Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leverantörsdagen Gävle 14 april

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leverantörsdagen Gävle 14 april"— Presentationens avskrift:

1 Leverantörsdagen Gävle 14 april

2 Staffan Gräns Nationell samordnare Ulf Danielsson Kontrollant APV

3 Arbete på väg - i ny kostym Staffan Gräns Nationell samordnare och Ulf Danielsson Kontrollant APV Sktm

4 Dagens punkter APV-krav ska ingå i förfrågningsunderlaget
Kostnaderna för APV-krav ska vara beräkningsbara för entreprenören Utökade möjligheter för regionala krav eller tillämpning Kompetenskrav i stället för utbildningskrav Utredning av omledning av trafik ska ingå i förfrågningsunderlaget Kraven ska främja utveckling inom området TA-planen ingår i förfrågningsunderlaget (helt eller delvis) Stora förbättringspotentialer

5 Ny regelstruktur för arbete på väg
Ny regelstruktur håller på att tas fram. Den ska: vara tydligare och mer lättbegriplig ha oförändrade kravnivåer ingå i förfrågningsunderlag vara kalkylerbar och konkurensneutral Det innebär att alla upphandlingskontrakt ska omfatta alla åtgärder som föranleds av kraven på en säker arbetsmiljö och god trafiksäkerhet.

6 Regional tillämpning Regional klassning och särskilda regler på vägnätet som anges i förteckning Lågklassad, har normalt en trafikmängd under 250 ådt Normalklassad, har normalt en trafikmängd mellan 250 ådt och 2000 ådt Skyddsklassad, har normalt en trafikmängd över 2000 ådt Särskilda regler, t ex vid stor andel tung trafik, och restriktioner för under vilka dagar, tider och i vilka trafikriktningar planeringsbara vägarbeten får utföras, Andra särskilda regler efter lokala förutsättningar. Detta ska ses över varje år och revideras om förutsättningarna har ändrats.

7 Utbildning/Kompetens
Utbildning av personal är arbetsgivarens ansvar, inte byggherrens. Arbetsgivarens ansvar framgår av 6 § AFS 2001:1. Trafikverket kräver rätt kompetens på berörd personal vilket arbetsgivaren ska kunna intyga.

8 Lämplig kompetens Nivå 1 – Grundutbildning i Säkerhet på väg. Ska genomföras av alla som utför vägarbete. Nivå 2 – Grundutbildning för förare av alla väghållningsfordon etc. Behandlar vägmärken och skyddsanordningar som får monteras på fordon, lyktor, fordons placering, arbetsmetoder, m m. Nivå 3 – Anpassad påbyggnadsutbildning efter regionala förutsättningar, särskilda objekt eller vissa yrkeskategorier. Behandlar vägmärken och skyddsanordningar, riskanalys, lagar och regler samt trafikanters behov av framkomlighet, säkerhet och information, etc. Lämplig kompetens… Detta är Trafikverkets uppfattning på vad som är lämpligt att kunna för olika ansvarsområden, dvs vad utbildningar bör innehålla, skulle kunna beskrivas i tre nivåer: Värt att notera är att alla omkomna vägarbetare mellan 2002 och 2010 färdades i ett fordon.

9 Utredning om Omledningsväg är möjligt, ska ingå i förfrågningsunderlaget
Vid alla vägarbeten ska alltid i första hand omledning övervägas. Där inte någon omledningsväg finns fastställd ska en särskild utredning göras för att undersöka om det är möjligt med tillfällig omledningsväg i ena eller båda riktningarna. Den fastställda utredningen ska ingå som en förutsättning i förfrågningsunderlaget för objektet och vara möjligt att kostnadsberäkna. Är möjligt med omledning ska överledning alltid övervägas som andrahandslösning. När förbiledning bara återstår som alternativ för arbetets utförande ska ändå alltid motiven framgå i förfrågningsunderlaget varför omledning eller överledning inte kan komma i fråga.

10 Regelverk för att främja utvecklingen
Bilden är från Hudiksvalls driftsområde. Där har plog- och saltbil försetts med ny teknik. Blinkande kryss och pilar ska underlätta omkörning för E 4-bilister mellan Hudiksvall och Gnarp. Liknande försök görs även i Jönköping.

11 För att utveckla regelverket krävs det olika utvärderingar
Utvärderingarna får vi genom t.ex. egna och andras tester, FUD- projekt etc. Detta är en bild från de tester som gjordes hos VTI i samband med traktorer som TMA bärare Genom t.ex. egna och andras tester, FUD- projekt, utredningar etc.

12 Det ska främja utvecklingen av nya för produkter inom APV.
Dubbellots kan också nämnas Bilden föreställer Fångstnätet ”Scama” kan användas som totalavstängning vid vissa arbeten.

13 När större delen av TA-planen ingår i förfrågningsunderlaget
Trafikverket ställer de krav som krävs för trafikantens säkerhet och framkomlighet, samt uppfyller sitt byggherreansvar för arbetsmiljön TA-plan består av de krav som framgår ovan, en beskrivning om hur trafik- och skyddsanordningar ska användas (exempel) Kraven och exempel mm enligt FU för respektive objekt lagras i FIFA tills entreprenör utses. Vid kontraktsskrivning delges entr åtkomst i FIFA för aktuellt objekt. Accepterar entr TA-planen i sin helhet, fyller denne bara i sina egna faktauppgifter (personuppgifter, tele etc.) i FIFA är TA-planen tillåten att använda. Till den tillåtna TA-planen kan entr själv lägga till exempel ur vår exempelsamling inom rätt vägklass.

14 Brister att förbättra 1/3 av alla vägarbetsrelaterade olyckor består av köolyckor 1 trafikant omkommer varje år i köolyckor vid vägarbeten 1/3 av alla vägarbetsrelaterade olyckor består av kö-olyckor 1 trafikant omkommer varje år i köolyckor vid vägarbeten

15 Förbättra körledningen, behåll om möjligt 2 körfält
0-2,0 km Gäller vänster körfält OBS! Föreskrift krävs

16 Förbättra förvarningen
VMS 0-1,0 km 2,0 km

17 Brister som är lätta att åtgärda
Brister som är lätta att åtgärda! Som vid felaktig användning kan få stora följder Detta är en barriär som vid påkörning har förflyttat sig för mycket pga bristfällig förankring

18 Både trafikant och vägarbetaren utsätts för stora risker när man inte uppfyller våra krav

19 Joakim Wallén Säkerhets- och arbetsmiljöstrateg

20 Arbete inom spårområde Joakim Wallén Säkerhets- och arbetsmiljöstrateg

21 Risker på järnväg Trafik på spåren Spänningsförande anläggningsdelar
Finns beskrivet i häftet Råd och skyddsanvisningar 200 km/h = m/s Nominellt 15 kV för ktl och 11 eller 22 kV för hjälpkraft.

22 Grundläggande krav trafik
BVF 923 ”Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde”. Aktiviteter är: Arbete Studiebesök Egenförflyttning Inom säkerhetszon ska inget finnas vid passage av fordonssätt.

23 Grundläggande krav trafik
Arbeten och studiebesök ska alltid SoS-planeras. SoS-planeringen avgör om ett arbete/studiebesök kan ske under tågvarning eller i avstängt spår. Tågvarning får ske endast om personal och arbetsredskap säkert kan vara avlägsnade ur säkerhetszonen minst 10 sekunder innan ett fordonssätt kan komma fram till arbetsplatsen. Endast lätta arbetsredskap, max 120 kg, får användas. Hur tågvarningen genomförs ska finnas med i SoS-planeringen.

24 Grundläggande krav spänningsförande anläggningsdelar
BVF 923 ”Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde” Närområde - överslag Innanför närområdet elarbetsansvarig. Arbetsmaskiner Inom närområde finns risk för överslag från högspänning utan direkt kontakt med en spänningssatt ledning. Vid allt arbete när det finns risk för att komma innanför närområdet ska det ske under ledning av elarbetsansvarig. Vid allt arbete med arbetsmaskin som med någon del av maskinen eller lasten kommer närmare en spänningssatt anläggningsdel än 4 meter i sidled krävs särskilda åtgärder.

25 Beslutet 2010-10-04 med giltighet senast från 2010-11-15
Kompletterar BVF 923 i följande: Takhastighet 120 km/h för tågvarning 70 km/h som sth på intilliggande spår Uppföljning av beslutet kommer att ske innan 31 mars 2011. Nedan text är hämtat från ett bildspel: Åtgärder med anledning av olyckor och tillbud vid arbete i spårområde (järnvägsanläggning) BVF 923 Beslut taget av CTjp , TRV2010/85687 Åtgärderna är tillfälliga, gäller tillsvidare… Ska ersättas med långsiktiga lösningar efter genomförd uppföljning Beviljade tider i BAP/BUP påverkas inte Åtgärder med anledning av beslutet som påverkar intilliggande spår låter man ge driftstörningar Tågvarning STH på spåret är maximalt 120 km/h Denna begränsning är ny. BVF 923 baseras på siktsträckan Det är färre än 5 spår på en driftplats Omöjligt redan nu då man aldrig ska utrymma över trafikerat spår Arbete på dubbelspår Åtgärder ska vidtagas i intilliggande spår då risk finns att säkerhetszonen inkräktas Inte nytt Hastighetsnedsättning till 70 km/h ska ske. (spåravstånd >4,49m) Nytt, STH 30 skulle jag föredra… Observera då spåravståndet är <4,5 m Om entreprenören bedömer att man kan komma att inkräkta ska A-skydd begäras på intilliggande spår. Lokalfrigivning av växlar får enbart ske i samband med trafikarbete såsom växling, A-skydd, kontroll av växelläge i samband med fordonsrörelse. Ord på väg Kundbrev har skickats ut ”Trafikledningen har lovat att hjälpa till” Detta ska tas upp på byggmöten BAP/BUP som idag planeras ska de nya restriktionerna tas med Ev kostnadsökning ska följas upp (ekonomi kommer med info) Ställ krav på att arbetsmiljöplanen med riskanalys finns med då vi erhåller beställning/uppdrag! Vi måste hjälpa entreprenören så att riskerna minimeras!

26 Jonas Westlund Chef Försäljning Tilldelning

27 Tågplaneprocessen och våra förutsättningar Jonas Westlund Chef Försäljning Tilldelning

28 Styrande dokument EU direktiv 2001/12-14 m fl Järnvägslagen 2004:519
Järnvägsförordningen 2004:526 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Interna BV rutiner, föreskrifter JTF (”Säo”) Mm Hittar vi på våra regler själv – nej, mycket styrs av Euregler och lagstiftning

29 Kunder och intressenter
C:a 43 järnvägsföretag har kapacitet i T11 Över hundra har rätt att få Rikstrafiken (kommer in i Trafikverket 1/1 2011) Trafikhuvudmän (THM) Auktoriserade sökande (AS) och andra järnvägskunder (Stora, Volvo…) C:a 8300 tåglägesansökningar C:a 4500 tåg per dygn C:a 1200 banarbeten Vi har många kunder med allt starkare intresse av att tjäna pengar! Tuffare förhandlingar och fler ersättningar för ändrade förutsättningar

30 Trafikeringsavtal I samband med tilldelning av tågläge sluts avtal mellan infraförvaltaren och JF alt AS Administrativa, tekniska, ekonomiska förut-sättningar som gäller för nyttjandet av tågläget (TRAV) Tvingande för att få utföra järnvägstrafik Mer kvalitet Ersättning för ändrade förutsättningar Överskiden arbetstid Uteblivna arbeten Förändrade arbeten Vi har avtal med kunden. Levererar vi ingte vad vi lovat, får vi betala! Särskilt besvärligt för inställda och förändrade arbeten. I regel omfattande omplaneringsarbete för att möjliggöra ett banarbete. Järnvägsföretagen har minst 12 veckors framförhållning

31 Körtidsskillnader X2000 från 200 till 70 km/h 4 km 3.30 2 km 2.30
Som exempel på vikten att ha begränsade nedsättningssträckor. Behövs en mera detlaljerad plan och flyttbar nedsättning och nedsättning när man är där!

32 Reklamationförseningar/inställda tåg slutstation (6.5.2)
Rätt att reklamera tåglägen som försenats till slutstation p g a fel som Trafikverket orsakat. Där det finns fler förseningsorsaker; Om de orsaker som beror på fel hos respektive part utgör minst hälften av det totala antalet förseningsminuter och Om Trafikverket sammantaget orsakat fler förseningsminuter än järnvägsföretaget/trafikorganisatören Försening Högnivå Basnivå 0 – 14 min 15 – 29 min 2 30 – 59 min 6 60 min < 10 Inställt tåg Det finns reklamationsersättningar för förseningar och mer kommer! Ersättning: Tåglägesavgift x ersättningsfaktor för resp. basnivå/högnivå

33 Tidplan för framtagande av Banarbetsplan 2012
Lång planeringsprocess Planerade större banarbeten Övriga banarbeten

34 Planeringsprocessen Översiktlig beskrivning av framtida tågplaneprocess Tåg och övriga arbeten planeras enligt denna process

35 Joakim Wallén Säkerhets- och arbetsmiljöstrateg

36 Arbetsmiljöpriset 2011

37 Arbetsmiljöpriset 2011 Trafikverket
Trafikverket har fastställt att arbetsmiljöpriset skall genomföras år Pris utdelas distriktsvis och omfattar projekt inom både Bana och Väg.

38 Arbetsmiljöpriset genom tiderna
Vägverket: Södra länken Norrortsleden Norra länken 2008 Nationellt Trafikverket: Nationellt omfattar projekt både inom Bana och Väg

39 Bakgrund Trafikverket prioriterar arbetsmiljövänlig och olycksfri verksamhet. För att premiera detta har det årliga arbetsmiljöpriset instiftats.

40 Syfte Arbetsmiljöprisets syfte är att :
Premiera systematiskt arbetsmiljöarbete och engagemang för att uppnå en säker arbetsmiljö. Minska antal olyckor på arbetsplatsen.

41 Regler Priset omfattar Trafikverkets investeringsprojekt i byggskedet.
Pris delas ut geografiskt efter den distriktsindelning som gäller för verksamhetsområde Investering. Entreprenader inom Stora projekt deltar tillsammans med Investerings entreprenader inom det distrikt där det geografiskt hör hemma. Om antalet sökande inom ett distrikt understiger 3, övergår de sökande till ett närliggande distrikt.

42 Regler forts. Intresseanmälan skall lämnas senast den 30 april 2011, för distrikt Nord och Mitt gäller senast den maj. Entreprenadarbeten (projekt) ska minst pågå under perioden 30 april t.o.m. 31 oktober 2011för distrikt Nord och Mitt gäller 1 juni t.o.m. 31 oktober. Endast entreprenörer med vilka Trafikverket har kontrakt får söka priset, (ej UE/inhyrda).

43 Dokument I samband med ansökan översänds: Översiktlig tidsplan
Arbetsmiljöplan inkl.bilagor Projektplan inkl.bilagor

44 Utvärdering Utvärdering av arbetsmiljöarbetet utförs av Trafikverkets arbetsmiljöresurser via: genomgång av arbetsmiljöarbetet enligt fastställda checklistor. genomförande av ett platsbesök

45 Pris Endast vinnare kommer att utses och presenteras, någon ytterligare rangordning kommer inte att presenteras. Vinnande entreprenör tilldelas ett diplom samt kr att användas till personalbefrämjande åtgärder inom entreprenaden. Prisutdelningen genomförs under december 2011.

46 Resultat och dokumentation
Resultatet av Arbetsmiljöpris 2011 kommer att tillkännages under november 2011 så att prisutdelning kan ske under december 2011. Informationsavdelningen anlitas för att sprida information om Arbetsmiljöpriset och för att informera om resultatet.

47 Anmälan Görs till: E-post gunnar.agering@trafikverket.se
Alternativt till: Trafikverket Gunnar Agering Sundbybergsvägen 1 Solna (Märk kuvertet med ”Arbetsmiljöpriset 2011”)

48 Lunch – 13.00


Ladda ner ppt "Leverantörsdagen Gävle 14 april"

Liknande presentationer


Google-annonser