Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- ett företag i TeleComputing BILD 1 AE Java 2009-09-16 Business Case-analys Lars Wennerholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- ett företag i TeleComputing BILD 1 AE Java 2009-09-16 Business Case-analys Lars Wennerholm."— Presentationens avskrift:

1 - ett företag i TeleComputing BILD 1 AE Java 2009-09-16 Business Case-analys Lars Wennerholm

2 - ett företag i TeleComputing Innehåll •Varför göra en business case-analys, och när behövs det? •Vad skall en bra business case-analys innehålla? •Exempel på metod •Exempel från verkligheten •Viktigt att tänka på för kalkylen

3 - ett företag i TeleComputing Varför en business case-analys? •Ett investeringsbeslut är alltid ett beslut under osäkerhet, denna osäkerhet reduceras med en väl genomarbetad BC- analys •Det ger en finansiell argumentation för att genomföra en investering/ett projekt •Ger struktur åt antaganden, förutsättningar och pekar på var osäkerheterna finns •Ger underlag för ansvarsfördelning för realiseringen av casets olika delar •Ger en struktur för uppföljning under och efter ett projekts genomförande BILD 3 | KENTOR

4 - ett företag i TeleComputing Varför skall Kentor vara bra på BC-analyser? •Vi gör ofta förstudier som vi vill skall leda till merförsäljning av projektgenomförande. En trovärdig genomarbetad BC-analys som del av förstudien ger större möjligheter för oss att ta genomförandeprojektet •Genom arbetet med analysen lär vi oss mycket om kundens verksamhet, system och mål •Med en genomarbetad BC-analys reduceras risken i genomförandeprojektet, och både vi och kunden känner större trygghet BILD 4 | KENTOR Genom att kunna visa att vi är bra på BC-analyser kan vi sälja fler förstudier och därmed få fler utvecklingsprojekt

5 - ett företag i TeleComputing Vad krävs för att göra en trovärdig BC-analys? BILD 5 | KENTOR •En genomarbetad BC-analys kräver en kombination av ekonomikunskaper, processanalyskunskaper, domänkunskap/verksamhetskunskap och IT-kunskaper, dvs. ett teamarbete (åtminstone i större BC) •Förutom finansiella nyttor skall icke-finansiella nyttor tas med i analysen, liksom nyttor som är svåra att mäta •Förankring hos kunden •Analysen kompletteras med känslighetsanalys och/eller riskanalys •Det skall vara validerat och ägt av kunden/uppdragsgivaren •Ett BC är ibland en stor och komplex analys, därför krävs en strukturerad och skalbar metod En strukturerad metod hjälper till med att säkra kvalitén på business caset

6 - ett företag i TeleComputing Hypoteser Storyboarding Fokusintervjuer Process- vision IT-vision Transformations- design Business Case Beslut att genom- föra Feasibility StudyProgram Transformations- projekt 3 Metoden skall ha skalbarhet BILD 6 | KENTOR Behov & förutsättningar Verksamhetsmål Projektmål Kravspecifikation IT Processförändringar Business Case Beslut att genom- föra FörstudieProjekt IT- och verksamhetsprojekt Stort Transformationsprojekt/program Enskilt IT-projekt

7 - ett företag i TeleComputing Business Casets olika delar BILD 7 | KENTOR Verksamhets- och affärsmässiga argument Varför projektet skall genomföras Kvalitativ redogörelse av förändringsbehov och hur projektet skall bidra till detta Konkreta nyttor Icke-konkreta nyttor Vilka nyttor projektet skall leverera: • Finansiella kvantifierade vinster • Finansiella, svårkvantifierade vinster • Kvantifierade, men icke-finansiella vinster • “Mjuka”, psykologiska vinster, svåra att kvantifiera Kostnader som krävs för att uppnå nyttor Projektets kostnader: Utgifter för att genomföra projektet Känslighets-, risk eller scenarioanalys Analys ”What-if”-analyser, sannolikheter och hur hantera olika scenarier vid realiserandet Återbetalning Total finansiell påverkan: Payback-period Diskonterade kassaflöden, NPV Internränta

8 - ett företag i TeleComputing Ett förslag på arbetsgång BILD 8 | KENTOR Färdigställa • Sammanställa business caset • Etablera Nytto- realisering • Presentera business caset Definiera Kostnader • Investeringar •Periodisering Definiera nyttor • Nyttostruktur • Nyttoområden • Förbättrings- möjligheter Etablera grunden •Ägarskap •Verksamhets- skälen, mål •Struktur •Baseline, nuläget Analysera Top-Down • Potentiella nyttor • Initial, prel. kostnadsanalys • Prel. nyttostruktur (områden etc) Design av förändrings -projekt Validera - Förståelse för målen - Ägarskap - Förankring - Sign-off - Siffrorna Hypoteser Scenarios Intervjuer, workshops Processmål IT-mål Analysera • Finansiell modell • Scenarios • Risker • Stäm av mot Top-down • Kalkyl (finansiell Analys)

9 - ett företag i TeleComputing Nyttologik, nyttostruktur • Ett orsak & verkanschema som visar hur olika förändringar/lösningar bidrar till genereringen av cash flow • Visar var nyttorna förväntas uppstå och hur de relaterar till varandra • Framtagandet av Nyttologiken har en stark mobiliserande effekt på organisationen • Verktyget kan även användas för andra syften än specifika business case, t ex vid prioriteringar eller utvärdering av projektportföljer BILD 9 | KENTOR BC-analysen skall påvisa om det finns ett postivt cash flow, dvs. REDA PENGAR!

10 - ett företag i TeleComputing Nyttologikschema 1.Utveckla ett schema för de utvalda lösningarna/förbättringsområdena 1.Placera lösningskomponenterna på den vänstra sidan av schemat 2.Placera en “nytto-cash flow” ruta på den högra sidan 3.Arbeta från höger till vänster med frågan ”hur då?” BILD 10 | KENTOR Ökat Cash flow Ökade intäkter Minskat bundet kapital Minskade kostnader Åtgärd A Åtgärd B Åtgärd C Större affärer Fler affärer

11 - ett företag i TeleComputing Ett exempel på utvecklat nyttologikschema, försäkringsbolag BILD 11 | KENTOR

12 - ett företag i TeleComputing Nästa steg: identifiera nyttoområdena & skapa kalkylblad per område BILD 12 | KENTOR

13 - ett företag i TeleComputing Nyttokort, exempel (Projekt SiteCat, Tele2, Nyttoområde COPS) BILD 13 | KENTOR Dokumentera alla antaganden och förutsättningar!

14 - ett företag i TeleComputing Kalkylen, exempel BILD 14 | KENTOR

15 - ett företag i TeleComputing Viktigt för kalkylen •Kalkylräntan –Skall controllern eller ekonomichefen veta –En helt grundläggande förutsättning för att kunna göra investeringskalkyler som sträcker sig över en längre period, inklusive värderingar av olika objekt. –Bestäms utifrån tre kriterier: –Faktiska kostnader för kapital; låneräntor och avkastningskrav på eget kapital –Avkastningen på alternativa investeringar –Risker med investeringen BILD 15 | KENTOR

16 - ett företag i TeleComputing Nettonuvärdemetoden (NPV) •Beräknar vad investeringskostnaden och de framtida utgifterna och inkomsterna har för värde idag, nuvärdet (NPV) genom att diskontera framtida betalningsströmmar •Vanlig metod hos större organisationer då den ger ett ”dagspris” på investeringens värde. •Tar hänsyn till alla in- och utbetalningar som investeringen genererar, samt när de uppstår. •Om nuvärdet är större än 0 är investeringen lönsam. –Högst nuvärde är fördelaktigast vid en jämförelse, men bara om investeringsalternativen har samma livslängd! BILD 16 | KENTOR

17 - ett företag i TeleComputing Internräntemetoden •Beräknar den räntesats, internräntan (IR), som investeringen avkastar •En investering är lönsam om internräntan är högre än kalkylräntan. –Det alternativ som har högst internränta är som regel mest fördelaktigt •Fördel: ger ett lättfattligt resultat •Nackdelen: komplexare, och lämpar sig inte för jämförelser BILD 17 | KENTOR

18 - ett företag i TeleComputing Paybackmetoden •Den enklaste investeringskalkyleringen –Hur lång tid innan en investering har återbetalat sig, dvs. den ökade inkomsten/minskade kostnaden har kompenserat för grundinvesteringen. •Ett exempel: om investeringen kostar 50 000 kr och kommer ge en ökad vinst med 10 000 kr per år är pay off-tiden fem år. •Den vanligaste metoden i synnerhet vid större investeringar som måste återbetalas snabbt •En investering är lönsam om den har en payback tid som är kortare än ett förutbestämt värde (ofta samma som investeringens ekonomiska livslängd) •Vid jämförelser är kortast payback tid bäst •För mindre företag ofta fullt tillräcklig. Den fungerar som regel även bra för grovsållning. •Nackdel: Tar ej hänsyn till att pengar är mer värda idag än om några år, och fungerar därför bäst på kortsiktiga projekt. BILD 18 | KENTOR …men vilken metod skall man använda då….? Jo, alla!

19 - ett företag i TeleComputing Ett annat bra angreppssätt: PENG-modellen® •Prioritering Efter NyttoGrunder •Utbildning kan fås i Dataföreningens regi (2 dagar) •Bok finns, certifiering finns •Kostnads- och nyttovärderingsanalys, inklusive en arbetsgång och bemanning •Innehåller variant av nyttostruktur •Starka sidor –Värderar även mjuka nyttor i pengar, t ex höjd image, ökad samhällsnytta, upplevd arbetstillfredsställelse etc. –Upplevs ofta som enkel, lättkommunicerad och trovärdig –Tydlig process, kunden avsätter tre-fyra halvdagar för genomgång av sitt förändringsprojekt. Resten av arbetet gör PENG-ledaren mellan mötestillfällena –Bra spridning av metoden, inte minst inom offentlig sektor. Kan göra det lättare att sälja in! –www.peng.se BILD 19 | KENTOR

20 - ett företag i TeleComputing PENG, Basmodell A.Förberedelsefas 1.Bestäm mål, syften 2.Utse 5-8 verksamhetskunniga inklusive en av förändringen berörd chef 3.Bestäm och avgränsa objektet (projektet, lösningen) 4.Beskriv objektet B.Genomförandefas 5.Identifiera nyttoeffekterna 6.Klargör sambanden i en nyttostruktur 7.Värdera nyttoeffekterna 8.Definiera och värdera kostnaden (investeringen) för att uppnå nyttan C.Kvalitetssäkringsfasen 9.Klassificera nyttan och gör hindersanalys 10.Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagningsansvar BILD 20 | KENTOR

21 - ett företag i TeleComputing Till sist: några framgångsfaktorer för en bra analys (erfarenhetsbaserat) •Mobilisera ett brett deltagande, förankring hos berörda •Sitt inte själv ”på kammaren” •Fånga upp och utnyttja kunskaper i organisationen •Skapa ägarskap till helhet och delar •Definiera ett tydligt scope, avgränsa •Formulera och dokumentera klara förutsättningar och antaganden •Ägna åtminstone lite tid åt alternativ, ”what-if” och risker •Se över och revidera analysen under implementationsprojektet (och efteråt!) när förutsättningarna ändras, t ex: –Projektet blir dyrare än kalkylerat –Projektet skjuts upp –Andra förutsättningar ändras BILD 21 | KENTOR …och validera, validera, validera….

22 - ett företag i TeleComputing Tack för mig! BILD 22 | KENTOR


Ladda ner ppt "- ett företag i TeleComputing BILD 1 AE Java 2009-09-16 Business Case-analys Lars Wennerholm."

Liknande presentationer


Google-annonser