Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsstämma 2013 Föreningsmedia Helsingborg Kallar till

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsstämma 2013 Föreningsmedia Helsingborg Kallar till"— Presentationens avskrift:

1 Årsstämma 2013 Föreningsmedia Helsingborg Kallar till
FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65 Helsingborg Föreningsmedia Helsingborg Kallar till Årsstämma 2013 tisdagen den 28 maj kl Lokal: Kamratföreningen Lyktan Bryggaregatan 7 Handlingar finns på hemsidan f.o.m. 23/maj Alternativt i FM-Studion Folkets Hus Södergatan 65 5v Välkomna Hälsar Styrelsen FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

2 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Dagordningen vid Årsstämma med Föreningsmedia Helsingborg: Den 28 maj 2013 kl i Kamratföreningen Lyktans lokal Bryggaregatan 7 HBG 1 Mötets öppnande 2 Upprättande och justering av röstlängd. Röstberättigade medlemmar: Kulturlådan/Munka – Socialdemokraterna HBG – ABF HBG - Mauritiska Vänskapsföreningen/Radio Camba HBG - Föreningen för rättvis välfärd – RSMH Lyktan – Frihamnen Hemlösas Hus - Dyslexiförbundet FMLS HBG Höganäs – Verdandi - Kamratpunkten HBG. 3 Fråga om årsstämmans behörigen utlysts. 4 Fastställande av dagordning. 5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. 6 Val av 2 protokolljusterare och rösträknare för stämman. 7 Styrelsens Verksamhetsberättelse och ekonomiredovisning Förslag: att godkänna styrelsens förslag till bokslutsdispositioner 8 Revisorernas berättelse. 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 10 Framställning från styrelsen eller motioner/skrivelser från medlemsorganisationer eller medlemmar. A. Stadgeändring om inriktning och omfattning i § 2 Syfte och § 12 Avveckling B. Organisations- och Verksamhetsbeskrivning f.o.m. 2013 C. Arbets- och Verksamhetsplan för 2013 11 Nominering &Val av styrelse, ordförande och/eller kassör, ledamöter och suppleanter. Kvarstår till 2014, ledamöterna Ragnar Sjödahl och Frank Andersson Avgående: Kassör Tonje Wiedekamm har avsagt sig uppdraget, vakant 1 ledamot Ersättare Roland Nohage (Gått in på vakant plats) och Ingvar Wihlborg Mötet har att välja: ordförande till 2015 kassör till 2014, 1ledamot till 2015 och 2 ersättare till 2014 12 Val av firmatecknare för Föreningsmedia Helsingborg Organisations nr Mötet beslutade välja: 13 Nominering & Val av 2 revisorer en till 2014 samt en till 2015 och 1 revisorsuppleant till 2014. Avgående: ordinarie revisorer Carlos Kock samt Ulf Åkerberg och ersättare Gun-Britt Hornig 14 Nominering & Val av valberedning om 3 personer varav 1 sammankallande till 2014. Avgående: Mikael ”Mige” Lundahl, Jonas Günter och Thomas Jönsson samt Per Arne Håkansson , 15 Medlemmarna har ordet och anmälningar. 16 Mötets avslutning. FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

3 Föreningsmedia Lyftet Föreningsmedia Helsingborg
Lyftet Plantan Cecilia Tonje Jonas Marre Lennart Vakant 2 platser Organisations nr , Bankgiro: Kontakt: Lena Pettersson Tel: e-post: Kontakt: Rolf Andersson Tel: e-post: Kontakt Radio 99, IT-Smedjan Plantan Lyktan an Förenings Media Helsingborg, Södergatan 65, Helsingborg. Tel: Föreningsmedia Lyftet humanism folkbildning utveckling digital rättvisa Organisations- och Verksamhetsbeskrivning 2013 Föreningsmedia Helsingborg Nuvarande Styrelse & Revisorer (Ny styrelse ska väljas på årsmötet i slutet på maj) Ordf. Rolf Andersson, V Ordf. Ragnar Sjödahl, Kassör Tonje Wiedekamm, Ledam. Frank Andersson, Ingvar Wihlborg, Roland Nohage och adjungerad Oskar Fahst - Revisorer Ulf Åkerberg och Carlos Kock Lyftet Lyktan Stefan Carina (Thomas) (RSMH Eva K Anja) Lyftet IT-Smedjan Eva Daniel Hazib (Dyslexi Fmls Mige) Lyftet 73:an Pia Tomas Andreas Ledningsgrupp: Ordförande, V Ordförande och Kassör Ekonomi och Administration: Ekonomi/Redovisning – Löner/Personal – Hyror – Avtal med AF/FK Eva Lena Inköpt tjänst Radio 99,2 Wille Lona Oskar Håkan Anm. Vi har ytterligare sju anställda i Kulturarvslyftet i samarbete med Lyktan AF/FK och Riksantikvarieämbetet Charirna Tryggve Sussie Markus Tina Gustav Christel Föreningsmedia Lyftet

4 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Medlemsavgift för Inbetalas till FöreningsMedia Helsingborg på Bank Giro Uppge Namn Alternativt Organisation/Förening eller Sändande Organisation/Förening Enskilda medlemmar kr/år Organisationer kr/år Sändningsavgifter 1 tim/vecka kr/år Inklusive Medlemsavgift samt Mediapaketet Andra tider och volymer, avgiften proportioneras i förhållande till sändningsavgiften ovan. Sponsorer enligt överenskommelse med styrelsen. Vi säljer också annons och reklamtid i radio webbradio lyssna när du vill radio och på vår hemsida Välkomna som medlemmar! Med vänlig hälsning Styrelsen/Rolf Andersson Medlemsavgift för 2013 till FöreningsMedia Helsingborg Bank Giro Betalas senast Från medlem/organisation ___________________________ Belopp____________Kr Adress ___________________ Ort____________________________ Telefon ____________________________ e-post _______________________ FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

5 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Verksamhetsberättelse Sidan 1 av 7 Styrelsen Under det gångna året har styrelsen haft följande sammansättning Ordförande Rolf Andersson till 2013 Kassör Tonje Wiedekamm till 2014 Ledamöter Ragnar Sjödahl till 2014 (v.ordf. vald konst st-möte) Frank Andersson till 2014 Roland Nohage till 2013 Ersättare Ingvar Wihlborg till 2013 Vakant till 2013 Adjungerande Revisor ordinarie Carlos Kock till 2013 Revisor ordinarie Ulf Åkerberg till 2013 Revisor ersättare Gun-Britt Hornig till 2013 Valberedning Per Arne Håkansson till Jonas Günter till 2013 Thomas Jönsson till Mikael ”Mige” Lundahl till 2013 Personal Radio Ingvar Wihlborg, Eugen Lichorad, Håkan Lindgren, Lona Svensson Lyftet Plantan Pia Engstrand, Tonje Wiedekamm, Eva Nilsson, Jonas Günther, Cecilia Lyredal, Mariusz Wojcik, Ann-Christine Lundh . Lyftet IT-Smedjan Eva Glentoft, Mikael Lundahl. Daniel Ayvaz, Hasib Celic Lyftet Lyktan & 73:an Stefan Carlsson, Thomas Jönsson, Pia Westerberg (Lena Pettersson, Eva Khemiri, Anja Ozol Sörensen) Ansvarig utgivare Ragnar Sjödahl (vald konst st-möte) Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen haft 4 sammanträden samt löpande arbetsmöte där personal, ordförande, ansvarig utgivare deltagit. Möten hölls Årsmöte och Budgetmöte på Folkets Hus. Helsingborgs Närradioförening FöreningsMedia Helsingborg är medlem i Helsingborgs närradioförening. Ragnar Sjödahl och Ingvar Wihlborg är våra representanter i Helsingborgs närradioförening. Medlemmar 2012 Nio medlemsorganisationer, Kulturlådan/Munka – Socialdemokraterna HBG – ABF HBG - Mauritiska Vänskapsföreningen/Radio Camba HBG - Föreningen för rättvis välfärd – RSMH Lyktan – Frihamnen Hemlösas Hus - Dyslexiförbundet FMLS HBG Höganäs – Verdandi - Kamratpunkten HBG FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

6 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Verksamhetsberättelse Sidan 2 av 7 Verksamheten Under året har Föreningsmedia Helsingborg utvecklat LYFTET ett socialt arbetsmarknadsprojekt som med ursprung från 1993 då LO sektionen/California och Nv. Skånes folkhögskola tillsammans med Arbetsförmedlingen startade ett s.k. ALU-projekt för att hjälpa arbetslösa tillbaka till jobb samt att förhindra att de som blivit av med sina arbeten utnyttjandes som ”billig” arbetskraft.. Detta projekt har med olika aktörer, former varit en kreativ aktör i arbetsmarknadspolitiken. Andra samarbetsparter har varit ABF, Helsingborgs stad, Komvux, Sol skriv- och läscentrum, SoL omvårdnad, Dyslexiförbundet, DHS och RSMH. En av aktiviteterna i denna verksamhet var närradioprogrammet Kulturlådan där kulturarbetare tillsammans sökte vägar att komma vidare och hitta nya arbeten. En av volontärerna här var Östen Warnerbring vidare fans också vår nuvarande radiotekniker Ingvar Wihlborg och Kulturlådas programledare Frank Andersson med vid starten, en annan kändis i gänget var träskulptören Risto Karvinen I vårt mediacentrat finns idag: 1) Hemsida med aktuell information med text och bilder.  2) Media, ljudfiller och radioprogram lyssnanär du vill och kan, korta videoinspelningar.  3) Utskrivbara flyggblad, kallelser, vecko- eller månadsblad 4) Alla program ligger kvar på webben i minst tre månader. Programtablå dec 2012 Radiosändningar på FM 99,2, 63 timmar/veckan FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

7 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Verksamhetsberättelse Sidan 3 av 7 Den nuvarande inriktningen är för projekt aktiviteter där vi hjälper handikapporganisationer, frivilliga krafter och föreningar att ta vara på IT-Samhällets nya möjligheter samt bygga upp organisationer och reella aktiviteter. Några exempel på aktiviteter i detta projekt är: Digital rättvisa där äldregruppen får möjlighet att lära, ta del av samt medverka i IT-samhället. Hemsidor - Foto och Film - Digital Radio och TV/Video Information med Minitidningar - Broschyrer och Foldrar Använda sig av Internet - Mobiltelefoner - IPAD m.m. Vi hjälper de som har funktionsnedsättningar med att komma ut på olika aktiviteter. Vi har café och träffpunkt vår verksamhet hjälper vi många och knyter också kontakter som leder vidare för alla i verksamheten. När vi nu siktar in oss på 2013 ”projektidens 20:e verksamhetsår” räknar vi med att omsätta ca 10 miljoner och tillsammans med våra 30 anställda (alla med erfarenhet av långtidsarbetslöshet) samt samarbetsparter fortsätta att utveckla verksamheten. Förslag till ny organisation på årsmötet Vi beräknar att organisationen under 2013 ska ha minst 30 anställda där vi för de flesta har avtal med AF (Lönebidrag, Utvecklingsanställningar, Särskilt förstärkt anställningsstöd och Nystartsbidrag.) Vidare att i samarbete med AF genom avtal bedriva verksamhet för ca 150 arbetslösa i Jobbgarantin samt Arbetsprövning och Rehab.) Den totala omsättningen beräknas till omkring kr. Verksamhets- och Aktivitetsinriktningen är Radio, IT-media, Utbildning, Kultur, stödjande verksamhet gentemot Handikapprörelsen, Friviligorganisationer, Ideella samhällsnyttiga organisationer. I vårt arbete har vi ett nära samarbete med Dyslexiförbundet i Helsingborg Höganäs och Kamratföreningen Lyktan RSMH i Helsingborg Anm. Lyftet (den stora delen av verksamheten) vilket framgår av att det är en skiss på organisation och verksamhet. Beskrivningen kommer att göras tillsammans med Lyftets olika delar tillsammans med ledningsgruppen. Budget uppföljning ska göras varje månad tillsammans med revisor Vi räknar med att resultatet under 2013 första 3 månader kommer att vara mindre än det beräknade Månadsgenomsnittet, Målet är att vi ska var i balans senast i augusti – september. Vi kommer att vara 24 anställda plus 7 utvecklingsanställda via RSMH Lyktans och Dyslexiförbundet Kulturarvslyftet Målsättningen är att Eget kapital 2014 ska uppgå till ca kr (Trygghets- & Kvalitets- & Nysatsning fonderingar) Likviditeten skall december 2013 vara minst kr. RSMH Lyktan, Dyslexiförbundet och Radio FM 99,2 ska under 2013 arbeta för att söka nya inkomster via fonder samt sponsorer. FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

8 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Verksamhetsberättelse Sidan 4 av 7 Slutord Året har varit intressant och tidvis turbulent. I och med att vi tog över huvudansvaret för det sociala arbetsmarknadsprojektet Lyftet förändrades vår verksamhet från att vi var en liten del i Lyftet till att vi blev den styrande parten. I siffror kan det beskrivas så här radioverksamheten var vid årets början 80% och är idag 10%, vi var fyra anställda och vi närmar oss 30, omsättningen var i runda tal 1,5 miljoner. När vi nu siktar in oss på 2013 ”projektidens 20:e verksamhetsår” räknar vi med att omsätta ca 10 miljoner och tillsammans med våra 30 anställda (alla med erfarenhet av långtidsarbetslöshet) samt samarbetsparter fortsätta att utveckla verksamheten. Vi fortsäter att utveckla vår Radio, IT mediaverksamhet, vår mediasatsning samt den tekniska utvecklingen, bl.a. kommer vi att komma igång med en ny digital studio där vi ska producera nya program samt involvera fler av våra deltagare samt tillsammans med handikapporganisationerna och ABF starta nya utbildningar, Ekonomisk är stabil vi har goda förhoppningar om att vi under 2013 ska kunna fortsätta utveckla vår ekonomi genom samverkan med af, försäkringskassan och socialförvaltningen samt med reklam och nya sponsorer. Målet är att anställa fler långtidsarbetslösa och öka kvalitén verksamheten till gagn för samhällnyttiga ideella föreningar. Då det gäller intresset för vår radio fortsätter utvecklingen idag är Helsingborgs närradio fortfarande enl. SIFO Sveriges mest avlyssnade närradio. Vår mediasatsning har här stor betydelse och vi är väl rustade för framtiden. SIFO:s lyssnarsiffror anger att ca lyssnar till närradiosändningarna och våra hemsidor får fler och fler besökare, Styrelsen vill rikta ett tack till våra deltagare, anställda samt till alla medlemmar och som stödjer vår verksamhet.. Helsingbord i maj 2013 Rolf Andersson, ordförande Ragnar Sjödahl, vice ord Tonje Wiedekamm, kassör Frank Andersson Roland Nohage Ingvar Wihlborg FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

9 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Verksamhetsberättelse Sidan 5 av 7 FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

10 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Verksamhetsberättelse Sidan 6 av 7 Granskningsberättelse för Folkrörelsernas Mediaförening u. ä. till Föreningsmedia Helsingborg ( ) Undertecknade, som granskat den ekonomiska redovisningen för öreningsmedia Helsingborg för perioden , får härmed avgiva följande granskningsberättelse. Under revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande de till oss lämnade redovisningshandlingarna. Vi tillstyrker att den ekonomiska redovisningen godkännes och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg ______________________________ ______________________________ Ulf Åkerberg Carlos Kock Revisor Revisor ______________________________ Gun-Britt Hornig Revisor FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

11 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Verksamhetsberättelse Sidan 7 av 7 Bilaga: Arbetsplan FM-Helsingborg 2013 Radiosändningar på FM 99,2 63 timmar/veckan Medlems organisationer Kulturlådan/Munka – Socialdemokraterna HBG – ABF HBG - Mauritiska Vänskapsföreningen/Radio Camba HBG - Föreningen för rättvis välfärd – RSMH Lyktan – Frihamnen Hemlösas Hus - Dyslexiförbundet FMLS HBG Höganäs – Verdandi - Kamratpunkten HBG. Godmorron Helsingborg- Café Remember – Bengan favoriter – FredaxMixen Radio Rock n´ Metall FM/Lyftet i Helsingborg Mediacentra. Med den nya tekniken och samarbete med våra medlemsorganisationer erbjuder vi ideella organisationer tillgång till ett aktivt mediacenter där man på ett nytt och roligt sätt kan få ut sitt budskap via internt till organisationer, andra grupper och allmänheten. Genom detta samarbete arbetar vi också med att hitta olika vägar där vi kan använda modern medieteknik för information internt och externt för nya pedagogiska innovationer t.ex. ljud och videoinspelningar av föreläsningar, genomgångar, presentationer, redovisningar m.m. I mediacentrat finns: 1) Hemsida med aktuell information med text och bilder. 2) Media, ljudfiller och radioprogram, korta videoinspelningar. 3) Utskrivbara flyggblad, kallelser, vecko- eller månadsblad 4) De sändande organisationernas program ligger kvar på webben i minst tre veckor Arbetet kan läggas upp som arbetscirklar på halvdistans i ABF regi. Här kan föreningsarbetet bedrivas, vi kan också lära oss media och informationsteknik på ett kreativt och roligt sätt. Arbetsplan FM-Helsingborg 2013 Årsmöte maj kl. 18,30 Budgetmöte november kl 18.30 Styrelsemöte 2013 juni, sept, oktober, december samt då vu kallar Arbetsfördelning FM-Helsingborg 2013 Firmatecknare: Ordförande och Kassör Sammankallande Organisatorisk ansvariga: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl och Kassör Studioansvarig och Tekniker: Ingvar Wihlborg och Oscar Fahst Webbmaster: Rolf Andersson Uppdragsteam: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg, Frank Andersson, Håkan Lindgren, Lona Svensson, Oscar Fahst samt Lyftets media grupper Ansvarig utgivare: Ragnar Sjödahl Kontaktansvarig med organisationer: Ingvar Wihlborg tillsammans med hela styrelsen Marknadsföring: Rolf Andersson och Ingvar Wihlborg Egna sändningar: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg, Frank Andersson, Lona Svensson, Håkan Lindgren, Oscar Fahst, Gunnar Schöld, Bengt Ekstrand, Karin Arntsen, Carlos Kock. Lona Svensson och Lyftets Mediagrupper. Utbildning: Rolf Andersson, Oscar Fahst, Ingvar Wihlborg och Lyftets media/utbildnings grupper FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

12 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Stadgar för Föreningsmedia Helsingborg, FM-Helsingborg. Sidan 1 av 3 Antagna på medlemsmöte i november 1996 och på årsmötet april Förändrade med beslut vid årsmötet i mars 2009 samt på årsmötet i maj-juni 2013. § 1 Namn Föreningens namn är Föreningsmedia Helsingborg. § 2 Syfte Syftet med föreningen är:  att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för och stödja personer med funktionsnedsättning, som drabbads av sjukdom, arbetslöshet, hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från humanistiska värderingar, alla människors lika värde och rätt.  att till allmänheten och politiska företrädare sprida kännedom om medlemmarnas och medlemsföreningarnas verksamhet och värderingar.  att verka för att medlemmarnas och medlemsorganisationernas åsikter kommer till tals i sändningarna.  att inköpa och förvalta teknisk utrustning för verksamhet med närradio i Helsingborg.  att verka för att delta i lokala TV-sändningar i Helsingborg. § 3 Medlemskap Medlemskap i föreningen kan sökas av ideella föreningar och organisationer i Helsingborg som arbetar för allmännyttigt ändamål i enlighet med föreningens syfte. Medlemskap kan även sökas av enskild person. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen, vilken beslutar om medlemskapet. § 4 Föreningsstämma Föreningsstämman består av medlemsorganisationers utsedda representanter. Enskild medlem äger rätt att närvara vid stämma men har endast förslags- och yttranderätt. Styrelsen bestående av minst 5 ledamöter utses vid ordinarie föreningsstämma. Stämma utser ordförande och/eller kassör samt ansvarig utgivare och adekvat antal suppleanter. Mandattiden är 2 år. Ordförande och hälften av ledamöterna väljs udda år. Kassör och den andra hälften väljs jämna år. Övriga befattningar utses inom styrelsen. Styrelsen är beslutsför när hälften av ledamöterna är närvarande. Enskild medlem kan även ingå i styrelsen. Nominering till styrelsen pågår fram till stämman. Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat stadgas. Utöver ordinarie stämma avhålles före november månads utgång föreningsstämma för fastställande av medlemsavgifter och budget. FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

13 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Stadgar för Föreningsmedia Helsingborg, FM-Helsingborg. Sidan 2 av 3 Antagna på medlemsmöte i november 1996 och på årsmötet april Förändrade med beslut vid årsmötet i mars 2009 samt på årsmötet i maj 2013. § 5 Styrelse Över ärende, vilka styrelsen fattat beslut, skall protokoll föras som upptar datum, närvarande ledamöter och suppleanter. Protokoll skall justeras av ordförande eller annan ledamot som varit närvarande. Styrelsen skall:  förvalta föreningens tillgångar  föra redovisning över föreningens räkenskaper  föra förteckning över medlemmar och ansvariga personer  årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi  svara för verksamheten enligt § 2  utse arbetsutskott och vid behov andra utskott med lämpligt antal personer § 6 Revision För granskning av styrelsens förvaltning skall på ordinarie föreningsstämma utses minst 2 revisorer och 1 suppleant. Revisorerna ska upprätta revisionsberättelse som överlämnas till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie stämma. § 7 Räkenskapsperiod Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Höststämman för fastställande av budget och medlemsavgifter avhålles före november månads utgång. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Kallelsen till stämma ska nå medlemmarna senast 21 dagar före stämman. § 8 Motioner Medlem eller medlemsorganisation kan genom motion eller skrivelse väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Sådan motion eller skrivelse som skall behandlas på stämma ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan stämman. FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:

14 FöreningsMedia Helsingborg Södergatan 65
Stadgar för Föreningsmedia Helsingborg, FM-Helsingborg. Sidan 3 av 3 Antagna på medlemsmöte i november 1996 och på årsmötet april Förändrade med beslut vid årsmötet i mars 2009 samt på årsmötet i maj/juni 2013. § 9 Dagordning vid ordinarie stämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:  val av ordförande och sekreterare för stämman  val av 2 protokolljusterare för stämman  styrelsen och revisorernas berättelse  ansvarsfrihet för styrelsen  framställning från styrelsen eller motioner/skrivelser från medlemsorganisationer eller … medlemmar.  val av styrelse, såsom ordförande och/eller kassör, ledamöter och suppleanter  val av minst 2 revisorer och 1 revisorsuppleant  val av valberedning om minst 3 personer varav 1 sammankallande § 10 Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek till Föreningsmedia Helsingborg, FM-Helsingborg beslutas årligen vid föreningens höststämma eller förslag från styrelsen, § 11 Sändningarna Sändande organisationer är skyldiga att följa de lagar som styr närradiosändningar samt följa de anvisningar som styrelse eller ansvarig utgivare bestämmer. Skulle ansvarig utgivare finna att sändningarna strider mot lagstiftningen eller föreningens syfte äger han rätt att omedelbart avstänga sådan organisation eller medlem från sändningarna. Styrelsen skall sen med hörande av båda sidor ta ställning till permanent avstängning och eventuell uteslutning från Föreningsmedia Helsingborg. § 12 Avveckling Beslut om avveckling av Föreningsmedia Helsingborg, FM-Helsingborg fattas genom beslut på 2 utlysta stämmor med 3/4 delars majoritet. Tillgångar tillfaller ett mångfald av samhällsnyttiga verksamheter, minst tre, med utgångspunkt från humanistiska värderingar, alla människors lika värde och rätt i enlighet med stagarnas § 2 första stycket. § 13 Utträde Önskar medlemsorganisation utträda ur Föreningsmedia Helsingborg, anmäls detta till styrelsen före oktober månads utgång. Utträdet sker då nästkommande år. FöreningsMedia Helsingborg Tele: Mobil: Södergatan Helsingborg e-post: Bank Giro Org. Nr Hemsida:


Ladda ner ppt "Årsstämma 2013 Föreningsmedia Helsingborg Kallar till"

Liknande presentationer


Google-annonser