Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund

2 Vi är ca 150 Regionala och Lokala ResursCentra och nätverk för kvinnor i Sverige ca 22 (32) finns i Skåne ca 3 000 kvinnor www.skane.se/resurscentrum www.winnetskane.se

3 Offentliga initiativ Lokal Re gional Nationell Ideella initiativ TillväxtverketWinnet Sverige Regionalt ResursCentrum, Region Skåne Winnet Skåne KommunLRC/Nätverk Winnet Europe

4 Vision - Ett jämställt Skåne Syfte - Kvinnor och män i Skåne ska fatta jämställdhet! • Attityd - Ökat intresse och engagemang för jämställdhet hos resurscentra och regionala och lokala utvecklingsaktörer • Kunskap - Ökad kunskap om jämställdhet hos resurscentra och hos regionala och lokala utvecklingsaktörer • Struktur - Ökad jämställdhet i lokal och regional utveckling

5 Arbete bedrivs inom fyra målområden • God utveckling av lokala resurscentra/nätverk för kvinnor i Skåne så att kvinnor i hela Skåne skall ha tillgång till ett starkt och aktivt resurscentrum • Kontakter och samarbete mellan resurscentra i Skåne, i Sverige och internationellt • Att kvinnor får ökad delaktighet i lokal och regional utveckling • Att synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande

6 Verksamhetsbidrag 2011-2012 Samverkan med LRC/nätverk i ansökan, planering, vissa aktiviteter, fyra hade egna VB Insatsområde 1, Mål 1.3 Målet är att möjligheterna för kvinnor att verka och utvecklas som innovatörer och entreprenörer förbättras. Huvudmål • Förutsättningarna för företagande kvinnor ska förbättras genom att påverka strukturer som hindrar kvinnors entreprenörskap och företagande. Delmål • Ökad kompetens om jämställdhet/genusfrågor hos företagens vänner. • Ett aktivt partnerskap för kvinnors entreprenörskap och företagande. • Ökad delaktighet för kvinnor i kommunala näringslivsråd.

7 Verksamhetsbidrag 2011-2012 Insatsområde 5, Landsbygdsutveckling, Mål 5.1 Målet är att inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och ökar kvinnors inflytande. Mål 5.2 Målet är att kvinnors organisering på landsbygden stärks. I denna organisering ska arbetet för landsbygdens utveckling vara centralt. Huvudmål • Öka jämställdheten i Leaderarbetet • Strukturella hinder för kvinnors organisering och nätverkande på landsbygden ska synliggöras och åtgärdas. Delmål • Påverkansarbete på LAG-grupper och projektägare om jämställt Leader- arbete • Bidra till jämställd samverkan och mobilisering på landsbygden • Lyfta fram den resurs som kvinnor med annan etnisk bakgrund är för landsbygdens utveckling

8 Verksamhetsbidrag 2011-2012 – kort tid – delregionala möten och konferenser •Landsbygd på lika villkor •Hur jämställt är företagandet i Skåne kommuner? •Kartläggning av jämställdheten inom Leader i Skåne •Idébank för lokal utveckling •Att göra Skåne jämställt - utvärdering

9 Verksamhetsbidrag 2013-2015 Insatsområde 1, Entreprenörskap och innovativa miljöer Insatsområde 3, Tillgänglighet Insatsområde 4, Strategiskt gränsöverskridande samarbete Insatsområde 5, Landsbygdsutveckling • Synpunkter till den digitala agendan för Skåne • Mötesplatser för RUS • Workshop för Jämställdhetsstrategin för Skåne • Arbetet inom Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt Exempel 1Genuskontrakt och jämställdhetskartan 2Pedagogik för jämställd IT – Winnet Kristianstad

10 Genuskompetens i verksamheten

11 www.jamstalldshetskartan.se

12 Syfte? Synliggöra jämställdheten i kommuner. … ett projekt som har som ambition och syfte att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet i Västra Götalands kommuner. -Jämställdhetskartan.se

13 Vad ska Winnet Skåne göra? Applicera den metod som Winnet Västra Götaland har använt på några olika skånska kommuner, bl.a. Vellinge Fundera kring hur metoden kan utökas och utvecklas i relation till vår organisation, så att vi får en så bred bild som möjligt av den skånska jämställdheten.

14 Vår önskan är att genom synliggörandet av situationen för jämställhet i Skåne, öppna upp för utvecklingsmöjligheter. Synliggörandet ska fungera som en ögonöppnare, och det är viktigt att ta det därifrån till handling.

15 Med tanke på det vill vi förutom att visa den kvantitativa jämställdheten genom statistik, dessutom arbeta med att synliggöra kvalitativa aspekter.

16 Med andra ord: Jämställdhetskartan, efter modell av Winnet Västra Götaland, är ”bara” en del av vad vår tanke är att genomföra. Vi kommer utöver den komplettera med kvalitativa aspekter, där vi vill gå ner mer på djupet i de skånska kommuner som är med på kartan. Det vill säga, vi vill synliggöra de genuskontrakt som finns på skånska orter, och utifrån det kunna dra slutsatser kring vilka insatser som kommer krävas för att nå en förändring.

17 Start 2012-01-01 Slut 2013-03-31 Pedagogik för Jämställd IT

18 Pedagogik för jämställd IT Bidra till jämställdhet i det lokala samt regionala tillväxtarbetet genom att i ett nära samarbete med andra aktörer verka för att synliggöra och stärka:  Kvinnors villkor i IT-sektorn  Kvinnors inflytande över IT-utvecklingen  Kvinnors tillgång till IT-verktyg Fler kvinnor inom IT stärker demokrati, teknik, sysselsättning- och tillväxtperspektivet

19 Sveriges nya IT-strategi – den digitala agendan för Sverige ”det behövs fler kvinnor som är med och fattar beslut samt deltar i utvecklingen av digitaliseringen och dess möjligheter” Utgångspunkten är användarens perspektiv Alla län har i uppdrag att ta fram en digital agenda, klar våren 2014. Winnet Sveriges digitala agenda 2013-2015, mars 2013

20 Workshop bibliotek Enkät Statistik  Rapporter Konferens Pedagogik för jämställd IT 5 sept 2012 Skypemöte med bibliotek 2 nov 2012 Öppet hus 17 dec 2012 Möte med kommuner 31 jan 2013 Del regionala mötesplatser 2013 Landskrona 11 febr Malmö 12 febr Vellinge 13 febr Broby 14 febr Slut- konferens 14 okt 2013 7 biblioteksträffar i 7 kommuner mars 2012 Workshop Utmaningar för IT branschen Kristianstad 1 juni 2012 Workshop utbildningsaktörer Bromölla 13 juni 2012 Workshop Kommun och delaktig i utveckling Kalmar 15 juni 2012 Medverkan i Almedalen Seminarium Jämställdhet i IT branschen en förutsättning för Sveriges främsta export Workshop Ord och bild bland ettor och nollor Kristianstad 23 oktober 2012 Workshop It och teknik påverkar vår vardag – vilka möjligheter finns att påverka utvecklingen Växjö 29 oktober 2012

21 Tre aktiviteter – tre rapporter 1.Jag söker datakurser, men får inte plats eftersom jag inte har en dator Workshop - Bibliotek Författare: Inger Danilda April 2012 2.Vi har ingen erfarenhet av att kvinnor kan mindre IT än män Webb-enkät Författare: Elin Hallgren Juni 2012 3.Horisontell och vertikal könssegregering inom IT Statistik om utbildning och arbetsmarknad Författare: Inger Danilda och Elin Hallgren Juli 2012

22 Vad kan Resurscentra göra och vad kan andra aktörer göra? Resultat av workshop med bibliotek Fyra olika områden som är viktiga för det fortsatta arbetet identifierades: • Infrastrukturen • Att fler kvinnor (och män) får grundläggande kunskaper för att kunna nyttja olika digitala samhällstjänster • Att kvinnor verksamma inom vård, omsorg och handel får ökat inflytande över utveckling och implementering av digitala lösningar • Att resultat från forskning om genus, pedagogik och IT används för att fler kvinnor skall söka sig till tekniska utbildningar.

23 Resultat av Webb-enkäten Utvecklingsmöjligheter • IT och genus behöver lyftas på agendan • Viljan att agera/samverka finns hos en kritisk massa aktörer • Några aktörer genomför olika satsningar • IT och Jämställdhet är inte främmande för enkätens aktörerna – nyfikenhet och engagemang finns • Genuskompetens och genuspedagoger finns hos vissa aktörer Enkät skickades till: Utbildningssamordnare, företags- och innovationsfrämjare, EU-kontor Skåne

24 Statistik om utbildning och arbetsmarknad • ROSE-studien visar att unga kvinnor är intresserade av teknik och frågeställningar med koppling teknik – dock väljer de annan karriär • Senaste Gymnasiereformen (2011) … Teknikprogrammet: ”Utbildningen ska utgå från både kvinnor och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningen om manligt och kvinnligt” • År 2011 var antalet kvinnor på IT- utbildningarna åter på samma nivå som 1998 (dock är andelen lägre) • Lägsta löneskillnaden mellan kvinnor och män som IT-chefer • Kvinnor inom IT-branschen är mera benägna att byta företag • Vissa företag är extra angelägna att rekrytera kvinnor Utbildning Arbetsmarknad

25 Slutkonferens 15 oktober Könssegregeringen inom IT har olika dimensioner: • Horisontell segregering: färre kvinnor finns inom IT- branschen och inom sådana utbildningar • Vertikal segregering: färre kvinnor på ledande positioner inom branschen • Intern segregering: kvinnor och män har samma yrke men får olika uppgifter i en organisation  Låg andel kvinnor i IT-branschen samt lågt intresset för utbildning och karriär inom teknik och IT bland flickor och kvinnor.  Nuläget i Sverige är att det är ett bristyrke och att de få kvinnor som utbildar sig i IT dessutom verkar hamna i andra branscher.

26 Frågeställningar för lokala och regionala aktörer i Skåne 1.På vilket sätt kan vi finna vägar för att fler kvinnor både med svensk och med utländsk bakgrund skall kunna ta sig vidare till högre utbildning inom data/IT? 2.Hur kan vi arbeta för att kvinnor inom vuxenutbildning som är intresserade av data/IT skall kunna ta sig vidare till mer avancerade kurser? 3.På vilket sätt kan Skåne nyttja det starka nätverket inom folkbildning (studieförbund och folkhögskolor) med kompetens och intresse för genus/jämställdhet i arbetet för jämställd IT? 4.Hur kan arbetsmarknadsutbildningar användas för att mer kvinnor (och män) skall kunna få utbildning för bristyrken med koppling till IT? 5.På vilket sätt kan pedagoger ta till sig forskningen inom IT och genus i syfte att öka genusmedvetenheten i IT-utbildningarna? 6.Hur kan ett ökat samspel mellan akademin och näringslivet bidra till att fler kvinnor kommer in i IT-branschen?


Ladda ner ppt "Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se."

Liknande presentationer


Google-annonser