Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt på äldreområdet 17 mars 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt på äldreområdet 17 mars 2010"— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt på äldreområdet 17 mars 2010
Värdigt liv i äldreomsorgen, prop. 2009/10:116 Fördelning av medel till utvecklingsarbete m.m. Utlysning av försöksverksamheter Överenskommelse om utvecklingsarbete Mål för registrering i kvalitetsregister Patientsäkerhet – Eva Estling

2 Värdigt liv i äldreomsorgen prop. 2009/10:116
En värdighets-garanti införs för att säkra mini-minivåer inom äldreomsorgen som inte får underskridas /Regeringsförklaring september 2006

3 Värdigt liv i äldreomsorgen 2009/10:116
Omfattar: Tre nya lagbestämmelser (ingen särskild lag om Trygghetsbostäder men investeringsstöd till TB, ingen Äldreassistent/yrkeskrav) 15 nya uppdrag till Socialstyrelsen m.fl. Program för en god äldreomsorg 50 milj. kr. Överenskommelse mellan staten och SKL (ÖK1 dec. 2009) VO/Anna LQ m.fl. Prestationsbaserat stimulansbidrag – 271 milj. kr. Överenskommelse mellan staten och SKL (ÖK2 febr. 2010) VO/Kristina och Maj Stimulansbidrag från SoS: 677 milj kr till 6 av tidigare 7 utvecklingsområden, milj kr till anhörigstöd VO/Kristina Direktiv till nationell samordnare för kommunalisering av hemsjukvården inkl frågan om kompetens att anställa läkare VO/Kristina + JU Uppdrag till Statskontoret att följa upp och utvärdera ÖK2 - prestationsdelen

4 Värdigt liv i äldreomsorgen
Tidplan Regeringen beslutade om propositionen den 25 februari Regeringsbeslut 18 mars om uppdrag till SoS att betala ut pengar till SKL - prestationsdelen RD-beslut om propositionen 23 mars SKL-cirkulär avseende lagförslag på gång Ikraftträdande av lagförslag 1 januari 2011

5 Proposition Värdigt liv i äldreomsorgen 2009/10:116
Nya lagbestämmelser Om värdegrund i SoL 5 kap. 4§: Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Om ökat inflytande i SoL 5 kap. 5§: Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Om befogenhet att lämna kompensation till enskilda (Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47) När den enskilde inte har erhållit bistånd enligt 4 kap. 1§ eller 2§ SoL inom skälig tid …. Eller när SN inte har fullgjort en garanti som lämnats till personen att inom viss tid eller på visst sätt…..

6 Proposition Värdigt liv i äldreomsorgen
Uppdrag till Socialstyrelsen (1) Stödja utvecklingen av en utbildning i värdegrundsarbete – för t.ex. arbetsledare och biståndshandläggare ( milj. Kr) AG/Kerstin A Handlednings- och informationsmaterial för att berörda personer ska få kännedom och kunskaper om värdegrunden (SoS i samråd med SKL, 4 milj. kr) VO/Kristina Nationellt instrument som underlag för bedömning av biståndsbehov (SoS i samråd med SKL) VO/Anna LQ och Tilsith L Vägledningsmaterial till lokala värdegrundsgarantier (SoS i samråd med SKL) VO/Kristina +++++ Värdegrundsmärkning: utforma och initiera ett system samt etablera förvaltning av systemet (SoS och SKL i samråd inkl Famna och Vårdföretagarna) 10 milj. under tre år VO/ES

7 Värdigt liv i äldreomsorgen
Uppdrag till Socialstyrelsen (2) Analys av innehåll och kvalitet – SoS och SBU bör starta en verksamhet för att systematiskt identifiera kunskapsluckor, stimulera ny kunskap och aktivt föra ut kunskap om ett värdigt omhändertagande och god vård och omsorg för de mest sjuka äldre (Hur ska detta gå till: återkomma 1 juni, milj. kr) VO/Anna LQ och Camilla SJ Utveckla en webbaserad kunskapsportal (SoS i samråd med SKL m.fl. - lämna förslag 1 april) VO/Anna, Camilla+ AG/Gunilla Strand Underlag till en vägledning för att utveckla psykiatriskt stöd till äldre personer med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning (SoS) VO/Anna och Ulla-Karin S Lämna förslag till hur ökad geriatrisk och gerontologisk kompetens kan uppnås i olika verksamheter för äldre (SoS i samråd med SKL) AG/VO

8 Värdigt liv i äldreomsorgen
Uppdrag till Socialstyrelsen (3) Ta fram nationell handlings- och åtgärdsplan för säkerhetsbefrämjande arbete för äldre (uppdrag till MSB, SoS, FHI, RPS och Boverket) TS Uppdrag till FHI: ta fram vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt starta och administrera försöksverksamheter med hälsocoacher riktad främst till yngre pensionärer VO/Hälsa och jämställdhet Utveckla nationell chefsutbildning för chefer inom äldreomsorgen (SoS i samråd med SKL) AG Precisera vilka kunskaper som behövs för grundläggande resp specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorg (uppdrag till SoS) (Yrkeskravsutredningen – ”Äldreassistenten”) AG

9 Värdigt liv i äldreomsorgen
Uppdrag till Socialstyrelsen (4) Tydliggöra hur bostäder kan utformas – tillgänglighet, användning av moderna hjälpmedel, arbetsmiljö (SoS i samverkan med Boverket och Arbetsmiljöverket) TS Teknik för äldre – uppdrag till HI inkl ytterligare medel VO/Per-Olof Nylander Uppdrag till Socialstyrelsen – tidigare beslutade Bedömningskriterier för tillsyn Nationella riktlinjer för samverkan/god vård för äldre Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård Nationell tillsynsgenomgång

10 Värdigt liv i äldreomsorgen
ÖK1 Program för en god äldreomsorg – Överenskommelse mellan staten och SKL, 50 milj. kr 2010 IT-satsning inom äldreomsorgen, 20 milj. kr Utvecklad tillgång till data, 5 milj. kr Förstärkt ledarskap, 5 milj. kr Stöd till regionala strukturer för kunskapsutveckling på äldreområdet, 13+2 milj. kr Ökad mångfald, 5 milj. kr (Tillväxtverket)

11 Värdigt liv i äldreomsorgen
ÖK2 Prestationsbaserat statsbidrag - mest sjuka äldre (3 år) Ökat engagemang i kvalitetsregister: Stöd till Svenska Palliativregistret, Senior alert inkl SKL och Famna ( milj. kr) Prestationsersättning (100 milj. kr för 2010, utbetalas ca febr. 2011) Stöd till långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete milj. kr (SKL: kommuner och landsting samt till Famna) Nationell koordination SKL 6 milj. kr 2010 Medel till försöksverksamheter: 70 miljoner/år (SKL utlyser medel) Lokala värdighetsgarantier: Vägledning för lokala värdighetsgaran-tier (uppdrag till SoS i samråd med SKL). Regeringen avser att prestationsbasera införande av l.v.g. fr o m 2011 Uppdrag till SoS att göra en vetenskaplig utvärdering av nya och befintliga försöksverksamhet (5 milj. kr)

12 Värdigt liv i äldreomsorgen
Statliga bidrag på äldreområdet till kommuner och landsting 677 milj. kr fördelas av SoS som tidigare till 6 områden, 70/30, krävs program/plan, ev. successiv utbetalning 2010, Meddelandeplan på gång, handläggare på SoS?, ev större del prestationsbaserade 2011 300 milj. kr till anhörigområdet – fördelas utan ansökan från SoS, fördelning klar, info/Meddelandeblad efterlyses 100 milj. kr utbetalas av SoS – ca febr som prestationsbaserad ersättning i förhållande till uppnådda mål (underlag från SKL) 66 milj. kr fördelas av SKL som stöd för förbättringsarbete ++++++ 13 milj. kr fördelas av SKL till regionala strukturer 70 milj. kr utlyses av SKL till försöksverksamheter 80 milj. kr till värdegrundsutbildning

13 Värdigt liv i äldreomsorgen
Fördelning av 66* + 13 milj. kr Stockholm 7, Västra Götaland 9,6 Uppsala 2,6 Värmland 3,6 Sörmland 2,6 Örebro 3,1 Östergötland 3,1 Västmanland 3,1 Jönköping 3,1 Dalarna 3,6 Kronoberg 2,6 Gävleborg 3,1 Kalmar 3,1 Västernorrland 2,6 Gotland 2,6 Jämtland 2,6 Blekinge 2,6 Västerbotten 3,6 Skåne 7,6 Norrbotten 3,6 Halland 2,6 * 2 milj. kr till varje län, resten i förhållande till antal kommuner med jämkning för små län. Samtliga får medel till minst 4 tjänster á kr

14 Värdigt liv i äldreomsorgen
Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre 70 milj. kr x 3 år Samverkan med den äldre i centrum – processtöd Organisatoriska lösningar som bidrar till förbättrat samarbete kring de mest sjuka äldre Helhetsperspektiv på vård- och omsorgskedjan Kan sökas av kommuner och landsting samt av privata/enskilda och idéburna verksamheter och organisationer – ca projekt. Ansökningsmodell: 1steg: kort/lång ansökningstid, 2steg: först kort, utvalda får längre tid, politisk förankring, kontinuerlig sök- och beslutsprocess Beredningsgrupp april (lunch till lunch)


Ladda ner ppt "Aktuellt på äldreområdet 17 mars 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser