Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminariedag för kommunala uppgiftslämnare - För undersökningarna bygglov för nybyggnad, ombyggnad och rivning Från SCB deltar Annika Lindström Petra Jansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminariedag för kommunala uppgiftslämnare - För undersökningarna bygglov för nybyggnad, ombyggnad och rivning Från SCB deltar Annika Lindström Petra Jansson."— Presentationens avskrift:

1 Seminariedag för kommunala uppgiftslämnare - För undersökningarna bygglov för nybyggnad, ombyggnad och rivning Från SCB deltar Annika Lindström Petra Jansson Vivianne Olofsson Thang Tran Helena Sjödin

2 Representanter från 43 kommuner

3 Undersökningar inom ämnesenheten för byggande, bostäder och fastigheter Anslag  Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler  Nybyggnad av bostäder  Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Nybyggnadskostnader för bostadshus Byggnadsprisindex Faktorprisindex för byggnader Hyror/avgifter för nybyggda lägenheter Uppdrag Publikationen Byggindex Entreprenadindex (Tidigare E84) Bostadspak Fastpak m.fl. Anslag Fastighetstaxeringar Fastighetspriser och lagfarter Bostadsbestånd (kalkylerat) Hyror i bostadslägenheter Outhyrda bostadslägenheter Intäkter och kostnader för flerbostadshus Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok

4 Undersökningar inom ämnesenheten för byggande, bostäder och fastigheter Anslag  Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler  Nybyggnad av bostäder  Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Nybyggnadskostnader för bostadshus Byggnadsprisindex Faktorprisindex för byggnader Hyror/avgifter för nybyggda lägenheter Uppdrag Publikationen Byggindex Entreprenadindex (Tidigare E84) Bostadspak Fastpak m.fl. Anslag Fastighetstaxeringar Fastighetspriser och lagfarter Bostadsbestånd (kalkylerat) Hyror i bostadslägenheter Outhyrda bostadslägenheter Intäkter och kostnader för flerbostadshus Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok

5 Produktionsprocessen Insamling Petra Jansson & Annika Lindström

6 Insamling för Nybyggnad, Ombyggnad och Rivning •Kommunerna är våra uppgiftslämnare •Uppgiftsskyldighet enligt lagen om den officiella statistiken •Totalundersökning •Uppgifter motsvarande den bygglovssökande lämnat •Byggprojekten följs upp via en förteckning över pågående projekt •Projekt avseende bostäder kompletteras med uppgifter om påbörjande- och färdigställande

7 Uppgifter vi samlar in för Bygglov/Nybyggnad •Kod för län, kommun och församling •Bygglovets beslutsdatum •Preliminärt påbörjande (Endast för bostäder) •Byggnadstyp •Upplåtelseform (Endast för bostäder) •Antal lägenheter / fritidshus / lokalhus •Bruttoarea •Lägenhetstyp = Antal rum och kök •Bostadsarea per lägenhet

8 Ombyggnad av flerbostadshus •Omfattar fr.o.m. 2008 endast nettoförändringar av lägenheter i ombyggda flerbostadshus •1974-2007 totala ombyggnader,dvs ombyggnader ända ned till rörbyte. (Då det statliga bostadsstödet fanns) •Med nettoförändring menas ombyggnad där lägenhetsantalet eller lägenhetstyperna ändrats, t.ex. genom inredning av vindar, påbyggnader och där lokaler byggs om till lägenheter eller omvänt.

9 Uppgifter vi samlar in för Ombyggnad •Kod för län, kommun och församling •Bygglovets beslutsdatum •Prel. Påbörjande •Påbörjande •Prel. Färdigställande •Färdigställande •Ägarkategori •Ursprungligt byggår •Bostadsarea •Ombyggnadsåtgärd •Antal berörda lägenheter •Lägenhetstyper = Antal rum och kök

10 Rivning av flerbostadshus •Kommunerna är uppgiftslämnare kompletterade med telefon till fastighetsägarna •Boverkets bostadsmarknadsenkät och SABO:s ”Planerade rivningar” utgör fullständighetskontroller •Redovisas efter det år då rivningen påbörjades

11 Uppgifter vi samlar in för Rivning •Kod för län, kommun och församling •Hustyp •Påbörjande •Rivningsorsak •Upplåtelseform •Ägarkategori •Husets byggår •Antal berörda lägenheter •Lägenhetstyper = Antal rum och kök

12 Bostadsprojekten följs upp … via en projektförteckning •Skickas ut varje månad (Nyb) resp. kvartal (Omb) och halvår (Riv) •Komplettering/korrigering av datum för egentligt påbörjande och färdigställande •Verifiering av uppgifter vi får från annan källa, t ex. byggherren •Verifiering av projekt som klassas som färdiga enligt RTB

13 Produktionsprocessen Sammanställning Thang Tran & Vivianne Olofsson Publicering

14 Sammanställning •Låser (in)databasen varje månad •Uttagsdatabaser skapas, statistikunderlag Bygglov för bostäder och lokaler Nybyggnad av bostäder Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Alla byggnadstyper: fritidshus, kontor, affär, hotell, industri etc. Antal bygglov och bruttoarea, för bostäder även antal lägenheter Månad för bygglovsbeslut Antal lägenheter i småhus respektive flerbostadshus Efter månad för påbörjande och färdigställande Nettoförändringar i flerbostadshus efter månad för påbörjande och färdigställande

15 Sammanställning, forts •Årssammanställning under våren •Detaljerade uppgifter om färdigställda bostadsprojekt •Matchning mot RTB (folkbokföring) för färdigställande av styckebyggda enbostadshus •Kontrollera ev. olikheter (för alla bostäder utom styckebyggda egnahem och specialbostäder) med uppgifter från undersökningen om Priser för nyproducerade bostäder •Matchning mot FTR för framtagning av NYKO •Härleda variabeln Ägarkategori •Återkontakt med kommuner och byggherrar för komplettering av bostadssammanställningar •Definitiva uppgifter – ingen revidering

16 Användning internt H Hyror i bostadslägenheter Priser för nyproducerade bostäder Hyror/avgifter för nybyggda lägenheter Utgör urvalsram för undersökningarna Ingår i beräkningarna för det Kalkylerade bostadsbeståndet Underlag till kommunerna för ajourföring av Lägenhetsregistret

17 Publicering Fyra ggr/år med preliminära uppgifter (ca 7 veckor efter kvartalsslutet) •antal bygglov och total bruttoarea (Bygglov) •påbörjade och färdigställda lägenheter efter hustyp (Nybyggnad) •antal påbörjade och antalet färdiga lägenheter (Ombyggnad) Statistiska meddelanden (Rapport) Pressmeddelande Sveriges statistiska databaser Tabeller och artiklar i publikationen Byggindex En publicering i maj med definitiva uppgifter för föregående år •färdigställda lägenheter efter bl.a. upplåtelseform, ägarkategori, lägenhetstyp (Nybyggnad) •detaljerad redovisning med lägenhetstyper upplåtelseformer m.m. (Ombyggnad, Rivning)

18 Pressklipp

19 Ombyggnad /Rivning av flerbostads hus Bygglov för Ombyggnad/ Rivning Bygglov för Ombyggnad/ Rivning Grafisk beskrivning av produktionsprocessen Bygglov för Nybyggnad av Lokalhus/ Fritidshus Bygglov för Nybyggnad av Lokalhus/ Fritidshus Bearbetning/ Sammanställning Bearbetning/ Sammanställning Bygglov för Nybyggnad av Bostadshus Publicering Bygglovs- statistik för bostäder och lokaler Nybyggnad av bostäder Rapportering Komplettering/Verifiering Projekt- förteckning SCB Kommun

20 Ombyggnad /Rivning av flerbostads hus Bygglov för Nybyggnad av Lokalhus/ Fritidshus Bygglov för Nybyggnad av Lokalhus/ Fritidshus Bygglov för Nybyggnad av Bostadshus Publicering Bygglovs- statistik för bostäder och lokaler Nybyggnad av bostäder Rapportering Komplettering/Verifiering Projekt- förteckning Insamling

21 Nya pappersblanketter Samma innehåll men med enklare layout Anpassad efter ny webblankett Skickat till SKL för samråd

22 Elektronisk insamling Rapportering via fil (Text eller Excelfil) eller Webblankett

23 Logga in för att lämna uppgifter www.insamling.scb.se

24 Välj undersökning

25 Rapportera via fil

26 Datafilsbeskrivning Excel-mall

27 Webblankett - Nybyggnad 1. Bygglov för nybyggnad av Fritidshus 3.1 Småhus med äganderätt 3.2 Flerbostadshus alt./komb. specialbostadshus 2. Bygglov för nybyggnad av Lokalhus 3. Bygglov för nybyggnad av Bostadshus Exempel på projekt att rapportera – steg för steg Exempel 1: Nils som är privatperson har beviljats bygglov för ett fritidshus om 90 m 2 Exempel 2: Kommunen har beviljat Kontor AB ett bygglov för en kontorslokal om 200 m 2 Exempel 3: Eva Andersson tar sig an sitt livsprojekt, hon ska bygga sitt eget hus och fått OK från kommunen. Exempel 4: Företaget Hyreshuset AB ska bygga 40 hyreslägenheter och 10 studentbostäder med en bruttoarea om totalt 3 500 m 2

28 Ombyggnad /Rivning av flerbostads hus Bygglov för Ombyggnad/ Rivning Bygglov för Ombyggnad/ Rivning Bygglov för Nybyggnad av Lokalhus/ Fritidshus Bygglov för Nybyggnad av Lokalhus/ Fritidshus Bygglov för Nybyggnad av Bostadshus Publicering Bygglovs- statistik för bostäder och lokaler Nybyggnad av bostäder Rapportering Komplettering/Verifiering Projekt- förteckning Projektförteckning

29 Projektförteckning för kommun X Kommun X

30

31 Rapportering Projektförteckning I = Ifyllt B = Blankt (inget att rapportera) - = Ej rapporterat

32 Bostadsmarknadsenkäten (BME) Boverket tar i samarbete med landets 21 länsstyrelser fram BME Innerhåller material med kommunernas bedömningar över bostadsmarknaden ur olika aspekter Kommunens bostadsförsörjningsplanering Förväntat bostadsbyggande 2011-2012

33 Påbörjade lägenheter / BME 2010

34 Påbörjade lgh i förhållande till planerade 2010

35 Diskussion Hur kan Nybyggnadsstatistiken och BME bättre harmoniseras? Hur kan dialogen förbättras mellan förvaltningarna? Upplever ni att det är ett problem att rapportera datum för påbörjande?

36 Area begrepp Vad är bruttoarea? Vad är bostadsarea? Vad menas med total bruttoarea?

37 Vanliga frågor Vad är lghtyp? När är ett projekt färdigt? Vad räknas som ett rum? Vilka projekt ska rapporteras in? Ska tillbyggnad av småhus rapporteras? Hur ska garage och förråd rapporteras? När ska rapporteringen in till scb?

38 Undersökningssidor www.scb.se/BO0101 Nybyggnad av bostäder www.scb.se/BO0102 Ombyggnad och rivning av flerbostadshus www.scb.se/BO0701 Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler


Ladda ner ppt "Seminariedag för kommunala uppgiftslämnare - För undersökningarna bygglov för nybyggnad, ombyggnad och rivning Från SCB deltar Annika Lindström Petra Jansson."

Liknande presentationer


Google-annonser