Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KURSPLANEN Processdagbok Starta-eget-mässan Företagsformer Logotype

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KURSPLANEN Processdagbok Starta-eget-mässan Företagsformer Logotype"— Presentationens avskrift:

1 KURSPLANEN Processdagbok Starta-eget-mässan Företagsformer Logotype

2 Dokument om kursen kan du hämta på skolans hemsida – personal – Britt-Marie Laurentz

3 KURSPLANEN Under ett år ska eleverna i en grupp driva ett företag vilket innebär att man ska registrera företaget, skaffa riskkapital, skriva en affärsplan, delta i försäljningsaktiviteter, tävlingar inom UF och till slut avveckla företaget.

4 Kriterier Godkänd Eleven planerar och genomför med handledning företagets alla faser. Eleven skickar löpande in veckorapporter via mejl (ersätter loggbok). Eleven har deltagit vid två säljtillfällen varav minst ett är skolans öppet hus, en officiell julmarknad eller Ung företagsamhets regionala mässa. Eleven deltar i företagets arbete. Eleven visar förståelse för sitt företags affärsidé. Eleven visar vilja att samarbeta i gruppen. Eleven visar fortlöpande skriftliga planer på sina arbetsuppgifter och deltagande i olika verksamheter. Eleven vet hur ett företag registreras. Eleven har skrivit ett säljbrev, skriftlig företags- och produktpresentation och gjort visitkort. Eleven har gjort en kostnadsbudget med uppföljning för sitt verksamhetsområde. Eleven har deltagit i arbetet med affärsplanen, delårsrapport och årsredovisning. Eleven deltar vid en muntlig presentation av sitt företag. Eleven visar på övriga grundläggande kunskaper i företagsekonomi

5 Kriterier Väl Godkänd Eleven uppnår kraven för godkänd.
Eleven visar självständighet i företagets olika faser. Eleven tar ansvar för sitt arbete i företaget. Veckorapporten inskickas veckovis och beskriver veckans arbete och om mål har uppfylltseller inte. Alla planerade uppgifter och verksamheter genomförs inom utsatt tid. Eleven deltar aktivt vid förberedelse och genomförande av säljtillfällen. Eleven deltar på den regionala UF mässan.

6 Kriterier MVG Eleven uppfyller kraven för betyget Väl godkänd.
Eleven visar vilja att ta initiativ. Eleven visar på kreativa förslag och lösningar. Eleven fullföljer sina åtaganden. Eleven tar ett övergripande ansvar för hela företaget och ser samband mellan olika aktiviteter Eleven samarbetar med externa kontakter. Eleven vidtar åtgärder, då det behövs, som gör att företaget/arbetsgruppen hålls samman ochfungerar väl. Eleven talar för och presenterar sitt företag på ett mycket bra sätt. Eleven upprättar rapporter och affärsdokument med hög kvalitet. Eleven deltar i Ung Företagsamhets olika tävlingar.

7 Processdagbok Datum Vad hände Vad jag kände
Vad ska vi (jag) göra till nästa gång 6 april Introduktion Vi såg en film från mässan i Karlstad Fick även en genomgång om UF-året Spånade om affärsidéer 13 april Vi fortsatte arbetet med affärsidéer – fick ett papper med uppgifter av BM som vi löste på egen hand 20 Jennie från UF på besök Vi fick uppdrag att gå på mässa 21 Vi var på Starta-eget mässa

8 Grundläggande företagsekonomiska begrepp

9 Företagsformer Enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag
Ekonomisk förening Aktiebolag

10 Enskild Firma är den vanligaste och enklaste formen av företag.
Skulle du vilja starta tillsammans med någon/några andra är Handelsbolag (HB) en bra form. Ett Aktiebolag (AB) bildas av en eller flera personer och kräver en insats, ett aktiekapital, på minst kronor. För att ta tillvara medlemmars intressen finns möjligheten att starta en Ekonomisk Förening.

11 Krav för att starta företag
För det första måste du och dina eventuella kompanjoner (s k fysiska personer) försäkra i er anmälan att ni inte är försatta i konkurs eller att ni har förmyndare. Om man inte fyllt 16 år får man inte själv driva ett företag. Bor du i utlandet men vill driva en enskild firma i Sverige måste du registrera en person som bor i Sverige som ansvarig för verksamheten. För att bilda ett Aktiebolag är kravet att du/ni bor inom EU. 

12 Fysisk och juridisk person
En fysisk person är helt enkelt en vanlig person som man säger är rättskapabel, d v s hon/han får träffa avtal, kan vara part i en rättegång, kan ha både skulder och tillgångar. Kort sagt, personen ifråga kan ta ansvar och svara för sig själv. En juridisk person är också rättskapabel, men en juridisk person är ett företag, en förening etc. Det är alltså företaget som träffar avtal, kan vara part i en rättegång, kan ha skulder och äga tillgångar. Föra att kunna genomföra detta företräds företaget av människor. 

13 Enskild firma Enskild firma är den enklaste formen av företagande och bedrivs av en fysisk person t ex du. Den som driver företaget kallas enskild näringsidkare. Det är ganska lätt att bilda en enskild firma och kostnaden för detta är inte så stor. I den enskilda firman är det näringsidkaren som är personligt ansvarig för alla firmans förpliktelser. Han/hon är också bokföringsskyldiga men normalt finns inga krav på att ha revisor. Intäkterna deklareras i en bilaga till den vanliga självdeklarationen

14 Handelsbolag Om minst två personer har kommit överens om att gemensamt driva en rörelse kan de bilda ett handelsbolag. Även ett handelsbolag är lätt att bilda och det är de enskilda bolagsmännen som kommer överens om det krävs någon kapitalinsats. Handelsbolaget är en juridisk person men trots detta är den enskilde bolagsmannen personligen ansvarig för bolagets alla förpliktelser. Det är viktigt att komma ihåg att om någon har en fordran på företaget kan han kräva betalning av beloppet hos vem som helst av bolagsmännen, d v s ett solidariskt ansvar råder. I denna företagsformen är det mycket viktigt att upprätta ett kompanjonavtal där olika saker regleras.

15 Kommanditbolag Är en företagsform som i väldigt mycket liknar ett handelsbolag. I ett kommanditbolag är minst en av delägarna personligt ansvarig för företagets förpliktelser. Den eller de som är personligt ansvariga kallas komplementärer. Andra delägare som bara ansvarar för det belopp de satsat i företaget kallas kommanditdelägare. Denna företagsform är lämplig om det finns personer som vill satsa kapital i företaget men inte aktivt vill deltaga i företagets verksamhet och inte vara personligt ansvarig för företagets skulder. 

16 AKTIEBOLAG Kan bildas av en eller flera.
Dessa personer kallas stiftare och bildar aktiebolaget vid en konstituerande bolagsstämma. För att kunna registrera ett aktiebolag krävs att stiftarna/ägarna satsar ett minimibelopp om minst kronor. De andelar som respektive ägare har i företaget kallas aktier. Aktiebolaget är en juridisk person och aktieägarna har inget personligt ansvar för företagets skulder och den enda risken som tas är att det satsade kapitalet kan "försvinna". I små aktiebolag är det vanligt att ägaren/ägarna kan få lämna panter, ha borgensåtaganden, för att få låna pengar i en bank. Dessa är man personligt ansvarig för.

17 EKONOMISK FÖRENING En ekonomisk förening bildas av minst tre personer i syfte att driva en verksamhet som är till gagn för medlemmarna. För att starta en ekonomisk förening krävs inget grundkapital. En ekonomisk förening är en juridisk person. Medlemmarnas risktagande är bara den insatta medlemsavgiften. Något som är viktigt att komma ihåg är att varje medlem har en röst. En ekonomisk förening måste utse en styrelse och föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman

18 REPETITIONSFRÅGOR Nämn tre hinder som gör att en person inte får starta företag Vad menas med en fysisk person Vad menas med en juridisk person Förklara vad som menas med ordet ”rättskapabel” Vad menas med en näringsidkare – förklara med egna ord! Nämn någon fördel med företagsformen enskild firma Finns någon nackdel med företagsformen enskild firma? Varför är det viktigt att man skriver ett kompanjonavtal när man startar ett handelsbolag? Vad menas med att man har solidariskt betalningsansvar? Vilket ekonomiskt ansvar har en kommanditdelägare i ett kommanditbolag? Vad kallas den delägare som har fullt betalningsansvar i ett kommanditbolag?’ Vad är en stiftare, vad menas med konstituerande bolagsstämma, (AB) Hur mycket kapital måste man satsa för att kunna starta ett AB Vilka fördelar kan du nämna när det gäller AB? Kan man bli betalningsansvarig för mer än satsat kapital när man är aktieägare i ett AB? När kan man tänkas välja ekonomisk förening som företagsform? Vilka formella krav finns när det gäller en ekonomisk förening? Vad menas med likvidation? Vad är en revisor?

19 Nästa vecka följer Affärsidé och Affärsplan

20 LOGOTYPE VARFÖR DÅ?

21 En positiv image är viktigt för företaget
Alla företag har en image gentemot sina kunder. Antingen den är medvetet framtagen eller inte, så finns den där. Man kan säga att imagen är den bild omvärlden har av ditt företag. Den kan vara stark eller svag, positiv, negativ eller neutral och uppstår genom personlig kontakt med representanter för ditt företag, era besökslokaler, visitkort, korrespondens, annonsering, hemsidan mm.

22 Logotypen är viktig för företagets image
Är imagen ogenomtänkt eller bristfällig är det risk att företaget inte syns, att det helt enkelt försvinner i mängden. Om imagen istället är genomtänkt och målmedvetet framtagen är mycket vunnet. Logotypen bidrar till en stor del av företagets image.

23 Vad är en logo? Logotypen visar företagets själ.
Den är egentligen företagets namn satt i ett speciellt utvalt typsnitt. Ibland är detta typsnitt unikt framtaget för ett företags logo. Typsnittets tjocklek, spärrning och färg är också fastställda. Ofta ingår en unik symbol, speciellt framtagen för företaget och dess affärsidé. I dagligt tal säger man ofta logo eller logga istället för logotype. Företagsmärke är ett annat namn.

24 Så ser en bra logo ut En bra logo är enkel. Så enkel att alla lätt kan uppfatta och känna igen den. Den är unik och genomtänkt och den säger någonting om företagets verksamhet. Den har oftast 2-3 färger men ska även fungera att tryckas i svart-vitt. Den ska kunna uppfattas i såväl små som stora format, på allt från visitkort till utomhusskyltar.

25 VAD ÄR ETT DESIGNPROGRAM
När logon appliceras på företagets korrespondensmaterial kallas det att företaget får ett designprogram. Det innebär att logon nu finns på visitkort, brevpapper, korrespondenskort, kuvert och fakturor (självklart ska logon även ingå i annonser, broschyrer och andra trycksaker).   Poängen med att genomgående använda logon som avsändare är att om allt som kommer från företaget andas samma image blir företagsnamnet lätt att känna igen och lätt att komma ihåg.

26 Reklam är upprepning, så missa inte chansen att synas.

27 Sök på Internet efter 10 logotyper som tilltalar dig
Sök på Internet efter 10 logotyper som tilltalar dig. Markera dem – högerklicka – kopiera – klistra in dem i ett word-dokument spara och skriv ut!

28 Skissa på en egen logotype – använd GÄRNA papper och penna först!


Ladda ner ppt "KURSPLANEN Processdagbok Starta-eget-mässan Företagsformer Logotype"

Liknande presentationer


Google-annonser