Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminariedag för kommunala uppgiftslämnare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminariedag för kommunala uppgiftslämnare"— Presentationens avskrift:

1 Seminariedag för kommunala uppgiftslämnare
- För undersökningarna bygglov för nybyggnad, ombyggnad och rivning Från SCB deltar Annika Lindström Petra Jansson Vivianne Olofsson Thang Tran Helena Sjödin

2 Representanter från 43 kommuner

3 Undersökningar inom ämnesenheten för byggande, bostäder och fastigheter
Anslag Fastighetstaxeringar Fastighetspriser och lagfarter Bostadsbestånd (kalkylerat) Hyror i bostadslägenheter Outhyrda bostadslägenheter Intäkter och kostnader för flerbostadshus Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok Uppdrag Publikationen Byggindex Entreprenadindex (Tidigare E84) Bostadspak Fastpak m.fl. Anslag Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Nybyggnad av bostäder Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Nybyggnadskostnader för bostadshus Byggnadsprisindex Faktorprisindex för byggnader Hyror/avgifter för nybyggda lägenheter

4 Undersökningar inom ämnesenheten för byggande, bostäder och fastigheter
Anslag Fastighetstaxeringar Fastighetspriser och lagfarter Bostadsbestånd (kalkylerat) Hyror i bostadslägenheter Outhyrda bostadslägenheter Intäkter och kostnader för flerbostadshus Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok Uppdrag Publikationen Byggindex Entreprenadindex (Tidigare E84) Bostadspak Fastpak m.fl. Anslag Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Nybyggnad av bostäder Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Nybyggnadskostnader för bostadshus Byggnadsprisindex Faktorprisindex för byggnader Hyror/avgifter för nybyggda lägenheter

5 Produktionsprocessen
Insamling Petra Jansson & Annika Lindström

6 Insamling för Nybyggnad, Ombyggnad och Rivning
Kommunerna är våra uppgiftslämnare Uppgiftsskyldighet enligt lagen om den officiella statistiken Totalundersökning Uppgifter motsvarande den bygglovssökande lämnat Byggprojekten följs upp via en förteckning över pågående projekt Projekt avseende bostäder kompletteras med uppgifter om påbörjande- och färdigställande

7 Uppgifter vi samlar in för Bygglov/Nybyggnad
Kod för län, kommun och församling Bygglovets beslutsdatum Preliminärt påbörjande (Endast för bostäder) Byggnadstyp Upplåtelseform (Endast för bostäder) Antal lägenheter / fritidshus / lokalhus Bruttoarea Lägenhetstyp = Antal rum och kök Bostadsarea per lägenhet

8 Ombyggnad av flerbostadshus
Omfattar fr.o.m endast nettoförändringar av lägenheter i ombyggda flerbostadshus totala ombyggnader,dvs ombyggnader ända ned till rörbyte. (Då det statliga bostadsstödet fanns) Med nettoförändring menas ombyggnad där lägenhetsantalet eller lägenhetstyperna ändrats, t.ex. genom inredning av vindar, påbyggnader och där lokaler byggs om till lägenheter eller omvänt.

9 Uppgifter vi samlar in för Ombyggnad
Kod för län, kommun och församling Bygglovets beslutsdatum Prel. Påbörjande Påbörjande Prel. Färdigställande Färdigställande Ägarkategori Ursprungligt byggår Bostadsarea Ombyggnadsåtgärd Antal berörda lägenheter Lägenhetstyper = Antal rum och kök

10 Rivning av flerbostadshus
Kommunerna är uppgiftslämnare kompletterade med telefon till fastighetsägarna Boverkets bostadsmarknadsenkät och SABO:s ”Planerade rivningar” utgör fullständighetskontroller Redovisas efter det år då rivningen påbörjades

11 Uppgifter vi samlar in för Rivning
Kod för län, kommun och församling Hustyp Påbörjande Rivningsorsak Upplåtelseform Ägarkategori Husets byggår Antal berörda lägenheter Lägenhetstyper = Antal rum och kök Tidigare grön blankett

12 Bostadsprojekten följs upp
…via en projektförteckning Skickas ut varje månad (Nyb) resp. kvartal (Omb) och halvår (Riv) Komplettering/korrigering av datum för egentligt påbörjande och färdigställande Verifiering av uppgifter vi får från annan källa, t ex. byggherren Verifiering av projekt som klassas som färdiga enligt RTB

13 Produktionsprocessen
Sammanställning Thang Tran & Vivianne Olofsson Publicering

14 Sammanställning Låser (in)databasen varje månad
Uttagsdatabaser skapas, statistikunderlag Bygglov för bostäder och lokaler Alla byggnadstyper: fritidshus, kontor, affär, hotell, industri etc. Antal bygglov och bruttoarea, för bostäder även antal lägenheter Månad för bygglovsbeslut Nybyggnad av bostäder Antal lägenheter i småhus respektive flerbostadshus Efter månad för påbörjande och färdigställande Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Nettoförändringar i flerbostadshus efter månad för påbörjande och färdigställande

15 Sammanställning, forts
Årssammanställning under våren Detaljerade uppgifter om färdigställda bostadsprojekt Matchning mot RTB (folkbokföring) för färdigställande av styckebyggda enbostadshus Kontrollera ev. olikheter (för alla bostäder utom styckebyggda egnahem och specialbostäder) med uppgifter från undersökningen om Priser för nyproducerade bostäder Matchning mot FTR för framtagning av NYKO Härleda variabeln Ägarkategori Återkontakt med kommuner och byggherrar för komplettering av bostadssammanställningar Definitiva uppgifter – ingen revidering

16 Användning internt Utgör urvalsram för undersökningarna
H Hyror i bostadslägenheter Priser för nyproducerade bostäder Hyror/avgifter för nybyggda lägenheter Ingår i beräkningarna för det Kalkylerade bostadsbeståndet Underlag till kommunerna för ajourföring av Lägenhetsregistret

17 Publicering Statistiska meddelanden (Rapport) Pressmeddelande
Fyra ggr/år med preliminära uppgifter (ca 7 veckor efter kvartalsslutet) antal bygglov och total bruttoarea (Bygglov) påbörjade och färdigställda lägenheter efter hustyp (Nybyggnad) antal påbörjade och antalet färdiga lägenheter (Ombyggnad) En publicering i maj med definitiva uppgifter för föregående år färdigställda lägenheter efter bl.a. upplåtelseform, ägarkategori, lägenhetstyp (Nybyggnad) detaljerad redovisning med lägenhetstyper upplåtelseformer m.m. (Ombyggnad, Rivning) Statistiska meddelanden (Rapport) Pressmeddelande Sveriges statistiska databaser Tabeller och artiklar i publikationen Byggindex

18 Pressklipp

19 Grafisk beskrivning av produktionsprocessen
Bygglov för Ombyggnad/ Rivning Bygglov för Nybyggnad av Bostadshus Bygglov för Nybyggnad av Lokalhus/ Fritidshus Bearbetning/ Sammanställning Bygglovs-statistik för bostäder och lokaler Kommun SCB Ombyggnad/Rivning av flerbostadshus Rapportering Publicering Nybyggnad av bostäder Komplettering/Verifiering Projekt-förteckning

20 Insamling Rapportering Bygglovs-statistik för bostäder och lokaler
Bygglov för Nybyggnad av Bostadshus Bygglov för Nybyggnad av Lokalhus/ Fritidshus Ombyggnad/Rivning av flerbostadshus Publicering Nybyggnad av bostäder Rapportering Komplettering/Verifiering Projekt-förteckning

21 Nya pappersblanketter
Samma innehåll men med enklare layout Anpassad efter ny webblankett Skickat till SKL för samråd

22 Elektronisk insamling
Rapportering via fil (Text eller Excelfil) eller Webblankett

23 Logga in för att lämna uppgifter

24 Välj undersökning

25 Rapportera via fil

26 Datafilsbeskrivning Excel-mall

27 Webblankett - Nybyggnad
Exempel på projekt att rapportera – steg för steg Exempel 1: Nils som är privatperson har beviljats bygglov för ett fritidshus om 90 m2 1. Bygglov för nybyggnad av Fritidshus Exempel 2: Kommunen har beviljat Kontor AB ett bygglov för en kontorslokal om 200 m2 2. Bygglov för nybyggnad av Lokalhus 3. Bygglov för nybyggnad av Bostadshus Exempel 3: Eva Andersson tar sig an sitt livsprojekt, hon ska bygga sitt eget hus och fått OK från kommunen. 3.1 Småhus med äganderätt Exempel 4: Företaget Hyreshuset AB ska bygga 40 hyreslägenheter och 10 studentbostäder med en bruttoarea om totalt m2 3.2 Flerbostadshus alt./komb. specialbostadshus

28 Komplettering/Verifiering
Projektförteckning Bygglov för Ombyggnad/ Rivning Bygglovs-statistik för bostäder och lokaler Bygglov för Nybyggnad av Bostadshus Bygglov för Nybyggnad av Lokalhus/ Fritidshus Ombyggnad/Rivning av flerbostadshus Publicering Nybyggnad av bostäder Rapportering Komplettering/Verifiering Projekt-förteckning

29 Projektförteckning för kommun X

30

31 Rapportering Projektförteckning
I = Ifyllt B = Blankt (inget att rapportera) - = Ej rapporterat

32 Bostadsmarknadsenkäten (BME)
Boverket tar i samarbete med landets 21 länsstyrelser fram BME Innerhåller material med kommunernas bedömningar över bostadsmarknaden ur olika aspekter Kommunens bostadsförsörjningsplanering Förväntat bostadsbyggande

33 Påbörjade lägenheter / BME 2010

34 Påbörjade lgh i förhållande till planerade 2010

35 Diskussion Hur kan Nybyggnadsstatistiken och BME bättre harmoniseras?
Hur kan dialogen förbättras mellan förvaltningarna? Upplever ni att det är ett problem att rapportera datum för påbörjande?

36 Area begrepp Vad är bruttoarea? Vad är bostadsarea?
Vad menas med total bruttoarea?

37 Vanliga frågor Vilka projekt ska rapporteras in?
Ska tillbyggnad av småhus rapporteras? Hur ska garage och förråd rapporteras? När ska rapporteringen in till scb? Vad är lghtyp? När är ett projekt färdigt? Vad räknas som ett rum?

38 Undersökningssidor www.scb.se/BO0101 Nybyggnad av bostäder
Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler


Ladda ner ppt "Seminariedag för kommunala uppgiftslämnare"

Liknande presentationer


Google-annonser