Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård på Distans i Norra regionen Lägesrapport 27 februari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård på Distans i Norra regionen Lägesrapport 27 februari 2014."— Presentationens avskrift:

1 Vård på Distans i Norra regionen Lägesrapport 27 februari 2014

2 Arbetsgrupp för vård på distans •Medlemmar : Susanne Andersson, NLL, sammankallande Henrik Dahlberg, LVN Bo Karlsson, JLL Thomas Molén, VLL •Tillgång till Teknikresurs i respektive landsting

3 Arbetsgrupp för vård på distans i Norra regionen •Uppdraget inriktas på verksamhetens behov av vårdutveckling för riks- och regionvården innefattande effektivisering av processer och flöden med avseende på vårdkvalité, patientnytta och ekonomi. •Fokus skall ligga på utveckling av samverkan över landstingsgränserna och gemensamma projekt, med spridning av goda exempel. •Beredningsgruppen inom NRF har övergripande ansvar för gruppen och är styrgrupp.

4 Exempel på regionala tillämpningar •Ronder –Strålbehandling – ÖGI – Hematologi, patologi, blodcancer – Lung/onkologi/thorax – Hud: fotorond •Konsultation –Barnhjärtultraljud •Behandling / Rehabilitering –Handrehabilitering •Utbildning

5 Behov enligt regionala chefssamråd •Regionala distansronder – schemalagda och akuta, behov av ronder inom fler områden •Vårdplanering / överlämning •Mottagningsbesök / konsultationer •Utbildning – behov av utökning i regionen

6 Behov regionala chefssamråd Hematologi •Behov av att utöka utbildning med distansteknik •Behov av utökat samarbete via webbkamera •Utveckla koncept med mottagningsbesök för patienter som genomgått stamcellstransplantation –Idag resor/telefon => komplettera med videomöten (video tillför mycket) •Ofta ensam i taxi pga nedsatt immunförsvar •20-70 år gamla •Bedömning att c:a 200 besök/år kan undvikas, på sikt mera

7 Behov regionala chefssamråd Kardiologi och thorax •Ev möjligt att träffa patienter på distans för att noggrant kunna diskutera med patienten inför thoraxoperationer •Periodvis behov av distanstolkning av klinfys-undersökningar i S- vall, S-byn eller Ö-sund •Konkret behov av schemalagda och akuta thoraxronder mot länssjukhusen.

8 Behov regionala chefssamråd Kirurgi och urologi •Bedömningar inom vissa områden bedöms kunna ske på distans •Preop-bedömningar kan eventuellt ske på distans •Återbesök –Uppföljning av och info till patienter via video kan vara ett stöd •Regionronder •Behov av att kunna spela in operationer för journalföring och utbildning

9 Behov regionala chefssamråd ÖNH •Justering av Cochela-implantat (prio1) –Test 2012 med lyckat resultat –Stort fokus från ÖNH att etablera rutin i regionen –Även behov att utveckla rutin för ”CI-barn” mot Karolinska •Ser behov av att utveckla foniatriinriktad logopedi i regionen – Nus regionansvar •Behov av att stötta regionen inom audiologi –T ex utredning kring hörselnedsättningar, yrsel, hörselhjälpmedel – Jämtland specifikt efterfrågat detta •Preop-bedömningar bedöms kunna ske på distans •Återbesök på distans en möjlighet –Viktigt att ändra attityder hos personal

10 Behov regionala chefssamråd Hud •Etablering av regional rond med bildvisning/visningspatienter –Östersund uttryckt behov av konsultationsstöd från Nus –Första rond genomför 15/1 med lyckat resultat –Start med Östersund men alla länssjukhus bjuds in –Verksamheten upprättar rutiner för hur patienter anmäls –Skiljer sig hur länssjukhusen vill hantera dessa patienter •Yrkesdermatologi möjligt att utveckla med stöd av VpD

11 Behov regionala chefssamråd Barn och ungdom •Ev. behov av att utöka lösning för bedömning av barnhjärtultraljud i realtid •Möjlighet att följa upp prematura barn –Tekniken måste bli enklare, ev. med hjälp av surfplatta eller patientens dator. •Behov av videostöd vid barns födelse •Uppföljning med barn/familjer i hemmet för besked om provsvar etc. –Stöd mot de som har problem att ta sej till mottagningar men ofta har teknik i hemmet och teknikkunnande •Behov av att kunna spela in operationer, från återupplivningsbord etc

12 ”Lärdomar” från behovsinventering •Hur hantera de behov som kommer fram? •Utmaning med fyra landsting – tydlighet när det gäller roller och ansvar för olika personer •Behov ska vara väl beskrivna och förankrade i verksamheten i samtliga landsting – gemensam bild. •Tydligt uppdrag till teknikgruppen – underlättar test och val av teknik

13 Vad krävs mera / flaskhalsar •Visa på möjligheterna •Tillgång till användarstöd och utbildning – underlättar användning •Tillgång till videomöjligheter ser olika ut i regionen/landstingen •Förändring av arbetssätt och attityder – stöd att komma igång •Involvera ledning •Röntgen trång sektor – rondförberedelser tar mycket tid i anspråk för radiologer

14 Det här är på gång •Workshopserie under våren –Fokus på arbetssätt, patientperspektiv, ledningsperspektiv –lärande i regionen, utbyta erfarenheter – sprida och etablera arbetssätt i regionen –Två tillfällen i april, maj •Stötta identifierade aktiviteter i chefssamråden – verka för verkstad! •Dialog med resterande chefssamråd som signalerat behov •Arbetsgruppen träffas IRL i april

15 Frågor?

16 Behov regionala chefssamråd Genomförda initiala möten ChefssamrådDatumDeltagareKommentar Hematologi (Internmedicin) 131105Karin Forsberg Thomas, Susanne, Henrik Thomas möte VLL 14/1. Kardiologi och thorax 131105Ulf Näslund Thomas, Susanne, Henrik, Simon, Sebastian Kirurg och urologi 131115Torbjörn Myrnäs Thomas, Henrik ÖNH131129Erik Nordhall Thomas, Susanne, Henrik Thomas träffade hörselingenjör. och koordinator för CI 12/12 Hud131202Virginia Zazo Thomas Susanne, Henrik, Bo Barn och ungdom131212Per-Erik Sandström + hela regionala chefssamrådet Thomas, Bo

17 Behov regionala chefssamråd Återstående initiala möten ChefssamrådDatumDeltagareKommentar Neuro och strokevård Rehab Ögon Reumatologi


Ladda ner ppt "Vård på Distans i Norra regionen Lägesrapport 27 februari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser