Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning hösten 2013 Haparanda stad totalt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning hösten 2013 Haparanda stad totalt"— Presentationens avskrift:

1

2 Medarbetarundersökning hösten 2013 Haparanda stad totalt

3 Presentation Om undersökningen Förklaringar
Resultat - Index - Per fråga - Bakgrundsfrågor Prioriteringsmatris Sammanfattning

4 Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter. De medarbetare som har egen dator och där mail bedömts vara bästa metod har fått ett mail med en länk till enkäten. Övriga har fått ett kuvert innehållande informationsbrev, enkät och svarskuvert. Enkäten har även översatts till finska. Totalt besvarades undersökningen av 660 personer motsvarande en svarsfrekvens av 78 procent. Öppna svar redovisas som oredigerad text i Word för Haparanda Stad totalt. Undersökningen genomfördes veckorna 40-43, 2013. Leverantör: Markör Marknad och Kommunikation AB Peter Linsér

5 Förklaringar Resultatet i diagrammen baseras på de som avgivit ett ”betyg” på skalan. De som besvarat ett påstående med ”vet ej” redovisas inte i diagrammen. Diagrammen visar andelen som avgivit ett visst svar på varje fråga. Endast de avdelningar/enheter där minst 5 personer har besvarat enkäten redovisas i egen rapport. Övriga ingår i närmast överordnad organisatoriska redovisningsenhet. Detta krav gäller även för frågorna om utvecklings/medarbetarsamtal samt lönesamtal. Frågan om trakasserier, våld, hot och mobbing redovisas endast för Haparanda stad totalt. Detsamma gäller nedbrytningar på olika bakgrundsvariabler såsom kön, anställningstid etc. vilket redovisas som tabeller i Excel.

6 Förklaring av NöjdMedarbetarIndex (NMI)
NMI baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala: Gör en helhetsbedömning av ditt arbete och dina arbetsförhållanden. Hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation? Skala: Inte alls nöjd - I allra högsta grad nöjd Hur väl motsvarade din nuvarande arbetssituation dina förväntningar på arbete och arbetsförhållanden? Skala: Inte alls - I allra högsta grad Föreställ dig ideala arbetsförhållanden. Hur nära eller långt ifrån sådana perfekta arbetsförhållanden är din nuvarande arbetssituation? Skala: Långt ifrån-Mycket nära Betygen för de tre frågorna har indexerats (Svarsskalan 1-10 har gjorts om till 0-100) och ett medelvärde har beräknats för de tre frågorna.

7 Resultat NöjdMedarbetarIndex (NMI)

8

9

10 Resultat Index per frågeområde

11

12 Resultat per fråga

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Resultat per fråga Bakgrundsfrågor

35

36

37

38

39

40

41 Prioriteringsdiagram

42

43 Sammanfattning Svarsfrekvensen i undersökningen är 78 procent vilket är bra och ger en god tillförlitlighet i resultatet. Det är också en tydlig ökning mot föregående år (77 procent) och jämfört med 2011 (70 procent). Haparanda stad når ett medarbetarindex (NMI) på 64 vilket är ett bra resultat och en ökning jämfört med föregående mätning (61). Genomsnittet för de organisationer och myndigheter som Markör arbetar med är ett NMI på 63. Resultatet från de olika delområden visar på ett högre resultat inom samtliga områden 2013 jämfört med tidigare undersökningar. Särskilt positiv är förbättringen inom området information och kommunikation som ökar från ett index på 64, 2012 till 72, 2013. Samtliga frågor inom de olika delområden får också högre betyg vilket bekräftar det bättre resultatet. Medarbetarna är allt mer nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation inom Haparanda stad.

44 Sammanfattning Precis som föregående år är medarbetarna mest nöjda med området ”Medarbetarskap”. Området innehåller frågor om hur medarbetaren själv agerar. Minst nöjd är man med området ”Lön”. Resultaten känns igen från andra medarbetarundersökningar och är helt normala. Det är fortsatt en relativt stor andel (34 procent) som uppger att de varje vecka upplever att de är stressade pga arbetet. Dock upplever de flesta att de har balans mellan arbete och fritid. Även om de flesta upplever en god balans så bör varje enskilt fall bevakas för att undvika onödiga och kostsamma sjukskrivningar för såväl den enskilda individen som organisationen i stort. Ledarskapet som är ett av de viktigaste områdena når 2013 ett index på 75, en signifikant ökning jämfört med 2012, (71). Frågorna inom området får generellt högre betyg 2013 men särskilt tydlig är förbättringen när det gäller chefernas återkoppling och att de visar uppskattning för medarbetarnas insatser.

45 Sammanfattning Andelen medarbetare som haft eller har inplanerat medarbetarsamtal är fortsatt hög, runt 90 procent. De flesta som haft medarbetarsamtal är nöjda med samtalet. Andelen som uppger att de haft lönesamtal har ökat från 74 till 86 procent mellan åren. De som haft lönesamtal är i högre utsträckning nöjda med samtalet 2013 jämfört med 2012. Avseende trakasserier och diskriminering är det glädjande att konstatera att andelen som säger sig blivit utsatt av någon arbetskamrat eller chef har fortsatt att minska var andelen 9 procent och 2013 är den 4 procent. Avseende mobbing så har andelen minskat från 8 till 5 procent. Av de som känt sig utsatta har andelen som informerat arbetsgivaren om händelsen minskat från 70 till 67 procent. Andelen är relativt konstant över tid.

46 Sammanfattning Av prioriteringsdiagrammet framgår att det viktigaste för nöjda medarbetare fortsatt är att de känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Det är också viktigt att informationen upplevs som tydlig. I dessa frågor har ledarskapet en viktig roll. Av prioriteringsmatrisen framgår också att det är viktigt att cheferna ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete och att man ger återkoppling. Detta är områden som får bättre betyg 2013 jämfört med 2012.

47 Sammanfattning Oavsett resultat är Markörs erfarenhet att de största effekterna av medarbetarundersökningen skapas ute i arbetsgrupperna på enheter och avdelningar. Det är viktigt att med resultatet som underlag skapa en dialog och en reflektion över varför vi inom gruppen har svarat som vi gjort? Vad är viktigast för oss att tänka på och utveckla för att vi ska trivas bättre, för att arbetet skall fungera effektivare, inom gruppen och i relation med kollegor på andra avdelningar/enheter? Finns det något annat som inte framgår av undersökningen men som är viktigt för oss att utveckla eller bevara? Vad kan jag som medarbetare göra? Vad kan chefen göra? 47 47

48 Sammanfattning Vår rekommendation är att Haparanda Stad som helhet bör välja ut en eller max två frågor/områden att fokusera på. Även ute på enheterna/grupperna bör en eller max två frågor prioriteras Att genomföra medarbetarundersökningar är ”enkelt”. Att ta hand om resultaten och skapa önskade effekter ställer krav på hela organisationen. Ofta är ambitionen hög och många frågor listas som åtgärdspunkter. För att öka möjligheterna att åtgärderna genomförs och följs upp är det viktigt att prioritera. Det är bättre att göra en sak bra än många dåligt! 48 48


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning hösten 2013 Haparanda stad totalt"

Liknande presentationer


Google-annonser