Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsavtalsrätt Försäkringsavtalslagen (FAL) Konsumenter - Personförsäkring Konsumentförsäkringslagen (KFL) Skadeförsäkring Försäkringsrörelselagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsavtalsrätt Försäkringsavtalslagen (FAL) Konsumenter - Personförsäkring Konsumentförsäkringslagen (KFL) Skadeförsäkring Försäkringsrörelselagen."— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsavtalsrätt Försäkringsavtalslagen (FAL) Konsumenter - Personförsäkring Konsumentförsäkringslagen (KFL) Skadeförsäkring Försäkringsrörelselagen (FRL)

2 NFAL prop. 2003:04/150- systematik 1. Inledande bestämmelser (1 kap.) 2. Individuell skadeförsäkring konsumentförsäkring (2-7 kap.) företagsförsäkring (8 kap.) tredje mans rätt (9 kap.) 3. Personförsäkring (10-16 kap.) 4. Kollektiv försäkring (17-20 kap.) Information Rätt till försäkring/försäkringstid Begränsning av ansvar Premien Ersättningen (under, dubbel) Skadereglering

3 Parterna Försäkringsgivare: Sak/livförsäkringbolag Försäkringstagare: Den som ingår avtal Med försäkringsbolaget Försäkrad: Skadeförs: den vars intresse är försäkrat Livförs: den på vars liv eller hälsa försäkring tecknas

4 Livförsäkring Avtalat belopp. Ingen relation nödvändig mellan försäkringstagaren och det försäkrade intresset Livförsäkring Avtalat belopp. Ingen relation nödvändig mellan försäkringstagaren och det försäkrade intresset Skadeförsäkring Lagligt intresse som kan uppskattas i penningar. Skadeförsäkring Lagligt intresse som kan uppskattas i penningar. Försäkringsbara intressen 1.FG kan vägra ersätta den som inte har intresse i egendomen 2.Om fler gör anspråk – betala till den som har intresse 3.Berikandeförbudet

5 9 § KFL – Kontraheringsplikten FB får inte vägra försäkring som det normalt tillhandahåller - Risk för försäkringsfall - Sannolika skadans omfattning - Annan omständighet 14 § KFL – försäkringen förnyas automatiskt 15 § KFL – försäkringsgivarens uppsägningsrätt begränsad -särskilda skäl, som ovanligt hög skadefrekvens (cykelmålet NJA 1987 s. 383) eller vägran att följa föreskrifter. Vägs mot den försäkrades intressen att ha försäkring. Kontraheringsplikten i KFL

6 När gäller försäkringen? FAL 13 § - Bolaget kan säga upp avtalet efter tre dagar Premien villkor för avtalet: 14 § 1 st FAL - Första premien – ansvar upphör vid dröjsmål 14 § 2 st FAL - Senare premie – ansvar upphör en vecka efter påminnelse KFL 25 § KfL- Första premien – upphör 14 d efter skriftligt krav 23 § KfL - Senare premie – upphör en månad efter skriftligt krav Huvudregeln: Avtalet Hjälpregeln 11 § FAL – när en part avsänt accept 11 § KfL – dagen efter den dag då kund meddelar att han vill ha försäkring Dröjsmål med betalningen?

7 Försäkringstagarens förpliktelser •Betala premien •Upplysningsplikt (4-10 §§ FAL, 30 § KFL) Om försäkringstagaren förfarit uppsåtligen eller grovt vårdslöst : •Räddningsplikt (52 § FAL) •Framkalla försäkringsfall (18-20 §§ FAL, 32 § KFL) Uppsåtligt/grovt vid KfL, enkel vårdslöshet vid FAL: •Skaderegleringen (21-22 §§ FAL, 34 § KFL) Om intaget i försäkringsvillkoren : •Fareökning (45-50 §§ FAL) •Följa säkerhetsföreskrifter (51 § FAL)

8 •ej upplysa om det som försäkringsgivare borde känna till - 9 § •Endast omständigheter av betydelse för försäkringsgivaren – 9 § 2 p Upplysningsplikten FAL KFL uppsåtligen eller grov oaktsamhet lämnat eller förtigit (skälighetsbedömning) 4 § - lämnande eller förtigande i svek eller mot tro och heder – fg fri från ansvar 5 § -Uppgift lämnad i god tro– fg ansvarar 6 § - Oaktsamt lämnat uppgift– prorataregel 7 § - vårdslöst förtegat uppgift i ond tro, inse betydelsen – prorataregel 30 § -

9 Påföljderna FG fri från ansvar-(Premien, upplysningsplikt, framkalla försäkringsfall) Prorataregeln-(upplysningsplikt, räddningsplikt, framkalla fall, skaderegleringen, fareökning) Kausalitetsregeln-(säkerhetsföreskrifter)

10 Felaktig premie 400 Ett hus är felaktigt försäkrat till för 400 kronor. Bolaget svarar då för 400/600, dvs för 2/3 av skadan. Om egendomen totalförstörs uppgår skadan till 600 och bolaget ersätter med 2/3, dvs med En delskada på ersätts på samma sätt, dvs med Prorataregeln Egentlig premie 600 Husets värde

11 Om den försäkrade kan styrka att felaktigheten saknar betydelse för försäkringsfallet full ersättning Annars ingen ersättning Ex åsknedslag Kausalitetsregeln ”Allt eller inget”

12 Identifikation – 31 § KfL •Handlat med försäkringstagarens samtycke •Väsentlig ekonomisk gemenskap - makar - sambor •Särskild tillsyn över egendomen

13 Försäkringssumma: Det belopp som FT väljer att försäkra föremålet till och Som premien grundar sig på. Maxbelopp som FG kan bli ansvarig för. Försäkringsvärde: Egendomens värde vid tidpunkten för försäkringsfallet. Objektiv standard för föremålets värde 37 § FAL – hjälpregel – Återanskaffningsvärdet Alternativ:Taxerad polis, fullvädesförsäkring, nyvärdeförsäkring, försäkring på första risk, bråkdelsförsäkring Underförsäkring – försäkringsvärdet högre än försäkringssumman

14 Huvudregeln vid underförsäkring •Skillnader KFL och FAL – Betydande mån – principiellt saknas godtrosskydd, men i praktiken fungerar det som ett. Vad som är betydande mån varierar beroende på aktuella belopp. •Om ej annat framgår av omständigheterna – Avtal, exempelvis första-risk-försäkring. I KFL utesluts dylik försäkring redan av ordalydelsen. 40§ FAL, 35 § KFL – ersättning sätts ned i förhållande till underförsäkringen

15 Försäkrings- Summa 400 Bolaget svarar för 400/600, dvs för 2/3 av skadan. Om egendomen totalförstörs uppgår skadan till 600 och bolaget ersätter med 2/3, dvs med 400. Försäkringsbeloppet utgör i detta fall maxbelopp för försäkringen. Exempel, totalskada 600 Egendomens värde vid skadetillfället Under- försäkring

16 Exempel, delskada 600 Egendomens värde vid skadetillfället Bolaget svarar för 400/600, dvs för 2/3 av skadan. Om skadan uppgår till 200 skall bolaget ersätta med 2/3, dvs med 140. Försäkrings- Summa 400 Skada 200 Under- försäkring

17 10 § AvtL ”Inom fullmaktens gränser” - var går de? 1. Uttrycklig fullmakt 2. Ställningsfullmakt 3. Toleransfullmakt/ kombinationsfullm: Avtalstolkning Befogenhet Behörighet Praxis eller lag – god tro ingen betydelse Ställningsfullmakt plus något annat i HM’s beteende som ger TM fog för att tro att behörighet finns. God tro

18 Tredje mans intresse vid sakförsäkring Avtalsfrågan 56§ Ersättningsfr. 57§ 54 § 1 st FAL: Huvudregeln. En försäkring gäller till förmån för envar som har ett intresse i godset. Gäller endast värdeförsäkring. Dispositivt – möjligt att avtala att en försäkring ej gäller till förmån för tredje man. 54 § 2 st FAL: Tvingande regel – gäller överlåtelse. Ny ägare har 14 dagar på sig att teckna ny försäkring. Förutsätter att hela egendomen överlåtes.

19 9 kap 1 § NFAL Avtalsfrågan 4 § Ersättningsfrågan 6 § 1 punkten: Försäkringstagaren 2 punkten: Äganderätt, tomträtt eller säkerhetsrätt (dvs. pant, retentionsrätt, annan säkerhetsrätt, Samäganderätt, återtagandeförbehåll) Omfattar EJ nyttjanderätt och servitut 3 punkten: Den som annars bär risken (risk enligt avtal)

20 56§ FAL Avtalsfrågan 1 st - utgångspunkten: Trots att försäkringen gäller till förmån för tredje man har försäkringstagaren rätt att träffa avgörande om försäkringen, om ej annat är avtalat mellan försäkringsgivaren och tredje man. 2 stycket Om försäkringstagaren saknar rätt enligt första stycket är åtgärd likväl gällande mot tredje man om inte försäkringsgivaren insåg eller bort inse det rätta förhållandet. 9 kap. 4 § NFAL

21 Jämförelse med fullmaktsläran: Vad har FT rätt att göra? Behörighet Befogenhet Ft kan (fast han inte får) om god tro hos FG, 56 § 2 stycket 56 § 1 stycket nämner att FT får förhandla – dispositivt, FT och Trm kan ha avtalat annorlunda 56§ Utgångspunkt –Ft har rätt förhandla om avtalet

22 57§ FAL - ersättningsfrågan 1 stycket Det är Tredje man som har rätt att ta emot ersättningen 2 stycket Även försäkringstagaren äger ta emot ersättningen om inte: 1.Tredje man är namngiven i avtalet 2.Är eljest bestämt utmärkt, eller 3.Om denne anmält vilja bevaka sin rätt 9 kap. 6 § NFAL

23 57§ FAL - ersättningsfrågan 1 stycket Det är Tredje man som har rätt att ta emot ersättningen 2 stycket Även försäkringstagaren äger ta emot ersättningen om inte: 1.Tredje man är namngiven i avtalet 2.Är eljest bestämt utmärkt, eller 3.Om denne anmält vilja bevaka sin rätt 9 kap. 6 § NFAL


Ladda ner ppt "Försäkringsavtalsrätt Försäkringsavtalslagen (FAL) Konsumenter - Personförsäkring Konsumentförsäkringslagen (KFL) Skadeförsäkring Försäkringsrörelselagen."

Liknande presentationer


Google-annonser