Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad fungerar? Resultat av Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning Sveriges Skolkuratorers Förening 2011-10-03 Annika Hjelm undervisningsråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad fungerar? Resultat av Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning Sveriges Skolkuratorers Förening 2011-10-03 Annika Hjelm undervisningsråd."— Presentationens avskrift:

1 Vad fungerar? Resultat av Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning Sveriges Skolkuratorers Förening 2011-10-03 Annika Hjelm undervisningsråd

2 Definition av mobbning En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Ur: Skolverkets allmänna råd 2009. För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

3 •Utsatta för mobbning förlorar självkänsla, blir rädda, oroliga och drabbas av ofta av depressioner •Det finns ett starkt samband mellan unga som försöker ta livet av sig och mobbning (prof Britta Alin Åkerman, Karolinska inst) •Fd. mobbare är överrepresenterade bland kriminella Konsekvenser av mobbning

4 Grövre våld och mobbning •Starkt samband mellan mobbning och grövre våld i skolan - toleransspiraler - hämnd och återupprättele

5 Hur vanligt är mobbing? •3-10 procent av eleverna är mobbade •Lägst i världen

6 Sverige: 89% ”ej under året” (minst 26%) 12% ”någon gång” (max 64%) 1.2% ”en gång i veckan” (max 10%) Mobbning i 28 länder

7 Trivs mycket bra eller ganska bra i sin skola och med andra elever Andel elever i procent, år 7-9 och gymnasieskolan 199319972000200320062009 Trivs bra i sin skola9088858993 Trivs bra med andra elever 9593 9596 Attityder i skolan, 2009

8 ”På din skola arbetar man aktivt för att motverka mobbning och annan kränkande behandling” Andel elever i åk 7-9 och gymnasieskolan samt lärare som instämmer i påståendet, i procent 199319972000200320062009 Elever505259757978 Lärare677179809091 Attityder i skolan, 2009

9 Sammanfattningsvis Arbetet mot mobbning och kränkande behandling har intensifierats sedan 1993 - men andelen som utsätts för mobbning och kränkningar har inte minskat, enligt både lärare och elever.

10 Några olika förklaringar till mobbning •Aggressiva pojkar från våldsbenägna hem •Bygget av kompisrelationer utesluter andra •Mobbning belönas med makt •Skolan är en konkurrensmiljö

11 Forskning om mobbning

12

13 Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning •10 000 elever •39 skolor •7 forskare •3 enkättillfällen •3 år •840 intervjuade •8 program •data på individnivå •kvalitativ och kvantitativ data i samspel

14 •Om utvärdering av metoder •Om mobbning •Om vad som fungerar •Om programmen Utvärderingen lärde oss

15 Om utvärdering av metoder •Skolor använder inte endast ett program •De flesta utvärderingar är inte medvetna om det •Svensk lagstiftning omfattande så - det finns ingen skola utan insatser att jämföra med - internationella utvärderingar inte helt tillämpbara •Effektiva insatser – skillnad för flickor och pojkar

16 Om mobbning •7-8 procent av eleverna är mobbade i åk 4 - 9 •16-19 procent är utsatta för enstaka kränkningar •1,5 procent är mobbade ett år eller längre •Flickor och pojkar lika utsatta •1,3 procent mobbade av lärare •1 procent utsatta för ”nätmobbning”

17 Om mobbning Vem: flera i min klass Var: på skolgården, vid toaletterna, i korridoren och i klassrummet – även när läraren är närvarande Varför: utseende, avundsjuka Trakasserier med koppling till diskrimineringsgrunderna dominerar inte

18 Vad fungerar? •Effektiva insatser •Ineffektiva insatser •Kontraeffektiva insatser •Arbetssätt och kontext

19 Främjande •Elever medverkar aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning – elever får ofta hålla i aktiviteter för att skapa en god atmosfär •Relationsfrämjande insatser mellan elever –medveten strategi med aktiviteter för att skapa närhet och gemenskap

20 Förebyggande •Kartläggning av elevernas situation – genomförs regelbundet och som grund för att utveckla insatserna mot mobbning. •Personalutbildning – flertalet av personalen fått utbildning som ökar förståelsen för mobbning och kränkningar. •Ordningsregler – framtagna i samarbete mellan personal och elever •Disciplinära strategier – som lärare finner stöd i och agerar efter gällande konsekvenser vid oacceptabelt beteende

21 Åtgärdande •Kooperativt lag - antimobbningsteam – med både lärare och personal med specialfunktioner •Åtgärder för mobbare och mobbade – rutiner för att åtgärda och följa upp som berör den mobbade och mobbaren – för flickor måste det också finnas rutiner för bearbetning av och stöd till de inblandade. •Rastvaktssystem – schemalagt, baserat på kartläggning av otrygga platser, där personal vistas bland eleverna och ordnar aktiviteter. •Dokumentation av ärenden – utifrån utarbetade rutiner

22 Effektlöst •Alla tillfälliga insatser •Relationsfrämjande insatser mellan lärare och elever •Pedagogiskt material om mobbning •Föräldrautbildning om mobbning erbjuds

23 Kontraeffektiva insatser •Särskilda lektioner – schemalagt och för alla klasser •Kamratstödjare o dyl – utbildade elever som bl a fungerar som observatörer eller rapportörer •Medling – används som rutin vid konflikter mellan elever.

24 Förutsättningar för framgång •Systematik •Hela skolan-ansats •Elevers delaktighet •Skolklimat

25 Kort om åtta program Värdegrundsstärkande: SET Stegvis Lions Quest Förebyggande: Friends Skolkomet Skolmedling Åtgärdande: Farstametoden Förebyggande och åtgärdande: Olweusprogrammet

26 Gemensamt för programmen •Svag vetenskaplig teoretisk grund •Initiativ och implementering •Dolda programeffekter – kränkningar •Brist på elevinflytande •Tar inte tillvara lärares professionalitet •Verkningslösa och kontraproduktiva insatser

27 Skolverkets slutsatser •Skolverket rekommenderar inte något program i sin helhet •Delar av programmen kan användas som inspiration och källa till insatser •Programarbete ersätter inte det arbete lagen kräver som ska dokumenteras i planer mot diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplaner •Lagstiftningen är bra – stöd i utvärderingens resultat

28 •rekommendationer till hur lagar, förordningar och föreskrifter kan tillämpas. •ska följas, om man inte kan visa hur man gör på annat sätt och därmed uppnår kraven i bestämmelserna •syftar till att påverka utvecklingen i viss riktning och att främja enhetlig rättstillämpning Skolverkets allmänna råd

29 FRÄMJA - Utan förekommen anledning - Alla disk. grunder Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling FÖREBYGGA - Utgår från kartläggning -Avvärjer identifierade risker ÅTGÄRDA - Upptäcka - Utreda -Åtgärda

30 Vad ska man göra – främjande? •Skapa gott skolklimat •Samtala om normer i hela personalen – ge det tid •Envisas med normkritiskt och demokratiskt förhållningssätt – som hela personalen omfattas av, hela tiden •Värdegrundsarbete - demokratiska värderingar, allas lika värde, trygg skola, bemötande, likabehandling Ge eleverna återkommande, som en del av rutinerna, möjlighet att medverka i aktiviteter för att skapa en god atmosfär Skapa aktiviteter och arenor där eleverna ges möjlighet att skapa goda relationer

31 Vad ska man göra - förebyggande? •Kartläggning av elevernas situation •Enkäter •Fokusgrupper, gruppintervjuer •Trygghetsvandring •Husmodellen från DO:s hemsida •Gå igenom dokumentationen av ”kränkningsärenden” •Observationer •Analysera resultaten och identifiera problem och risker •Sätt mål för vad ni vill åstadkomma i förhållande problem och risker •Planera insatser som kan leda till att målen nås

32 Forts. förebyggande •Välj bland de effektiva insatserna och se hur de kan samspela – tänk på att tillfälliga insatser inte hjälper utan effekten uppnås när insatserna är delar av en medveten strategi och systematik •Ha eleverna med i diskussionen om vilka problemen är och vad som behöver göras •Se till att kunskap om problem och risker finns hos all personal •Förankra det planerade arbetet hos all personal •Informera föräldrarna

33 Vad ska man göra – åtgärdande? •Upprätta rutiner för ett effektivt rastvaktssystem •Samtala i personalen om svårigheterna att upptäcka kränkningar och mobbning •Upprätta rutiner för vad som ska göras om en kränkning sker – rapportering, utredning och dokumentation •Upprätta rutiner för åtgärder för både de utsatta och de som utsätter •Inrätta antimobbningsteam med både lärare och elevhälsa •Upprätta rutiner för information till föräldrar när något händer •Ta vara på elevernas synpunkter när rutinerna upprättas •Se till att all personal, elever och föräldrar känner till rutiner och ansvarsfördelning

34 Sida 34 Framgångsfaktorer i arbetet En drivande chef Stöd, kunskap och utbildning Motarbeta dåliga normer med en rad aktiviteter Utvärdera arbetets framgång Kommunicera resultatet Uppmärksamma och rikta särskilda insatser för att åtgärda långvarig mobbning Använd Skolverkets allmänna råd om likabehandling Följ skollagen och andra styrdokument.

35 Lättillgänglig sammanfattning av utvärderingen av metoder mot mobbning För personal i skolan och andra intresserade mars 2011

36 Stödmaterial om förhållningssätt och metoder För pedagoger i förskolan och skolan april 2011

37 Stödmaterial med fokus på lagar, ansvar och uppföljning För rektorer, skolförvaltningar och förtroendevalda april 2011

38 Fortbildning för olika yrkesgrupper 2012-2014 •Verksamhetsnära •Riktade till skolan – ej enskilda kursdeltagare •Värdegrundsarbete, likabehandling, mobbning, diskriminering, kränkande behandling, normkritiskt förhållningssätt, etc. Skolverkets nya uppdrag om värdegrunden

39 För skolhuvudmännen •Projekt för att utveckla system för rapportering och uppföljning av kränkande behandling för huvudmän som sedan kan spridas till andra huvudmän. Kraven har skärps i nya skollagen.

40 Fördjupade analyser av mobbningsutvärderingsdatan •Framgångsfaktorer i skolors arbete •Könsskillnader i effekter •Kränkningar på nätet •Långvarigt utsatta •Utsatthet från vuxna •Mobbarna

41 Skollagen 2010 10 §. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling •En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. •En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. •Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

42 Tack för mig! annika.hjelm@skolverket.se www.skolverket.se/mobbning www.skolverket.sewww.skolverket.se skolutveckling


Ladda ner ppt "Vad fungerar? Resultat av Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning Sveriges Skolkuratorers Förening 2011-10-03 Annika Hjelm undervisningsråd."

Liknande presentationer


Google-annonser