Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län. Övertagandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län. Övertagandet."— Presentationens avskrift:

1 Avtal för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län. Övertagandet omfattar hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på primärvårdsnivå i ordinärt boende. Två förslag till AC Konsensus den 13 april Avtalet gäller från och med 1 januari 2013 Verksamheten startar i kommunal regi 1 september 2013

2 Utgångsläge Patientfokuserat och patientsäkert
Skapa mervärde för patienten/brukaren Undvika parallella organisationer

3 Kommunens ansvar Alternativ 1
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för alla åldrar, alla tider på dygnet. Hemsjukvård Hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering som ges i ordinärt boende till hemsjukvårdspatienter p.g.a sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Allmän palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Förskrivning av och kostnader för hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar och näringstillskott. Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpassning

4 Forts. alt 1 Kommunens ansvar
Hembesök av distriktssköterska Hembesök enligt tröskelprincipen, d.v.s när patienten inte kan ta sig till hälsocentralen/sjukstugan. Förskrivning och kostnader av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar, näringstillskott för hjälp vid hembesök enligt tröskelprincipen som kan ordineras av distriktssköterska.

5 Kommunens ansvar Alternativ 2
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för vuxna, alla tider på dygnet, Hemsjukvård Hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering som ges i ordinärt boende till hemsjukvårdspatienter p.g.a sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Allmän palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Förskrivning och kostnader av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar och näringstillskott. Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpassning

6 Forts. alt 2 Kommunens ansvar
Hembesök av distriktssköterska Hembesök enligt tröskelprincipen, d.v.s när patienten inte kan ta sig till hälsocentralen/sjukstugan. Förskrivning och kostnader av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar, näringstillskott för hjälp vid hembesök enligt tröskelprincipen som kan ordineras av distriktssköterska. Rehabilitering/Habilitering för hembesökspatienter Samtliga rehabiliterings- och habiliteringsinsatser i ordinärt boende. Förskrivning av och kostnader för hjälpmedel Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpassning

7 Landstingets ansvar Läkarinsatser i ordinärt boende.
Konsultativa insatser vid behov av särskild kompetens. Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå för utredning och åtgärd/intervention. Omfattning beror på avtalsalternativ. Rådgivning, handledning, utbildning i palliativ vård i specifika patientrelaterade ärenden. Rådgivning, handledning, utbildning i psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning i specifika patientrelaterade ärenden. Demensutredning. Konsultativa insatser vid behov av avancerad demensvård vid svåra beteendestörningar. Asylsjukvården. Ansvaret för läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen, nutritionsprodukter, infusionslösning och tillbehör.

8 Informationsöverföring
På lång sikt, 1-3 år: Utveckla IT-baserade former för dokumentation och informationsöverföring. NPÖ, Prator. På kort sikt, 1 år: NPÖ med reservplan att utforma manuella rutiner för informationsöverföring.

9 Beräknad kostnad för hemsjukvård och hembesök
Antal hemsjukvårdpatienter enligt inventering av hälsocentralerna i januari uppgår till ca – överförs till kommunerna i båda alternativen Kostnaderna beräknas utifrån antal besök under 2011 Alternativ 1: ca Alternativ 2: ca inkl rehabilitering/habilitering Kostnadsberäkningarna utgår från bokförda kostnader 2011 och är indexuppräknade till 2012 och 2013 efter LPIK (landstingsprisindex)

10 Beräknad kostnad för hemsjukvård och hembesök
Personalkostnader - snittkostnad per yrkeskategori, jour, semester m.m inräknat - årslön delat med årstimmar = timpris per yrkeskategori - skattad tidsåtgång per besök inkl. restid - snittkostnad per besök - varierar över länet – glesbygdsfaktor Summa personalkostnader inkl tjänsteköpen från kommunerna Alternativ 1: totalt 54 mkr Alternativ 2: totalt 61 mkr

11 Beräknad kostnad för hemsjukvård och hembesök
Antal tjänster ca Alternativ Alternativ 2 - 68 distriktssköterskor - 7 arbetsterapeuter - 15 undersköterskor sjukgymnast - 11 tjänsteköp av kommunerna 11 Alternativ 1: 102 tjänster Alternativ 2: 116 tjänster

12 Beräknad kostnad för hemsjukvård och hembesök
Övriga driftkostnader kostnader för inkontinensmaterial, näringstillskott och övrigt medicinskt material/förbrukningsmaterial leasingbilskostnader och OH-kostnader patientintäkter samt handledarersättning Summa övriga driftkostnader Alternativ 1: 17 mkr Alternativ 2: 18 mkr

13 Beräknad kostnad för hemsjukvård och hembesök
Hjälpmedelskostnader Beräkningen utifrån primärvårdens hjälpmedel och efter patienter som haft besök hemma under 2011 - hyreshjälpmedel - kostnader för köpta hjälpmedel - egenavgift - abonnemangskostnad / OH Summa hjälpmedelskostnad uppgår till Alternativ 1: 7 mkr Alternativ 2: 36 mkr

14 Alt 1. Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska
enligt tröskelprincipen Antal hemsjukvårdsindivider Antal besök hemma Personal mkr Tjänsteköp kommun mkr Hjälpmedel mkr Övriga driftkostnader mkr OH mkr Summa: mkr Teoretiskt beräknade tjänster:102 (dsk 68, usk 15, arbter 7, sjg 1, köp kom 11)

15 Alt 2. All hemsjukvård och hembesök Antal hemsjukvårdsindivider 2 150
Antal besök hemma Personal mkr Tjänsteköp kommun mkr Hjälpmedel mkr Övriga driftkostnader 13 mkr OH mkr Summa: mkr Teoretiskt beräknade tjänster: 116 (dsk 68, usk 15 , arbter 20, sjg 2, köp kom 11)

16 Fördelning per kommun – alternativ 1
Fördelning av mkr per kommun och hälsocentral är viktad efter antal besök, de olika personalkategorierna, åldersviktad befolkning samt glesbyggdsfaktor. Hjälpmedelskostnad är fördelad efter antal arbetsterapeutbesök.

17 Fördelning per kommun – alternativ 2

18 Fördelning per hälsocentral – alternativ 1

19 Fördelning per hälsocentral – alternativ 2

20 Kontrollstation Förslag till skrivning från kommunföreträdare:
Parterna är även överens om en kontrollstation efter 1 år och är beredd att justera överenskommelsen vid en avvikelse som överstiger 2 skatteöre. Parterna är vidare överens om att gemensamt utarbeta kriterier för hur denna uppföljning skall ske som skall underställas AC Konsensus för godkännande.

21 Personal Medarbetare som byter arbetsgivare erbjuds bibehållna förmåner vad gäller lön, semester och pensionsförmåner. Personalövergång sker genom – Intresseanmälan – Ansökningsförfarande Kommunerna Informerar om den nya verksamheten under april-september. Inbjuder till intresseanmälan från hälsocentralerna under oktober-november. Anställningsavtalen klara senast årsskiftet 2012/2013. Verksamheten startar den 1 september 2013 i kommunernas regi.

22 Rapport Utifrån patientfokus och undvikande av parallella organisationer till AC Koncensus 13 april som lämnar rekommendation till beslut. Information Berörda medarbetare, politiker, tjänstemän 26 april, fullmäktigesalen, landstingshuset. Videokonferensuppkoppling och webbsändning.


Ladda ner ppt "Avtal för övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län. Övertagandet."

Liknande presentationer


Google-annonser