Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av säkerhet och toxikologi vid läkemedelsutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av säkerhet och toxikologi vid läkemedelsutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av säkerhet och toxikologi vid läkemedelsutveckling
Martin Billger Safety Assessment AstraZenecea R&D Mölndal 2006

2 Uppläggning Toxstudier vid läkemedelsutveckling
Historik Varför, vad, när, hur Några exempel Prediktionsvärdet av djurstudier och toxicitet på människa

3 Historik Tidigt arbete: USA: Talidomid 1962 Sverige lag om läkemedel
Läkemedel från växtpreparationer extempore. Förändring mot kemi-syntes slutet av 1800-talet USA: 1937: 100-tals fatala fall av pat som använt sulfanilamid förorenad med etylenglykol 1938: Food, Drugs and Cosmetics act: Quality and Safety Talidomid 1958--: försäljning i >50 länder, i Västtyskland upptäcktes fall av missbildningar Retrospektivt ca fall i flera länder FDA godkände aldrig läkemedlet 1962 Sverige lag om läkemedel 1963: WHO (svensk initiativ) inrättar biverkansregistret FDA riktlinjer för toxikologisk utvärdering 1968 UK Medicines Act, EC direktiv 2001 USA lagstiftar om att alla nyregistrerade läkemedel skall genomgå utvärdering för pediatrisk användning. EU följer efter.

4 Regulatory guidances Useful links: International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) ICH M3 guidance applies to the situations usually encountered during the conventional development of pharmaceuticals and should be viewed as providing general guidance for drug development.

5 Hur maximera säkerheten för patienter?
Data från djur i tidig utveckling för att stödja: Första dos till människa (vanligen friska frivilliga) Ökande dosering och duration Första dos till kvinnor i fertil ålder Första dos till barn Kombinationsbehandling Klinisk säkerhetsdata ökar under utveckling ’14 day rule’ Övervakning av biverkningar (inkl registrerade produkter) Bryggningsstudier av vissa populationer (kinetik, metabolism, dossättning) Epidemiologiska data (fas III – efter registrering)

6 Tidig och sen fas i läkemedelsutveckling
Många substanser/ Små mängder (mg) Begränsade försöksmöjligheter Tidig identifiering av potentiell toxicitet Söka sammanhang mellan struktur och aktivitet (SAR) Studier in vitro/in vivo Mekanismstudier Fastställa relevanta djurslag för utvärdering Explorativ verksamhet Regulatorisk verksamhet Candidate Drug Fas I, II, III Registrering Lansering Läkemedelskandidat =Enstaka substans Uppskalad tillverkning (kg) Dokumenterande studier (GLP, GMP, GCP) Ökande åtaganden (pengar, djur, människor) Toxikologisk dokumentation för att stödja kliniska prövningar Riktade studier från fall till fall

7 Läkemedelsutveckling från ett regulatoriskt säkerhetsperspektiv
Prekliniska studier Fas I Läkemedelsutveckling från ett regulatoriskt säkerhetsperspektiv År 7-10 IND/CTA dokumentation Fas II Fas III NDA/REG Toxikologistudier akut toxicitet, upprepad dosering >2v, 2 djurslag: genotoxicitet Gentox Längre toxstudier beroende på kliniskt program (u.t. 12 mån) Safety Pharmacology CV, respiratorisk, CNS, njurfunktion, GI Immuntox QWBA innan WOCBP (fertila kvinnor) inkluderas Reprotox Reprotox Helkroppsstudier av substansens upptag och distribution Immuntox Cancerstudier Kompletteringar efter registrering: nya indikationer och beredningar, mekanismutredningar, …

8 Säkerhetsbedömning inför fas I; första dos till människa*
Säkerhetsfarmakologi /sekundär farmakologi Oönskade farmakologiska effekter på olika system ”Core battery”: CV, CNS, respiration, GI, njure … Akut toxicitet singeldos, råtta och mus Upprepad dosering till två djurslag Gnagare + icke-gnagare Farmakologisk relevans styr valet av djurslag Genotoxisk potential Ames test, Mouse lymphoma assay Lokaltoxicitet: ffa vid parenteral administrering *FTIM, first time in man

9 Safety Pharmacology Core battery Supplemental CNS CV Respiratory
Renal/urinary Autonomic nervous system GI Others if relevant/indicated

10 Akut toxicitet singeldos, råtta & mus
Tänkt klinisk adminstreringsväg och iv för att säkerställa exponering 14 dagars återhämtning under observation efter behandling Kliniska symtom, tid, varaktighet, viktändringar

11 Upprepad dosering MTD och DF
Maximum Tolerable Dose Stegvis ökad singeldos med washout Kliniska symptom och plasmaprofil efter varje dos Fortsätter till dosbegränsande effekt Dose Finding Ofta 7 dagars upprepad dosering Idealfall: lågdos, mellandos, högdos Baseras på MTD Vägleda dossättning i längre studier

12 Upprepad dosering Längd på toxstudie som krävs för viss klinisk prövning
Längd på klinisk prövning Minsta längd på toxstudie inför fas I/II Minsta längd på toxstudie inför fas III/registrering* <2 veckor 2 veckor 1 mån <1 mån 3 mån <3 mån 6 mån <6 mån >6 mån 6/9 mån* 6/12 mån ** Varför längre duration på studier för fasII/III jämf m fas I/II? * FasIII kräver längre tid jämf med fasII, då antalet pat i regel är mycket stort  ökad sannolikhet för sällsynta biverknignar ** 6 mån gnagare, 9/12 mån icke-gnagare

13 Mål för studier av toxicitet efter upprepad dosering
Etablera doser Terapeutisk upp till ’Max Tolerable Dose’ (MTD) Toxikokinetik: exponering viktigare än dosering Identifiera Målorgan för toxicitet Dosberoende Tidsberoende Artbereonde Övergående effekter (recovery) Säkerhetsmarginaler Initial säker klinisk dos Typ av toxicitet ospecifik (kemisk) farmakologiskt relaterad toxicitet?

14 Upplägg av studier av toxicitet efter upprepad dosering
Förutsättningar Relevant administreringsväg Gnagare och icke-gnagare Kliniska symptom Kroppsvikt Födo/vätskeintag Oftalmoskopi EKG Klinisk patologi hematologi Blodkemi urinanalys Patologi Allmän patologi Organvikter (ca 12) Mikroskopisk patologi (ca 40 olika vävnader) Återhämtning (recovery) Övrigt, tex hormonnivåer i plasma Toxikokinetik Exponering viktigare än dos!

15 Exempel: Substans X Allmänna toxstudier genomförda inför FTIM
Observation: Minskad hematokrit (markör) Indikerar möjlig anemi (effekt) Möjlig orsak: histopatologisk förändring i benmärg (målorgan) Bedömning Benmärgsförändringar är troligen inte acceptabla vid kronisk behandling av patienter Åtgärder Mekanistisk utvärdering och riskbedömning FTIM, First time in man

16 Exempel: Substans X, uppföljning
Ingen minskning i totalantal röda blodkroppar (blodkroppsvolym) Inga patologiska förändringar i benmärg Liten ökning i plasmavolym (indikerar väteskretention Effekten övergående/reversibel Målorganet är inte alltid vad som antyds från konventionella analyser

17 Exempel: Toxicitet efter upprepad dosering - säkerhetsmarginal
20 40 60 80 100 120 140 160 2 4 6 8 10 12 veckor gram C LD MD HD Ökning i kroppsvikt 50 150 200 250 300 350 kontroll lågdos mellandos högdos Serum-kolesterol Levervikt Förtydliga resonemang kring no observe/lowest observed effect level Lowest observed effect level No observed effect level (“fri” dos) Terapeutisk exponering 40 4 1 Relativ AUC 1,0 0,1 0,025 AUC Uppskattat för människa ”lågdos” ”mellandos”

18 Komplettering inför klinisk iv-studie
Samma formulering som skall användas kliniskt Inkludera effekter av excipient, infusionshastighet etc Kärl och vävnad (Vaso and Tissue Irritation, VTI) Hund & kanin iv och sc, en till flera dagar kliniska tecken och histopatologisk utvärdering Hemolys och proteinflockning in vitro, humanblod

19 Farmakokinetik och toxikokinetik Säkerhetsmarginaler

20 Farmakokinetiska modeller – allometrisk skalning – prediktion till människa
1 2 mouse rat cyno Homo 3

21 Toxikokinetik (”idealfall”)
Plasmakoncentration över tid 0.01 0.1 1 10 100 5 15 20 25 Tid (h) Koncentration lågdos mellandos högdos gnagare + icke-gnagare exponering AUC, Cmax, t1/2, könsskillnad dos- och tidsberoenden enzyminduktion Exponering i toxstudie (AUC) 20 40 60 80 100 120 140 160 låg mellan hög terapeutisk. Doser AUC (umol x h/l)

22 Toxikokinetik (“reala fall”)

23 Bindningsgrad till plasmaproteiner
Plasmaproteinbindning och fri plasmakoncentration Jämvikt fritt – bundet Påverkar effekt vid receptorn Jämförelser mellan arter Värdera prediktionen från djurdata Uppskatta mellanarts- och individvariation

24 Principer för uppskattning av säkerhetsmarginal Riskvärdering
0.6 Uppskattad primär farmakologisk respons (Homo, fri fraktion 2%) Effektparameter Toxikologisk respons (hund, fri fraktion 5%) Plasmakoncentration (µM) 6 70 0.08 tot fri Säkerhetsmarginal: x Korr fri fraktion(blod): 7.5x

25 Autoradiografi Intravenös administration, 1 h efter dos

26 Autoradiografi (forts)
öga hår lever Intravenös administration 5 h efter dos tarm

27 Massbalans Karaktärisera absorption och exkretion av substans och metaboliter i djur friska frivilliga Isotopmärkt substans (14C, 3H) Po, iv administration Samla urin, faeces och plasma Räkna på massbalans in  ut

28 Metabolitmönster Mönster och strukturer för huvudsakliga metaboliter i plasma och sekret med hjälp av kromatografisk analys Vid behov separat säkerhetsvärdering av unika metaboliter

29 Läkemedelsinteraktioner
Identifiera essentiella enzym som ingår i metabolismen av läkemedlet Cytokrom p450 (3A4, 2D6 etc.) Hämning, induktion? Interaktionsstudier in vitro med human vävnad (tex lever)

30 Reproduktionstoxikologi

31 Reproduktionstoxikologi
Inför studier på kvinnor i fertil ålder*: Fertilitet hannar och honor, råtta Embryofetal utveckling råtta & kanin, alt mus, gris, apa, hund Inför registrering: Peri- och postnatal utveckling Beteendestudier i F1 (råtta) Ökat regulatoriskt tryck att inkludera WOCBP tidigare än i dag FDA vill ha in wocp tidigare I utvfasen *women of childbearing potential, WOCBP F1: första generationen

32 Segmenten inom reproduktionstoxikologi
behandling Pre- och Postnatal utv. (segm III) Embryofetal utv. (segm II) behandling behandling 2 v F Fertilitet-tidig fosterutv. (segm I) 4 v M dag * * konception Ägget implanteras Gomspalten sluter sig födelse digivning *råtta - kanin organogenes tillväxt Nekropsi, patologi

33 Exempel: Felodipine (Plendil)
Bakben från kaninfoster, kontrollgrupp, efter 29 dagars dräktighet Bakben från kaninfoster, 12 µmol/kg, efter 29 dagars dräktighet

34 Från Lundgren et al. (1992), Pharmacology & Toxicology 71, 361-364
Exempel: Felodipine Dräktiga kaniner, 12 µmol/kg i 3 dagar Ett preparat som sänkter blodtyck. I normotensiva situationer leder behandling till hypotension, med lokal ischemi som extrem påföljd, här med effekter på ontogenin av falanger Från Lundgren et al. (1992), Pharmacology & Toxicology 71,

35 Genotoxisk potential In silico In vitro In vivo
MCASE, DEREK; prediktera Ames test In vitro Ames Test (bakterier) genmutation Mouse Lymphoma TK locus test (däggdjurssceller) kromosomskada +/- metabol aktivering (S9-fraktion från lever) In vivo Mouse Micronucleus (benmärg, råtta & mus) Unscheduled DNA Synthesis (lever, råtta) Single Cell Gel (olika organ, råtta & mus)

36 Cancerstudier Nästan livslång (2 år) exponering
Vanligen i gnagare (råtta & mus) Bättre prediktion en enbart genotoxtester Risk för övertolkning Studiedesign efter samråd med myndigheter CAC; carcinogenicity approval comittee Noggrann monitorering för att säkerställa tillräcklig överlevnad och exponering Dosfinding-studier Dosjustering, tidigare avslut etc Rapport klar vid registrering Forskning pågår med KO/transgener för att möjligöra kortare studier Cancerstudier alternativa strat: KO/transgena djur (möjliggöra kortare studier?)

37 Exempel: PTH1-34 Paratyroidhormon-analog
Stimulerar bla omsättning/tillväxt av osteoblaster Indikation osteoporos 6 mån råtta: inga relevanta fynd 12 mån primat: inga relevanta fynd 2 år råtta: dosrelaterad malign metastatisk osteosarcom Bedömning Behandlingstid motsvarar >2/3 av förväntad normal livslängd Antalet benomsättningscykler stort Artspecifik effekt Slutsats Troligen ingen relevans för människa

38 Immuntoxikologi Målorgan Målceller Tymus Mjälte Lymfkörtlar
Medfött immunförsvar Fagocyterande celler makrofager, granulocyter NK-celler mot tumörer Förvärvat immunförsvar Bildar minnesceller B-lymfocyter tillverkar antikroppar T-lymfocyter hjälper till med ak-produktion eller utför cytotox mot främmande celler

39 ’Omics’ – teknologier: alternativ eller komplement till djurförsök?
Utveckling inom molekylärbiologi, analysteknik, databashantering, instrumentteknik Kvantitativa mätningar ger stora komplexa datamängder Analys ger ’fingerprints’ som speglar processer i celler och vävnader på molekylär nivå toxicogenomics, proteomics, metabonomics… Kräver validering med djurförsök Ökad betydelse i framtiden Kan inte helt ersätta djurförsök

40 Efter registrering ’Pharmacovigilance’
Övervakning av läkemedlets säkerhet på markanden Kan ge upphov till nya studier Nya indikationer, doser, administreringsvägar Nya tillverkningsprocesser, formuleringar Nya nedbrytningsmönster Yrkeshygien Utvärdering av biverkningar Uppdateringar till myndigheter

41 Bioteknologiska produkter, ett specialfall?
Nej, Samma regulatoriska regelverk gäller Men, Avvikelser möjliga på vetenskaplig grund Trend: case-by-case  nya guidelines Återkommande fråga: relevant djurslag Tex rekombinant antikropp riktad mot humant antigen Speciella problem Neutraliserande antikroppar kan förhindra exponering i längre studier

42 Exempel: Epoetin alfa-fallet
rh-Epo ges till kroniskt njursjuka stimulerar bildandet av erytrocyter Plötslig ökning av antalet fall PRCA (pure red cell aplasia) Före 1998 sällsynt, 1-2 fall/år : ökning, kulminerar med 83 fall/år Sammanföll med Övergång från iv till sc, ökad självadministrering Ökande fall av felaktig förvaring (dvs utanför +2-+8°C) Excipientbyte 1998: humant serumalbumin (HSA) till polysorbat-80 Utredning Aggregerat rh-Epo mer immunogent än nativt dito sc mer immunogent in iv Antikroppar korsreagerar med kroppsegna Epo-producerande celler i njuren Avregistrering av sc användning Incidens PRCA gått ner på låga nivåer 2003

43 Pediatriska läkemedel
Hur dokumentera läkemedel i barn? Tillgänglig dokumentation idag är oftast begränsad Barn är inte små vuxna Riktade studier krävs för att etablera effekt, säkerhet och dos. Studier svåra att genomföra Stort relativt span i kroppsvikt, utvecklinggrad… Etik: vem bestämmer över barnets kropp? Följsamhet (compliance) troligen ett problem Kommersiella värdet kan vara begränsat Myndigheter (USA ligger före) tillämpar lagstiftning enligt “the stick and the carrot” Krav på viss dokumentation vid registrering Erbjuder utökad/förlängd exklusivitet

44 Prediktionsvärdet av djurstudier och toxicitet inför studier på människa

45 Några aspekter på djurslag använda inom toxikologi
Råtta, mus små större antal möjligt “snabbare” livsförlopp Välkänd bakgrund Hund “lagom” stortflera provtagningar möjliga Välkänd bakgrund (normal histologi) Känd individ “minigris” Lik Homo i många avseenden (tex GI) Lever inte upp till epitetet mini Överkänslig map CV-parametrar? Primat (Cynomlogus, marmoset) Lik Homo i många avseenden Tillgång kan variera Nervösa djur Många länder kräver särskilda tillstånd

46 Skillnader mellan djur och människa av betydelse för prediktion

47 Djurslag som uppvisade samma toxicitet som sågs i människa
27% 29% 71% 7% 36% humantoxicitet (antal fynd) Studier i flera djurslag behövs Efter Olsson et al., Regulatory Toxicology and Pharmacology 32, (2000)

48 First dose of potential new medicines to humans: How animals help
First dose of potential new medicines to humans: How animals help. P Greaves, A Williams and M Eve. Nature Reviews, Drug Discovery Vol 3, March 2004, p Unikt i Homo God överensstämmelse Unikt i djur

49 Överensstämmelse för olika djurslag
humantoxicitet (antal fynd) Hund, primat och råtta relativt ’säkra’ djurslag Efter Olsson et al., Regulatory Toxicology and Pharmacology 32, (2000)

50 94% av all toxicitet fångas upp i studier upp till 1 månad
Studieduration för att upptäcka relevant toxicitet i djur humantoxicitet (antal fynd) Tid till detektion av toxicitet i djur 94% av all toxicitet fångas upp i studier upp till 1 månad Efter Olsson et al., Regulatory Toxicology and Pharmacology 32, (2000)

51 Reasons for attrition (1991–2000)
30% Attrition rates tox/efficay/DMPK, se Economist mar , Nature 2:566, 2003 Preklinisk toxicitet och klinisk säkerhet utgör tillsammans 1/3 Nature Reviews Drug Discovery 3, (2004)

52

53 Slutsatser Ett genomreglerat område Patienters säkerhet i centrum
Historiska exempel Vetenskap och beprövad erfarenhet Ökande grad av harmonisering mellan länder Patienters säkerhet i centrum Överensstämmelse djur – människa Relativt goda förutsägelser Sant positiva överväger ’falskt negativa’ resultat Helt avstå från djurstudier – oacceptabel risk för människa Toxikologin får en fortsatt ökande betydelse

54 Sola dosis facit veneum
Paracelsus, eg. Theophrastus von Hohenheim, 1493–1541, schweizisk läkare och naturfilosof,


Ladda ner ppt "Utvärdering av säkerhet och toxikologi vid läkemedelsutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser