Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsavtalsrätt Försäkringsavtalslagen (FAL) Konsumenter - Personförsäkring Konsumentförsäkringslagen (KFL) Skadeförsäkring Försäkringsrörelselagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsavtalsrätt Försäkringsavtalslagen (FAL) Konsumenter - Personförsäkring Konsumentförsäkringslagen (KFL) Skadeförsäkring Försäkringsrörelselagen."— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsavtalsrätt Försäkringsavtalslagen (FAL) Konsumenter - Personförsäkring Konsumentförsäkringslagen (KFL) Skadeförsäkring Försäkringsrörelselagen (FRL)

2 NFAL prop. 2003:04/150- systematik 1. Inledande bestämmelser (1 kap.) 2. Individuell skadeförsäkring konsumentförsäkring (2-7 kap.) företagsförsäkring (8 kap.) tredje mans rätt (9 kap.) 3. Personförsäkring (10-16 kap.) 4. Kollektiv försäkring (17-20 kap.) Information Rätt till försäkring/försäkringstid Begränsning av ansvar Premien Ersättningen (under, dubbel) Skadereglering

3 Parterna Försäkringsgivare: Sak/livförsäkringbolag Försäkringstagare: Den som ingår avtal Med försäkringsbolaget Försäkrad: Skadeförs: den vars intresse är försäkrat Livförs: den på vars liv eller hälsa försäkring tecknas

4 Livförsäkring Avtalat belopp. Ingen relation nödvändig mellan försäkringstagaren och det försäkrade intresset Livförsäkring Avtalat belopp. Ingen relation nödvändig mellan försäkringstagaren och det försäkrade intresset Skadeförsäkring Lagligt intresse som kan uppskattas i penningar. Skadeförsäkring Lagligt intresse som kan uppskattas i penningar. Försäkringsbara intressen 1.FG kan vägra ersätta den som inte har intresse i egendomen 2.Om fler gör anspråk – betala till den som har intresse 3.Berikandeförbudet

5 9 § KFL – Kontraheringsplikten FB får inte vägra försäkring som det normalt tillhandahåller - Risk för försäkringsfall - Sannolika skadans omfattning - Annan omständighet 14 § KFL – försäkringen förnyas automatiskt 15 § KFL – försäkringsgivarens uppsägningsrätt begränsad -särskilda skäl, som ovanligt hög skadefrekvens (cykelmålet NJA 1987 s. 383) eller vägran att följa föreskrifter. Vägs mot den försäkrades intressen att ha försäkring. Kontraheringsplikten i KFL

6 När gäller försäkringen? FAL 13 § - Bolaget kan säga upp avtalet efter tre dagar Premien villkor för avtalet: 14 § 1 st FAL - Första premien – ansvar upphör vid dröjsmål 14 § 2 st FAL - Senare premie – ansvar upphör en vecka efter påminnelse KFL 25 § KfL- Första premien – upphör 14 d efter skriftligt krav 23 § KfL - Senare premie – upphör en månad efter skriftligt krav Huvudregeln: Avtalet Hjälpregeln 11 § FAL – när en part avsänt accept 11 § KfL – dagen efter den dag då kund meddelar att han vill ha försäkring Dröjsmål med betalningen?

7 Försäkringstagarens förpliktelser •Betala premien •Upplysningsplikt (4-10 §§ FAL, 30 § KFL) Om försäkringstagaren förfarit uppsåtligen eller grovt vårdslöst : •Räddningsplikt (52 § FAL) •Framkalla försäkringsfall (18-20 §§ FAL, 32 § KFL) Uppsåtligt/grovt vid KfL, enkel vårdslöshet vid FAL: •Skaderegleringen (21-22 §§ FAL, 34 § KFL) Om intaget i försäkringsvillkoren : •Fareökning (45-50 §§ FAL) •Följa säkerhetsföreskrifter (51 § FAL)

8 •ej upplysa om det som försäkringsgivare borde känna till - 9 § •Endast omständigheter av betydelse för försäkringsgivaren – 9 § 2 p Upplysningsplikten FAL KFL uppsåtligen eller grov oaktsamhet lämnat eller förtigit (skälighetsbedömning) 4 § - lämnande eller förtigande i svek eller mot tro och heder – fg fri från ansvar 5 § -Uppgift lämnad i god tro– fg ansvarar 6 § - Oaktsamt lämnat uppgift– prorataregel 7 § - vårdslöst förtegat uppgift i ond tro, inse betydelsen – prorataregel 30 § -

9 Påföljderna FG fri från ansvar-(Premien, upplysningsplikt, framkalla försäkringsfall) Prorataregeln-(upplysningsplikt, räddningsplikt, framkalla fall, skaderegleringen, fareökning) Kausalitetsregeln-(säkerhetsföreskrifter)

10 Felaktig premie 400 Ett hus är felaktigt försäkrat till för 400 kronor. Bolaget svarar då för 400/600, dvs för 2/3 av skadan. Om egendomen totalförstörs uppgår skadan till 600 och bolaget ersätter med 2/3, dvs med 1 000 000 En delskada på 900 000 ersätts på samma sätt, dvs med 600 000 Prorataregeln Egentlig premie 600 Husets värde 1 500 000

11 Om den försäkrade kan styrka att felaktigheten saknar betydelse för försäkringsfallet full ersättning Annars ingen ersättning Ex åsknedslag Kausalitetsregeln ”Allt eller inget”

12 Identifikation – 31 § KfL •Handlat med försäkringstagarens samtycke •Väsentlig ekonomisk gemenskap - makar - sambor •Särskild tillsyn över egendomen

13 Försäkringssumma: Det belopp som FT väljer att försäkra föremålet till och Som premien grundar sig på. Maxbelopp som FG kan bli ansvarig för. Försäkringsvärde: Egendomens värde vid tidpunkten för försäkringsfallet. Objektiv standard för föremålets värde 37 § FAL – hjälpregel – Återanskaffningsvärdet Alternativ:Taxerad polis, fullvädesförsäkring, nyvärdeförsäkring, försäkring på första risk, bråkdelsförsäkring Underförsäkring – försäkringsvärdet högre än försäkringssumman

14 Huvudregeln vid underförsäkring •Skillnader KFL och FAL – Betydande mån – principiellt saknas godtrosskydd, men i praktiken fungerar det som ett. Vad som är betydande mån varierar beroende på aktuella belopp. •Om ej annat framgår av omständigheterna – Avtal, exempelvis första-risk-försäkring. I KFL utesluts dylik försäkring redan av ordalydelsen. 40§ FAL, 35 § KFL – ersättning sätts ned i förhållande till underförsäkringen

15 Försäkrings- Summa 400 Bolaget svarar för 400/600, dvs för 2/3 av skadan. Om egendomen totalförstörs uppgår skadan till 600 och bolaget ersätter med 2/3, dvs med 400. Försäkringsbeloppet utgör i detta fall maxbelopp för försäkringen. Exempel, totalskada 600 Egendomens värde vid skadetillfället Under- försäkring

16 Exempel, delskada 600 Egendomens värde vid skadetillfället Bolaget svarar för 400/600, dvs för 2/3 av skadan. Om skadan uppgår till 200 skall bolaget ersätta med 2/3, dvs med 140. Försäkrings- Summa 400 Skada 200 Under- försäkring

17 10 § AvtL ”Inom fullmaktens gränser” - var går de? 1. Uttrycklig fullmakt 2. Ställningsfullmakt 3. Toleransfullmakt/ kombinationsfullm: Avtalstolkning Befogenhet Behörighet Praxis eller lag – god tro ingen betydelse Ställningsfullmakt plus något annat i HM’s beteende som ger TM fog för att tro att behörighet finns. God tro

18 Tredje mans intresse vid sakförsäkring Avtalsfrågan 56§ Ersättningsfr. 57§ 54 § 1 st FAL: Huvudregeln. En försäkring gäller till förmån för envar som har ett intresse i godset. Gäller endast värdeförsäkring. Dispositivt – möjligt att avtala att en försäkring ej gäller till förmån för tredje man. 54 § 2 st FAL: Tvingande regel – gäller överlåtelse. Ny ägare har 14 dagar på sig att teckna ny försäkring. Förutsätter att hela egendomen överlåtes.

19 9 kap 1 § NFAL Avtalsfrågan 4 § Ersättningsfrågan 6 § 1 punkten: Försäkringstagaren 2 punkten: Äganderätt, tomträtt eller säkerhetsrätt (dvs. pant, retentionsrätt, annan säkerhetsrätt, Samäganderätt, återtagandeförbehåll) Omfattar EJ nyttjanderätt och servitut 3 punkten: Den som annars bär risken (risk enligt avtal)

20 56§ FAL Avtalsfrågan 1 st - utgångspunkten: Trots att försäkringen gäller till förmån för tredje man har försäkringstagaren rätt att träffa avgörande om försäkringen, om ej annat är avtalat mellan försäkringsgivaren och tredje man. 2 stycket Om försäkringstagaren saknar rätt enligt första stycket är åtgärd likväl gällande mot tredje man om inte försäkringsgivaren insåg eller bort inse det rätta förhållandet. 9 kap. 4 § NFAL

21 Jämförelse med fullmaktsläran: Vad har FT rätt att göra? Behörighet Befogenhet Ft kan (fast han inte får) om god tro hos FG, 56 § 2 stycket 56 § 1 stycket nämner att FT får förhandla – dispositivt, FT och Trm kan ha avtalat annorlunda 56§ Utgångspunkt –Ft har rätt förhandla om avtalet

22 57§ FAL - ersättningsfrågan 1 stycket Det är Tredje man som har rätt att ta emot ersättningen 2 stycket Även försäkringstagaren äger ta emot ersättningen om inte: 1.Tredje man är namngiven i avtalet 2.Är eljest bestämt utmärkt, eller 3.Om denne anmält vilja bevaka sin rätt 9 kap. 6 § NFAL

23 57§ FAL - ersättningsfrågan 1 stycket Det är Tredje man som har rätt att ta emot ersättningen 2 stycket Även försäkringstagaren äger ta emot ersättningen om inte: 1.Tredje man är namngiven i avtalet 2.Är eljest bestämt utmärkt, eller 3.Om denne anmält vilja bevaka sin rätt 9 kap. 6 § NFAL


Ladda ner ppt "Försäkringsavtalsrätt Försäkringsavtalslagen (FAL) Konsumenter - Personförsäkring Konsumentförsäkringslagen (KFL) Skadeförsäkring Försäkringsrörelselagen."

Liknande presentationer


Google-annonser