Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Lexén Public Partner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Lexén Public Partner"— Presentationens avskrift:

1 Roland Lexén Public Partner
Fyrbodals kommunalförbund Uddevalla den 3 oktober Nuläge och målbild Roland Lexén Public Partner

2 Tillväxt - men är den långsiktigt hållbar?
”Folk köper saker de inte behöver med pengar de inte har för att imponera på människor de inte tycker om.” Källa: Clive Hamilton, etikprofessor och debattör, författare till boken Growth fetish”

3 Internationalisering Produktivitetsjakt Specialisering Omstrukturering
Sverige – en del av världen Internationalisering Produktivitetsjakt Specialisering Omstrukturering

4 Arbetsmarknadens dynamik
Under varje år tillkommer det mellan och arbetstillfällen. Ungefär lika många försvinner. De nya jobben ersätter inte de gamla i den mening att de har likartade kompetenskrav eller ens är i samma bransch eller i samma region. Åldersavgångar industrin: 36,9 % - privata tjänstenäringar: 31,7% - byggindustrin: 34,7 % Vilka regioner eller branscher kommer att vara ”vinnare” i kampen om arbetskraften? Vad avgör vem som blir vinnare? Vad händer hos oss och runtomkring oss? Källa: SCB

5 Källa: Arbetsförmedlingen
Hur ska vi klara kompetensförsörjningen? - 1,6 miljoner personer beräknas lämna arbetslivet mellan 2010 och 2025 - Det är drygt fler ålders-avgångar än under perioden 1995 – 2010 - För första gången i modern tid blir antalet nytillträdande ungdomar på arbetsmarknaden lägre än ålderavgångarna på riksplanet - I enbart ca 10 % av landets kommuner kommer det fram till år 2025 att vara fler som tillförs arbetskraften än som träder ur den Källa: Arbetsförmedlingen Källa: SNG 2012

6 Hur stor andel av åldersavgångarna 2010–2025, kommer att täckas av nytillträdande ungdomar på arbetsmarknaden? Trollhättan 102% Uddevalla 86% Dals-Ed 83% Vänersborg 74% Vara 69% Grästorp 60% Sotenäs 55% Lysekil 52% VGR 106% Riket 98% Källa: Arbetsförmedlingen. 6

7 Strategier för regional kompetensförsörjning
Tillväxtanalys har utarbetat fem strategier: Kompetensutveckling - anställ personal med annan kompetens (och anpassa arbetsuppgifterna) - kompetensutveckla/omskola bef. arbetskraft - anpassa det regionala arbetskraftsutbudet till den regionala efterfrågan Ökat arbetskraftsutbud Inpendling Inflyttning Invandring Vad händer hos oss och runtomkring oss? Källa: Strategier för regional kompetensförsörjning, Tillväxtanalys, 2013:03.

8 …tidigare inträde i arbetslivet
För 20 år sedan var 75% av 21-åringarna etablerade på arbetsmarknaden. Idag är en så stor andel av årskullen etablerade först vid 26 års ålder. Omkring en tredjedel av en årskull går vidare till högre studier. Påbörjas vid drygt 22 år ålder (OECD-snitt: 20,5 år) Genomsnittlig ålder vid examen från högskola: - Sverige: 29,5 år - Tyskland: 27,3 år - Storbritannien: 26,6 år - Nederländerna: 24,5 år Vad händer hos oss och runtomkring oss? Källa: Näringslivets kompetensförsörjning – dags att agera!, Arena för tillväxt, 2012.

9 Antal arbetslösa ungdomar (18-24 år), jan 2008 – juli 2013
Källa: Arbetsförmedlingen

10

11 Urbaniseringen tilltar
Under perioden ökade befolkningen i Sverige med ca personer, ca 7,6 procent. Under samma period ökade befolkningen i Stockholms län ökat med personer, Västra Götaland med personer och Skåne med personer. Totalt personer, motsvarande 81 procent av den totala ökningen. De tre områdenas befolkningsökning beror till 34% på födelse-netto, 54% migrationsnetto och till 12% på inrikes flyttnetto. Storstadsregionerna tillväxt blir alltmer påtaglig. Inte på bekostnad av övriga regioner utan som en konsekvens av samhällets utveckling. Vad händer hos oss och runtomkring oss?

12 Källa: Arena för tillväxt
Andelen 65 år och äldre av totalbefolkningen, Källa: Arena för tillväxt

13 Källa: Örebro kommun/SCB
Antal invånare och förändring av antalet invånare per lokal arbetsmarknad enligt 1985 års indelning Antal invånare (log) Källa: Örebro kommun/SCB

14 Varför väljer vi att flytta?
Bland de långväga flyttningarna flyttar nästan 50% av ungdomarna (18-25 år) för studier och nästan 20% för arbetsskäl För gruppen år flyttar cirka 50% för arbete och 10% för studier I den äldsta åldersgruppen år flyttar 40% av sociala skäl Det är vanligare att män flyttar pga arbete jämfört med kvinnor, som i sin tur flyttar pga av sociala orsaker 75% av alla flyttningar över kommungräns sker i åldersgrupperna upp till 35 år Vad händer hos oss och runtomkring oss? Källa: Vinnova 2010:08, Arbetsmarknadsrelaterade flyttningar i Sverige, Niedomysl & Malmberg. 5000 svarande under 2006.

15 290 kommuner i en regional logik
Nästan en tredjedel av de förvärvs- aktiva pendlar över kommungräns Pendlingen ökar för varje år men ökningstakten avtar Ökad pendling innebär färre och större lokala arbetsmarknader, 54 st år 2030 Regionförstoring bidrar till ökad funktionalitet och matchning i de lokala arbetsmarknaderna En förutsättning för fortsatt hållbar regionförstoring är fortsatt satsning på infrastruktur och kommunikationer, inte minst spårbunden trafik Vad händer hos oss och runtomkring oss?

16

17 Tillväxtens logik blir allt mer tydlig
Avreglerade marknader och EU-inträde - från regional- & industripolitik till regional tillväxtpolitik - specialisering höjer kunskapsinnehållet i varor och tjänster Industri och tjänstesektor hänger nära samman - tjänsteexporten står för 1/3 av den totala exporten - industrin är ryggraden för tjänsteutvecklingen En ny regional geografi växer fram - staden som den naturliga mötesplatsen i tjänstesamhället - geografisk koncentration av företag och hushåll underlättar och stimulerar företagens specialisering (sharing, matching, learning) - befolkningstäta miljöer (växande befolkning, hög och ökande sysselsättning, höga och ökande lönesummor, låga ohälsotal, lägre beroende av statens budget) Platsens betydelse ökar Attraktiva miljöer lockar individer, kapital och företag. Företagen söker till platser där kompetent arbetskraft finns.

18 Attraktivitet?

19 Platsen som markör för vad som finns där, vem som finns där och vad som är på gång
Linköping – där idéer blir verklighet! Tyresö – den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen Botkyrka – långt ifrån lagom Fagersta – här får du livstid Västerås –Mälarstaden, Hur ska de mindre kommunerna kugga in i tillväxtnoderna så att de kan ta del av och bidra till regionens tillväxt?

20 Kultur 3.0 som systemövergripande faktor
Produktionsmöjligheterna – har ökat, en explosion av antalet producenter. Rollförskjutning - publiken förvandlas till utövare, svårt att skilja producent från användare, en väsentlig del i våra vardagliga livs- och konsumtions-mönster, de kulturella och kreativa näringarna är inte avskild del av ekonomin. Social sammanhållning - i motsats till dynamiken i ett industrisamhälle, som drar isär samhället ekonomiskt och socialt, så kan det kulturella kapitalet vara den systemövergripande kraften som drar i motsatt riktning. Kreativitet och innovation – insikt om att traditionella industriella kluster inte längre har samma roll i den lokala utvecklingen eftersom betydelsen av immateriella värden, baserade på kreativitet och innovation, ökat i betydelse. Kultur som systemövergripande faktor som kan koppla samman den produktiva mångfalden hos den lokala ekonomin genom att försörja med kreativitet och innovation - plattform för horisontell integration! Källa: Pier Luigi Sacco, professor vid IULM universitetet i Milano, Kultur 3.0, Konst, delaktighet, utveckling

21 Tillväxt och välfärd - hur hanterar vi det dubbla uppdraget?
Vård, skola, omsorg Infrastruktur ”Forskning” Kommun/ region Civilsam- hälle Näringsliv Nya företag Växande företag Kluster Vad händer hos oss och runtomkring oss?

22 Några goda exempel BRG och GR Sundsvall Umeåregionen Enköping Luleå
Helsingborg Gemensam målbild, resultatorienterat, samarbete, arbets- och rollfördelning, ledarskap 22

23 Vad förenar de 15 kommuner som blivit Årets Tillväxtkommun?
Gemensam riktning Gemensam utvecklingsvilja och handlingskraft Bra ledarskap Öppet och schysst samarbetsklimat (ex. kommun-näringsliv, inom politiken, samarbete med andra kommuner/organisationer) Struktur (ordning & reda) Positiv anda

24 Fyrbodal - några sammanfattande kommentarer
Kraftig omstrukturering senaste 3 decennierna Från storföretagsprägel till högskola, tjänster, handel, turism mm. Tydlig inomregional spridning i utveckling: städerna får en allt större betydelse som regionala draglok. Behov av inomregional arbetsdelning, ex Thn - draglok i Fyrbodal - passagerare i Stor-stor-Göteborgs utveckling Kommunikationernas betydelse för Fyrbodals utveckling - Trollhättepaketet 24

25 Några utmaningar att hantera
Utbildningsnivå, skolresultat Arbetslöshet, matchning, kompetens-försörjning Näringsstruktur Regional samverkan, regionalt ledarskap 25

26 Några styrkor och tillgångar att förädla
+ högt teknik- och exportkunnande + högskola + närheten till Göteborg (arbetsmarknad, kultur, urban miljö) + närheten till Oslo – Norge + kommunikationerna: E45, E6, E20, järnvägar, flygplatser, sjöfart – hamnar + regionala ”institutioner” + fina livsmiljöer 26

27 Förslag till målbilder
andelen elever som lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg ska halveras till 2016 och ingen kommun ska ligga under rikssnittet 2018 andelen arbetsgivare som upplever att de har svårt att rekrytera ska halveras till 2016 sysselsättningstillväxten i näringslivet ska vara högre än genomsnittet för VGR sysselsättningstillväxten i de kreativa och kulturella näringarna ska vara högre än genomsnittet för VGR samtliga kommuner i Fyrbodal ska ha påbörjat gemensam översiktlig planering med en eller flera grannkommuner senast 2015 samtliga kommuners kommunstyrelser/-fullmäktige i Fyrbodal ska ha genomgått en utbildning i lokal och regional utveckling senast 2015 samtliga kommuner i Fyrbodal ska ha påbörjat benchmarking (t ex sysselsättning, skattekraft, befolkning och skola) med fyra likartade kommuner i landet senast under 2014 27

28 Förslag på strategier Prioritera kvaliteten i skolan
Förstärk matchningen mellan skolan/högskolan och den regionala arbetsmarknaden. Definiera behoven av kompetensförsörjning tillsammans med arbetsgivarna. Stimulera entreprenörskap och satsa på näringslivs-utveckling specifikt mot FoU- och exportintensiv verksamhet och branschkompletterande verksamheter (nya företag, växande företag, exporterande företag). Underlätta kapitalförsörjningen Förstärka attraktionskraften (bo-arbeta-leva: bygg attraktiva bostäder, förtäta-försköna, handel, kultur, attityder, erbjud valfrihet) 28

29 Några kommentarer på Lars Nordströms paper
Kloka politiker och en ansvarsfull politik Höjd utbildningsnivå – anpassa utbildningen till regionens efterfrågan – stimulera entreprenörskap Stimulera pendling till Norge Välkomna fritidshusboende från Norge Stärk attraktiviteten; skola, nöjen, kultur, närmiljö, barnomsorg och service) Arbeta med attityder; från storföretagsberoende till andra näringar och egen försörjning Kommunsammanslagningar Utveckla den kommunala samverkan; utbildning, kommunikationer, marknadsföring, planering, bostäder, kommunal service och infrastruktur Långsiktigt strategiskt tänkande 29

30 Tack!


Ladda ner ppt "Roland Lexén Public Partner"

Liknande presentationer


Google-annonser