Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning KTH Skolan för teknik och hälsa 2011 Svarsfrekvens 70 %

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning KTH Skolan för teknik och hälsa 2011 Svarsfrekvens 70 %"— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning KTH Skolan för teknik och hälsa 2011 Svarsfrekvens 70 %

2 Fakta om undersökningen Bakgrund Som ett resultat av samverkan mellan arbetsgivar ‑ och arbetstagarorganisationerna genomfördes i oktober-november 2011 den andra gemensamma medarbetarundersökningen på KTH. Utifrån KTH:s strategiska styrdokument, utvecklingsplan och personalpolicy, har ett antal teman/områden valts ut som i medarbetar-undersökningen bildat frågeområden. Genomförande Enkäten distribuerades via mail till 3535 anställda inom KTH. Av dessa besvarade 2197 personer enkäten, vilket ger en total svarsfrekvens på 62 %. För att säkerställa att individutpekande inte sker redovisas resultaten för grupper om 10 eller fler svaranden. Befattningsindex redovisas endast i de fall gruppen omfattar 8 eller fler respondenter. Resultat Redovisningen inleds med information om svarsgruppen. Resultaten redovisas dels som svarsprocent på samtliga frågor, dessutom har tio övergripande Index bildats: Mål, Handlingsutrymme, Arbetsbelastning, Kompetens, Motivation, Ledarskap utveckling, Diskriminering, Internt Varumärke, Nöjd MedarbetarIndex (NMI) och Arbetsrelaterad Hälsa. Av dessa är sex index jämförbara med 2009 års undersökning. Rapporteringen avslutas med resultaten av de sambandsanalyser som genomförts för aktuell Skola. Metod Index används som ett sammanfattande mått inom ett frågeområde. Syftet är att enkelt kunna beskriva och jämföra olika frågeområden över tid. Indexvärdet ligger mellan 0-100 där 100 är det bästa värdet. Genom faktoranalyser säkerställs vilka frågor som bäst belyser det aktuella frågeområdet. Frågor med för låg faktorladdning ingår inte i index utan redovisas i stället som svarsprocent. Sambandsanalyser har genomförts för samtliga tio indexområden.

3 Skolan för teknik och hälsa Svarsfrekvens: 70 %Antal kvinnor: 38Antal män: 67

4 Fakta 21 svarade Antal kvinnor: 11 Antal män: 10 Flest är 46-55 år Svarsskala 1-10. 1 till 4 = stämmer dåligt, 5 till 6 = varken eller 7 till 10 = stämmer bra

5 Index HA-STH-KTH

6 Jämförelse mot 2009 Positiv utveckling Handlingsutrymme Internt varumärke Nöjd medarbetarindex Negativ utveckling Mål/Ansvar Arbetsbelastning

7 Mål och ansvar Positiv utveckling 76% vet vad som förväntas av dem Fler har den information de behöver Negativ utveckling Färre ser koppling mellan avdelningens mål och KTH:s övergripande mål En femtedel saknar tydligt definierade mål

8 Handlingsutrymme Index har förbättrats från 53 till 61 Positivt Befogenhet att ta egna beslut Påverka beslut som rör det egna arbetet Negativt Fortfarande 38% som får arbetsuppgifter utan att få de resurser som krävs

9 Arbetsbelastning Index 2011: 36 Staplarna visar att… 1)90% har stora arbetstoppar 2)Hälften får ingen återhämtning 3)Hälften har för mycket att göra 4)17 av 21 personer arbetar i mkt högt tempo 5)Ett fåtal känner krav att arbete på fritiden Antal personer som svarat på fråga 1- 5 där röd= stämmer dåligt blå=varken/eller Grön=stämmer bra

10 Arbetsrelaterad hälsa De senaste 4 veckorna har jag pga min arbetssituation… 1)Haft smärta eller värk 2)Haft svårt att sova 3)Känt mig stressad 4)Känt mig nedstämd

11 Kompetens Vad visar staplarna? 1)19 av 21 pers har den kompetens som krävs 2)15 av 21 tycker att deras kompetens utnyttjas väl 3)6 personer tycker saknar möjlighet till den kompetens-utveckling som krävs för att klara förändrade krav 4)Hälften tycker att kunskaps- utbytet kollegor emellan är effektivt Röd=stämmer dåligt Blå= varken eller Grön=stämmer bra

12 Motivation Vad har hänt sen sist? 1)Starkt engagerade 2)74% gentemot 95% 2009 är villiga att göra en extra insats 3)Fler känner att de gör något meningsfullt 4)20 procentenheter fler ser fram emot att gå till arbetet Svar i % 2009 och 2011

13 Ledarskap Fråga 1-4 : Förbättring gällande närmaste chefen 1)Uppskattning 2)Stöd för utveckling 3)Feedback 4)Uppmuntran att delta i beslut 5)Likabehandling

14 Möteskultur De flesta deltar regelbundet i avdelningen/enhetens möten 81 % tycker att mötena leds på ett bra sätt Högt i tak! En femtedel tycker inte att mötena är meningsfulla 62% tycker att målen med mötena är tydliga Några personer tycker inte att alla får komma till tals

15 Diskriminering & Trakasserier En person har utsatts för diskriminering pga kön Över 43% tycker att vi har dålig beredskap 52% tycker att vi saknar rutiner

16 Det interna varumärket Index har förbättrats från 50 till 60 71 % jämfört med 47 % 2009 beskriver KTH som en bra arbetsgivare 67% jämfört med 26% 2009 ser goda utvecklingsmöjligheter

17 Nöjd medarbetarindex Hur nöjda är vi? Index har förbättrats från 45 till 56 Vid en helhetsbedömning är fler personer nöjda med sitt arbete

18 Sammanfattning Positivt -Meningsfullt arbete -Bättre ledarskap -Utökat handlingsutrymme -Högt i tak

19 Sammanfattning Förbättringsområden -Göra arbetsmöten mer meningsfulla och se till att fler kommer till tals -Kunskapsutbytet kollegor emellan -Rutiner för diskriminering -Arbetsbelastning

20


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning KTH Skolan för teknik och hälsa 2011 Svarsfrekvens 70 %"

Liknande presentationer


Google-annonser