Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program Allmänt/Organisation Statlig medfinansiering Vägteknik Miljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program Allmänt/Organisation Statlig medfinansiering Vägteknik Miljö"— Presentationens avskrift:

1

2 Program Allmänt/Organisation Statlig medfinansiering Vägteknik Miljö
Trafiksäkerhet Vägmärken

3

4 Region Nord Region Mitt Region Öst Region Väst Region Stockholm
Regionkontor Huvudkontor Lokalkontor Region Mitt Region Stockholm Region Öst Region Syd Umeå Östersund Falun Uppsala Karlstad Växjö Jönköping Linköping Örebro Västerås Visby Halmstad Luleå Gävle Borlänge Eskilstuna Vänersborg Göteborg Mariestad Härnösand Malmö Kristianstad Karlskrona Kalmar St ockholm

5 Lagar och förordningar för enskilda vägar
Anläggningslagen (AL) Lagen om förvaltning av samfälligheter SFL) Miljöbalken (MB) Bidragsförordningen Trafikförordningen (TrF) Lagen om offentlig upphandling (LoU)

6 2. Statlig medfinansiering Mål med Trafikverkets bidragsgivning
Boende i glesbyggd ska underlättas Vägtransporter ska underlättas i områden där transportkostnaderna hämmar utvecklingen av näringslivet Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsvägnätet ska säkras Trafiksäkerheten och miljöintressen ska beaktas och tas tillvara Hänsyn ska tas till barn och funktionshindrade

7 2. Statlig medfinansiering Villkor för statsbidrag enl bidragsförordningen
Vägen ska ha en viss längd Vägen ska tillgodose ett visst transportbehov Vägen ska vara ändamålsenlig Väghållningskostnaderna ska vara rimliga Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation

8

9

10

11 2. Statlig medfinansiering
Under 25 fordon/dygn 25 – 49 50 – 124 125 – 250 Mer än 250 Ex vis en A3 väg = utfart för fast boende (A) Med trafikmängden 50 – 124 fordonsådt (3)

12 2. Statlig medfinansiering
Organisationsformer för enskilda vägar Samfällighetsföreningar Vägsamfälligheter Vägföreningar Frivilliga överenskommelser Ensam väghållare

13 2. Statlig medfinansiering
Bidragstyper Årligt driftbidrag – utredes normalt vart 5:e år Särskilt driftbidrag Mindre förbättringsåtgärder Beläggningsåtgärder Upprustning av ny bidragsväg (< 2 Basbelopp/km väg) exkl upprustning av bro - som hanteras separat. Investeringsbidrag, ingående i regionala länsplaner Färjled

14 3. Vägteknik Barmarksunderhåll
Kantskärning/grusåtervinning Grusning Forma vägbanan Dammbindning Dikning Dikesrensning Röjning Trumunderhåll Beläggningsunderhåll Brounderhåll

15 3. Vägteknik Vägområde TERRASS

16 3. Vägteknik Kantskärning och grusåtervinning

17 3.Vägteknik Bomberad/skevad vägbana

18 3. Vägteknik Dammbindningens två uppgifter

19 3.Vägteknik Dikning/dikesrensning
d=0,4 – 0,7 m 1:2 Samla upp och leda bort vatten från vägen Torka och dränera vägen Leda bort vatten från terrängen

20 3. Vägteknik Röjning och slåtter
5 ,0 m Vägområde Ökad upptorkning Förbättrad sikt

21 3. Vägteknik Reparation av beläggningsskador
Potthål Slaghålslagare ”Snabelbil” Varmmassor Krackeleringar Försegling Sprickor Slaghålslagare Sättningar MJOG (Mjuk oljegrusbeläggning) IM (Indränkt Makadam)

22 3. Vägteknik Bro

23 3. Vägteknik Stenvalvbroar
Stenvalvbro med nedsjunkna stenar i valvet, dessa stenar bör målas med diskret färg samt hållas under kontinuerlig uppsikt för att se om det sker någon förändring

24 3. Vägteknik Åtkomst av mark för mindre breddning, dikning mm för den enskilda vägen Väghållaren bör förhandla med markägaren. Når man inte en lösning bör man vända sig till lantmäteriet för att komma åt marken via en lantmäteriförrättning

25 3. Vägteknik Vinterväghållning
Inför vintern Forma vägbanan Rensa och märk ut trummor + utlopp Åtgärda ev jordstenar och brunnar Utmärkning Under vintern Halkbekämpning Alternativ Sand Stenflis (exvis 4 – 8 mm, 2 – 5 mm) Saltinblandad sand

26 3. Vägteknik Snöröjning Plogning Avjämning, snö- och ishyvling
Snöbortforsling Vallavskärning Övrigt Trumtining Komplettering av snöstör Efter vintern Snödikning Upptagning snöstör Sopning (belagda vägar) Återställning av skador

27 4. Miljöbalken (MB) Fem grundstenar Människans hälsa och miljö ska skyddas mot störningar Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas Biologiska mångfalden bevaras (Artrika vägkanter) God hushållning av mark och vatten ska främjas Återanvändning och återvinning ska främjas

28 Krav om samråd enligt (MB)
4. Miljöbalken (MB) Krav om samråd enligt (MB) Åtgärder och väsentligt kan komma att ändra naturmiljön Ny- och ombyggnad Nydikning Vattenverksamhet (trummor, broar) Fornlämningar Vid förrättningar ansvarar lantmäterimyndigheten. Inom detaljplan krävs normalt inget samråd.

29

30

31 Anläggningslagen: 56 § Om det behövs för trafiksäkerheten och samfälligheten inte är överens med enskilda delägare kan samfälligheten begära att Trafikverkets region bestämmer att de paragrafer i väglagen som behandlar trafiksäkerhet ska gälla (exvis: röjning, byggnad intill väg etc)

32

33

34

35 Omkomna i bil i vägens sidoområde 2006 – 2007
Antal döda Träd 66 Berg/sten 13 Bropelare 5 Vägtrumma 2 Stolpe 17 Räcke 12 Voltning/vält 89 Vatten 14 Hus Övrigt 22 Totalt 245

36

37 Trafikhinder på enskilda vägar
En vägsammanslutning som anser det är motiverat att anlägga trafikhinder beslutar själva om detta. när det gäller bidragsvägar måste samråd ske med Trafikverkets region så att hindret utförs enligt gällande regler så att inte bidragsrätten påverkas

38 (Trafikverkets region eller kommun)

39 (Trafikverkets region eller kommun)

40 Sätts upp och underhålls av
Väghållningsmyndigheten. (Trafikverkets region eller kommun) (Krävs medgivande sätter vägens ägare upp och underhåller märket)

41 Bekostas och sätts upp av Trafikverket.

42 (Trafikverkets region eller
kommun)

43 En vägvisare vid allmän väg där Trafikverkets region är väghållare bekostas, sätts upp och underhålls av Trafikverkets region. Ytterligare vägvisare sätts upp och underhålls av Trafikverkets region. Ansökan hos Trafikverket. Bekostas av sökande. Vid allmänna väg där kommunen är väghållare beslutar kommunen. Vägvisning inne på enskild väg bekostas, sätts upp och underhålls av väghållaren.

44 Beslutas, bekostas, sätts upp och underhålls av väghållare
Erhålls statligt bidrag ska uppsättningen av märket rapporteras till Trafikverket. Kan påverka statliga bidrag

45

46 Adress till Enskilda vägar på Trafikverkets hemsida
Grafisk form Kreativ design Karlskrona välj Privat välj Vägar & järnvägar välj Enskilda vägar


Ladda ner ppt "Program Allmänt/Organisation Statlig medfinansiering Vägteknik Miljö"

Liknande presentationer


Google-annonser