Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Antal elever Ca 450 Personal Ca 50 Skoltider År F-2 må-fr 08.25-13.25 Läsåret 2011/2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Antal elever Ca 450 Personal Ca 50 Skoltider År F-2 må-fr 08.25-13.25 Läsåret 2011/2012."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Antal elever Ca 450 Personal Ca 50 Skoltider År F-2 må-fr 08.25-13.25 Läsåret 2011/2012

2 Organisation – Nya Väskolan • 6 arbetslag med lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter • arbetslagsledare i varje arbetslag • rektor, Monika Born och Ulf Nilsson • skolexpedition • skolsköterska, Gunilla Persson • kurator, Dan Fredriksson • vaktmästare, städ,kök

3 Styrsystem Riksdag och regering anger de övergripande målen i:  Skollagen och skolförordningen  Läroplanen Lgr 11  Kursplaner

4 Kristianstad kommuns skolplan

5 Förskoleklassen Skollagen  Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande. Den skall ligga till grund för fortsatt skolgång  Förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar om året  Utbildningen i förskoleklassen skall vara kostnadsfri

6 Strävansmål för förskoleklassen Vi vill  skapa en positiv relation till varje barn  skapa en trygg och meningsfull tillvaro under skoldagen  Skapa möjligheter för barnen att utveckla sin nyfikenhet, samt förmåga att leka och lära  Lära barnen att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, samt ta ansvar för gemensamma regler och rutiner  Utveckla språklig medvetenhet t.ex. genom rim och ramsor, och väcka intresse för att läsa och skriva  Utveckla intresset för matematik, naturvetenskap och teknik Vårt motto är: Leken är grunden till allt lärande och all utveckling

7 Fritidshem  Finns för barn i åldrarna 6-12 år under den tid av dagen då föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar och då barnen inte är i skolan.  Fritidshemmen har normalt öppet vardagar 06.30-18.30

8 Infoblad Innehåll Läsårstider Olycksfallsförsäkring Skolskjuts Skolbarnsomsorg Skollunch

9 Skolskjuts  Avstånd mellan skola och bostad bestämmer rätten till skolskjuts  Elev med fritidshemsplacering har inte rätt till skolskjuts.  Bälte ska användas på bussar där det finns bälte  Störningar i busstrafiken meddelas genom radio Kristianstad.

10 Skolskjuts Avstånd bostad-skolaBostad- hållplats Elev i 1,5 km Åk F-1 2,5 km Åk 2-3 3 km Åk 4-6 4 km3 kmÅk 7-9

11 Skolhälsovård Alla 6-årsföräldrar kommer under läsåret att bli kallade till ett möte med skolsköterskan.

12 Läsårstider Läsårstider 2011/2012 för grundskolan  Hösttermin: 110818 - 111222 Vårtermin: 120111-120615  Lov:v 44 111031-111104 v 8 120220-120224 110923, 111128 120217, 120314 120402-120405 120430,120518

13 Olycksfallförsäkring  Försäkringens omfattning finns på www.kristianstad.se/skolforsakringwww.kristianstad.se/skolforsakring  Försäkringens omfattning  Läkekostnader Nödvändiga kostnader  Resekostnader Nödvändiga kostnader  Tandskadekostnader Nödvändiga kostnader  Skadade kläder och glasögon Högst 0,25 basbelopp  Merkostnader Högst 1 basbelopp  Sveda och värk Enligt Folksams tabell i villkor  Lyte och men Enligt Folksams tabell  Medicinsk rehabilitering Högst 1 basbelopp  Tekniska hjälpmedel  (vid minst 50 procent invaliditet) Högst 1 basbelopp  Medicinsk invaliditet Beräknas på högst:  – Vid invaliditetsgrader lägre än 50 procent 15 basbelopp  – Vid invaliditetsgrader 50 procent och högre 30 basbelopp  Ekonomisk invaliditet Beräknas på högst 15 basbelopp  Dödsfall oavsett orsak (med åldersbegränsning) 1 basbelopp  Smitta HIV-virus/Hepatit Engångsbelopp 5 basbelopp  Basbeloppet för år 2010 är 42 400 kronor. Försäkringen gäller utan självrisk.  Vem försäkringen gäller för Dygnet runt  Elever i grund- och gymnasieskola inklusive elever från annan kommun  Barn i förskoleverksamhet (dag, familjedaghem, kooperativa och privata)

14 Ledighet  Anhållan om ledighet för elev under tio dagar En skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Rektorn får bevilja sådan ledighet sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl, får styrelsen bevilja längre ledighet. […] (Grundskoleförordningen 6 kap 7 §) (Kommer att ändras i och med ny skollag)

15 Ledighet  Anhållan om ledighet för elev utöver tio dagar En skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Rektorn får bevilja sådan ledighet sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl, får skolchefen bevilja längre ledighet. (Grundskoleförordningen 6 kap 7 §) (Kommer att ändras i och med ny skollag)

16 Skollunch Vid behov av specialkost tag kontakt med skolsköterska Gunilla Persson eller kökschef Rasmus Rasmussen. Skollunch serveras fr o m den 18 augusti. Möjlighet att få vegetarisk och fläskfri kost finns. Ta kontakt med skolan. Elever i behov av specialkost kontaktar skolsköterskan. Intyg från dietist eller läkare måste finnas. Matsedel finns på: buf.kristianstad.se/matsedel

17 Klassplacering-kriterier  Pojkar/flickor  Förskolegrupp  Behov av särskilt stöd  Syskon  Information från förskolans personal  Pedagogernas synpunkter  Antal elever/klass

18 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Väskolan  Vår vision är att alla barn har lika rättigheter samt känner sig trygga och respekterade.  Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är oacceptabel på Väskolan.

19 Övrigt  Mycket information finns på kommunens hemsida och på skolans egen hemsida www.kristianstad.se www.buf.kristianstad.se/vaskolan vaskolan.bloggsida.se/  Telefon Kristianstad kommuns växel 044-13 50 00 Väskolan exp. 044-13 41 31/134100  I början på höstterminen skickar vi hem en katalog med bl.a. telefonnummer till personal och elever

20

21

22


Ladda ner ppt "Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Antal elever Ca 450 Personal Ca 50 Skoltider År F-2 må-fr 08.25-13.25 Läsåret 2011/2012."

Liknande presentationer


Google-annonser