Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsofrukost 15 juni Folkhälsan angår alla. Hur kan vi som arbetar i landstinget tillsammans med andra aktörer bidra till bättre folkhälsa? Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsofrukost 15 juni Folkhälsan angår alla. Hur kan vi som arbetar i landstinget tillsammans med andra aktörer bidra till bättre folkhälsa? Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsofrukost 15 juni Folkhälsan angår alla. Hur kan vi som arbetar i landstinget tillsammans med andra aktörer bidra till bättre folkhälsa? Välkommen!

2 1. Goda livsvillkor2. God miljö3. Goda arbetsförhållanden4. Hälsosamma levnadsvanor5. God psykisk hälsa En god och jämlik hälsa för alla i länet

3 GODA LIVSVILLKOR Inledning Catharina Barkman - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen God Morgon Vården Ludvig Rasmusson kåserar kring hälsa och livsvillkor Olika livsvillkor – en utmaning för vårdcentralens hälsoarbete Lena Lundh - Centrum för Allmänmedicin Kommunalt folkhälsoarbete i möte med landstinget Elisabeth Skoog Garås - Botkyrka kommun Från handlingsplan till insatser – information Gunnar Åberg, Jenny Sydhoff - Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

4 Olika livsvillkor – en utmaning för vårdcentralernas hälsoarbete Folkhälsofrukost 15 juni 2012 Lena Lundh Distriktssköterska, FPU ledare doktorand

5 Fortbildning inom hälsofrämjande, exempel: •Motiverande samtal •Levnadsvanor - Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder •Hälsosamtal för 75- åringar •Risk för undernäring

6 Bakgrund •Stora skillnader i hälsa •Södertälje har den högsta dödligheten i länet •20 % av männen och 15 % av kvinnorna röker dagligen •61 % av männen och 46,5 % av kvinnorna är överviktiga •Hälften av kommunens invånare är av utländsk härkomst Folkhälsorapport 2011

7 Livsstilsskolan ”Tänk om” •En kurs om livsstilens betydelse för hälsan •Startade som ett projekt 2009, Hälsoenheten i Södertälje •Målgrupp: –personer med socioekonomisk svår situation –Utländsk härkomst

8 ”Tänk om” •Serie med 6 föreläsningar där olika områden belyses ur ett hälsoperspektiv •Individuella möte konditionstest, samtal om fysisk aktivitet, motiverande samtal •Fortsatt stöd och behandling på hälsoenheten

9 Samverkanspartners •Södertälje kommun •Arbetsmarknadscentrum •ABF •Ortodoxa kyrkorna •Arbetsförmedlingen •Arbetslivsresurs •Öppen vårds psykiatrin Efter projekttiden slut •Man Power – deltagarna går kursen innan de går ut i arbetslivet

10 Resultat •166 bjöds in till 11 kurser •83 personer deltog (2009-2010) •61 fullföljde hela programmet •58 deltog i hälsoenhetens program Stark samverkan och samsyn mellan olika aktörer för att stödja målgruppen. Långsiktigt arbete, tålamod och att se möjligheterna. Små livsstilsförändringar och under lång tid

11 Wasa vårdcentral Hälsofrämjande mottagning Start våren 2010 – arabisk/assyrisk talande sjuksköterska Målgrupp: socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Geneta och Ronna –Utskick informationsblad på arabiska –Kontakt med kyrkor –SFI –Deltagarna –Avgiftsfria besök

12 Program •Individuella möten –Frågeformulär om hälsotillstånd, fysisk aktivitet, tobak/alkoholvanor –Provtagning kolesterol, blodsocker, längd och vikt (BMI), midjemått, blodtryck

13 Åtgärder •Kost och motionsråd – arabiska •Hänvisning t.ex. sjukgymnast, blodtrycksmottagning, diabetessjuksköterska, kurator, hälsoenheten •Friskvårdsaktörer i området •Föreläsningar på SFI •Stavgångs/promenad grupper 1 timme 3 ggr/v •Genetadagen

14 Resultat •Identifierat 80 % med högt BMI (324) •Hälsosamtalet underlättas när samtalet kan genomföras på patientens eget språk och vårdgivaren är förankrad i kulturen •Ökad förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och viktminskning/hälsa

15 •Hälsoenheten i Södertälje Ulla Lennartsson BM, Mia Löfqvist sjukg, Gerda Adelgren DSK och Anne Larsson DSK 08-550 254 85 www.slso.sll.se/halsoenheten •Carema vårdcentral Wasa, Suheyla Aslan, sjuksköterska, 08-550 288 00

16 Vill du veta mer? Lena.k.lund@sll.se

17 Kommunalt folkhälsoarbete i möte med landstinget Elisabeth Skoog Garås

18 Såväl landstinget som kommunens styrdokument: Utvecklingsfokus

19 Policy och handlingsplan folkhälsa Statens ambitioner Kommunens ambitioner Landstingets ambition Nuläge Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Folkhälsoarbetet ska leda till att hälsoläget förbättras för alla och att skillnader i hälsa minskar mellan olika grupper inom Botkyrka och i jämförelse med länet och landet kvinnor och män med olika livsvillkor (socioekonomi), levnadsförhållanden (boendemiljö, arbetsmiljö etc), olika ursprung, med eller utan funktionsnedsättning, olika faser i livet mm.

20 Likheter - policy  Ojämlikhet i hälsa ska minska  Grupper = samtliga MR  Hållbar utveckling: i all verksamhet - långsiktigt främja befolkningens hälsa  Barn ungdom, unga vuxna, mitt i livet, äldre  Hälsoläget förbättras för alla och att skillnader i hälsa minskar  Grupper = samtliga MR  Hållbar utveckling: en av 6 utmaningar: Botkyrkaborna är friska och mår bra  Barn-tonår, unga vuxna-mitt i livet, seniorer

21 Skillnader - policy  Några utvecklingsarbeten som andra aktörer kan genomföra  Några verksamheter är utpekade  Utvecklingsarbete som kommunen själv kan påverka  Andra aktörer viktiga  Verksamheterna har angett vad de kan påverka

22 Mål 1. Goda livsvillkor: ojämlikhet i hälsa ska minska  Beakta skillnader i hälsa grupper  Motverka utanförskap och segregation, stimulera till delaktighet  Uppmärksamma flickors och pojkars livsvillkor - barnkonventionen  Förbättra förutsättningarna utifrån medellivslängden och hälsan  Folkhälsoarbete utifrån kunskap om hälsans bestämningsfaktorer  Följa hälsan & bestämningsfaktorer - kunskap om livsvillkor, jämlik hälsa  Samverkan olika aktörer, hälso- främjande livsvillkor + levnadsvanor  Generella lösningar systematiskt utformas -> nå med störst behov  Fånga upp olika gruppers behov - målgruppsanpassa service/stöd  Arbeta med såväl strukturella som kompenserande åtgärder  Samtliga nationella folkhälsomål – lyft utvecklingsbehov  Samverkan andra aktörer

23 Likheter/skillnader – handling - utveckling  Hälsoinformation till utsatta grupper  Riktade insatser/kulturkompetens i primärvården -> motverka ojämlikhet i hälsa  Utveckla, utvärdera, sprida kunskap om skadeförebyggande insatser  Förbättra stöd för patienter/anhöriga som drabbas av våld i nära relationer  Utveckla förutsättningarna trygghetskänsla i kollektivtrafiken  Vidareutveckla/sprida metodik HKB  Utveckla kunskap för att underlätta ett liv i balans  Hälsokommunikatörer - skapa förutsättningar alla grupper  integrera aktuell kunskap proportionell universalism  Stärka skadeförebyggande arbetet bland seniorer flera risk- och skyddsfaktorer  Förebygga + insatser för våld i nära relationer + hedersrelaterat våld/förtryck  Miljö som stimulerar åtgärder för god folkhälsa samt mål om trygghet i miljön  Hållbarhetskonsekvensbedömning - HåKB  Interna (arbetsmiljö) och externa åtaganden (miljö) - BGV Goda livsvillkor Minska skillnader i hälsa

24 Arbetssätt - likheter  Policy och plan gäller alla verksamheter  Samtliga verksamheter planerar, genomför och följer upp sitt folkhälsoarbete  Samordning, planering och uppföljning centralt ur befolkningsperspektiv planera analysera Följa upp genomföra

25 Förslag till särskilda områden där vi kan samarbeta mer  Sammanhållet ansvar?  Kommunens nuvarande och ev kommande hälso & sjukvård  Främjande föräldrar föräldrastöd under barnets hela uppväxt 0-17 år  Hälsofrämjande perspektiv - flickor och pojkar i utsatta livssituationer  Utbildning, praktik och arbete – integrera ”hälsa” vid kartläggning av behov, resurser och förmåga  Främjande arbetet kring goda levnadsvanor – t.ex stärkt samarbete (FaR)  Att kvinnor och män som brukare och anhöriga får stöd och insatser utifrån behov och förutsättningar - att göra jämlikt är att göra olika  Anhörigsstöd enligt nya Hälso- och sjukvårdslagen  Uppsökande och förebyggande hembesök  Climatools – beredskap för värmeböljor (22 000) Utveckla samverkan mellan kommunens och landstingets aktörer

26 ”Det är etiskt tvingande att utjämna ojämlikheten i hälsa. Social orättvisa gör att många människor dör i onödan” Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa

27 ”Landstinget är både en stor arbetsgivare och en stark kund… och har ett demokratiskt ansvar för jämlik service till länets medborgare avseende hälso- och sjukvård och trafik. Landstinget arbetar på många sätt med folkhälsan… Det betyder att landstingets olika verksamheter har en daglig effekt på medborgarnas hälsa och levnadsvanor.” Sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg

28

29 Hälsofrämjande hälso- och sjukvårdSamverkan med andra aktörerKommunikationoch 27 prioriterade insatser Tre strategier i handlingsplanen

30 Mål 1 Goda livsvillkor Utveckla hälsoinformation till utsatta grupper Utveckla riktade insatser och kulturkompetens i primärvården för att motverka ojämlikhet i hälsa Utveckla, utvärdera och sprida kunskap om skadeförebyggande insatser riktade till barn, ungdomar och äldre Hälso- och sjukvården ska förbättra stödet för patienter som drabbas av våld i nära relationer och deras anhöriga

31 Mål 1 Goda livsvillkor forts. Utveckla förutsättningarna för att kollektivtrafiken ska vara en plats där människor känner sig trygga Vidareutveckla och sprida metodik för hälsokonsekvens­bedöm-ningar, HKB, till användare inom SLL och i länets kommuner Utveckla kunskap för att underlätta ett liv i balans Skapa förutsättningar för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning

32 Fem frukostmöten kommer att presentera Folkhälsopolicyns fem mål och handlingsplanen Handling för hälsa 2012-2014 15 junMål 1 Goda livsvillkor 14 sepMål 2 God miljö 12 oktMål 3 Goda arbetsförhållanden 16 novMål 4 Hälsosamma levnadsvanor 14 decMål 5 God psykisk hälsa Välkommen!

33


Ladda ner ppt "Folkhälsofrukost 15 juni Folkhälsan angår alla. Hur kan vi som arbetar i landstinget tillsammans med andra aktörer bidra till bättre folkhälsa? Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser