Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMKR Representantskapsmöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMKR Representantskapsmöte"— Presentationens avskrift:

1 SMKR Representantskapsmöte
OBLIGATORISK STARTBILD

2 Bakgrund FM Omstrukturering
Ny FM organisation (insats- och basorg) Reducerad basorganisation Tvåbefälssystemet Kravsatta befattningar Kompetensmässiga obalanser

3 Syfte FM omstrukturering 2012
Bemanna FM organisation utifrån verksamhetens behov med befattningskrav och den enskildes kompetens som grund.

4 Tidsplan FM Org 13 feb mars april maj juni aug sept okt 28 FM dir för
OMS 12 blir känt i FM 5 Prövning av YO ansökan om PE inleds 31 Pg BoK slutredovisar 20 Sista dag För YO att ansöka om PE C OrgE lista bristande anknytning 9 OP får anställnings- erbjudande 21 Beslut om ny plac tv för ”bristande” anknytning. juni aug sept okt 1 Kompetens och CV finns i ReachMee 20 FM Org 13, med rätt krav finns indaterat i systemet. Systemstödet avprovat och arbetet låses för sem. 13 C OrgE lista särskilda skäl 20 Bem & förhandling inleds 31 Uppsägning 20 aug Bemanning Förhandling 20 sept

5 FM Org 2013 Insatsorganisationen - levererar försvarsförmåga på regeringens uppdrag, nationellt och internationellt, genom krigsförbandens personal och mtrl. Basorganisationen – skapar förutsättningar och vidmakthåller krigsförbandens förmåga. FM Uppdrag – befattningar utöver IO och basorg för att möta externa behov av officerare (närstående myndigheter, attachéer, utländska staber, elever, m.m.), samt för att hantera del av den interna rörligheten.

6 Principiella ställningstaganden
Trygghetsavtalet och trygghetsstiftelsen är grunden för de som lämnar. (FM anmäler) Officerare < 4 år till pension kan ansöka om pensionsersättning (enskild prövning). Elever OP anställs (maj 2012) Restriktivitet avseende tjänstledigheter under processen. OF/OR = Yrkesofficer. OF placerad på OR kan söka OF senare och vice versa, förutsatt rätt kompetens. CF/CR = Oberoende ( Ej samverkat PG BoK avslut)

7 Total sammanställning läget 31 mars 2012
Bilaga 1 Total sammanställning läget 31 mars 2012 Antal anställda per anställningskategori i försvarsmakten Könsfördelning per anställningskategori (alla anställda) YO årsarbetskraft visar felaktigt för högt värde i PRIO (ca 500 ÅA för högt). Orsaken är att förband med specialtidsavtal (1.UBFLJ, 3-4 Sjöstriflj, F 7 och HKPFLJ) inte redovisar frånvaro i PRIO. Bilaga 1

8 FM behov yrkesofficerare (OFF K/ SO K)
9978 AG BoK 9782 AG BoK Målvolym 9200 8869 FMUP 12 FMUP 13 prognos tillgång ca Yrkesofficerare per totalt 9461

9 Officer och Specialistofficer
HKV 85/15 Stridsflygpiloter OF Läkare, Meteorologer, FM ingenjörer OF (-) 60 40

10 GSS/K och GSS/T GSS/K Anställda GSS/K: ~ 4000 GSS/T
Interimsavtal inkl. dubbelteckning: ~ 4200 Antal att gå vidare med: ~ 3000 I väntan på författningsstöd har FM under 2011 med gott resultat arbetat med att förmå krigsplacerade vpl att teckna interimsavtal (avsiktsförklaring och tjänstgöringsplan) Ej bindande = frivillig överenskommelse med ett förband.

11 Slutläge Pg BoK 120328 Volym Balans Krav Benämn/AO Armé Marin Fv Led
9764, vilket är 139 ”för många”. Orsak: FM Uppdrag Balans Ca 37/63 inkl OR 5, exkl FM uppdrag Krav Krav kräver åtg i april. Certifikat och Besta bör göras senare, inför 2013 Benämn/AO Armé Marin Antalet OR 6 i amf (behov ) Fv Led Antalet OR 6 (behov ca 20) Log Skolor/centra Hv HKV Sakområden Behöver viss genomlysning i april C-befattningar Behöver viss genomlysning i april Master

12 Kvalitet befattningsstruktur och kravsättning
Analys flöden Analys försörjningsbarhet Certifikat Besta Rollbeskrivning OF/OR OR 9 Antal instegbefattningar Volym och balans Full kvalitet Pers Utveckling senare Kravförbättring (E/PA/FA) Sakområdesgranskning Granskning C Förbandens synpunkter Master , sen stilla! Pg BoK Utveckling direkt April 2012 Läget Prod Befattningsbenämningar Arbetsområde (AO) Kategori (OF/OR/CF/CR) Nivå (1-9) Krav (U, E, PA, FA) Master Organisation Volym Leds

13 Reservofficerare FM OMS 12 berör primärt kontinuerligt tjänstgörande.
FM har idag för få RO (OFF/T och SO/T) med rätt kompetens för placering i krigsförbanden. Tidvis tjänstgörande (GSS, OFF och SO) är en viktig del av IO och en resurs också för basorg. YO som lämnar aktiv tjänst i FM välkomnas att ansöka om anställning som RO (OFF/T och SO/T). Individer med rätt kompetens för en befattning i IO kan anställas som RO – här har alla chefer en viktig uppgift att inte låta värdefull kompetens gå till spillo! Framtidens RO-utbildning och volymer ligger utanför arbetet med FM OMS 12.

14 FSU Verksamhets som kvarstannar i FM
FMLOG Stab De delar som åtgår för att leda kvarstående delar av FMLOG och för annan insatsnära verksamhet, taktisk logistikledning FM SeK Ekonomiadministration kopplad till myndighetens ekonomiredovisning Arkiv och expeditionstjänster Reseadministration som avser insatsnära verksamhet Löneproduktion UpphE Försäljning och uthyrning Masterdatahantering FörsE/A ”Främre/insatsnära” verksamhet SeP och SeC MvE FUS del av

15 Besparingar 130 Verksamhetsöverföringar, fullfölja UEFA och införande steg 1 hanterar 630 av 760 mkr Återstår 130 mkr att hantera i steg 2, inom ledning och beställning Av de 430 som avser effektivisering genom verksamhetsförändringar utgörs 50 mkr av konsulter Rationalisering L & B Steg 2 300 Reducering åak (Service, förråd och verkstad) 300 Steg 1 UEFA (inköp) Reducering åak (inköp) 30 15

16 VETERANER

17 Ökat fokus på internationella insatser
Erfarenheter från Kongo, Bosnien, Afghanistan osv Från fredsfrämjande till fredsframtvingande Professionalisering av Försvarsmakten Färre gör fler insatser En svensk veteranpolitik – Veteransoldatutredningen (SOU 2008:91) Modern personalförsörjning för ett användbart försvar (prop. 2009/10:160) Regeringsbeslut 20 – (Fö2010/1074/MFI) FM Handlingsplan för stöd till veteraner ( , bet :58529)

18 Handlingsplan för arbetet med anhörig- och familjefrågor.
(-) FMP Handlingsplan för arbetet med anhörig- och familjefrågor. Familjepolicy. Medalj för skadade. Årlig veteranceremoni och nytt minnesmonument. Special- och sjukvårdsrekrytering. Bestämma insatsfrekvens. Försäkrings- och ersättningsfrågor. Medicinskt omhändertagande och insatstider. Information och öppenhet. Kontakter mellan anhöriga och utsänd personal. Hur hantera situationer vid oriktig kritik. Internationell tjänstgöring och dess meritvärde. Samarbete med anhörig- och veteranorganisationer. Inrättandet av en veteranadministration. Forskningsläget, forskningsbehov och systematisering. Försvarsmaktens handlingsplan för stöd till Veteraner. 1 Feb 11 1 Apr 11 1 Maj 11 2012 1 Juni 11

19 FM Handlingsplan för stöd till veteraner
Veteraner utgör en tillgång för Försvarsmakten och förtjänar att synliggöras, erhålla erkänsla och stöd. Veteraner bidrar till Försvarsmaktens folkförankring och anseende och till attraktionskraften och rekryteringen. Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för veteraner som fullgjort internationella militära insatser. Försvarsmakten ska stödja veteranerna på samma sätt som när de var anställda genom i första hand av lokal förbandschef. Försvarsmakten ska öka sin kunskap om veteraner och deras situation genom forskning och studier.

20 FM Handlingsplan för stöd till veteraner
Omfamnar alla veteraner Tydliggör utlandsveteranernas särställning Uppgifter till förband och veteranavdelning Regelstöd och anvisningar Samarbete med ideella organisationer Utbildning av personal Uppföljningsansvar Åtgärder på lokal nivå Statistik och kunskapsuppbyggnad Implementering i FM rutiner

21 Försvarsmaktens veteranarbete Veteraner, utlandsveteraner
Beslutar, inriktar och administrerar: Utvecklar, samordnar & stödjer: Genomför: Målgrupp: HKV FM HRC PERSS Veteranavdelningen Förband Ideella föreningar Veteraner, utlandsveteraner och deras anhöriga

22 Fördelning av rehabiliteringsstöd
LedR: 2 LSS: 1 LG: 2 K3: 2 Amf1: 2 P4: 3 F7: 1 Hkpflj: 1 Lv6: 1 FömedC: 1 Ing2: 1 MarinB: 2 F17: 1 P7: 2 HKV: 1 FMLOG: 1 FMTM: 1 Fördelning av rehabiliteringsstöd I19: 3 F21: 1 LSS: 1 LG: 2 Amf1: 2 HKV: 1 FMLOG: 1 LedR: 2 FMTM: 1 Hkpflj: 1 F7: 1 P4: 3 K3: 2 Ing2: 1 FöMedC: 1 Lv6: 1 MarinB: 2 F17: 1 Totalt: 29 P7: 2

23 Fördelning av nya psykologer till Försvarshälsan
Boden: 3 Luleå: 1 Enköping: 1 Uppsala: 1 Kungsängen: 2 Karlsborg: 2 Berga: 1 Skövde: 3 Såtenäs: 1 Linköping: 1 Halmstad: 1 Göteborg: 1 Eksjö: 1 Karlskrona: 1 Ronneby: 1 Revinge: 1 NORD (I19) Boden: 3 Luleå: 1 Umeå: 0 Arvidsjaur: 0 MÄLARDALEN (LG) Uppsala: 1 Kungsängen: 2 Berga: 1 Enköping: 1 Solna: 0 MITT (P4) Skövde: 3 Karlsborg: 2 Linköping: 1 Såtenäs: 1 Göteborg: 1 SYD (MarinB) Karlskrona: 1 Ronneby: 1 Revinge: 1 Eksjö: 1 Halmstad: 1 Totalt: 22

24 Handlingsplan Försvarsmaktens veteraner utgör en tillgång för Försvarsmakten och förtjänar att synliggöras, erhålla vår erkänsla och vårt stöd. Försvarsmaktens veteraner bidrar till Försvarsmaktens folkförankring och anseende och till attraktionskraften och rekryteringen. Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för veteraner som fullgjort internationella militära insatser. Försvarsmakten ska stödja veteranerna på samma sätt som när de var anställda genom i första hand av lokal förbandschef. Försvarsmakten ska öka sin kunskap om veteraner och deras situation genom forskning och studier inom området.

25 Handlingsplan Försvarsmakten ska inrätta en veteranenhet med uppgift att lämna stöd till veteraner, förbandschefer samt Försvarsmaktens Högkvarter. Försvarsmakten ska tillföra resurser till Försvarshälsorna och till lokala förbandschefer så att de kan stödja sina veteraner före, under och efter insatser. Försvarsmakten ska utveckla samarbetet och stödet till ideella organisationer som stöder veteraner och anhöriga. Försvarsmaktens information till veteraner ska utvecklas på vår webbplats samt genom särskilda informationsträffar och direktkontakt. Försvarsmaktens förbandschefer ska få tydliga uppgifter och mandat att stödja veteraner, anhöriga och ideella organisationer.

26 Handlingsplan Veteraner som behöver rådgivning eller stöd efter den internationella eller nationella tjänstgöringen ska få det så länge som det är rimligt och i huvudsak genom rådgivning och handledning på lokal nivå. Veteraner ska vid sina kontakter med Försvarsmakten alltid känna sig välkomna oavsett vilket förband de kontaktar. Veteranernas insatser ska uppmärksammas genom ett utvecklat ceremoniel och genom att behovet av medaljer och utmärkelser överses. Veteranernas status i samhället skall stärkas genom informationsinsatser och att deras civila meritvärde utvecklas.

27 Veteranavdelning Vara ÖB rådgivare i veteranfrågor och ingå i ÖB medaljkommitté. Utveckla Försvarsmaktens omhändertagande av veteraner. Samordna veteranfrågor i Försvarsmakten. Vara kontaktpunkt och samordnare för veteranorganisationer. Vara kontaktpunkt för veteranfrågor för personal utanför FM. Delta i beredningen av forskning, statistik och regler inom området. Leda veteranseminarier samt studier inom området. Föreslår och följa forskning inom området. Ge råd och stöd till förband och enskilda. Stödja ceremoniell verksamhet för veteraner. Representera FM i internationellt samarbete för veteraner.

28 Förbandschefens uppgifter
Samverka och utbilda representanter för myndigheter och organisationer om veteranernas situation och rättigheter Ge veteraner rådgivning och stöd samt underlätta kontakter med lokala representanter för myndigheter och organisationer Samarbeta och stödja lokala ideella organisationer som stödjer veteraner och anhöriga Tillse att veteranerna får stöd av andra myndigheter och organisationer samt ideella organisationer för veteraner Tillse att erfarenheter och information om veteranernas situation insamlas och rapporteras Säkerställa att veteraner alltid är välkomna till förbandets veteranverksamhet och lokala aktiviteter Säkerställa att veteraner till förbandet och särskilt inbjuds till högtidsdagar och ceremonier

29 Ideella organisationer
De uppgifter som Försvarsmakten främst ser att ideella organisationer kan vara utförare av är följande: 1. social rehabilitering efter skada 2. arbetslivsinriktad rehabilitering efter skada 3. information och utbildning inför insats 4. psykosocialt stöd efter insats 5. stöd till anhörig 6. information och upplysning om verksamheten Försvarsmakten ska bestämma vilka organisationer det ska vara, hur mycket pengar de ska få samt vilka uppgifter de ska lösa. Ny utredning genomförs 2012 för att inordna detta i den frivilliga försvarsverksamheten.

30 ALTERNATIV SLUTBILD


Ladda ner ppt "SMKR Representantskapsmöte"

Liknande presentationer


Google-annonser