Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

22014-06-30 Trafikverket startar den 1 april 2010 Program 1.Allmänt/Organisation 2.Statlig medfinansiering 3.Vägteknik 4.Miljö 5.Trafiksäkerhet 6.Vägmärken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "22014-06-30 Trafikverket startar den 1 april 2010 Program 1.Allmänt/Organisation 2.Statlig medfinansiering 3.Vägteknik 4.Miljö 5.Trafiksäkerhet 6.Vägmärken."— Presentationens avskrift:

1

2 Trafikverket startar den 1 april 2010 Program 1.Allmänt/Organisation 2.Statlig medfinansiering 3.Vägteknik 4.Miljö 5.Trafiksäkerhet 6.Vägmärken

3 Trafikverket startar den 1 april 2010

4 Trafikverket startar den 1 april 2010 Region Väst Region Nord Regionkontor Huvudkontor Lokalkontor Region Mitt Region Stockholm Region Öst Region Syd Umeå Östersund Falun Uppsala Karlstad Växjö Jönköping Linköping Örebro Västerås Visby Halmstad Luleå Gävle Borlänge Eskilstuna Vänersborg Göteborg Mariestad Härnösand Malmö Kristianstad Karlskrona Kalmar Stockholm

5 Trafikverket startar den 1 april 2010  Anläggningslagen (AL)  Lagen om förvaltning av samfälligheter SFL)  Miljöbalken (MB)  Bidragsförordningen  Trafikförordningen (TrF)  Lagen om offentlig upphandling (LoU) Lagar och förordningar för enskilda vägar

6 Trafikverket startar den 1 april Statlig medfinansiering Mål med Trafikverkets bidragsgivning •Boende i glesbyggd ska underlättas •Vägtransporter ska underlättas i områden där transportkostnaderna hämmar utvecklingen av näringslivet •Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter •Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsvägnätet ska säkras •Trafiksäkerheten och miljöintressen ska beaktas och tas tillvara •Hänsyn ska tas till barn och funktionshindrade

7 Trafikverket startar den 1 april Statlig medfinansiering Villkor för statsbidrag enl bidragsförordningen •Vägen ska ha en viss längd •Vägen ska tillgodose ett visst transportbehov •Vägen ska vara ändamålsenlig •Väghållningskostnaderna ska vara rimliga •Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation

8 Trafikverket startar den 1 april 2010

9 Trafikverket startar den 1 april 2010

10 Trafikverket startar den 1 april 2010

11 Trafikverket startar den 1 april Statlig medfinansiering 1.Under 25 fordon/dygn 2.25 – – – Mer än 250 Ex vis en A3 väg = utfart för fast boende (A) Med trafikmängden 50 – 124 fordonsådt (3)

12 Trafikverket startar den 1 april Statlig medfinansiering Organisationsformer för enskilda vägar  Samfällighetsföreningar  Vägsamfälligheter  Vägföreningar  Frivilliga överenskommelser  Ensam väghållare

13 Trafikverket startar den 1 april Statlig medfinansiering Bidragstyper •Årligt driftbidrag – utredes normalt vart 5:e år •Särskilt driftbidrag –Mindre förbättringsåtgärder –Beläggningsåtgärder –Upprustning av ny bidragsväg (< 2 Basbelopp/km väg) exkl upprustning av bro - som hanteras separat. •Investeringsbidrag, ingående i regionala länsplaner •Färjled

14 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Barmarksunderhåll •Kantskärning/grusåtervinning •Grusning •Forma vägbanan •Dammbindning •Dikning •Dikesrensning •Röjning •Trumunderhåll •Beläggningsunderhåll •Brounderhåll

15 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Vägområde TERRASS

16 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Kantskärning och grusåtervinning

17 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Bomberad/skevad vägbana

18 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Dammbindningens två uppgifter

19 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Dikning/dikesrensning Samla upp och leda bort vatten från vägen Torka och dränera vägen Leda bort vatten från terrängen 1:2 d=0,4 – 0,7 m

20 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Röjning och slåtter Ökad upptorkningFörbättrad sikt Vägområde 5,0 m

21 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Reparation av beläggningsskador Potthål •Slaghålslagare ”Snabelbil” •VarmmassorKrackeleringar •FörseglingSprickor •Slaghålslagare •FörseglingSättningar •MJOG (Mjuk oljegrusbeläggning) •Varmmassor •IM (Indränkt Makadam)

22 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Bro

23 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Stenvalvbroar Stenvalvbro med nedsjunkna stenar i valvet, dessa stenar bör målas med diskret färg samt hållas under kontinuerlig uppsikt för att se om det sker någon förändring

24 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Åtkomst av mark för mindre breddning, dikning mm för den enskilda vägen Väghållaren bör förhandla med markägaren. Når man inte en lösning bör man vända sig till lantmäteriet för att komma åt marken via en lantmäteriförrättning

25 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Vinterväghållning Inför vintern •Forma vägbanan •Rensa och märk ut trummor + utlopp •Åtgärda ev jordstenar och brunnar •Utmärkning Under vintern •Halkbekämpning Alternativ –Sand –Stenflis (exvis 4 – 8 mm, 2 – 5 mm) –Saltinblandad sand

26 Trafikverket startar den 1 april Vägteknik Snöröjning •Plogning •Avjämning, snö- och ishyvling •Snöbortforsling •VallavskärningÖvrigt •Trumtining •Komplettering av snöstör Efter vintern •Snödikning •Upptagning snöstör •Sopning (belagda vägar) •Återställning av skador

27 Trafikverket startar den 1 april Miljöbalken (MB) Fem grundstenar • Människans hälsa och miljö ska skyddas mot störningar • Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas • Biologiska mångfalden bevaras (Artrika vägkanter) • God hushållning av mark och vatten ska främjas • Återanvändning och återvinning ska främjas

28 Trafikverket startar den 1 april Miljöbalken (MB) Krav om samråd enligt (MB) • Åtgärder och väsentligt kan komma att ändra naturmiljön • Ny- och ombyggnad • Nydikning • Vattenverksamhet (trummor, broar) • Fornlämningar Vid förrättningar ansvarar lantmäterimyndigheten. Inom detaljplan krävs normalt inget samråd.

29 Trafikverket startar den 1 april 2010

30 Trafikverket startar den 1 april 2010

31 Trafikverket startar den 1 april 2010 Anläggningslagen: 56 § Om det behövs för trafiksäkerheten och samfälligheten inte är överens med enskilda delägare kan samfälligheten begära att Trafikverkets region bestämmer att de paragrafer i väglagen som behandlar trafiksäkerhet ska gälla (exvis: röjning, byggnad intill väg etc)

32 Trafikverket startar den 1 april 2010

33 Trafikverket startar den 1 april 2010

34 Trafikverket startar den 1 april 2010

35 Trafikverket startar den 1 april 2010 Omkomna i bil i vägens sidoområde 2006 – 2007 Antal döda Träd 66 Berg/sten 13 Bropelare 5 Vägtrumma 2 Stolpe 17 Räcke 12 Voltning/vält 89 Vatten 14 Hus 5 Övrigt 22 Totalt245

36 Trafikverket startar den 1 april 2010

37 Trafikverket startar den 1 april 2010 Trafikhinder på enskilda vägar En vägsammanslutning som anser det är motiverat att anlägga trafikhinder beslutar själva om detta. när det gäller bidragsvägar måste samråd ske med Trafikverkets region så att hindret utförs enligt gällande regler så att inte bidragsrätten påverkas

38 Trafikverket startar den 1 april 2010 (Trafikverkets region eller kommun)

39 Trafikverket startar den 1 april 2010 (Trafikverkets region eller kommun)

40 Trafikverket startar den 1 april 2010 Sätts upp och underhålls av Väghållningsmyndigheten. (Trafikverkets region eller kommun) (Krävs medgivande sätter vägens ägare upp och underhåller märket)

41 Trafikverket startar den 1 april 2010 Bekostas och sätts upp av Trafikverket.

42 Trafikverket startar den 1 april 2010 (Trafikverkets region eller kommun)

43 Trafikverket startar den 1 april 2010 En vägvisare vid allmän väg där Trafikverkets region är väghållare bekostas, sätts upp och underhålls av Trafikverkets region. Ytterligare vägvisare sätts upp och underhålls av Trafikverkets region. Ansökan hos Trafikverket. Bekostas av sökande. Vid allmänna väg där kommunen är väghållare beslutar kommunen. Vägvisning inne på enskild väg bekostas, sätts upp och underhålls av väghållaren.

44 Trafikverket startar den 1 april 2010 Beslutas, bekostas, sätts upp och underhålls av väghållare Erhålls statligt bidrag ska uppsättningen av märket rapporteras till Trafikverket. Kan påverka statliga bidrag

45 Trafikverket startar den 1 april 2010

46 Trafikverket startar den 1 april 2010 Grafisk form Kreativ design Karlskrona välj Privat välj Vägar & järnvägar välj Enskilda vägar Adress till Enskilda vägar på Trafikverkets hemsida


Ladda ner ppt "22014-06-30 Trafikverket startar den 1 april 2010 Program 1.Allmänt/Organisation 2.Statlig medfinansiering 3.Vägteknik 4.Miljö 5.Trafiksäkerhet 6.Vägmärken."

Liknande presentationer


Google-annonser