Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-281 Avtal för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-281 Avtal för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och."— Presentationens avskrift:

1 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-281 Avtal för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län. • Övertagandet omfattar hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på primärvårdsnivå i ordinärt boende. • Två förslag till AC Konsensus den 13 april • Avtalet gäller från och med 1 januari 2013 • Verksamheten startar i kommunal regi 1 september 2013

2 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-282 Utgångsläge • Patientfokuserat och patientsäkert • Skapa mervärde för patienten/brukaren • Undvika parallella organisationer

3 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-283 Kommunens ansvar Alternativ 1 • Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för alla åldrar, alla tider på dygnet. Hemsjukvård • Hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering som ges i ordinärt boende till hemsjukvårdspatienter p.g.a sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. • Allmän palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. • Förskrivning av och kostnader för hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar och näringstillskott. • Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpassning

4 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-284 Forts. alt 1 Kommunens ansvar Hembesök av distriktssköterska • Hembesök enligt tröskelprincipen, d.v.s när patienten inte kan ta sig till hälsocentralen/sjukstugan. • Förskrivning och kostnader av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar, näringstillskott för hjälp vid hembesök enligt tröskelprincipen som kan ordineras av distriktssköterska.

5 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-285 Kommunens ansvar Alternativ 2 • Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för vuxna, alla tider på dygnet, Hemsjukvård • Hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering som ges i ordinärt boende till hemsjukvårdspatienter p.g.a sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. • Allmän palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. • Förskrivning och kostnader av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar och näringstillskott. • Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpassning

6 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-286 Forts. alt 2 Kommunens ansvar Hembesök av distriktssköterska • Hembesök enligt tröskelprincipen, d.v.s när patienten inte kan ta sig till hälsocentralen/sjukstugan. • Förskrivning och kostnader av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar, näringstillskott för hjälp vid hembesök enligt tröskelprincipen som kan ordineras av distriktssköterska. Rehabilitering/Habilitering för hembesökspatienter • Samtliga rehabiliterings- och habiliteringsinsatser i ordinärt boende. • Förskrivning av och kostnader för hjälpmedel • Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpassning

7 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-287 Landstingets ansvar • Läkarinsatser i ordinärt boende. • Konsultativa insatser vid behov av särskild kompetens. • Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå för utredning och åtgärd/intervention. Omfattning beror på avtalsalternativ. • Rådgivning, handledning, utbildning i palliativ vård i specifika patientrelaterade ärenden. • Rådgivning, handledning, utbildning i psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning i specifika patientrelaterade ärenden. • Demensutredning. Konsultativa insatser vid behov av avancerad demensvård vid svåra beteendestörningar. • Asylsjukvården. • Ansvaret för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen, nutritionsprodukter, infusionslösning och tillbehör.

8 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-288 Informationsöverföring • På lång sikt, 1-3 år: Utveckla IT-baserade former för dokumentation och informationsöverföring. NPÖ, Prator. • På kort sikt, 1 år: NPÖ med reservplan att utforma manuella rutiner för informationsöverföring.

9 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-289 Beräknad kostnad för hemsjukvård och hembesök Antal hemsjukvårdpatienter enligt inventering av hälsocentralerna i januari uppgår till ca 2 150 – överförs till kommunerna i båda alternativen Kostnaderna beräknas utifrån antal besök under 2011 Alternativ 1: ca 152 600 Alternativ 2: ca 161 700 inkl rehabilitering/habilitering Kostnadsberäkningarna utgår från bokförda kostnader 2011 och är indexuppräknade till 2012 och 2013 efter LPIK (landstingsprisindex)

10 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2810 Beräknad kostnad för hemsjukvård och hembesök Personalkostnader - snittkostnad per yrkeskategori, jour, semester m.m inräknat - årslön delat med årstimmar = timpris per yrkeskategori - skattad tidsåtgång per besök inkl. restid - snittkostnad per besök - varierar över länet – glesbygdsfaktor Summa personalkostnader inkl tjänsteköpen från kommunerna Alternativ 1: totalt 54 mkr Alternativ 2: totalt 61 mkr

11 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2811 Beräknad kostnad för hemsjukvård och hembesök Antal tjänster ca Alternativ 1Alternativ 2 - 68 distriktssköterskor 68 - 7 arbetsterapeuter 20 - 15 undersköterskor15 - 1 sjukgymnast 2 - 11 tjänsteköp av kommunerna11 Alternativ 1: 102 tjänster Alternativ 2: 116 tjänster

12 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2812 Beräknad kostnad för hemsjukvård och hembesök Övriga driftkostnader -kostnader för inkontinensmaterial, näringstillskott och övrigt medicinskt material/förbrukningsmaterial -leasingbilskostnader och OH-kostnader -patientintäkter samt handledarersättning Summa övriga driftkostnader Alternativ 1: 17 mkr Alternativ 2: 18 mkr

13 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2813 Beräknad kostnad för hemsjukvård och hembesök Hjälpmedelskostnader Beräkningen utifrån primärvårdens hjälpmedel och efter patienter som haft besök hemma under 2011 - hyreshjälpmedel - kostnader för köpta hjälpmedel - egenavgift - abonnemangskostnad / OH Summa hjälpmedelskostnad uppgår till Alternativ 1: 7 mkr Alternativ 2: 36 mkr

14 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2814 Alt 1. Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska enligt tröskelprincipen Antal hemsjukvårdsindivider 2 150 Antal besök hemma 152 600 Personal 49 mkr Tjänsteköp kommun 5 mkr Hjälpmedel 7 mkr Övriga driftkostnader 12 mkr OH 5 mkr Summa:78 mkr Teoretiskt beräknade tjänster:102 (dsk 68, usk 15, arbter 7, sjg 1, köp kom 11)

15 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2815 Alt 2. All hemsjukvård och hembesök Antal hemsjukvårdsindivider 2 150 Antal besök hemma161 700 Personal56 mkr Tjänsteköp kommun 5 mkr Hjälpmedel36 mkr Övriga driftkostnader13 mkr OH 5 mkr Summa:115 mkr Teoretiskt beräknade tjänster: 116 (dsk 68, usk 15, arbter 20, sjg 2, köp kom 11)

16 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2816 Fördelning per kommun – alternativ 1 Fördelning av mkr per kommun och hälsocentral är viktad efter antal besök, de olika personalkategorierna, åldersviktad befolkning samt glesbyggdsfaktor. Hjälpmedelskostnad är fördelad efter antal arbetsterapeutbesök.

17 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2817 Fördelning per kommun – alternativ 2

18 Hemsjukvård i kommunal regi 18 Fördelning per hälsocentral – alternativ 1

19 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2819 Fördelning per hälsocentral – alternativ 2

20 Hemsjukvård i kommunal regi Kontrollstation Förslag till skrivning från kommunföreträdare: Parterna är även överens om en kontrollstation efter 1 år och är beredd att justera överenskommelsen vid en avvikelse som överstiger 2 skatteöre. Parterna är vidare överens om att gemensamt utarbeta kriterier för hur denna uppföljning skall ske som skall underställas AC Konsensus för godkännande. 2014-06-2820

21 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2821 Personal Medarbetare som byter arbetsgivare erbjuds bibehållna förmåner vad gäller lön, semester och pensionsförmåner. Personalövergång sker genom – Intresseanmälan – Ansökningsförfarande Kommunerna Informerar om den nya verksamheten under april-september. Inbjuder till intresseanmälan från hälsocentralerna under oktober-november. Anställningsavtalen klara senast årsskiftet 2012/2013. Verksamheten startar den 1 september 2013 i kommunernas regi.

22 Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-2822 Rapport Utifrån patientfokus och undvikande av parallella organisationer till AC Koncensus 13 april som lämnar rekommendation till beslut. Information • Berörda medarbetare, politiker, tjänstemän 26 april, fullmäktigesalen, landstingshuset. Videokonferensuppkoppling och webbsändning. • www.vll.se/kommunalhemsjukvard


Ladda ner ppt "Hemsjukvård i kommunal regi 2014-06-281 Avtal för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och."

Liknande presentationer


Google-annonser