Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa
Det här är ett högaktuellt område även idag. Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

2 Vi har kunnat läsa i tidningarna att det åter är problem med många som blir sjukskrivna pga stress. Pererik Bengtsson från FK lyfter fram särskilt situationen för anställda där stressrelaterade diagnoser blir allt vanligare.

3 På den här bilden ser vi hur utvecklingen har varit från mitten av 90-talet fram till idag.
Nya sjukpenningtalet innehåller även rehabersättning och nybeviljade sjukersättningar. En fördel med det är att man snabbare ser förändringar och trender. De diagnoser som nu ökar är psykiska sjukdomar, som ofta är relaterade till stress.

4 En definition av stress…..
Ett subjektivt psyko-fysiologiskt tillstånd hos individen som innebär en hög ”arousal”-nivå och samtidigt ett obehag! Kristensen 1998 Vad är då stress för någonting? Svårt att definiera och därför finns det många förslag. Kristensen är forskare i Danmark och han har formulerat det så här… suntliv.nu

5 - + + Autonoma nervsystemet + sympatikus - parasympatikus HPA-axel
HPG-axel Vad händer i kroppen? Vi har egentligen väldigt effektiva och bra system för att hantera faror. Blixtsnabbt reagerar det autonoma nervsystemet. HPA-axeln är något långsammare, tar några minuter. Energi mobiliseras. HPG – producerar s.k. anabola hormoner, könshormoner och tillväxthormon som är viktiga för uppbyggnad och reparation. Adrenalin  Noradrenalin  Könshormoner Tillväxthormon Kortisol  Puls, blodtryck  Ökad energiomsättning Tillväxt, reparation

6 Otillräcklig återhämtning Stressorer, KRAV i livet
Ansträngning Långvarig Stressreaktion Otillräcklig återhämtning Risk för OHÄLSA! VILOLÄGE Stress- reaktion Stressorer, KRAV i livet ÅTERHÄMTNING SÖMN Stress är något helt normalt i livet. Det är en del av livet. Vi är egentligen konstruerade för att klara olika krav och svårigheter. När vi utsätts för krav får vi en stressreaktion och i normala/gynnsamma fall får vi sedan en period med återhämtning. Genom återhämtning återgår systemen till viloläge och vi är redo för nya utmaningar. Normalt tillstånd = arbetshälsa. Problemet är när vi utsätts för långvarig stress utan återhämtning, risk för ohälsa. ARBETSHÄLSA

7 Yerkes-Dodsons kurva hög prestationsförmåga låg låg hög stressnivå
effektiv TOPP minskad effektivitet mindre skärpt skärpt prestationsförmåga överbelastad stimulerad orolig oberörd irriterad uttråkad utmattad Den här bilden ska illustrera hur stressnivå och prestationsnivå hänger ihop. När vi utsätts för krav eller utmaningar så presterar vi bättre, vi blir skärpta, stimulerande. Men det finns en topp för vad vi förmår prestera. Om man därefter ökar stressnivån så presterar vi sämre. Det är inte särskilt meningsfullt att gasa på när man passerat toppen, det är bättre att vila. Om vi tänker oss en arbetsplats är det inte heller särskilt vettigt om medarbetarna ligger till höger. låg låg hög stressnivå

8 Stressrelaterade sjukdomar….
Hjärt-kärlsjukdom Psykisk ohälsa Ångest, oro, depression, sömnsvårigheter, utmattningssyndrom (Socialstyrelsen 2003) Värk, smärta Infektioner Beteendeförändringar, t.ex. missbruk, ätstörningar, mm…… De flesta sjukdomar försämras av samtidig stressproblematik! Vilka sjukdomar kan vi få av stress? Det finns mycket forskning som visar på samband med hjärt-kärlsjukdom och även psykisk ohälsa. Handlar om….. Det är också vanligt med värk och smärttillstånd vid stress. Lättare infektioner. Beteendeförändringar – vi beter oss ofta inte så hälsosamt när vi är stressade, motionerar mindre,….. Man tror att en del av sambanden med hjärtkärlsjukdom går via beteendeförändring. Sämre livsstil. Många olika sjukdomar försämras av stress.

9 Känner ni igen den här mannen?
Vi är väldigt stola över honom här i Umeå. Per Elofsson. Överträning, utmattningstillstånd. Mycket fruktat tillstånd bland idrottare. Inom idrottsmedicin har man forskat mycket om detta och har mycket kunskap om hur man ska dosera träning och vila för att få bästa möjliga resultat. Kroppen byggs upp under vilan.

10 Återhämtning i arbetslivet…..?

11 Återhämtning ”Återställande av psyko-fysiologiska system som aktiverats under arbete tillbaka till en stabil baslinjenivå….., detta sker genom en situation där inga särskilda krav ställs på individen………” Sabine Sonnentag, professor i psykologi, har forskat mycket om återhämtning från arbete. Hur ofta behöver vi återhämtning?

12 Återhämtning under dygnet
Krav, ansträngning 08 rast 12 lunch rast 17 fritid 22 SÖMN 08 Rätt ofta för att må bra och prestera bra. Den här bilden visar hur våra resurser kan variera under ett dygn beroende på vilka krav och vilken ansträngning vi utsätts för. Även under arbetsdagen viktigt med pauser och rast för att vi ska må bra och orka hela dagen. Resurser, energi

13 Återhämtning under en arbetsdag
Paus, rast Respit, ”andrum” eget val låg ansträngningsnivå lustfyllt Sysslor fortsätter med arbetsuppgifter gör andra ”ärenden” ”Friskvård" fysisk aktivitet, meditation, kultur… Ger energi Tar energi Hur ska en bra rast se ut? Inte göra sysslor av olika slag…. Ger energi

14 Vad orsakar stress i arbetslivet?
Höga krav Brist på kompenserande faktorer: KONTROLL, handlingsutrymme, resurser STÖD, chef, kollegor Belöning, utveckling, bekräftelse, lön Möjlighet till ÅTERHÄMTNING Otydliga arbetsuppgifter Rollkonflikt Negativa känslor, emotionella krav Orättvisor, konflikter, mobbing, risk för hot och våld Stökig yttre miljö, störningar, buller Otrygg anställning Vad är det i arbetslivet som leder till stressreaktioner? Kort sammanfattning av vad forskningen visat. Det mest centrala är höga krav. Vi klarar mycket om det finns kompenserande faktorer;… Negativa faktorer är….

15 Kontorslandskap åter populära.
Viktigt tänka efter före… Vilka är arbetsuppgifterna, hur ser bästa miljön ut för det jag ska göra? Man vet att buller, dvs ovidkommande ljud, leder till trötthet och sämre prestation. Det som stör mest är mänskligt tal, svårt att koppla bort. Om man har arbeten som kräver interaktion kan det vara bra med kontorslandskap. Flexibla arbetsplatser. Människor har också starka behov av trygghet, en egen plats…… Mycket forskning pågår.

16 Modeller för att studera hälsoeffekter av arbetsstress
Krav-kontroll, socialt stöd (Karasek, Theorell) ERI, ”effort reward imbalance”, yttre och inre krav (Siegrist) Orättvis organisation (”organizational injustice”) Otrygg anställning I forskning om arbetsstress har man utgått från olika modeller. De mest använda är….. Arbetslivet förändras hela tiden och därmed bör man också vara uppmärksam på hur bra modellerna fungerar under olika tidsperioder.

17 Arbetsstress och kranskärlssjukdom
Meta-analys av Kivimäki 2006 Krav-kontroll, 11 studier ERI, 4 studier Orättvis organisation, 2 studier Vid en anspänd arbetssituation 43% ökad risk. Vid dålig balans mellan ansträngning och belöning 58% ökad risk. Vid orättvis organisation 62% ökad risk. Sammanfattning: ca 50% överrisk för kranskärlssjukdom vid exponering för arbetsstress. Senare studier har visat några lägre överrisk, som lägst ca 25%. Orsakerna kan vara att modellerna inte längre fungerar lika bra, inte lika bra på att mäta det som orsakar stress idag. Mera gränslöst arbete. Kontroll behöver inte vara positivt om det innebär att individen själv måste tänka ut och planera allt i sitt arbete. Det kan vara svårt att väga samman studier med olika design. Man anser att resultaten inte är lika säkra för kvinnor som för män. Scand J Work Environ Health 2006;32(6, special issue):

18 Arbetsstress och psykisk ohälsa (ångest, depression, suicid)
Meta-analys av Stansfeld 2006 12 prospektiva studier Resultat: Särskilt en anspänd arbetssituation (höga krav och liten kontroll) eller en kombination av hög ansträngning och liten belöning innebar ökad risk för mental sjukdom med en överrisk på ca 80%. Lågt socialt stöd på arbetet och otrygg anställning medförde också viss ökad risk. Scand J Work Environ Health 2006;32(6, special issue):

19 Arbete och Hälsa Höga krav mest betydelsefulla.
Det har bland annat kommit en ny studie från Finland som visat att om det är överbeläggningar på vårdavdelningar så blir det vanligare med psykiska besvär hos de anställda.

20 Kränkande särbehandling
Finsk studie, prospektiv design Kivimäki, Occup Environ Med 2003;60: Syfte – undersöka om mobbing är en risk faktor för framtida hjärtkärlsjukdom och depression Enkät till anställda på finska sjukhus 5432 (4831 kvinnor och 601 män) besvarade enkät år 1998 och 2000 Allvarligt…. Mycket negativa effekter på hälsan.

21 Kränkande särbehandling
Mobbing på arbetsplatsen definierades som: När någon upplever att han eller hon utsätts för social isolering eller utestängning nedvärderas vad gäller arbetsinsatsen hotas utsätts för negativa omdömen eller andra negativa beteenden som är avsedda att skada Förekomst av mobbing: 5% 1998, 6% 2000

22 Samband mellan mobbing och insjuknande i hjärt- kärlsjukdom respektive depression
Upplevd mobbing Antal Risk för hjärtkärlsjukdom* (286 fall) Konfidensintervall (95%) Inte vid något tillfälle 3884 1.00 Vid ett tillfälle 323 0.72 0.43 – 1.21 Vid båda tillfällena 65 2.31 1.15 – 4.63 Risk för depression* (214 fall) 4109 325 2.27 1.50 – 3.42 64 4.81 2.46 – 9.40 Hjärtkärlsjukdom bestod av hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke eller högt blodtryck. *Riskerna justerades för kön, ålderskategori och inkomst.

23 Arbetsmiljön skördar 1.000 offer varje år
Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se Arbetsmiljön skördar offer varje år Publicerat Varje år dör mellan 60 och 70 personer på jobbet. Men det är inte hela sanningen….. Arbetslivet fortsätter att skörda offer många år efter att den anställde har slutat jobba. I själva verket dör drygt 1 000 personer av arbetsrelaterade sjukdomar varje år. ”Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige.” Rapport 2010:3. Arbetsmiljöverket, Kan man dö p.g.a. Stress? 2010 kom det en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

24 Orsaker till arbetsrelaterade dödsfall, 25-74 år

25 Död i arbetsrelaterad hjärtinfarkt

26 Hälsofrämjande faktorer på arbetet
Rimliga krav med möjlighet till anpassning och hjälp att prioritera Tydliga arbetsuppgifter, mål och rutiner God kommunikation, öppet klimat, stöd från ledningen Möjlighet till utveckling, bekräftelse, delaktighet Rättvisa och jämlikhet Ett välfungerande i verksamheten integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete Hur ska vi göra för att förhindra sjukdom pga stress i arbetet?

27 OSHA Europeiska Arbetsmiljöbyrån – ”En god arbetsmiljö
är en god affär” Är det då lönsamt med bra arbetsmiljö? Innehållet i den här bilden är hämtad från Europeiska Arbetsmiljöbyrån. Budskapet till Europas länder är att en god arbetsmiljö faktiskt är nödvändig för framgång, stabilitet och tillväxt. Det finns alltså ekonomiska skäl till att säkra en god arbetsmiljön. Många stora företag har redan insett detta och det håller också på att bli uppenbart för mindre företag. Vilka är då orsakerna? Image, förtroende. Anställda engagerade, motiverade och producerar bra. Mindre störningar och olyckor. Mindre personalomsättning, behålla nyckelpersoner. Mindre sjukdomar bland personalen. (Lägre försäkringskostnader.) Arbetsmiljöarbetet ska integreras i företagets ledning

28 AHA-studien Arbete och hälsa i process och verkstadsindustri
Syfte Finna effektiva metoder för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro inom industrin Finna metoder för att mäta produktivitetsförändringar i relation till investering i de anställdas hälsa Ca 4000 anställda på fyra företag (Sandvik, StoraEnso, Södra, Volvo). Startade år 2000, 3-års uppföljning. Arbetskraftsindex och produktivitet beräknades. Konklusion Satsningar på förbättrad arbetsförmåga hos de anställda är ett långsiktigt sätt att öka företagets produktivitet. Det behövs upprepade interventioner och kontinuitet. Insatser både på individ- och organisationsnivå. Om förebyggande av ohälsa i arbetet kan kopplas till en ökad produktivitet. Nyckelfaktorer i arbetsmiljön för god hälsa var ledarskapet, socialt klimat, engagemang, möjlighet och resurser att genomföra sitt arbete och en bra balans mellan krav och kontroll. Dessa faktorer hade störst betydelse för den hälsorelaterade livskvaliteten. I arbetskraftsindex ingick arbetade timmar, sjukfrånvaro, hälsa. Produktivitet; producerade varor och tjänster (även kvalitet) i förhållande till resurserna.

29 Sammanfattning Arbetsstress ökar risken för hjärtsjukdom och psykisk ohälsa. Arbetsstress med en anspänd arbetssituation orsakar årligen i Sverige ca 200 extra dödsfall i hjärtinfarkt hos individer upp till 74 år! Psykisk ohälsa p.g.a. stressproblematik är en vanlig orsak till sjukfrånvaro och visar tendens att öka. Långvarig arbetsstress som påverkar hälsan negativt medför en sämre arbetsprestation. Satsning på god psykosocial arbetsmiljö är långsiktigt lönsamt.

30 The Energy Project Ha inte samma förväntningar på människor
som på datorer, d.v.s. att de ska arbeta i snabbt tempo, kontinuerligt och med många uppgifter samtidigt. Människor är mest produktiva när de växlar mellan fokuserad uppmärksamhet och återhämtande aktiviteter. Istället för att försöka få ut mesta möjliga av de anställda se till att systematiskt tillfredsställa deras fyra grundläggande behov: 1/ god fysisk hälsa; god kost, sömn, återhämtning, fysisk träning, 2/ emotionellt välbefinnande; uppskattning, respekt och värdering, 3/ förmåga till mental skärpa; uppmärksamhet, prioritering, kreativitet, 4/ meningsfullhet; känsla av betydelsefull uppgift.

31 Tack!


Ladda ner ppt "Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser