Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FORSVARSMAKTEN.SE VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FORSVARSMAKTEN.SE SMKR Representantskapsmöte 2012-04-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FORSVARSMAKTEN.SE VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FORSVARSMAKTEN.SE SMKR Representantskapsmöte 2012-04-17."— Presentationens avskrift:

1 VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FORSVARSMAKTEN.SE VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FORSVARSMAKTEN.SE SMKR Representantskapsmöte 2012-04-17

2 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Bakgrund FM Omstrukturering •Ny FM organisation (insats- och basorg) •Reducerad basorganisation •Tvåbefälssystemet •Kravsatta befattningar •Kompetensmässiga obalanser

3 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Syfte FM omstrukturering 2012 Bemanna FM organisation utifrån verksamhetens behov med befattningskrav och den enskildes kompetens som grund.

4 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Tidsplan FM Org 13 28 FM dir för OMS 12 blir känt i FM aprilmars 31 Pg BoK slutredovisar maj 9 OP 09-12 får anställnings- erbjudande 21 Beslut om ny plac tv för ”bristande” anknytning. septaugjuni 31 Uppsägning 20 Bem & förhandling inleds okt Bemanning Förhandling 20 aug 20 sept 20 FM Org 13, med rätt krav finns indaterat i systemet. Systemstödet avprovat och arbetet låses för sem. 1 Kompetens och CV finns i ReachMee 20 Sista dag För YO att ansöka om PE C OrgE lista bristande anknytning 5 Prövning av YO ansökan om PE inleds 13 C OrgE lista särskilda skäl feb

5 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE FM Org 2013 •Insatsorganisationen - levererar försvarsförmåga på regeringens uppdrag, nationellt och internationellt, genom krigsförbandens personal och mtrl. •Basorganisationen – skapar förutsättningar och vidmakthåller krigsförbandens förmåga. •FM Uppdrag – befattningar utöver IO och basorg för att möta externa behov av officerare (närstående myndigheter, attachéer, utländska staber, elever, m.m.), samt för att hantera del av den interna rörligheten.

6 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Principiella ställningstaganden •Trygghetsavtalet och trygghetsstiftelsen är grunden för de som lämnar. (FM anmäler) •Officerare < 4 år till pension kan ansöka om pensionsersättning (enskild prövning). •Elever OP 09-12 anställs (maj 2012) •Restriktivitet avseende tjänstledigheter under processen. •OF/OR = Yrkesofficer. OF placerad på OR kan söka OF senare och vice versa, förutsatt rätt kompetens. •CF/CR = Oberoende ( Ej samverkat PG BoK avslut)

7 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Total sammanställning läget 31 mars 2012 Antal anställda per anställningskategori i försvarsmakten Könsfördelning per anställningskategori (alla anställda) YO årsarbetskraft visar felaktigt för högt värde i PRIO (ca 500 ÅA för högt). Orsaken är att förband med specialtidsavtal (1.UBFLJ, 3-4 Sjöstriflj, F 7 och HKPFLJ) inte redovisar frånvaro i PRIO.

8 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE FM behov yrkesofficerare (OFF K/ SO K) AG BoK 2012-01-04 9978 8869 FMUP 12 9782 AG BoK 2012-04-04 9200 FMUP 13 prognos tillgång 2013 2014 2015 2016 ca 9200910090009000 Målvolym Yrkesofficerare per 2012-03-31 totalt 9461

9 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Officer och Specialistofficer •HKV 85/15 •Stridsflygpiloter OF •Läkare, Meteorologer, FM ingenjörer OF (-) 40 60

10 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE GSS/K och GSS/T GSS/K Anställda GSS/K: ~ 4000 GSS/T Interimsavtal inkl. dubbelteckning: ~ 4200 Antal att gå vidare med: ~ 3000

11 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Antalet OR 6 i amf (behov + 10-15) Volym Balans 9764, vilket är 139 ”för många”. Orsak: FM Uppdrag Ca 37/63 inkl OR 5, exkl FM uppdrag Armé Marin Fv Led Antalet OR 6 (behov ca 20) Log Skolor/centra Hv HKV Sakområden Behöver viss genomlysning i april C-befattningar Krav Krav kräver åtg i april. Certifikat och Besta bör göras senare, inför 2013 Benämn/AO Slutläge Pg BoK 120328 Master Behöver viss genomlysning i april

12 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Full kvalitet Pg BoK Läget 120328 Utveckling senare 2012-2013 Utveckling direkt April 2012 Befattningsbenämningar Arbetsområde (AO) Kategori (OF/OR/CF/CR) Nivå (1-9) Krav (U, E, PA, FA) Master 120326 Organisation Volym Analys flöden Analys försörjningsbarhet Certifikat Besta Rollbeskrivning OF/OR OR 9 Antal instegbefattningar Volym och balans Kravförbättring (E/PA/FA) Sakområdesgranskning Granskning C Förbandens synpunkter Master 120411, sen stilla! Kvalitet befattningsstruktur och kravsättning Leds Prod Pers

13 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Reservofficerare •FM OMS 12 berör primärt kontinuerligt tjänstgörande. •FM har idag för få RO (OFF/T och SO/T) med rätt kompetens för placering i krigsförbanden. •Tidvis tjänstgörande (GSS, OFF och SO) är en viktig del av IO och en resurs också för basorg. •YO som lämnar aktiv tjänst i FM välkomnas att ansöka om anställning som RO (OFF/T och SO/T). •Individer med rätt kompetens för en befattning i IO kan anställas som RO – här har alla chefer en viktig uppgift att inte låta värdefull kompetens gå till spillo! •Framtidens RO-utbildning och volymer ligger utanför arbetet med FM OMS 12.

14 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE FSU Verksamhets som kvarstannar i FM •FMLOG Stab –De delar som åtgår för att leda kvarstående delar av FMLOG och för annan insatsnära verksamhet, taktisk logistikledning •FM SeK –Ekonomiadministration kopplad till myndighetens ekonomiredovisning –Arkiv och expeditionstjänster –Reseadministration som avser insatsnära verksamhet –Löneproduktion •UpphE –Försäljning och uthyrning –Masterdatahantering •FörsE/A –”Främre/insatsnära” verksamhet –SeP och SeC •MvE –FUS del av

15 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE 30 300 130 Rationalisering L & B Besparingar •Verksamhetsöverföringar, fullfölja UEFA och införande steg 1 hanterar 630 av 760 mkr •Återstår 130 mkr att hantera i steg 2, inom ledning och beställning •Av de 430 som avser effektivisering genom verksamhetsförändringar utgörs 50 mkr av konsulter 300 Steg 1 Steg 2 Reducering åak (Service, förråd och verkstad) UEFA (inköp) Reducering åak (inköp)

16 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE VETERANER

17 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE • En svensk veteranpolitik – Veteransoldatutredningen (SOU 2008:91) • Modern personalförsörjning för ett användbart försvar (prop. 2009/10:160) • Regeringsbeslut 20 – 2010-06-10 (Fö2010/1074/MFI) • FM Handlingsplan för stöd till veteraner (2011-05-27, bet 19 100:58529) • Ökat fokus på internationella insatser • Erfarenheter från Kongo, Bosnien, Afghanistan osv • Från fredsfrämjande till fredsframtvingande • Professionalisering av Försvarsmakten • Färre gör fler insatser

18 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE • Handlingsplan för arbetet med anhörig- och familjefrågor. • Familjepolicy. • Medalj för skadade. • Årlig veteranceremoni och nytt minnesmonument. • Special- och sjukvårdsrekrytering. • Bestämma insatsfrekvens. • Försäkrings- och ersättningsfrågor. • Medicinskt omhändertagande och insatstider. • Information och öppenhet. • Kontakter mellan anhöriga och utsänd personal. • Hur hantera situationer vid oriktig kritik. • Internationell tjänstgöring och dess meritvärde. • Samarbete med anhörig- och veteranorganisationer. • Inrättandet av en veteranadministration. • Forskningsläget, forskningsbehov och systematisering. • Försvarsmaktens handlingsplan för stöd till Veteraner. (-) FMP (-) FMP 1 Feb 11 1 Maj 11 1 Apr 11 2012 1 Juni 11

19 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Veteraner utgör en tillgång för Försvarsmakten och förtjänar att synliggöras, erhålla erkänsla och stöd. Veteraner bidrar till Försvarsmaktens folkförankring och anseende och till attraktionskraften och rekryteringen. Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för veteraner som fullgjort internationella militära insatser. Försvarsmakten ska stödja veteranerna på samma sätt som när de var anställda genom i första hand av lokal förbandschef. Försvarsmakten ska öka sin kunskap om veteraner och deras situation genom forskning och studier. FM Handlingsplan för stöd till veteraner

20 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE 1.Omfamnar alla veteraner 2.Tydliggör utlandsveteranernas särställning 3.Uppgifter till förband och veteranavdelning 4.Regelstöd och anvisningar –Samarbete med ideella organisationer –Utbildning av personal –Uppföljningsansvar –Åtgärder på lokal nivå –Statistik och kunskapsuppbyggnad –Implementering i FM rutiner FM Handlingsplan för stöd till veteraner

21 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE FörbandIdeella föreningar FM HRCHKV Veteraner, utlandsveteraner och deras anhöriga PERSS Veteranavdelningen Beslutar, inriktar och administrerar: Utvecklar, samordnar & stödjer: Genomför: Målgrupp: Försvarsmaktens veteranarbete

22 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE I19: 3 F21: 1 LSS: 1 LG: 2 Amf1: 2 HKV: 1 FMLOG: 1 MarinB: 2 F17: 1 LedR: 2 P7: 2 P4: 3 K3: 2 F7: 1 FöMedC: 1 Lv6: 1 Hkpflj: 1 I19: 3 F21: 1 LedR: 2 LSS: 1 LG: 2 K3: 2 Amf1:2 P4: 3 F7: 1 Hkpflj:1 Lv6: 1 FömedC: 1 Ing2: 1 MarinB:2 F17: 1 P7: 2 HKV: 1 FMLOG:1 FMTM:1 Totalt: 29 Fördelning av rehabiliteringsstöd Ing2: 1 FMTM: 1

23 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE NORD (I19) Boden: 3 Luleå: 1 Umeå: 0 Arvidsjaur: 0 MÄLARDALEN (LG) Uppsala: 1 Kungsängen: 2 Berga: 1 Enköping: 1 Solna: 0 SYD (MarinB) Karlskrona: 1 Ronneby: 1 Revinge: 1 Eksjö: 1 Halmstad: 1 MITT (P4) Skövde: 3 Karlsborg: 2 Linköping: 1 Såtenäs: 1 Göteborg: 1 Boden:3 Luleå: 1 Enköping: 1 Uppsala: 1 Kungsängen: 2 Karlsborg: 2 Berga: 1 Skövde: 3 Såtenäs: 1 Linköping: 1 Halmstad: 1 Göteborg: 1 Eksjö:1 Karlskrona: 1 Ronneby: 1 Revinge: 1 Totalt: 22 Fördelning av nya psykologer till Försvarshälsan

24 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Försvarsmaktens veteraner utgör en tillgång för Försvarsmakten och förtjänar att synliggöras, erhålla vår erkänsla och vårt stöd. Försvarsmaktens veteraner bidrar till Försvarsmaktens folkförankring och anseende och till attraktionskraften och rekryteringen. Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för veteraner som fullgjort internationella militära insatser. Försvarsmakten ska stödja veteranerna på samma sätt som när de var anställda genom i första hand av lokal förbandschef. Försvarsmakten ska öka sin kunskap om veteraner och deras situation genom forskning och studier inom området. Handlingsplan

25 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Försvarsmakten ska inrätta en veteranenhet med uppgift att lämna stöd till veteraner, förbandschefer samt Försvarsmaktens Högkvarter. Försvarsmakten ska tillföra resurser till Försvarshälsorna och till lokala förbandschefer så att de kan stödja sina veteraner före, under och efter insatser. Försvarsmakten ska utveckla samarbetet och stödet till ideella organisationer som stöder veteraner och anhöriga. Försvarsmaktens information till veteraner ska utvecklas på vår webbplats samt genom särskilda informationsträffar och direktkontakt. Försvarsmaktens förbandschefer ska få tydliga uppgifter och mandat att stödja veteraner, anhöriga och ideella organisationer. Handlingsplan

26 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Veteraner som behöver rådgivning eller stöd efter den internationella eller nationella tjänstgöringen ska få det så länge som det är rimligt och i huvudsak genom rådgivning och handledning på lokal nivå. Veteraner ska vid sina kontakter med Försvarsmakten alltid känna sig välkomna oavsett vilket förband de kontaktar. Veteranernas insatser ska uppmärksammas genom ett utvecklat ceremoniel och genom att behovet av medaljer och utmärkelser överses. Veteranernas status i samhället skall stärkas genom informationsinsatser och att deras civila meritvärde utvecklas. Handlingsplan

27 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE • Vara ÖB rådgivare i veteranfrågor och ingå i ÖB medaljkommitté. • Utveckla Försvarsmaktens omhändertagande av veteraner. • Samordna veteranfrågor i Försvarsmakten. • Vara kontaktpunkt och samordnare för veteranorganisationer. • Vara kontaktpunkt för veteranfrågor för personal utanför FM. • Delta i beredningen av forskning, statistik och regler inom området. • Leda veteranseminarier samt studier inom området. • Föreslår och följa forskning inom området. • Ge råd och stöd till förband och enskilda. • Stödja ceremoniell verksamhet för veteraner. • Representera FM i internationellt samarbete för veteraner. Veteranavdelning

28 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE • Samverka och utbilda representanter för myndigheter och organisationer om veteranernas situation och rättigheter • Ge veteraner rådgivning och stöd samt underlätta kontakter med lokala representanter för myndigheter och organisationer • Samarbeta och stödja lokala ideella organisationer som stödjer veteraner och anhöriga • Tillse att veteranerna får stöd av andra myndigheter och organisationer samt ideella organisationer för veteraner • Tillse att erfarenheter och information om veteranernas situation insamlas och rapporteras • Säkerställa att veteraner alltid är välkomna till förbandets veteranverksamhet och lokala aktiviteter • Säkerställa att veteraner till förbandet och särskilt inbjuds till högtidsdagar och ceremonier Förbandschefens uppgifter

29 HÖGKVARTERET WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Ideella organisationer De uppgifter som Försvarsmakten främst ser att ideella organisationer kan vara utförare av är följande: 1. social rehabilitering efter skada 2. arbetslivsinriktad rehabilitering efter skada 3. information och utbildning inför insats 4. psykosocialt stöd efter insats 5. stöd till anhörig 6. information och upplysning om verksamheten Försvarsmakten ska bestämma vilka organisationer det ska vara, hur mycket pengar de ska få samt vilka uppgifter de ska lösa. Ny utredning genomförs 2012 för att inordna detta i den frivilliga försvarsverksamheten.

30 VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FORSVARSMAKTEN.SE


Ladda ner ppt "VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FORSVARSMAKTEN.SE VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FORSVARSMAKTEN.SE SMKR Representantskapsmöte 2012-04-17."

Liknande presentationer


Google-annonser