Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen Ledningskonferens 2012 2014-06-292 Program Ledningskonferens 20122014-06-293.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen Ledningskonferens 2012 2014-06-292 Program Ledningskonferens 20122014-06-293."— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen Ledningskonferens

3 Program Ledningskonferens

4 Söndag Ledningskonferens

5 Ekonomi Ledningskonferens

6 MSB • Vi har fått kr av äskade • Vi har fått kr av äskade C:a 4 milj. Av detta är kr för ungdomsverksamhet. FM/ FRIV Ledningskonferens

7 Länsekonomin • Generellt har länen god ekonomi. Det finns några län som har förbrukat sina medel. • Viktigt att länsflygchefen fökjer upp hur mycket som förbrukats och vilka övningar som är på gång. Ledningskonferens

8 Kårstabens ekonomi • FFK:s centrala ekonomi har också god likviditet. • Räknar med ökade lönekostnader för fler personal på KS. Ledningskonferens

9 KB flyggrupp FIG Flyg- Insatsgrupp Ungdom Young pilots HV flyg SIG Sjö- infogrupp Alla för uppgiften utbildade medlemmar Uppdrag från FM Uppdrag från Marinen Uppdragsflyg Skogsbrand Sjöbevakning m Länsflygavdelningen Akuta Uppdrag från Civila myndigheter TV SjV SvKN Lsty SSM m.fl

10 Länsflygavdelnings förändrade struktur inom KB flyget Flyginsatsgrupp FIG KB-flyggrupp MSB ger inte längre medel för flygtid åt KB flyggruppen KB flyggruppen ersätts med ”Resursgrupp” som bl a finansieras med org- och verksamhetsstöd

11 Länsflygavdelningens nya struktur från 2012 med avseende på utveckling och rekrytering SIG SjöInfgrupp 32p FM MSB RESURSGRUPP  Nya medlemmar  Ungdom Young pilots  Övriga medlemmar Organisations- och verksamhetsstöd HV- HVUND 263 p FIG Flygin- satsgrupp Skarpa insatser för civila myndigheter Medlemmar Utbildade för uppdragsflyg Ekonomi: Årligt belopp, ? Kr

12 Utbildningsaktiviteter 2012 Ledningskonferens

13 Beslutade uppdragsvolymer: MSB, (civila uppdrag), kr FM, (HV, SIG), kr Ledningskonferens

14 Uppdrag för MSB 2012 Ledningskonferens

15 Utbildning i kraftnätsövervakning  Grundutbildning, teori och praktik  Kompletteringsutbildning i 6 län  Repetitionsutbildning i 6 län Ledningskonferens

16 Grundutbildning i SAR, 6 elever i Nyköping. Vecka 19 Ledningskonferens

17 Utbildning i rekognosering och fotografering av skador på infrastruktur :  Grundutbildning i Y län  Repetitionsutbildning i N, O, R -län Ledningskonferens

18 Grundutbildning i strålningsmätning för 8 piloter i H län:  Teori en dag  Flygutbildning en dag Ledningskonferens

19 Lågflyg:  Grundutbildning i Nyköping. 2 kurser à 4 dagar med sammanlagt 24 elever  Kompletteringsutbildning, 1-2 dagar för 48 elever Ledningskonferens

20 Utbildning för länen i att använda ny utrustning Ledningskonferens

21 Totalförsvarsutbildning: 2 kurser á 14 elever, 2 dagar Flygsäkerhet, introduktion till lågflyg: 2 kurser á 14 elever, 1dag. Kurserna går samtidigt i Nyköping Ledningskonferens

22 Regional samövning  Plats: Hagshults flygplats  Tid; 30maj-3 juni  Deltagande län: F, H, I, K Ledningskonferens

23 FIG repetitionsutbildning, reducerat anslag. Räcker till ca 6 timmar per FIG pilot Ledningskonferens

24 Instruktörsutbildning. 1 kurs under 2 dagar, 40 elever Ledningskonferens

25 Varför utbildning och övning?? Svar: För att kunna göra effektiva insatser Ledningskonferens

26 Myndigheternas kontakt med FFK går via jourtelefon numret Det måste alltid finnas en person med ansvaret för att svara Förvarningstiden för naturolyckor är oftast 12 timmar, Bevaka väderutvecklingen i ditt område. Var beredd på att det kan komma en insats-beställning Ledningskonferens Ta gärna kontakt med befattningshavare som kanske annars glömmer att FFK-resursen finns att tillgå!

27 Anspänningstiden för livräddande insatser är kort, vi har målsättningen ca 2 timmar Om det går att komma i luften det beror på flera faktorer Alltid viktigt att svara i jourtelefonen Ledningskonferens

28 MSB bekostar 50 % av flygchefskostnaden samt kostnaden för att genomföra 50 st kontrollflygningar av FIG piloter (FFK-PFT) MSB bekostar utveckling av TBOS programvara samt serverfunktionen Ledningskonferens

29 Utbildningar för försvarsmakten 2012 Ledningskonferens

30 HV,Grundutbildning i lågflyg: Kurs i 5 dagar och 15 elever. I Nyköping Ledningskonferens

31 HV. Utbildning av instruktörer för Instrument check, Rote check och spaningsflyg, samt CRI utbildning, sammanlagt 3+ 3 elever, plats Nyköping Ledningskonferens

32 HV. Grundutbildning spaning, 10 elever Ledningskonferens

33 HV. Stridsledningskommunikation. 40 elever Ledningskonferens

34 HV. Grundläggande mekanikerutbildning. 10 elever Ledningskonferens

35 Materiel anskaffning  Säkerhetsutrustning, dräkter, båtar, nödluft, kamror Överlevnad i vatten, nödlandning  Central utbildning HV. Ungdomsutbildning. 440 Elever Ledningskonferens

36 HV. Under Water Escape. 30 Elever Ledningskonferens

37 Marin B. Utbildningskonferens. 60 Elever Ledningskonferens

38 Störningsrapporter • Under 2011 har vi haft 41 inrapporterade störningsrapporter. • HV piloterna har varit bäst på att rapportera in störningar • Vid VK gjordes en avstämning från TS om de rapporter som de fått fanns hos oss. Ni var 100%-iga!!! Ledningskonferens

39 2 haverier Ledningskonferens

40 Allvarliga incidenter • Luftrumsintrång i Arlanda 2 gånger • Hamnade i väntläge och under tiden försämras vädret dramatiskt. Återgår till startflygplats! • Läckage i bränslesystemet • Besättning fick uppdrag att flyga i ett område där man övade att skjuta med skarp ammunition Ledningskonferens

41 Åtgärder • FV-kartor behöver bättre markeringar för kontrollzonsgränser. FC har tagit kontakt med kartleverantören. • FV-kartorna kommer att bli mer NATO- anpassade och få tydligare gränser • Dialog med FM förs löpande för att se vad vi kan förbättra. Så sker även i HV-grupperna. • Uppmana er att stressa mindre inför uppdrag! Ledningskonferens

42 Hasses Minne • Bästa län blev: Jämtland • Bästa enskilda pilot blev: Daniel Hedström 0 prickar Ledningskonferens

43 Hasses Minne • Hur vill ni göra med det inslag. Ska vi fortsätta i samma spår? Ledningskonferens

44 Young Pilots Ledningskonferens

45 Kvalitetssystemet en viktig del av FFK:s organisation Ledningskonferens

46 FFK organisation Riksstämma Styrelse Kårstab 23 st. länsflygavdelningar

47 Länsflygavdelning Länsflygchef FFK-medlemmar krigsplacerade i FM FFK-medlemmar placerade i KB-org FFK-medlemmar ej placerade Chefspilot (Cpil) Länets flygklubbar FFK organisation

48 Flyg-chef FC Länsflygchef (Lfch)Chefspilot (Cpil) • Länsflygchefen utses av kårchefen efter förslag från länsflygavd. • Chefspilot utses/förordnas av flygchefen efter förslag från lfch. Kårchef (Verksamhetsansvarig) Kvalitets-chef QC • Lfch är övergripande ansvarig för ”sin” länsflygavdelning, KB-org Hv-flyggrupp och ev SIG. • Cpil är operativt ansvarig för att verksamheten bedrives enligt FFK-DHB och UHB med behöriga och för uppgiften lämpliga besättning FFK organisation Utbild- ning Länsflygavdelning Kårstab

49 FFK 28 – 29 januari 2012 Kvalitet – FFK FFK 28 – 29 januari 2012 Sven-Inge Ander / Roger Axelsson

50 FFK liksom allt annat lever i en föränderlig värld och dagens FFK skiljer sig från FFK för 10 – 15 – 20 år sedan! Ett fortlöpande förändringsarbete …… Idag ett ”flygbolag” som flyger 7 – timmar per år! Denna Cinderella-tur kan vi se som ett stöd för att skapa ett enhetligt, proffsigt och effektivt agerande bland våra besättningar/piloter. FFK 28 – 29 januari 2012 Våra piloter kommer från olika miljöer och har varierande erfarenhet.

51  Viktiga delar i FFK´s ledningssystem beskrivs i handböcker och på hemsidan.  Systemet är hur det hela fungerar i praktiken!! I vårt fall hur väl FFK leder och utför sina uppgifter på ett effektivt sätt, dvs alla medlemmar skall agera på ett överenskommet och effektivt sätt. Ledningssystem Även om vi är ”frivilliga” så vill vi utvecklas och agera professionellt! Våra uppdragsgivare, tillsynsmyndigheten och vi själva accepterar inte något annat! FFK 28 – 29 januari 2012

52 ”Genomgång av flygplan” Blanketten används för att styrka att nödvändiga handlingar finns i flygplanet under FFK-uppdrag Flyglärarna har gjort 50 kontroller. Kvalitetschef har gjort 20 kontroller. Resultat Samtliga kontrollerade flygplan var godkända för FFK-uppdrag vid kontrolltillfället!

53 SAR-handbok Övervakning av kraftledningar Brandflyg- handboken Organisations- handbok Övningshandbok Utbildningshandbok TBOS Drifthandbok KB-handboken Handböcker Kvalitetshandbok Används handböckerna … i arbetet ute i länen? FFK 28 – 29 januari 2012

54 SAR-handbok Övervakning av kraftledningar Brandflyg- handboken Organisations- handbok Övningshandbok Utbildningshandbok TBOS Drifthandbok KB-handboken Handböcker Kvalitetshandbok Används handböckerna … i arbetet ute i länen? Ja och Nej! Stor spridning …. Det skadar inte att använda handböckerna mer än vi gör! FFK 28 – 29 januari 2012

55 Sammanfattningsvis kan sägas att det är relativt stor spridning i svaren vid vissa frågor.  Ett stort och generellt bekymmer är tillgången på flygplan.  Driftfärdplaner görs men arkiveras alltför sällan på föreskrivet sätt.  Delegeringar sker men är inte alltid dokumenterade på ett tydligt och känt sätt.  Riskanalyser genomförs men borde kunna görs mer enhetliga, exempelvis genomföras utifrån några mallar. Intern-revision av verksamhet i länen Länsflygchefer och chefspiloter har fått frågor och lämnat svar. Län: BD, F, G, LM, N, O, P, R och X län.

56 FFK 28 – 29 januari 2012 Internrevision av verksamhet vid Kårstaben 2011har kännetecknats av intensiva insatser för att förbereda tillståndsansökningar men också av arbeten som är kopplade till att få fler och fler flygplan in i så kallad ”kontrollerad miljö”. Stora samverkansövningar och en mängd utbildningsinsatser. Det löpande mer administrativa arbetet sköts på ett förtjänstfullt sätt av 3 duktiga medarbetare. Tack Hannele, Helene och Lotta! Sammanfattningsvis:  Delegeringar sker men är inte alltid dokumenterade på ett tydligt och känt sätt.  Medlemsregistret sköts på ett bra sätt men det kräver att alla lämnar in korrekta uppgifter!  Arbetet med flygplansregistret pågår för fullt. Snabbare tillgång till korrekta uppgifter kommer att gillas av länsflygledningarna och av Transportstyrelsen!  Strategifrågor har möjligen inte fått den belysning de förtjänar.

57 FFK 28 – 29 januari 2012 Transportstyrelsens verksamhetskontroll En konsekvens av en av avvikelserna innebär: All personal skall ges utbildning i kvalitetsstyrning och dess tillämpning i verksamheten. Kravet finns i LFS 2007:19 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetsstyrning av flygsäkerhetsarbete i bruksflygverksamhet.

58 FFK 28 – 29 januari 2012 Transportstyrelsens verksamhetskontroll Arbetsidé…..  Länen får ett utbildningsmaterial om ”FFK´s Kvalitetsledningssystem” som skall studeras av de medlemmar som genomför uppdrag inom bruksflygtillståndet.  Utbildningsunderlaget kopplas till ett (enkelt) prov och/eller grupparbete.  Resultatet av grupparbetet förvaras hos respektive län.  Vid internrevision ska länsflygchef kunna styrka att slumpmässigt valda piloter har fått utbildning.  Kvalitetschefen svarar för att ta fram utbildningsmaterial.  Länsflygchef svarar för att se till att medlemmarna studerar, tar till sig och använder materialet.  Länsflygchef svarar för att utbildningen journalförs. All personal ska ges utbildning i kvalitetsstyrning och dess tillämpning i verksamheten. Utbildningen ska genomföras under 2012

59 FFK 28 – 29 januari 2012 Förbättringsområden:  Driftfärdplaner enligt krav i Drifthandbok och LFS 2001:47 – arkivera 3 månader  Delegeringar – skriftligt!  Riskbedömningar (kanske enligt några mallar beroende på uppdrag) Förbättringskraven har inte bara att göra med myndigheternas krav utan framförallt gäller det FLYGSÄKERHET!

60 Jag är övertygad om vi alla vill och kan bidra till att vårt kvalitetsarbete leder till god flygsäkerhet ! Tack! Frågor, synpunkter, idéer…?? FFK 28 – 29 januari 2012

61 Operativa förändringar Ledningskonferens

62 Nya regler • De nya reglerna kommer INTE att implementeras Det blir antagligen • 80-90% är detsamma som idag. • SESP räcker att göra en PC om man missat datumet. > 3mån måste man ha extra utbildning via en ATO. Ledningskonferens

63 EASA • ATO ersätter RF och FTO • Tillkommer en ny möjlighet SPO – Special operations. Ersätter bruksflyg? Remiss ute och ska besvaras innan 31 januari Ledningskonferens

64 Bruksflygreglerna • PFT • Start och landning TSFS • Kontrollerad miljö • Utbildningshandboken • Tillståndet Ledningskonferens

65 PFT Ledningskonferens FFK-PFT Lärartimme PC (IFR/ME …)

66 FFK-PFT • Ska utföras av FFK Flygchef godkänd instruktör • Ska innefatta relevanta delar av pilotens uppdragstyper, ex lågflyg, spaning… • Centrala kurser ersätter en FFK-PFT • En FFK-PFT är giltig i 12 månader Ledningskonferens

67 Start & landning TSFS • Tillägg på 25% på startsträckan för bruksflyg • Notera 10% tillägg för start på grässtråk • Landning samma regler som tidigare Ledningskonferens

68 Driftfärdplan • Driftfärdplan SKA upprättas och SKA förvaras i minst 3 månader för varje flygning. • Driftfärdplanen SKA vara undertecknad av befälhavaren. • Vid lokal flygning ska en bränsleberäkning göras. Då räcker det med att fylla i Flygdagboken innan start Ledningskonferens

69 Flygplan Ledningskonferens

70 Regelverket för att få in flygplan i kontrollerad miljö 70 FFK Ägare CAMO Löpande luftvärdighet Verkstad F145 FÖRSÄKRING Specificerande FFK-verksamhet/Lågflyg Avtal Flygplan Avtal med F/145- verkstäder som täcker samtliga flygplanstyper som används inom FFKs verksamhet. (5) Avtal Handlingar som krävs för varje flygplan: 1.Avtal med ägaren. 2.Kopia på ägarens avtal med CAMO 3.Kopia på ägarens avtal med verkstad 4.Kopia på försäkringsbrev 5.FFK avtal med en verkstad som täcker den flygplanstypen. 6.FFK-avtal med samma CAMO (1) (6) (3) (4) (2)

71 71 Antal flygplan i kontrollerad miljö som kan disponeras av FFK LänFpl. I kontrollerad miljö ( ) BD – Norrbotten0 AC – Västerbotten1 Z – Jämtland3 Y – Västernorrland0 X – Gävleborg4 W – Dalarna10 S – Värmland0 T – Örebro2 U – Västmanland0 C – Uppsala0 AB – Stockholm15 D – Södermanland1 T – Örebro2 O – Västra Götaland5 E – Östergötland4 F – Jönköping0 H – Kalmar4 I – Gotland0 G – Kronoberg0 K – Blekinge1 N – Halland5 LM– Skåne Summa 60

72 72 Behov av disponibla flygplan, LänKrav på antal flygplan Krav(Behov för tillgänglighet) BD – Norrbotten9(18) AC – Västerbotten3(6) Z – Jämtland3(6) Y – Västernorrland3(6) X – Gävleborg3(6) W – Dalarna3(6) S – Värmland3(6) T – Örebro3(9) U – Västmanland3(6) C – Uppsala3(6) AB – Stockholm15(30) D – Södermanland3(6) T – Örebro3(6) O – Västra Götaland12(24) E – Östergötland6(12) F – Jönköping3(6) H – Kalmar3(6) I – Gotland3(6) G – Kronoberg3(6) K – Blekinge3(6) N – Halland3(6) M – Skåne6(12) 9(18) 3(6) 15(30) 3(6) 6(12) 3(6) 12(24) 3(6) 6(12) Behovet = HV:s behov med blå siffra. (Grön siffra) = antal fpl för att fylla behovet Summa 96(192)

73 73 Flygplansbristen = disponibla fpl – behovet för tillgänglighet LänFlygplansbrist (Behov för tillgänglighet) BD – NorrbottenSaknas 18 AC – VästerbottenSaknas 5 Z – JämtlandSaknas 3 Y – VästernorrlandSaknas 6 X – GävleborgSaknas 2 W – Dalarna S – VärmlandSaknas 6 T – ÖrebroSaknas 4 U – VästmanlandSaknas 6 C – UppsalaSaknas 6 AB – StockholmSaknas15 D – SödermanlandSaknas 5 T – ÖrebroSaknas 4 O – Västra GötalandSaknas 19 E – ÖstergötlandSaknas 8 F – JönköpingSaknas 6 H – KalmarSaknas 2 I – GotlandSaknas 6 G – KronobergSaknas 6 K – BlekingeSaknas 5 N – HallandSaknas 1 M – SkåneSaknas Summa 132

74 Flygplan 2012 • Vi jobbar löpande med att få till fler F- verkstäder • Vi skriver avtal med alla CAMO som finns med plan i FFK:s verksamhet. • Vi ska försöka få en dispens i det nya tillståndet. ( vilket inte är troligt att vi lyckas) • Vi ser över finansieringen när vi lånar in flygplan i FFK:s verksamhet Ledningskonferens

75 Utbildningshandboken FFK-UHB Ledningskonferens

76 Utbildningsstegen Ledningskonferens

77 Ledningskonferens

78 Tillstånd • FFK:s Tillstånd går ut 31 mars 2012 • Vi avser söka förlängning av tillstånd med de dispenser vi har idag Ledningskonferens

79 Organisation Ledningskonferens

80 Länsflygchefens roll • Leder FFK:s verksamhet inom regionen. • Ansvar för länets ekonomi och upprättar budget. • Ansvarar för att de medel som tilldelats används på bästa sätt. • Planerar verksamheten i samråd med övriga i ledningsfunktion. • Ska verka för god samverkan mellan FFK och länets flygklubbar. • Ansvarar för att personalen får den utbildning som krävs. • Sköter kontakter med lokala myndigheter/uppdragsgivare. • Rekryterar och utbildar organisationen i länsflygavdelningen. • Marknadsför FFK lokalt och regionalt. • Leder verksamheten så den följer de intentioner FFK centralt har satt upp. • Är en förebild för verksamheten. • Ser till att det finns avtalsbundna flygplan att tillgå i verksamheten. De flygplan som först ska anlitas är klubbflygplan • Samordnar med FFK:s kårstab Ledningskonferens

81 Chefspilotens roll • Har det operativa ansvaret för flygverksamheten i länet och ansvarar för att den bedrivs enlighet gällande tillstånd, regler och handböcker. • Fördelar flyguppdrag rättvist bland länsflygavdelningens medlemmar med hänsyn till varje pilots kompetens som flygförare och uppdragets art. • Bevakar att endast luftvärdiga flygplan med god standard, rätt utrustning och med skriftligt avtal, ägare - FFK användes i verksamheten. • Bevakar, i samarbete med lfch, att länets samtliga flygklubbar ges möjlighet att upplåta sina flygplan för verksamheten Ledningskonferens

82 Chefspiloten forts. • Anmäler behov av utbildning, personal, materiel etc till länsflygchefen. • Bevakar att varje flyguppdrag planeras och utförs enligt TSFS och FFK - DHB. • Ansvarar för att skriftlig störningsrapport lämnas till KS omgående oavsett störningens omfattning. • Beordrar flyguppdarg, lågflyg när så krävs Ledningskonferens

83 Delegering • Chefspiloten kan delegera sin uppgift att beordra flygningar och hantering av den praktiska flygsäkerheten till gruppcheferna. • Viktigt att detta görs skriftligt för Chefspiloten och för gruppchefen. Kopia på delegering skickas till KS. Ledningskonferens

84 Gruppchefens roll • Dessa ska se till att gruppen är bemannad med den personal som bäst passar för uppgiften. • Se till att ingen tar ett uppdrag som den inte klarar av. • Se till att flygsäkerheten hålls vid flygningar. • Ha kunskap om piloternas flygstatus. • I samarbete med länsflygchef och OFC planera övningar i länet. • Meddela brister i organisation eller materiel till överordnad. • I egenskap av övningsledare omedelbart skriva en störningsrapport oavsett störningens storlek och skicka till KS och operativ flygchef för länet. • Om han/hon fått delegering från OFC beordra lågflyg när uppdraget så kräver det Ledningskonferens

85 För alla medlemmar • Vara en förebild • Följa i DHB fastställda regler • Om brister upptäcks meddela uppåt i organisationen. Så alla kan ta del av det Ledningskonferens

86 Övningar • När ni har övningar eller enskilda flygningar och insatser: Informera Cpil och Flygchef via mail eller telefon. • FC nås via SMS Ledningskonferens

87 Hur kan vi göra samövningar? Även över länsgränserna Ledningskonferens

88 – 15 Lfch+YP på kårstaben Styrelsen och KS är idel öra för dina synpunkter och goda råd för FFK:s bästa i framtiden

89 Hemvärnets avtalsorganisationer HV 30% av befattningarna i Hemvärnsförbanden rekryteras av frivorg


Ladda ner ppt "Välkommen Ledningskonferens 2012 2014-06-292 Program Ledningskonferens 20122014-06-293."

Liknande presentationer


Google-annonser