013 Etablering av nätverk för erfarenhetsutbyte november 2012 Färdigställande av utbildnings- och arbetsmaterial januari 2013 – april 2013 Additional information, if asked for

45 ISEMOA i korthet Fakta: Pågår från 18 maj 2010 till 17 maj 2013 Finansieras av EU inom ramen för IEE 2009 call - IEE/09/862/SI Kontakt & information: Koordinator Austrian Mobility Research (FGM-AMOR) Schönaugasse 8a/II, 8010 Graz, AUSTRIA Michaela Kargl, Projektpartner i Sverige Trivector Traffic AB Åldermansgatan13, Lund, SVERIGE Hanna Wennberg, ISEMOA är ett EU-projekt som utvecklar ett standardiserat kvalitetsledningssystem som ska hjälpa kommuner och regioner att förbättra tillgängligheten i utemiljön och kollektivtrafiken. Additional information, if asked for Ansvaret för innehållet i denna publikation ligger helt hos författarna. Det avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt. Varken EACI eller Europeiska kommissionen ansvarar för den användning som kan göras av informationen.


Ladda ner ppt "ISEMOA:s tillgänglighetsrevision Introduktionsmöte"

Liknande presentationer


Google-annonser