Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Invitation till sociologi (Peter L Berger). Vad är sociologi? • Ett sätt att försöka förstå samhället • En sociolog kan studera kulturen, politiken, ekonomin,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Invitation till sociologi (Peter L Berger). Vad är sociologi? • Ett sätt att försöka förstå samhället • En sociolog kan studera kulturen, politiken, ekonomin,"— Presentationens avskrift:

1 Invitation till sociologi (Peter L Berger)

2 Vad är sociologi? • Ett sätt att försöka förstå samhället • En sociolog kan studera kulturen, politiken, ekonomin, brott, avvikelse, lagen etc. • Han/hon studerar detta på ett speciellt sätt • ”Sociologen sysselsätter sig med saker som andra betraktar som alltför heliga eller alltför osmakliga” (Berger: 24)

3 Samhället och det sociala • Samhället är inte en synonym för staten • Människor ingår i flera samhällen – Även grannskap, kriminella ligor, internet- gemenskaper kan bli samhällen • Ett samhälle är ”ett stort komplex av mänskliga relationer” (Berger: 30) • Det sociala är samspel mellan människor (Berger: 31)

4 Det sociologiska medvetandet/synsättet • En modern form av tänkande • Uppstår i en historisk epok när traditioner och gemenskaper börjar förlora sin kraft • Drag i det sociologiska tänkandet (Berger): – Demaskering • Se bakom det officiella och uttalade, genomskåda retorik – Respektlöshet • Utmana även tankar som betraktas som ”heliga” – Relativisering • Alla tankar, handlingar, idéer är präglade av sociala omständigheter, sin kontext

5 Exempel från Tilly (1984): skillnaden mellan ”legitimt” och ”illegitimt” våld • Staten har monopol på det ”legitima” våldet • Men: Vid närmare granskning liknar statens våld de kriminellas våld (Tilly 1984) – Samma handlingar ges olika värderingar beroende på vem som utför dem • De som regeringar kallar ”terrorister” kan kallas frihetskämpar av andra. • Människor som kallats terrorister i en tidigare period har blivit legitima regeringsföreträdare i senare perioder

6 Alltså: • Relativisering, respektlöshet och demaskering • Behöver utsätta också förhärskande kategorier för kritisk granskning, t.ex. ”legitimt”, ”illegitimt”, ”brottsligt”, ”kriminellt” • De framstår som naturliga men är sociala skapelser – Hur har de skapats? – Vem bestämmer vilka som är vad?

7 Sociologisk kriminolgi • Att studera kriminalitet som ett socialt fenomen, som skapas av samhälleliga förhållanden • Att inte söka förklaringar i psyke, i gener etc. • Söka de sociala orsakerna – Exempel: hur vissa sociala miljöer skapar visst beteende och andra miljöer annat beteende • Men också utmana förhärskande idéer om vad som är normalt-avvikande, lagligt-kriminellt – Normaliteten behöver avvikelsen – Det juridiska systemet är beroende av brottslingen

8 Människan i samhället • Samhället som: – Begränsning av möjligheter – Utstakare av livsbanor – Tvång mot människor • Den sociala kontrollen – Avvikare utsätts för sanktioner – öppet eller dolt • Den sociala skiktningen – Klass, etnicitet och kön formar livsmöjligheter

9 Samhället i människan • Samhället införlivas/internaliseras i människan • Han/hon övertar dessa begränsningar, normer, värderingar • De blir en del av hans/hennes identitet • Begreppet socialisering

10 Rollbegreppet som exempel • Finns en mängd olika sociala roller • Rollerna finns där före personerna som utför dem • Rollen som – Man-kvinna – Företagsledning-arbetare – Polis-brottsling – Student-lärare • En roll ”tillhandahåller det mönster som individen skall agera efter i en bestämd situation” (Berger: 89) • De tenderar att bli en del av vår identitet • Socialt underordnade roller, avvikare, outsiders – ”Det fruktansvärda med fördomar är att en person tenderar att bli just vad den fördomsfulla blicken av honom säger att han är.” (Berger: 95)

11 Avslutning • Det finns vägar ut ur det samhälleliga fängelset • Förändring är möjligt – Se på förändrade relationerna mellan män och kvinnor – Uppbyggnaden av välfärdsstaten har gett människor fler möjligheter • Men den som har som ambition att förändra de sociala relationerna bör vara beredd på en långvarig och svår kamp

12 Projektarbete • Göra en projektplan • Välja mellan tre metoder: Intervjun, enkäten, deltagande observation • Göra en mindre fältstudie av ett kriminologiskt intressant fenomen • Skriftlig och muntlig redovisning

13 Samhällsvetenskaplig metod • Ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på – Ger en tydligare bild – Ett sätt att skaffa fram fakta och belägg

14 Enkäten • Skriftliga frågor och skriftliga svar • Ofta bundna svarsalternativ: instämmer-tveksam- tar avstånd • Syftar ofta till att generalisera till en större befolkning • Frågekonstruktion – Använd enkelt språk – Ställ inte ledande frågor – Ställ enbart en fråga åt gången – Ställ inte för långa frågor

15 Typer av intervjuer I • Strukturerade intervjuer – Intervjupersonen (IP) får inte själv utforma svaren – Liknar enkäten • Semistrukturerade intervjuer – Ger IP stor frihet att själv utforma svaren – Ambitionen bör vara att IP själv ska få utveckla sina tankar – IP bör få bestämma hur saker ska tas upp – Intervjuaren har en intervjuguide, en lista med teman och frågor som ska tas upp

16 Intervjuer II • Ostrukturerade intervjuer – Intervjuaren ingriper så lite som möjligt – Sätter i gång intervjun genom att ta upp ett ämne – Därefter ska IP utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar

17 Deltagande observation • ”Med deltagande observation avser vi den metod där observatören deltar i de studerade människornas dagliga liv (…) och observerar det som händer, lyssnar till det som sägs och ställer frågor under en viss tidsperiod”. (Becker & Geer 1957) • Ofta studeras det vardagliga, det som sker utan att vi är medvetna om det • Gör fältanteckningar, skriv ner det som observeras och det som ni hör

18 Forskningsetiska principer • Informationskravet – De berörda ska informeras om forskningsuppgiftens syfte • Samtyckeskravet – Deltagarna har rätt att själv bestämma över sin medverkan • Konfidentialitetskravet – Uppgifter om de som ingår i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet

19 Forskningsetiska principer • Nyttjandekravet – Uppgifter som samlats in om enskilda personer får enbart användas för forskningsändamål


Ladda ner ppt "Invitation till sociologi (Peter L Berger). Vad är sociologi? • Ett sätt att försöka förstå samhället • En sociolog kan studera kulturen, politiken, ekonomin,"

Liknande presentationer


Google-annonser