Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plats för logo ISEMOA:s tillgänglighetsrevision Introduktionsmöte Förnamn Namn Organisation Datum, Ort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plats för logo ISEMOA:s tillgänglighetsrevision Introduktionsmöte Förnamn Namn Organisation Datum, Ort."— Presentationens avskrift:

1 Plats för logo ISEMOA:s tillgänglighetsrevision Introduktionsmöte Förnamn Namn Organisation Datum, Ort

2 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Introduktionsmöte 1.Välkommen – presentation av arbetsgruppen 2.Om ISEMOA 3.Tillämpning av ISEMOA 4.Utvärdering av arbetet med tillgänglighet 5.Nästa steg? 6.Frågor och synpunkter

3 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Introduktionsmöte 1.Välkommen – presentation av arbetsgruppen 2.Om ISEMOA 3.Tillämpning av ISEMOA 4.Utvärdering av arbetet med tillgänglighet 5.Nästa steg? 6.Frågor och synpunkter

4 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Arbetsgruppen • Det är du! •Systemägare: företrädare för aktörer som arbetar med tillgänglighetsfrågor på olika nivåer (fysisk planering, trafikplanering, stadsplanering) och för olika trafikslag (gång, cykel och kollektivtrafik) •Användare: företrädare för alla grupper i samhället med nedsatt mobilitet.

5 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Introduktionsmöte 1.Välkommen – presentation av arbetsgruppen 2.Om ISEMOA 3.Tillämpning av ISEMOA 4.Utvärdering av arbetet med tillgänglighet 5.Nästa steg? 6.Frågor och synpunkter

6 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! • En tredjedel av Europas invånare tillhör gruppen ”personer med nedsatt mobilitet”. De stöter dagligen på hinder i utemiljön och kollektivtrafiken. • På grund av dessa hinder är många beroende av bil och färdtjänst för att tillgodose sina dagliga behov. Utmaningen

7 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Målet • Att hjälpa kommuner och regioner att förebygga och undanröja hinder i utemiljön och kollektivtrafiken och att förbättra tillgängligheten till platser och aktiviteter i samhället med hållbara trafikslag • Att göra det möjligt för personer med nedsatt mobilitet att använda hållbara och energieffektiva trafikslag (gång, cykel och kollektivtrafik) • Att skapa ett energieffektivt och hållbart transportsystem

8 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! ISEMOA är unikt med sitt helhetsperspektiv

9 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Personer med nedsatt mobilitet – alla! • Personer med bestående eller tillfälliga funktionsnedsättningar (nedsatt rörlighet, syn eller hörsel samt kognitiva funktionsnedsättningar) • Personer med kommunikationssvårigheter • Äldre personer • Personer som går med små barn eller barnvagn, personer som bär tungt bagage etc.

10 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! • En reskedja innefattar ofta flera resor som genomförs med ett eller flera trafikslag… • Att ta sig från A till B är ofta en komplex händelsekedja – länkar som saknas längs vägen kan göra resan svår eller omöjlig att genomföra • ISEMOA hanterar hållbara trafikslag i ett reskedjeperspektiv: –gång (inkluderar förflyttning med hjälpmedel) –cykling –kollektivtrafik –resor med flera trafikslag Tillgänglighet i hela reskedjan…

11 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! En helhetssyn på tillgänglighet •Makronivå: Övergripande planering och infrastruktur (avstånd, restid, lokalisering och utbud) – geografisk tillgänglighet •Mesonivå: Tillgången till och kvaliteten hos de hållbara trafikslagen (turtäthet, täckning, komfort, trygghet etc.) •Mikronivå: Förekomsten av hinder på trottoarer och gångvägar, busshållplatser, fordon etc. – tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar Tillgänglighet är den lätthet med vilken människor och näringsliv kan nå det utbud och de aktiviteter som de har behov av i samhället.

12 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Alla typer av barriärer • Barriärer i form av fysiska hinder •Organisatoriska aspekter •Attityder och beteenden hos människor •Säkerhets- och trygghetsfrågor

13 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla!

14 Lösningen • Tillämpa ett standardiserat kvalitetsledningssystem för tillgänglighet: ISEMOA:s tillgänglighetsrevision • ISEMOA ger en strukturerad metod för att utvärdera och förbättra arbetet med tillgänglighet i [namn på kommun/stad/region] • ISEMOA hjälper [namn på kommun/stad/region] att identifiera sina styrkor och svagheter i sitt arbete med tillgänglighet • ISEMOA ger en vägledning om vilka delar i arbetet som måste förbättras för att höja kvaliteten i arbetet med tillgänglighet • ISEMOA ger inspiration till effektiva åtgärder för en kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i [namn på kommun/stad/region]

15 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Lösningen • ISEMOA:s tillgänglighetsrevision är inte utvecklat för att jämföra olika kommuner/städer/regioner • Den är utvecklad för att hjälpa [namn på kommun/stad/region] att förbättra kvaliteten i arbetet med tillgänglighet • Den ger [namn på kommun/stad/region] en grundnivå som senare kan jämföras med resultatet av en ISEMOA-utvärdering • Den kan tillämpas av kommuner/städer/regioner som precis har påbörjat sitt arbete med tillgänglighet, liksom av kommuner/städer/regioner som har kommit betydligt längre

16 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! ISEMOA:s tillgänglighetsrevision • ISEMOA:s tillgänglighetsrevision har inom EU-projektet ISEMOA testats i 18 europeiska kommuner/städer/regioner • Revisionen har sedan förfinats och förbättrats utifrån utvärderingen i dessa 18 försöksområden

17 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! ISEMOA:s tillgänglighetsrevision • ISEMOA:s tillgänglighetsrevision baseras på principerna i “Total Quality Management”, dvs: Hög kvalitet uppnås genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar. En kvalitetscykel bestående av planering – implementering – utvärdering ska användas för att tillgodose behoven hos användarna. • Kvaliteten i arbetet med tillgänglighet återspeglas i ISEMOA:s kvalitetscykel.

18 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! ISEMOA:s kvalitetscykel •5 komponenter •16 element Information som behövs för att planera ett bra tillgänglighetsarbete: för att ta fram en bra policy En bra policy baseras på förutsättningarna och ligger till grund för en bra strategi. En strategi är en översättning av policyn, en genomförandeplan som tar fram mätbara mål för personal, budget och samarbeten. Faktiskt genomförande av tillgänglighetsåtgärder inom olika områden Utvärdering av effekter och processen (arbetet)

19 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! ISEMOA:s tillgänglighetsrevision • Hög kvalitet i arbetet med tillgänglighet uppnås genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar. ISEMOA:s kvalitetscykel är ett bra hjälpmedel för det. • Kvaliteten utvecklas i olika faser (i en utvecklingstrappa).

20 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Utvecklingstrappan 1. Ad-hoc: lösa problem (”släcka bränder”), enskilda projekt, individuella initiativ 2. Isolerat arbete: visioner, enskilda projekt, begränsat samarbete 3. Systemorienterat arbete: systematisk strävan, samarbete 4. Integrerat arbete: kontinuitet, koordinering 5. “Total kvalitetsledning” 0. 0. Inget tillgänglighetsarbete

21 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Utvecklingsfas 0 • Inga visioner och mål för tillgängligheten • Ingen policy eller plan • Inga initiativ för att förbättra tillgängligheten • Inget arbete med tillgänglighet överhuvudtaget

22 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Utvecklingsfas 1 (ad-hoc) • Det finns inga visioner eller mål för tillgängligheten – bara kortsiktig planering av tillgänglighetsarbetet och tillfälliga lösningar för att förbättra tillgängligheten • Tillgänglighetsfrågor hanteras bara som en direkt följd av akuta problem (”släcka bränder”) eller individuella initiativ • Kvaliteten är ett resultat av individuella ansträngningar

23 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Utvecklingsfas 2 (isolerat arbete) • Det finns nu gemensam vision och mål formulerade i en tillgänglighetspolicy och/eller tillgänglighetsplan • Tillgänglighet ses inte som en helhet, utan fortfarande en fråga för specifika samhällsgrupper, för enskilda delar i reskedjan, eller som delar av ett transportsystem • Fokus på enskilda projekt (inte ett integrerat synsätt) • Begränsat samarbete mellan personer/organisationer som arbetar med olika typer av tillgänglighetsfrågor • Det saknas kontinuerligt stöd för arbetet med tillgänglighet

24 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Utvecklingsfas 3 (systemorienterat arbete) • Det finns gemensam vision och mål formulerade i en tillgänglighetspolicy och/eller tillgänglighetsplan • Beslutsfattarna är engagerade • Tillgänglighet ses ur ett bredare perspektiv, men inte som en helhet (dvs. inte som en fråga för alla samhällsgrupper, för hela resekedjan och för alla delar av transportsystemet) • Det finns en strävan att systematisera arbetet med tillgänglighet: planering – implementering – utvärdering • Bindande skriftliga avtal sätts upp mellan olika aktörer • Begränsat samarbete mellan personer som arbetar med olika typer av tillgänglighetsfrågor

25 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Utvecklingsfas 4 (integrerade lösningar) • Det finns gemensam vision och mål formulerade i en tillgänglighetspolicy och/eller tillgänglighetsplan • Beslutsfattarna är engagerade • Tillgänglighet ses som en helhet (dvs. som en fråga för alla samhällsgrupper, för hela resekedjan och för alla delar av transportsystemet) • Arbetet med tillgänglighet är systematiskt: planering – implementering – utvärdering, kvalitetsindikatorer används som styrmedel • Arbetet är framtidsorienterat och innovativt • Personal och partners bildar ett bra team som når bra resultat tillsammans • Bra samarbete och bra koordination 1. Tillfälliga lösningar: problemlösning, enskilda projekt, individuella initiativ… 2. Isolerade lösningar: individuella mål, enskilda projekt, begränsat samarbete… 3. Systemorienterade lösningar: systematiskt arbete, samarbete… 4. Integrerade lösningar: kontinuitet, samarbete… 5. “Total quality management” 0. 0. Inget arbete med tillgänglighet överhuvudtaget

26 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Utvecklingsfas 5 (”total kvalitetsledning”) • Alla delar av fas 4 uppfylls • Uppställda kvalitetskriterier och resultatindikatorer utvecklas positivt • Kommuner/regionen är erkänd som ”gott exempel” av en tredje part • Kommuner/regionen är trendsättande inom området • Samarbete förekommer mellan alla relevanta aktörer (interna och externa)

27 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! ISEMOA:s tillgänglighetsrevision • Hög kvalitet i arbetet med tillgänglighet uppnås genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar. ISEMOA:s kvalitetscykel är ett bra hjälpmedel för det. • Kvaliteten utvecklas i olika faser (i en utvecklingstrappa). • Efter varje ny tillämpning av ISEMOA:s tillgänglighetsrevision: sträva efter att klättra till nästa fas i utvecklingsstegen ISEMOA:s tillgänglighetsrevision är ett verktyg för utvärdering och förbättring. Inte för att jämföra olika kommuner/regioner!

28 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Introduktionsmöte 1.Välkommen – presentation av arbetsgruppen 2.Om ISEMOA 3.Tillämpning av ISEMOA 4.Utvärdering av arbetet med tillgänglighet 5.Nästa steg? 6.Frågor och synpunkter

29 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Tillämpning av ISEMOA IntroduktionsmöteKonsensusmöteStrategimöte Få en uppfattning om den allmänna synen på arbetet med tillgänglighet Landa i en gemensam uppfattning om arbetet med tillgänglighet Ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetet med tillgänglighet

30 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Introduktionsmöte 1.Välkommen – presentation av arbetsgruppen 2.Om ISEMOA 3.Tillämpning av ISEMOA 4.Utvärdering av arbetet med tillgänglighet 5.Nästa steg? 6.Frågor och synpunkter

31 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Självvärdering av tillgänglighetsarbetet • Ett självvärderingsformulär finns som ska fyllas i individuellt: • 2-6 påståenden för varje element i ISEMOA:s kvalitetscykel • Totalt ska 57 påståenden (58 för regioner) bedömas på skalan 0-5 SkalaBeskrivning 0 Inte alls (inget är gjort / dokumenterat / genomfört / åtgärdat, ingen kunskap / data finns osv.) 1 Litegrann 2 Till ganska stor del 3 Till stor del 4 Till mycket stor del 5 Fullständigt (tillgänglighet på makro/meso/mikro-nivå beaktas, alla användargrupper beaktas, åtgärder genomförs kontinuerligt och systematiskt osv.)

32 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Självvärdering av tillgänglighetsarbetet • Alla medlemmar i ISEMOA:s arbetsgrupp har olika uppfattningar – så är det bara! • Syftet är att föra samman olika perspektiv och erfarenheter för att få en tydlig bild av arbetet med tillgänglighet • Självvärderingen görs individuellt • Informationen är och förblir konfidentiell! • Den individuella poängsättningen förs samman till en gemensam poäng för respektive del av kvalitetscykeln

33 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla!

34 Självvärdering av tillgänglighetsarbetet •Fyll i frågeformuläret i din egen takt •Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att fråga! •Inga matematiska uträkningar krävs, det räcker med att göra en uppskattning av nivån på arbetet med tillgänglighet i kommunen/regionen •Om du inte “vet” svaret, gör en uppskattning utifrån din uppfattning/känsla och förklara varför •Om du inte har någon som helst aning, lämna svaret blankt

35 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Självvärdering av tillgänglighetsarbetet I formuläret finns plats att skriva ytterligare information: • Kommentarer och förklaringar till dina svar Det hjälper revisorn att tolka din poäng och är viktigt inför konsensusmötet • Förslag på förbättringsmöjligheter Det bidrar till framtagandet av genomförandeplanen och är viktigt inför strategimötet

36 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Självvärdering av tillgänglighetsarbetet • Bli inte avskräckta av detaljeringsnivån i formuläret! •Formuläret ska ses som en inspirationskälla som introducerar begrepp, ger förslag på förbättringar, förklarar vikten av långsiktig planering osv.

37 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Kommunens/regionens organisation • Förvaltningar/avdelningar som är involverade i arbetet med tillgänglighet: –Stadsbyggnadsförvaltning och liknande (strategisk planering, detaljplanering, bygglov osv). –Teknisk förvaltning eller liknande (trafikteknisk utformning, drift och underhåll osv.) –Kommunikationsenhet –Vård- och omsorgsförvaltning –Miljö- och hälsoförvaltning –… • Personal som arbetar med tillgänglighetsfrågor på respektive förvaltning/avdelning: –Namn 1 (namn på den person som är högst ansvarig för arbetet med tillgänglighet) – Namn på avdelningen –Namn 2 – Namn på avdelningen –Namn 3 – Namn på avdelningen –…

38 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Kommunens/regionens organisation • Partners: –Organisationer för personer med nedsatt mobilitet –Universitet, forskningsinstitut osv. –Kollektivtrafikhuvudmän och -operatörer –Regionala och nationella myndigheter –… • Åtgärder och andra insatser: –Planering –Infrastruktur –Föreskrifter –Information –Kampanjer –Bidrag –…

39 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! ISEMOA:s kvalitetscykel •5 komponenter •16 element

40 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Introduktionsmöte 1.Välkommen – presentation av arbetsgruppen 2.Om ISEMOA 3.Tillämpning av ISEMOA 4.Utvärdering av arbetet med tillgänglighet 5.Nästa steg? 6.Frågor och synpunkter

41 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Nästa steg? • Revisorn analyserar självvärderingsformulären • Nästa möte: konsensusmöte ÅÅÅÅ-MM-DD • Presentation av resultat (bakgrundsinformation, tillgänglighetsindikatorer, självvärdering av tillgänglighetsarbetet) • Diskussion om olika uppfattningar av tillgänglighetsarbetet • Landa i en gemensam uppfattning om hur de 16 elementen i ISEMOA:S kvalitetscykel ska värderas för kommunen/regionen

42 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Introduktionsmöte 1.Välkommen – presentation av arbetsgruppen 2.Om ISEMOA 3.Tillämpning av ISEMOA 4.Utvärdering av arbetet med tillgänglighet 5.Nästa steg? 6.Frågor och synpunkter Tack för din medverkan!

43 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! EU-projektet ISEMOA IST (PL) URTP (RO) SECAD (IE) TAS (UK) TUD (DE) Trivector (SE) Uni Zilina (SK) UIRS (SI) Underleverantör: Mobiped (FR) Projektpartners: AGEAS (IT) BSRAEM (BG) NP (CZ) Sinergija (SI) ECUBA (IT) NEU (UK) EAP (BG) ETT (ES) IEP (CZ) M21 (BG) Projektkoordinator: FGM-AMOR (AT)

44 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Tidplan Studier och utredningarmaj 2010 – november 2010 Utveckling av ISEMOA:s tillgänglighetsrevisionnovember 2010 – december 2011 Val och beskrivning av försöksområdenfebruari 2011 – augusti 2011 ISEMOA:s tillgänglighetsrevision genomförs i försöksområdenoktober 2011 – maj 2012 Färdigställande av ISEMOA:s tillgänglighetsrevisionmaj 2012 – november 2012 Utbildning av ISEMOA-revisoreroktober 2012 – januari 2013 Etablering av nätverk för erfarenhetsutbytenovember 2012 Färdigställande av utbildnings- och arbetsmaterialjanuari 2013 – april 2013

45 Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Fakta: Pågår från 18 maj 2010 till 17 maj 2013 Finansieras av EU inom ramen för IEE 2009 call - IEE/09/862/SI2.558304 Kontakt & information: Koordinator Austrian Mobility Research (FGM-AMOR) Schönaugasse 8a/II, 8010 Graz, AUSTRIA Michaela Kargl, kargl@fgm.at Projektpartner i Sverige Trivector Traffic AB Åldermansgatan13, 227 64 Lund, SVERIGE Hanna Wennberg, hanna.wennberg@trivector.se ISEMOA i korthet ISEMOA är ett EU-projekt som utvecklar ett standardiserat kvalitetsledningssystem som ska hjälpa kommuner och regioner att förbättra tillgängligheten i utemiljön och kollektivtrafiken. www.isemoa.eu Ansvaret för innehållet i denna publikation ligger helt hos författarna. Det avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt. Varken EACI eller Europeiska kommissionen ansvarar för den användning som kan göras av informationen.


Ladda ner ppt "Plats för logo ISEMOA:s tillgänglighetsrevision Introduktionsmöte Förnamn Namn Organisation Datum, Ort."

Liknande presentationer


Google-annonser