Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12014-06-29 Leverantörsdagen Gävle 14 april. 22014-06-29 Staffan Gräns Nationell samordnare Ulf Danielsson Kontrollant APV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12014-06-29 Leverantörsdagen Gävle 14 april. 22014-06-29 Staffan Gräns Nationell samordnare Ulf Danielsson Kontrollant APV."— Presentationens avskrift:

1 12014-06-29 Leverantörsdagen Gävle 14 april

2 22014-06-29 Staffan Gräns Nationell samordnare Ulf Danielsson Kontrollant APV

3 Arbete på väg - i ny kostym Staffan Gräns Nationell samordnare och Ulf Danielsson Kontrollant APV Sktm

4 42014-06-29 Dagens punkter •APV-krav ska ingå i förfrågningsunderlaget •Kostnaderna för APV-krav ska vara beräkningsbara för entreprenören •Utökade möjligheter för regionala krav eller tillämpning •Kompetenskrav i stället för utbildningskrav •Utredning av omledning av trafik ska ingå i förfrågningsunderlaget •Kraven ska främja utveckling inom området •TA-planen ingår i förfrågningsunderlaget (helt eller delvis) •Stora förbättringspotentialer

5 52014-06-29 Ny regelstruktur för arbete på väg Ny regelstruktur håller på att tas fram. Den ska: •vara tydligare och mer lättbegriplig •ha oförändrade kravnivåer •ingå i förfrågningsunderlag •vara kalkylerbar och konkurensneutral

6 62014-06-29 Regional tillämpning Regional klassning och särskilda regler på vägnätet som anges i förteckning •Lågklassad, har normalt en trafikmängd under 250 ådt •Normalklassad, har normalt en trafikmängd mellan 250 ådt och 2000 ådt •Skyddsklassad, har normalt en trafikmängd över 2000 ådt •Särskilda regler, •t ex vid stor andel tung trafik, och restriktioner för under vilka dagar, tider och i vilka trafikriktningar planeringsbara vägarbeten får utföras, •Andra särskilda regler efter lokala förutsättningar.

7 72014-06-29 Utbildning/Kompetens •Utbildning av personal är arbetsgivarens ansvar, inte byggherrens. •Arbetsgivarens ansvar framgår av 6 § AFS 2001:1. •Trafikverket kräver rätt kompetens på berörd personal vilket arbetsgivaren ska kunna intyga.

8 82014-06-29 Lämplig kompetens •Nivå 1 – Grundutbildning i Säkerhet på väg. Ska genomföras av alla som utför vägarbete. •Nivå 2 – Grundutbildning för förare av alla väghållningsfordon etc. Behandlar vägmärken och skyddsanordningar som får monteras på fordon, lyktor, fordons placering, arbetsmetoder, m m. •Nivå 3 – Anpassad påbyggnadsutbildning efter regionala förutsättningar, särskilda objekt eller vissa yrkeskategorier. Behandlar vägmärken och skyddsanordningar, riskanalys, lagar och regler samt trafikanters behov av framkomlighet, säkerhet och information, etc.

9 92014-06-29 Utredning om Omledningsväg är möjligt, ska ingå i förfrågningsunderlaget •Vid alla vägarbeten ska alltid i första hand omledning övervägas. Där inte någon omledningsväg finns fastställd ska en särskild utredning göras för att undersöka om det är möjligt med tillfällig omledningsväg i ena eller båda riktningarna. •Den fastställda utredningen ska ingå som en förutsättning i förfrågningsunderlaget för objektet och vara möjligt att kostnadsberäkna. •Är möjligt med omledning ska överledning alltid övervägas som andrahandslösning. •När förbiledning bara återstår som alternativ för arbetets utförande ska ändå alltid motiven framgå i förfrågningsunderlaget varför omledning eller överledning inte kan komma i fråga.

10 102014-06-29 Regelverk för att främja utvecklingen

11 112014-06-29 För att utveckla regelverket krävs det olika utvärderingar Genom t.ex. egna och andras tester, FUD- projekt, utredningar etc.

12 122014-06-29 Det ska främja utvecklingen av nya för produkter inom APV. Bilden föreställer Fångstnätet ”Scama” kan användas som totalavstängning vid vissa arbeten.

13 132014-06-29 När större delen av TA-planen ingår i förfrågningsunderlaget •Trafikverket ställer de krav som krävs för trafikantens säkerhet och framkomlighet, samt uppfyller sitt byggherreansvar för arbetsmiljön •TA-plan består av de krav som framgår ovan, en beskrivning om hur trafik- och skyddsanordningar ska användas (exempel) •Kraven och exempel mm enligt FU för respektive objekt lagras i FIFA tills entreprenör utses. •Vid kontraktsskrivning delges entr åtkomst i FIFA för aktuellt objekt. •Accepterar entr TA-planen i sin helhet, fyller denne bara i sina egna faktauppgifter (personuppgifter, tele etc.) i FIFA är TA-planen tillåten att använda. •Till den tillåtna TA-planen kan entr själv lägga till exempel ur vår exempelsamling inom rätt vägklass.

14 142014-06-29 Brister att förbättra 1/3 av alla vägarbetsrelaterade olyckor består av köolyckor 1 trafikant omkommer varje år i köolyckor vid vägarbeten

15 152014-06-29 OBS! Föreskrift krävs Förbättra körledningen, behåll om möjligt 2 körfält 0-2,0 km Gäller vänster körfält

16 162014-06-29 0-1,0 km 2,0 km VMS Förbättra förvarningen

17 172014-06-29 Brister som är lätta att åtgärda! Som vid felaktig användning kan få stora följder

18 182014-06-29 Både trafikant och vägarbetaren utsätts för stora risker när man inte uppfyller våra krav

19 192014-06-29 Joakim Wallén Säkerhets- och arbetsmiljöstrateg

20 Arbete inom spårområde Joakim Wallén Säkerhets- och arbetsmiljöstrateg

21 212014-06-29 Risker på järnväg •Trafik på spåren •Spänningsförande anläggningsdelar Finns beskrivet i häftet Råd och skyddsanvisningar

22 222014-06-29 Grundläggande krav trafik BVF 923 ”Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde”. Aktiviteter är: •Arbete •Studiebesök •Egenförflyttning Inom säkerhetszon ska inget finnas vid passage av fordonssätt.

23 232014-06-29 Grundläggande krav trafik

24 242014-06-29 BVF 923 ”Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde” •Närområde - överslag •Innanför närområdet - elarbetsansvarig. •Arbetsmaskiner Grundläggande krav spänningsförande anläggningsdelar

25 252014-06-29 Kompletterar BVF 923 i följande: •Takhastighet 120 km/h för tågvarning •70 km/h som sth på intilliggande spår Uppföljning av beslutet kommer att ske innan 31 mars 2011. Beslutet 2010-10-04 med giltighet senast från 2010-11-15

26 262014-06-29 Jonas Westlund Chef Försäljning Tilldelning

27 Tågplaneprocessen och våra förutsättningar Jonas Westlund Chef Försäljning Tilldelning

28 282014-06-29 •EU direktiv 2001/12-14 m fl •Järnvägslagen 2004:519 •Järnvägslagen 2009:692 •Järnvägsförordningen 2004:526 •Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) •Interna BV rutiner, föreskrifter •JTF (”Säo”) •Mm Styrande dokument

29 292014-06-29 Kunder och intressenter •C:a 43 järnvägsföretag har kapacitet i T11 Över hundra har rätt att få •Rikstrafiken (kommer in i Trafikverket 1/1 2011) •Trafikhuvudmän (THM) •Auktoriserade sökande (AS) och andra järnvägskunder (Stora, Volvo…) •C:a 8300 tåglägesansökningar •C:a 4500 tåg per dygn •C:a 1200 banarbeten

30 302014-06-29 Trafikeringsavtal •I samband med tilldelning av tågläge sluts avtal mellan infraförvaltaren och JF alt AS •Administrativa, tekniska, ekonomiska förut- sättningar som gäller för nyttjandet av tågläget (TRAV) •Tvingande för att få utföra järnvägstrafik •Mer kvalitet •Ersättning för ändrade förutsättningar –Överskiden arbetstid –Uteblivna arbeten –Förändrade arbeten

31 312014-06-29 •X2000 från 200 till 70 km/h •4 km3.30 •2 km2.30 Körtidsskillnader

32 322014-06-29 Reklamationförseningar/inställda tåg slutstation (6.5.2) •Rätt att reklamera tåglägen som försenats till slutstation p g a fel som Trafikverket orsakat. •Där det finns fler förseningsorsaker; –Om de orsaker som beror på fel hos respektive part utgör minst hälften av det totala antalet förseningsminuter och –Om Trafikverket sammantaget orsakat fler förseningsminuter än järnvägsföretaget/trafikorganisatören Ersättning: Tåglägesavgift x ersättningsfaktor för resp. basnivå/högnivå

33 332014-06-29 Tidplan för framtagande av Banarbetsplan 2012

34 342014-06-29 Planeringsprocessen Översiktlig beskrivning av framtida tågplaneprocess

35 352014-06-29 Joakim Wallén Säkerhets- och arbetsmiljöstrateg

36 Arbetsmiljöpriset 2011

37 372014-06-29 Arbetsmiljöpriset 2011 Trafikverket Trafikverket har fastställt att arbetsmiljöpriset skall genomföras år 2011. Pris utdelas distriktsvis och omfattar projekt inom både Bana och Väg.

38 382014-06-29 Arbetsmiljöpriset genom tiderna Vägverket: •Södra länken 1999-2004 •Norrortsleden 2002-2008 •Norra länken 2008 •Nationellt 2009-2010 Trafikverket: •Nationellt 2011-omfattar projekt både inom Bana och Väg

39 392014-06-29 Bakgrund Trafikverket prioriterar arbetsmiljövänlig och olycksfri verksamhet. För att premiera detta har det årliga arbetsmiljöpriset instiftats.

40 402014-06-29 Syfte Arbetsmiljöprisets syfte är att : •Premiera systematiskt arbetsmiljöarbete och engagemang för att uppnå en säker arbetsmiljö. •Minska antal olyckor på arbetsplatsen.

41 412014-06-29 Regler •Priset omfattar Trafikverkets investeringsprojekt i byggskedet. •Pris delas ut geografiskt efter den distriktsindelning som gäller för verksamhetsområde Investering. •Entreprenader inom Stora projekt deltar tillsammans med Investerings entreprenader inom det distrikt där det geografiskt hör hemma. •Om antalet sökande inom ett distrikt understiger 3, övergår de sökande till ett närliggande distrikt.

42 422014-06-29 Regler forts. •Intresseanmälan skall lämnas senast den 30 april 2011, för distrikt Nord och Mitt gäller senast den 31 maj. •Entreprenadarbeten (projekt) ska minst pågå under perioden 30 april t.o.m. 31 oktober 2011för distrikt Nord och Mitt gäller 1 juni t.o.m. 31 oktober. •Endast entreprenörer med vilka Trafikverket har kontrakt får söka priset, (ej UE/inhyrda).

43 432014-06-29 Dokument I samband med ansökan översänds: •Översiktlig tidsplan •Arbetsmiljöplan inkl.bilagor •Projektplan inkl.bilagor

44 442014-06-29 Utvärdering Utvärdering av arbetsmiljöarbetet utförs av Trafikverkets arbetsmiljöresurser via: •genomgång av arbetsmiljöarbetet enligt fastställda checklistor. •genomförande av ett platsbesök

45 452014-06-29 Pris Endast vinnare kommer att utses och presenteras, någon ytterligare rangordning kommer inte att presenteras. Vinnande entreprenör tilldelas ett diplom samt 25 000 kr att användas till personalbefrämjande åtgärder inom entreprenaden. Prisutdelningen genomförs under december 2011.

46 462014-06-29 Resultat och dokumentation Resultatet av Arbetsmiljöpris 2011 kommer att tillkännages under november 2011 så att prisutdelning kan ske under december 2011. Informationsavdelningen anlitas för att sprida information om Arbetsmiljöpriset 2011 och för att informera om resultatet.

47 472014-06-29 Anmälan Görs till: E-post gunnar.agering@trafikverket.se Alternativt till: Trafikverket Gunnar Agering Sundbybergsvägen 1 172 90 Solna (Märk kuvertet med ”Arbetsmiljöpriset 2011”)

48 482014-06-29 Lunch 12.00 – 13.00


Ladda ner ppt "12014-06-29 Leverantörsdagen Gävle 14 april. 22014-06-29 Staffan Gräns Nationell samordnare Ulf Danielsson Kontrollant APV."

Liknande presentationer


Google-annonser