Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndigheters försäljning av nödvändig information – vad krävs för en väl fungerande konkurrens och ökad konsumentnytta? Stockholms Handelskammare Den 11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndigheters försäljning av nödvändig information – vad krävs för en väl fungerande konkurrens och ökad konsumentnytta? Stockholms Handelskammare Den 11."— Presentationens avskrift:

1 Myndigheters försäljning av nödvändig information – vad krävs för en väl fungerande konkurrens och ökad konsumentnytta? Stockholms Handelskammare Den 11 december 2008 Per-Arne Sundbom

2 Konkurrens – ett medel för effektivare resursanvändning och ökad konsumentnytta •Konkurrens mellan företag medför - press nedåt på kostnader och priser - ett differentierat produktutbud - ökade incitament för att ta fram nya produkter (innovativ verksamhet) •Dessa positiva effekter förutsätter att ”den som är bäst får vinna” men då får ingen aktör ges särskilda fördelar, t.ex. ett offentligt stöd, så att konkurrensen snedvrids

3 Vad anser regeringen och riksdagen? •Öka den konkurrensutsatta delen av ekonomin •Utveckla upphandlingsmodellen i offentlig sektor •Små företag är viktiga för att öka konkurrensen •”När offentliga aktörer agerar på konkurrensmarknader får det inte ske så att det privata företagandet hämmas” _______________________________________________ Dessa frågor behandlas i prop. 1992/93:56; prop. 1999/2000:140; bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16 samt 2002/03:NU10 och 2004/05:NU16

4 Konkurrensverket får många klagomål • Vad företag, bl.a. tidigare monopolföretag, gör mot andra företag (leveransvägran, underprissättning m.m.) • Höga avgifter/priser – främst riktas kritik mot aktörer med monopol eller marknadsdominans • Myndigheter missgynnar enskilda företag när man tillämpar olika regelverk (LOU, PBL m.fl.) • Offentliga aktörer konkurrerar med privata företag – främst har små företag drabbats

5 Reglerna för offentliga aktörers försäljning på konkurrensmarknader är inte ändamålsenliga •Förvaltningspolitiska riktlinjer; principförbud för myndigheter att konkurrera med privata företag men som har fått dåligt genomslag •Kommunallagen; d:o principförbud men berörda regler har inte följts så bra av kommuner och deras företag •Konkurrenslagstiftningen; kan inte nöjaktigt lösa problemen

6 Riktlinjer för statsförvaltningen •Statliga myndigheter ska koncentrera sig på kärnverksamheten eller det statliga åtagandet •Konkurrensutsatt verksamhet bör inte drivas i myndighetsform •Konkurrensutsatt verksamhet bör avvecklas, bolagiseras eller överlämnas till annan huvudman B udskap: Myndigheter ska inte riskera sin trovärdighet och allmänna medel genom att konkurrera med andra aktörer (se bl.a. regeringens prop.1997/98:136)

7 Statliga myndigheters försäljning på konkurrensmarknader •119 myndigheter omsatte 24-32 miljarder 2006 •Försäljningen kan hindra etablering och medföra undanträngningseffekter för privata företag •Myndigheter är tyvärr inte alltid medvetna om dessa effekter _______________________________ Se Statskontorets rapport Konkurrensutsatt eller inte? (2008:1) och promemoria Konkurrensutsatt verksamhet 2, dnr 2008/74-5

8 Statliga myndigheters försäljning av nödvändig information •Lantmäteriverket, SCB, Skatteverket och SMHI säljer tillsammans för drygt 1 miljard kronor •Det är säkert fråga om betydligt större intäkter då det finns fler säljande myndigheter på området •IT-utvecklingen ger fler produkter än vad staten prioriterat utifrån politiska skäl (kraftig tillväxtpotential) ___________________________________ Se ITPS-rapporten PSI-direktivet – politik och potential, november 2008, dnr 1-012-2007

9 Exempel på ifrågasatta myndigheter utifrån utredningar och statsmakternas riktlinjer •Arbetarskyddsstyrelsen, Arkeologiämbetet, Banverket, Jordbruksverket, Lantmäteriet, SCB, Sjöfartsverket, Skogsvårdsorganisationen, SMHI och Vägverket •Det kan skada förtroendet för myndigheten om denna, utöver myndighetsuppgifter, bedriver affärsverksamhet •”Renodling” av myndigheter eller avveckling av affärsverksamhet har hittills skett undantagsvis, t.ex. Statens Pensionsverk

10 Bolagisering av statlig verksamhet m.m. •Banverkets och Vägverkets produktions- och konsultenheter ska bolagiseras (prop. 2008/09:23) •Större delen av Sjöfartsverkets näringsverksamhet avvecklas om regeringen genomför förslagen i betänkandet Styra rätt! (SOU 2008:53) Dessa förslag förutsätter att staten satsar på en effektiv beställarfunktion hos dessa myndigheter för att klara det statliga åtagandet på berörda områden

11 Varför har myndigheter börjat konkurrera med privata företag? •Ledig kapacitet på grund av minskade budgetanslag •Lätt att via myndighetsrollen öka inkomsterna - myndighetsuppgifterna ses som en ”ingång” till externa uppdrag och intäkter - möjlighet att subventionera verksamheten - myndigheter kan ta stora affärsrisker •Myndigheters redovisade ”katastrofscenario” om deras konkurrensutsatta verksamhet avvecklas har som regel vunnit gehör hos berörda departement

12 Myndigheter kan subventionera sin konkurrensutsatta uppdragsverksamhet •Myndighetsuppgifter/myndighetsutövning, t.ex. tillsyn och uppföljning av olika regler, förenas med uppdrags- verksamhet med koppling till förstnämnda uppgifter •Myndighetens uppdragsverksamhet kan subventioneras med allmänna medel som avser finansiera myndighetsuppgifter (korssubventionering) •Det finns inga regler som effektivt hindrar att en myndighets uppdragsverksamhet subventioneras

13 Svårt att upptäcka (och hindra) att myndigheten subventionerar sin konkurrensutsatta verksamhet •Myndigheten har informationsövertag om kostnader och prissättning för den konkurrensutsatta verksamheten •Grannlaga för en extern aktör, till och med för en tillsynsmyndighet på området, att kontrollera om myndighetens priser motsvarar kostnaderna Slutsats: Svårt att bedöma om myndighetens priser är skäliga eller motsvarar en effektiv resursanvändning

14 Myndigheters försäljning av nödvändig information – kostnader och priser •Osäkert i vilken grad kostnaderna för myndighetens upparbetning av basdata och kompetens, som finansierats med allmänna medel, medtas vid prissättning vid konkurrens med privata företag •En minskad osäkerhet kräver en öppen redovisning av kostnaderna för att ta fram resp. förädla grunddata •Företag kan på olika sätt vara beroende av en myndighet som i fallet med PSI. Myndighetsrollen kan även ge ”överskottsinformation” om konkurrenter

15 Öka transparensen kring myndighetens försäljning och priser som rör PSI-området •Ange grunderna för myndighetens prissättning, vilken information som ska lämnas ut och formerna för denna •Ge företag som berörs av myndighetens beslut att få detta prövat i domstol utifrån givna regler

16 Stärk den statliga tillsynen för PSI-området •Utse en myndighet som svarar för tillsyn, uppföljning och utvärdering av ett nytt regelverk •Ge tillsynsmyndigheten rätt att initiera prövning i domstol av allvarliga överträdelser av reglerna och principiellt viktiga ärenden för att skapa rättspraxis •Tillåt inte myndigheter att förädla grunddata i syfte att bli en aktör på en konkurrensmarknad

17 Underlag för ett nytt regelverk •ITPS-rapporten PSI-direktivet – politik och potential, november 2008 (regeringsuppdrag) •Statskontorets promemoria Fritt fram för att avtala om offentlig information; dnr 2005/100-5 (regeringsuppdrag) •The Commercial Use of Public information, Office of Fair Trading, december 2006 •Konkurrensverkets rapporter Åtgärder för bättre konkurrens (2008:4), Myndigheter och marknader (2004:4) och Vårda och skapa konkurrens (2002:2)

18 Myndigheter och konkurrens – pågående aktiviteter •Förslag om nya regler i konkurrenslagen för att lösa problemen vid konkurrens mellan offentliga och privata aktörer; Näringsdepartementets promemoria med dnr N2008/4625/MK som nyligen har remissbehandlats •Förvaltningskommittén (dir. 2006:123) ska se över statsförvaltningens uppgifter och organisation och - granska och ompröva statliga myndigheters konkurrensutsatta verksamheter Utredningen ska vara klar senast den 31 dec. 2008

19 Förslag om nya regler för att lösa problem vid konkurrens mellan offentliga och privata aktörer* • Stockholms tingsrätt får – på talan av Konkurrensverket – förbjuda en offentlig aktör att driva närings- verksamhet eller tillämpa ett visst förfarande • Ett förbud kräver att verksamheten eller förfarandet hämmar eller snedvrider konkurrensen • Förbud kan inte meddelas om verksamheter eller förfaranden är försvarbara från allmän synpunkt _____________________________ *Departementspromemoria N2008/4625/MK

20 Prövning av försvarbarhet av offentlig säljverksamhet •Det ska beaktas om verksamheten eller förfarandet strider mot lag, annan författning eller annat bindande direktiv •Om försvarbarhet saknas ska förbud kunna meddelas •Om Konkurrensverket beslutar att inte väcka talan får detta göras av företag som berörs av verksamheten eller förfarandet, s.k. subsidiär talerätt

21 Är det möjligt att hindra att offentlig näringsverksamhet subventioneras? •Svårt att upptäcka subventionering av konkurrensutsatt offentlig näringsverksamhet •Krav på särredovisning av sådan verksamhet är resurskrävande att följa upp •Hur ska man åtgärda en (kors)subventionering inom myndigheten? •Den bästa lösningen är att myndigheter upphör att bedriva verksamhet på marknader med fungerande konkurrens

22 Tack för att ni lyssnade! per-arne.sundbom@konkurrensverket.se 08 -700 1619 073 -773 1619


Ladda ner ppt "Myndigheters försäljning av nödvändig information – vad krävs för en väl fungerande konkurrens och ökad konsumentnytta? Stockholms Handelskammare Den 11."

Liknande presentationer


Google-annonser