Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum,"— Presentationens avskrift:

1 Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

2

3

4 En definition av stress….. •Ett subjektivt psyko-fysiologiskt tillstånd hos individen som innebär en hög ”arousal”-nivå och samtidigt ett obehag! Kristensen 1998 suntliv.nu

5 Autonoma nervsystemet + sympatikus - parasympatikus HPA-axel Adrenalin  Noradrenalin  Kortisol  Ökad energiomsättning Puls, blodtryck  HPG-axel Könshormoner Tillväxthormon Tillväxt, reparation ++ -   

6 Stressorer, KRAV i livet Stress- reaktion Långvarig Stressreaktion Otillräcklig återhämtning Risk för OHÄLSA! ÅTERHÄMTNING SÖMN VILOLÄGE Ansträngning ARBETSHÄLSA

7 stressnivå prestationsförmåga låghög låg hög Yerkes-Dodsons kurva TOPP uttråkad oberörd stimulerad skärpt effektiv minskad effektivitet mindre skärpt överbelastad orolig irriterad utmattad

8 Stressrelaterade sjukdomar…. •Hjärt-kärlsjukdom •Psykisk ohälsa –Ångest, oro, depression, sömnsvårigheter, utmattningssyndrom (Socialstyrelsen 2003) •Värk, smärta •Infektioner •Beteendeförändringar, t.ex. missbruk, ätstörningar, mm…… De flesta sjukdomar försämras av samtidig stressproblematik!

9

10 Återhämtning i arbetslivet…..?

11 Återhämtning •”Återställande av psyko- fysiologiska system som aktiverats under arbete tillbaka till en stabil baslinjenivå….., detta sker genom en situation där inga särskilda krav ställs på individen………”

12 Återhämtning under dygnet Krav, ansträngning Resurser, energi 12 lunch0817rast 2208fritidSÖMN

13 Återhämtning under en arbetsdag •Paus, rast –Respit, ”andrum” •eget val •låg ansträngningsnivå •lustfyllt –Sysslor •fortsätter med arbetsuppgifter •gör andra ”ärenden” •”Friskvård" •fysisk aktivitet, meditation, kultur… Ger energi Tar energi Ger energi

14 Vad orsakar stress i arbetslivet? •Höga krav •Brist på kompenserande faktorer: –KONTROLL, handlingsutrymme, resurser –STÖD, chef, kollegor –Belöning, utveckling, bekräftelse, lön –Möjlighet till ÅTERHÄMTNING •Otydliga arbetsuppgifter •Rollkonflikt •Negativa känslor, emotionella krav •Orättvisor, konflikter, mobbing, risk för hot och våld •Stökig yttre miljö, störningar, buller •Otrygg anställning

15

16 Modeller för att studera hälsoeffekter av arbetsstress •Krav-kontroll, socialt stöd (Karasek, Theorell) •ERI, ”effort reward imbalance”, yttre och inre krav (Siegrist) •Orättvis organisation (”organizational injustice”) •Otrygg anställning

17 Arbetsstress och kranskärlssjukdom •Meta-analys av Kivimäki 2006 –Krav-kontroll, 11 studier –ERI, 4 studier –Orättvis organisation, 2 studier Vid en anspänd arbetssituation 43% ökad risk. Vid dålig balans mellan ansträngning och belöning 58% ökad risk. Vid orättvis organisation 62% ökad risk. Sammanfattning: ca 50% överrisk för kranskärlssjukdom vid exponering för arbetsstress. Scand J Work Environ Health 2006;32(6, special issue):431-442

18 Arbetsstress och psykisk ohälsa (ångest, depression, suicid) •Meta-analys av Stansfeld 2006 –12 prospektiva studier Resultat: Särskilt en anspänd arbetssituation (höga krav och liten kontroll) eller en kombination av hög ansträngning och liten belöning innebar ökad risk för mental sjukdom med en överrisk på ca 80%. Lågt socialt stöd på arbetet och otrygg anställning medförde också viss ökad risk. Scand J Work Environ Health 2006;32(6, special issue):443-462

19 Arbete och Hälsa

20 Kränkande särbehandling •Finsk studie, prospektiv design •Kivimäki, Occup Environ Med 2003;60:779-783. •Syfte – undersöka om mobbing är en risk faktor för framtida hjärtkärlsjukdom och depression –Enkät till 10969 anställda på finska sjukhus –5432 (4831 kvinnor och 601 män) besvarade enkät år 1998 och 2000

21 Kränkande särbehandling –Mobbing på arbetsplatsen definierades som: –När någon upplever att han eller hon »utsätts för social isolering eller utestängning »nedvärderas vad gäller arbetsinsatsen »hotas »utsätts för negativa omdömen eller andra negativa beteenden som är avsedda att skada –Förekomst av mobbing: 5% 1998, 6% 2000

22 Samband mellan mobbing och insjuknande i hjärt- kärlsjukdom respektive depression Upplevd mobbingAntalRisk för hjärtkärlsjukdom* (286 fall) Konfidensintervall (95%) Inte vid något tillfälle38841.00 Vid ett tillfälle3230.720.43 – 1.21 Vid båda tillfällena652.311.15 – 4.63 Upplevd mobbingAntalRisk för depression* (214 fall) Konfidensintervall (95%) Inte vid något tillfälle41091.00 Vid ett tillfälle3252.271.50 – 3.42 Vid båda tillfällena644.812.46 – 9.40 Hjärtkärlsjukdom bestod av hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke eller högt blodtryck. *Riskerna justerades för kön, ålderskategori och inkomst.

23 Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se Arbetsmiljön skördar 1.000 offer varje år Publicerat 2010-11-18 Varje år dör mellan 60 och 70 personer på jobbet. Men det är inte hela sanningen….. Arbetslivet fortsätter att skörda offer många år efter att den anställde har slutat jobba. I själva verket dör drygt 1 000 personer av arbetsrelaterade sjukdomar varje år. ”Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige.” Rapport 2010:3. Arbetsmiljöverket, www.av.sewww.av.se

24 Orsaker till arbetsrelaterade dödsfall, 25-74 år

25 Död i arbetsrelaterad hjärtinfarkt

26 Hälsofrämjande faktorer på arbetet •Rimliga krav med möjlighet till anpassning och hjälp att prioritera •Tydliga arbetsuppgifter, mål och rutiner •God kommunikation, öppet klimat, stöd från ledningen •Möjlighet till utveckling, bekräftelse, delaktighet •Rättvisa och jämlikhet •Ett välfungerande i verksamheten integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete

27 OSHA Europeiska Arbetsmiljöbyrån – ”En god arbetsmiljö är en god affär”

28 AHA-studien Arbete och hälsa i process och verkstadsindustri •Syfte –Finna effektiva metoder för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro inom industrin –Finna metoder för att mäta produktivitetsförändringar i relation till investering i de anställdas hälsa •Ca 4000 anställda på fyra företag (Sandvik, StoraEnso, Södra, Volvo). •Startade år 2000, 3-års uppföljning. •Arbetskraftsindex och produktivitet beräknades. •Konklusion –Satsningar på förbättrad arbetsförmåga hos de anställda är ett långsiktigt sätt att öka företagets produktivitet. –Det behövs upprepade interventioner och kontinuitet.

29 Sammanfattning •Arbetsstress ökar risken för hjärtsjukdom och psykisk ohälsa. –Arbetsstress med en anspänd arbetssituation orsakar årligen i Sverige ca 200 extra dödsfall i hjärtinfarkt hos individer upp till 74 år! –Psykisk ohälsa p.g.a. stressproblematik är en vanlig orsak till sjukfrånvaro och visar tendens att öka. •Långvarig arbetsstress som påverkar hälsan negativt medför en sämre arbetsprestation. •Satsning på god psykosocial arbetsmiljö är långsiktigt lönsamt.

30 -Ha inte samma förväntningar på människor som på datorer, d.v.s. att de ska arbeta i snabbt tempo, kontinuerligt och med många uppgifter samtidigt. - Människor är mest produktiva när de växlar mellan fokuserad uppmärksamhet och återhämtande aktiviteter. - Istället för att försöka få ut mesta möjliga av de anställda se till att systematiskt tillfredsställa deras fyra grundläggande behov: 1/ god fysisk hälsa; god kost, sömn, återhämtning, fysisk träning, 2/ emotionellt välbefinnande; uppskattning, respekt och värdering, 3/ förmåga till mental skärpa; uppmärksamhet, prioritering, kreativitet, 4/ meningsfullhet; känsla av betydelsefull uppgift. The Energy Project

31 Tack!


Ladda ner ppt "Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum,"

Liknande presentationer


Google-annonser