Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bekämpa alla brott Kandidatutbildning 2014-02-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bekämpa alla brott Kandidatutbildning 2014-02-18."— Presentationens avskrift:

1 Bekämpa alla brott Kandidatutbildning 2014-02-18

2 Presentation Anti Avsan Ledamot i Justitieutskottet Ledamot i partistyrelsens trygghetsarbetsgrupp Ordförande i IPU-delegationen Rådman i Stockholms tingsrätt Arbetat i domstol 11 år Dessförinnan polis 17 år Kommunalpolitiker ca 25 år

3 Mål för rättsområdet • Vårt övergripande mål för rättspolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet Foto: Rikspolisstyrelsen, Kristoffer Thessman

4 Största satsningen någonsin • Största satsningen på rättsväsendet någonsin. Totalt har vi tillfört rättsväsendet 10,3 miljarder sedan 2006. Bara för 2013 tillfördes 1,5 miljarder kronor extra till rättsväsendet. • Vi är inne i ett omfattande arbete för ett modernare och effektivare rättsväsende. • Höga förväntningar och ökade krav följer av satsningarna. Våra satsningar ska leda till resultat.

5 Resultat av satsningen • Förtroendet för rättsväsendet är högt • Fler människor känner sig trygga när de går ut sent på kvällarna • Fler poliser, åklagare och domare i dag • Fler anställda inom Kriminalvården och fler anstaltsplatser • Skärpta straff Källa: NTU (BRÅ, 2012, 2013)

6 Kraftig ökning av poliser • Cirka 20 000 poliser, 2 500 fler än år 2006 • Fler civilanställda/civila utredare • Fler poliser i yttre tjänst • Inriktning på arbete under tider och på platser med störst behov Foto: Polisen

7 Polisens arbete måste bli effektivare • Det räcker inte med fler poliser, polisen måste bli effektivare. • Bra resultat vad gäller grova brott men för vardagsbrotten släpar resultaten efter. • Polisen organiseras i en nationell myndighet från och med den 1 januari 2015.

8 Ny polisorganisation • En sammanhållen nationell myndighet. • Leds av rikspolischefen. • Landet delas in i polisregioner. Varje region leds av en regionpolismästare. • Tydligt fokus på att polisen ska verka lokalt och så nära medborgarna som möjligt Foto: Polisen

9 Skärpta straff, genomfört • Straffskärpningar för våldsbrott, till exempel för fridskränkningsbrotten och misshandel. Straffbara området för våldtäkt har utvidgats … • Straffskalan för mord har ändrats till fängelse i 10-18 år eller livstid, i stället för 10 år eller livstid. • Vid misshandel går det nu även att döma för synnerligen grov misshandel

10 Skärpta straff, på gång • Utredning tillsatt våren 2013 om ändrade straffskalor för de allvarliga våldsbrotten. • Utredning presenterad om skärpta straff för mord, livstids fängelse ska vara normalpåföljd. • Utredning presenterad om bland annat skärpta straff för grova vapenbrott. • Utredning tillsatt om bland annat straffen för narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott.

11 Bekämpa alla brott • Arbetsgrupp under ledning av justitieminister Beatrice Ask. • Cirka 60 förslag om allt ifrån brottsförebyggande arbete till skärpta straff. • Förslagen har diskuterats och antagits på arbetsstämman i oktober 2013.

12 En mer effektiv polis • Förstärka basen i svensk polis, dvs. utrycknings- och utredningsverksamheten • Vidta nödvändiga åtgärder för att polisens effektivitet ska öka. • Överväga möjligheten att bättre premiera duktiga poliser • Överväga en underrättelsegaranti för målsägande • Skapa fler vägar in för anställningar inom svensk polis • Förstärka polisens möjligheter att kartlägga och bekämpa utländska ligor och olika typer av kriminella strukturer

13 Lokalt trygghetsarbete • Fler lokala poliskontor i brottstyngda områden • Att polisen i större utsträckning ska dra nytta av frivilliga insatser • Att polisen ska utveckla sina insatser mot så kallade hot spots • Genom idrotts- och föreningsliv få fler ungdomar delaktiga i samhället • Uppmuntra till trygghetsvandringar och trygghetsmätningar • Att det ska upprättas särskilda samverkansavtal för brottsutsatta områden • Stimulera grannsamverkan och kontakter mellan sådana verksamheter och polisen • Att lokala aktörer tillgängliggörs den kunskap som behövs. • Att polisen ges möjligheter att genom sms-tjänster använda sig av allmänheten i jakten på misstänkta gärningsmän. • Skärpta straff för bostadsinbrott Foto: Polisen

14 IT-brottslighet • Inrätta ett nationellt IT-brottscenter inom polisen • Polisen ska patrullera på Internet • Förbättra möjligheterna att kommunicera med polisen • Öka kunskapen om IT-brottslighet • Uppmuntra olika branscher och branschorganisationer att ta ett större ansvar när det gäller säkerheten på Internet • Skärpa straffen för dataintrång • Överväga en särskild kriminalisering av så kallad identitetskapning • Skärpa straffen för bedrägerier • Genom skolan stärka elevers medvetenhet om faror på nätet • Ta initiativ till branschråd Foto: csm

15 Grov organiserad brottslighet • Skärpa straffen för brottslighet som sker i organiserad form • Göra det enklare att komma åt kriminellas tillgångar • Den nationella insatsstyrkan ska ha tillräcklig kapacitet för att kunna verka på flera platser samtidigt • Överväga en särskild kriminalisering av att någon utnyttjar annans utsatta ställning genom tiggeri • Klargöra kommunernas ansvar och möjligheter att agera mot brottslig verksamhet • Utöka och utveckla avhopparverksamheten • Utreda möjligheterna för så kallade kronvittnen att få mildrat straff

16 Relationsvåld • Att det ska finnas en personlig kontaktperson inom polisen och i kommunen för den som blivit utsatt för viss allvarligare brottslighet • Att samarbetet mellan kommunerna samt mellan kommunerna och ideella organisationer ska förbättras i syfte att stärka arbetet mot relationsvåld. • Att det ska finnas hjälp att tillgå för att kunna skaffa en ny bostad • Uppmuntra kommuner att utse personsäkerhetsansvariga • Öka förstagångsinsatserna inom sjukvården • Stärka kommunernas ansvar för att det finns tillgängliga kvinnojourer Foto: stock.xch

17 Ungdomsbrottslighet • Att brott begångna av barn under 15 år utreds i större utsträckning • Utarbeta lämpligare påföljder för unga lagöverträdare • Ta bort eller modifiera straffrabatten för unga vuxna • Överväga om ungdomar som gjort rätt för sig kan få ett lägre straff • Utöka utbildning om lag och rätt i skolan • Införa en tjugofyratimmarsgaranti • Uppmärksamma ”hot spots” i skolan • Se över om tiden från anmälan till lagföring kan kortas i mål där ungdomar är inblandade • Permanenta och utöka antalet sociala insatsgrupper Foto: Martin Fors

18 Straff och påföljder • Överväga att den som på nytt döms till fängelse efter att ha blivit villkorligt frigiven inte ska ha rätt till villkorlig frigivning igen • Skärpta straff för allvarliga våldsbrott • Överväga straffrabatt vid erkännande • Att överväga om fotboja kan fylla samma funktion som häktning i vissa fall. • Att alla brott som begås efter en dom ska leda till en ny påföljd. • Att omfattande brottslighet oftare ska utredas i sin helhet. Foto: csm

19 Kom ihåg! • Största satsningen någonsin • Fler och effektivare poliser • Skärpta straff • Brottsligheten ärfortfarande ett stort samhällsproblem • Alliansen fortsätter med krafttag mot brottsligheten • Rättsväsendets förutsättningar att bekämpa och hantera brottsligheten är i dag bättre än någonsin. • Alla utredningsbara brott ska utredas. Medborgarna har rätt att förvänta sig bättre resultat av polisen.

20 Tack för att ni lyssnade! Frågor? Nu eller senare … anti.avsan@riksdagen.se Blogg: www.antiavsan.blogspot.com


Ladda ner ppt "Bekämpa alla brott Kandidatutbildning 2014-02-18."

Liknande presentationer


Google-annonser