Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPDRAGSBESKRIVNINGAR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPDRAGSBESKRIVNINGAR"— Presentationens avskrift:

1 UPPDRAGSBESKRIVNINGAR
ST inom SiS

2 Avdelningsstyrelsen Uppdragsbeskrivning Svarar för att fördela mandat
att delta i myndighetens olika råd och nätverk att delta på myndighetens kallade förhandlingar att planera och genomföra Ombudsmöten

3 Ordförande (avdelningen)
Uppdragsbeskrivning Ordförande (avdelningen) Svarar för att leda och fördela arbetet i avdelningsstyrelsen att vara kontaktperson gentemot Fackförbundet ST att till förbundet rapportera avdelningens önskemål och i avdelningsstyrelsen informera om förbundets verksamhet* att utforma och utveckla fackliga mål och strategier att stadgeändringarna införes och lämnas till förbundet* att på OFR:s mandat medverka i SiS insynsråd att på OFR:s mandat medverka i PAN (personalansvarsnämnd) att hålla konstituerande möte att verksamhetsberättelse ska vara klar senast 1 mars att ta fram VP senast 1 mars att kalla till chefsträff* att utveckla styrelsens arbetsformer att i dialog genomföra årliga samtal med ledamöter i avdelningsstyrelsen att arbetsordningar upprättas och utvecklas för ST inom SiS att föra en dialog med berörda chefer kring den fackliga tiden för våra lokalt förtroendevalda * kan delegeras

4 Delegerat från ordförande (avdelningen)
Uppdragsbeskrivning Delegerat från ordförande (avdelningen) Stadgeändringarna införes och lämnas till Förbundet – Jenny Kingstedt Kalla till chefsträff – Niclas Boström

5 Vice ordförande (avdelningen)
Uppdragsbeskrivning Vice ordförande (avdelningen) Svarar för att ersätta ordförande vid dennes frånvaro att vara kontaktperson inom OFR-familjen* att vara ST/OFR:s representant i TA-nämnden* * kan delegeras

6 Delegerat från vice ordförande (avdelningen)
Uppdragsbeskrivning Delegerat från vice ordförande (avdelningen) ST/OFR:s representant i TA-nämnden – Jan-Erik Bergllind

7 Studieorganisatör (avdelningen)
Uppdragsbeskrivning Studieorganisatör (avdelningen) Svarar för att utbildningsplan för avdelningsstyrelsen tas fram att vara press- och medieansvarig

8 Rekryteringsansvarig (avdelningen)
Uppdragsbeskrivning Rekryteringsansvarig (avdelningen) Svarar för att avdelningsstyrelsens rekryteringspolicy är känd och används av sektionerna att rekryteringsansvarig utses i varje sektion att en rekryteringsplan, med avgränsade konkreta mål för varje sektion, tas fram och följs upp

9 Sekreterare (avdelningen)
Uppdragsbeskrivning Sekreterare (avdelningen) Svarar för att kallelse till styrelsemöte skickas ut senast 4 veckor innan mötet att protokoll förs vid styrelsemötet och att protokoll snarast justeras och publiceras på hemsidan att uppdatera beslutslista att uppdatera påminnelselistan att kalla till ombudsmötet i samråd med styrelsen att iordningställa och skicka ut handlingar till Ombudsmötet att tillsända förbundet, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och protokoll samt företagna val omedelbart efter Ombudsmötet att vår hemsida hålls uppdaterad att upprätta mejllista till avdelningsstyrelsen att anmäla vem som är förtroendevald till arbetsgivaren och till ST:s medlemsregister att uppdatera ST:s distributionslistor i SiS Outlook Att boka hotell och resor* * kan delegeras

10 Delegerat från sekreterare (avdelningen)
Uppdragsbeskrivning Delegerat från sekreterare (avdelningen) Boka hotell och resor – Tobias Bjerman

11 Kassör (avdelningen) Uppdragsbeskrivning Svarar för
att avdelningens räkenskaper förs per kalenderår att handa inkommande/utgående fakturor att hantera reseräkningar att lämna kontrolluppgifter till skatteverket senast 31 januari att biträda klubbarna i ekonomiska frågor att utbetala anslag till sektionerna att redovisa aktuell ekonomi vid styrelsemöten att bokslutet är klart före 1 mars att upprätta budget inför ombudsmötet att se till att avdelningen tillhandahåller revisionsberättelsen inför ombudsmötet att varje månad lämna in skattedeklaration att deklarera

12 Jämställdhets- och diskrimineringsansvarig (avdelning)
Uppdragsbeskrivning Jämställdhets- och diskrimineringsansvarig (avdelning) Svarar för att delta i och bevaka myndighetens jämställdhetsarbete att upprätta en jämställdhetsplan för ST inom SiS att se till att arbetet kommer igång i sektionerna

13 Revisorer (avdelningen)
Uppdragsbeskrivning Revisorer (avdelningen) Svarar för att granskning sker av avdelningens räkenskaper och verksamhet att revisionsberättelsen överlämnas till avdelningsstyrelsen före den 1 februari att i revisionsberättelsen tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen att i väsentliga frågor/händelser rapportera till avdelningsordföranden att senast fyra veckor innan Ombudmötet tillhandahålla avdelningens sekreterare en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

14 Valberedning (avdelningen)
Uppdragsbeskrivning Valberedning (avdelningen) Svarar för att upprätta ett förslag till ny styrelse inför Ombudsmötet att se att följande beaktas i framtagande av kandidater: kompetensnivån är hög att alla sektioner är representerade att se att det finns representanter från både ungdomshemmen och LVM-hemmen att förslaget överlämnas till avdelningens sekreterare senast tre veckor innan Ombudsmötet att senast tre veckor innan Ombudsmötet tillhandahålla avdelningens sekreterare en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

15 Ordförande (sektionen)
Uppdragsbeskrivning Ordförande (sektionen) Svarar för att leda och fördela arbetet inom sektionsstyrelsen att delta i förhandlingar, rehabärenden inom sektionen eller där hjälp/stöd begärs av sektionens klubbar* att hålla dialog med klubbordförande/ao att erbjuda handledarprogram/mentorsprogram för nyvalda arbetsplatsombud att se till att arbetsplatsombud får utveckling och utbildning samt förutsättningar i övrigt för sitt fackliga uppdrag (tid, lokal, material m.m.) att inför Ombudsmötet nominera nya kandidater till avdelningsstyrelsen att i avdelningsstyrelsen bevaka sektionens intressen* att föra en dialog med berörda chefer kring den fackliga tiden för de förtroendevalda i sektionsstyrelsen * kan delegeras

16 Vice ordförande (sektionen)
Uppdragsbeskrivning Vice ordförande (sektionen) Svarar för att ersätta ordförande vid dennes frånvaro

17 Studieorganisatör (sektionen)
Uppdragsbeskrivning Studieorganisatör (sektionen) Svarar för att utbildningsplan för sektionsstyrelsen tas fram att se till att arbetsplatsombud får utveckling och utbildning för sitt fackliga uppdrag att nya förtroendevalda inom sex månader erbjuds att gå ST:s grundutbildning att nya förtroendevalda har gått grundutbildningen inom ett år från det att de blev valda att utbildningsplan i respektive klubb upprättas

18 Rekryteringsansvarig (sektionen)
Uppdragsbeskrivning Rekryteringsansvarig (sektionen) Svarar för att avdelningsstyrelsens rekryteringspolicy är känd och används av sektion och klubbar

19 Sekreterare (sektionen)
Uppdragsbeskrivning Sekreterare (sektionen) Svarar för att kallelse till styrelsemöte skickas ut senast fyra veckor innan mötet att protokoll förs vid styrelsemötet och att protokoll snarast justeras och publiceras på hemsidan att uppdatera beslutslista att uppdatera påminnelselistan att kalla till årsmöte i samråd med syrelsen senast fyra veckor innan mötet att iordningställa och skicka ut handlingar till årsmötet senast en vecka innan att tillsända avdelningen verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och protokoll samt företagna val omedelbart efter årsmötet att vår hemsida hålls uppdaterad att anmäla vem som är förtroendevald till avdelningens sekreterare

20 Kassör (sektionen) Uppdragsbeskrivning Svarar för
att sektionens räkenskaper förs per kalenderår att handa inkommande/utgående fakturor att hantera reseräkningar att biträda klubbarna i ekonomiska frågor att utbetala anslag till klubbarna att redovisa aktuell ekonomi vid styrelsemöten att bokslutet är klart före 1 januari att upprätta budget inför årsmötet att se till att styrelsen tillhandahåller revisionsberättelsen inför årsmötet att lämna kontrolluppgifter till skatteverket senast 31 januari

21 Jämställdhets- och diskrimineringsansvarig (sektion)
Uppdragsbeskrivning Jämställdhets- och diskrimineringsansvarig (sektion) Svarar för att sektionen arbetar efter avdelningens jämställdhetsplan att ev. ta fram en egen jämställdhetsplan för sektionen

22 Revisorer (sektionen)
Uppdragsbeskrivning Revisorer (sektionen) Svarar för att granskning sker av sektionens räkenskaper och verksamhet att revisionsberättelsen överlämnas till avdelningsstyrelsen senast två veckor före årsmötet att i revisionsberättelsen tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen att i väsentliga frågor/händelser rapportera till sektionsordföranden

23 Valberedning (sektionen)
Uppdragsbeskrivning Valberedning (sektionen) Svarar för att upprätta ett förslag till ny styrelse inför årsmötet att se att följande beaktas i framtagande av kandidater: kompetensnivån är hög att alla institutioner är representerade att se att det finns representanter från både ungdomshemmen och LVM-hemmen att förslaget överlämnas till sektionens sekreterare senast två veckor innan årsmötet.

24 Ordförande/arbetsplatsombud sid 1 (klubb)
Uppdragsbeskrivning Ordförande/arbetsplatsombud sid 1 (klubb) Svarar för att årsmöte hålls innan den 31 december att kallelse till möte skickas ut senast tre veckor före * att ST:s stadgar för klubbar följs att deltagande sker i lokal-lokal samverkansgrupp/MBL/kollektivavtalsförhandling** att ST synliggörs på arbetsplatsen, t.ex. ska en anslagstavla* att informera och använda att avdelningsstyrelsens rekryteringspolicy är känd och används* att TRIA-kollen görs på alla nyanställda* Att hålla konstituerande möte att väsentliga frågor/händelser förs upp till sektionen** att närvara vid möten kallad av sektionen eller avdelningen att informera, ta reda på vad medlemmarna vill och driva medlemmarnas frågor att ge råd och stöd till medlemmar i fackliga frågor** att informera om ST: s kurs- och aktivitetsutbud* att bevaka att lagar och kollektivavtal följs

25 Ordförande/arbetsplatsombud sid 2 (klubb)
Uppdragsbeskrivning Ordförande/arbetsplatsombud sid 2 (klubb) Svarar för att samverka med huvudskyddsombud och skyddsombud** att engagera medlemmar genom medlemsmöten och andra aktiviteter** att ta kontakt med medlemmar som begär utträde ur förbundet* att föra en dialog med berörda chefer kring den fackliga tiden för de förtroendevalda i klubbstyrelsen att välkomna nyanställda inom en vecka* att välkomna nya medlemmar inom två veckor* * Detta görs av arbetsplatsombudet om ej klubb finns. Annars hamnar ansvaret på den person som får respektive roll vid konstitueringen. ** Kan delegeras.

26 Vice ordförande (klubb)
Uppdragsbeskrivning Vice ordförande (klubb) Svarar för att ersätta ordförande vid dennes frånvaro

27 Studieorganisatör (klubb)
Uppdragsbeskrivning Studieorganisatör (klubb) Svarar för att utbildningsplan för klubbstyrelsen tas fram att informera om ST:s kurs- och aktivitetsutbud att anordna utbildning för medlemmar att nya förtroendevalda inom sex månader blir erbjuden att gå ST:s grundutbildning att nya förtroendevalda har gått grundutbildningen inom ett år från det att de blev valda

28 Rekryteringsansvarig (klubb)
Uppdragsbeskrivning Rekryteringsansvarig (klubb) Svarar för att avdelningsstyrelsens rekryteringspolicy används Att ST synliggörs på arbetsplatsen, t.ex. via anslagstavla, mejl, affisher att TRIA-kollen görs på alla nyanställda att driva, samordna och följa upp medlemsrekrytering att ta kontakt med medlemmar som begär utträde ur förbundet att välkomna nyanställda inom en vecka att välkomna nya medlemmar inom två veckor

29 Sekreterare (klubb) Uppdragsbeskrivning Svarar för
att kallelse till styrelsemöte skickas ut senast tre veckor innan mötet att protokoll förs vid styrelsemötet och att protokoll snarast justeras att uppdatera beslutslista att uppdatera påminnelselistan att kalla till årsmöte tre veckor innan mötet att iordningställa och skicka ut handlingar till årsmötet senast en vecka innan att tillsända sektionen verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och protokoll samt företagna val omedelbart efter årsmötet att anmäla vem som är förtroendevald till avdelningens sekreterare

30 Kassör (klubb) Uppdragsbeskrivning Svarar för
att klubbens räkenskaper förs per kalenderår att handa inkommande/utgående fakturor att hantera reseräkningar att redovisa aktuell ekonomi vid styrelsemöten att bokslutet är klart före 1 december att upprätta budget inför årsmötet Att se till att styrelsen tillhandahåller revisionsberättelsen inför årsmötet att lämna kontrolluppgifter till skatteverket senast 31 januari

31 Jämställdhets- och diskrimineringsansvarig (klubb)
Uppdragsbeskrivning Jämställdhets- och diskrimineringsansvarig (klubb) Svarar för att avdelningens/sektionens jämställdhetsplan efterlevs på institutionen att hålla sig uppdaterad inom området

32 Revisorer (klubb) Uppdragsbeskrivning Svarar för
att granskning sker av klubbens räkenskaper och verksamhet att revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet att i revisionsberättelsen tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen att i väsentliga frågor/händelser rapportera till klubbordföranden

33 Postmottagare (klubb)
Uppdragsbeskrivning Postmottagare (klubb) Svarar för att skriva ut information som kommer från avdelning och sektion och sätta upp på en anslagstavla att vidarebefordra information från sektion och avdelning till medlemmarna via mejl


Ladda ner ppt "UPPDRAGSBESKRIVNINGAR"

Liknande presentationer


Google-annonser