Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

God hydrografi i nätverk Samverkan mellan Lantmäteriet och SMHI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "God hydrografi i nätverk Samverkan mellan Lantmäteriet och SMHI."— Presentationens avskrift:

1 God hydrografi i nätverk Samverkan mellan Lantmäteriet och SMHI

2 Vad är hydrografi i nätverk? Linje x, från nod 3, till nod 4 3 4 x Linje y sjö Geometriskt nätverk Topologi beskrivs med geometri Attribut kan kopplas till varje segment Figur SLU Noder i sammanflöden, inlopp, utlopp, delningar och förgreningar

3 Hur gör vi för att åstadkomma detta? • Arbetet utförs under de närmaste åren i samverkan mellan Lantmäteriet och SMHI • Målet är att skapa en samlad nationell hydrografi i skalområde 1:10 000 som innehåller sjöar, vattendrag och hydrologiskt nätverk • Den nya hydrografiredovisningen ska uppfylla de styrande kraven i INSPIRE, den svenska vattenstandarden samt grundläggande användarbehov • Vi går i mål 2017 (Hoppas vi, det hänger på finansieringen) Figur SMHI

4 Långsiktiga nyttor av hydrografi i nätverk • Ökad samhällsnytta inom hydrografiområdet, särskilt gällande miljö och samhällsskydd, genom att samverka för att skapa efterfrågade, lättillgängliga och kombinerbara data • Användare kan analysera sjöar, vattendrag och nätverk i GIS-applikationer på en mer detaljerad nivå • Kommuner och länsstyrelser får bättre möjligheter att simulera översvämningar och utsläpp och kartlägga hur påverkan sprider sig nedströms i vattensystemet • Hydrografiredovisningen uppfyller Svensk standard och Inspire

5 Hur långt har vi kommit? Under 2012 har en pilotstudie genomförts över Emåns avrinningsområde. Totalt finns det 119 huvudavrinningsområden (Större än 200 km² som mynnar i havet)

6 Syftet med pilotstudien • Ta fram en metod för arbetet som leder till att kraven i Svensk standard för vattensystem och Inspire uppfylls • Ta fram specifikationer för den nya datamängden • Ta fram processer och IT-applikationer för produktion, lagring och tillhandahållande • Skapa en testdatamängd som görs tillgänglig för vidareförädlare och användare för att visa på nyttan av ett detaljerat hydrografiskt nätverk • Ett urval av kommuner och länsstyrelser ges möjlighet att utvärdera nätverksbildad hydrografiinformation t.ex. för att simulera översvämningar • Planera för fortsatt produktion

7 Olika typer av nätverk Logiskt nätverk – noder i objekten Geometriskt nätverk - noder i förgreningspunkter

8 Logiskt nätverk Fördelar • Stomlinjer behövs inte • Behöver inte sammanhängande geometri • Enklare att visa sambandet mellan ytvatten och grundvatten • Möjliggör att visa samband mellan olika detaljeringsnivåer Nackdelar • Behöver göras om till geometriskt nätverk vid leverans till Inspire, ERM och användare av de flesta GIS-programvaror • Svårt att översätta till ett korrekt sammanhängande geometriskt nätverk om de hydrografiska objektens geometri inte hänger ihop. Svårt att få korrekta ”stomlinjer” genom alla sjöar per automatik.

9 Inspire Geometriskt nätverk - Noder i förgreningspunkter - Länken beskriver flödet - Kräver sammanhängande geometri

10 Geometriskt nätverk Fördelar • Överensstämmer med nätverket som ska levereras till Inspire, Euro Regional Map (ERM) och användare av de flesta GIS-programvaror för modelleringar och analyser • Enklare att ajourhålla när man kan se geometrin för nätverket • Kan enkelt översättas till ett logiskt nätverk Nackdelar • Kräver konstruerade linjer (stomlinjer) i ytobjekt • Kräver sammanhängande geometri • Svårare att visa samband mellan ytvatten och grundvatten • Samband mellan detaljeringsnivåer kan inte visas

11 Exempel på en nätverkstabell LinkIDstartHydroObjectendHydroObjectstartHydroObjectClassendHydroObjectClass {9EC4D9C9-FADF-44DA-9BB6-B589663C5A15}{00014A18-D50D-45D6-91F4-8F173FCF894C}{FF3465C4-B8DC-4F76-BBC8-5C1AAD122553}RiverReach {9EC5234C-432B-4F35-B896-662511377670}{00015228-E905-4966-9688-8D0C0BBB4F08}{63258AE1-44AE-4A3D-A541-95D4FDE79727}riverReach {9EC5B0E7-D116-4381-AFD4-562D17F1FD8B}{00015D5A-E66F-4AAC-934E-4C1A307F90FA}{23272D95-1107-4324-99E7-BC0B1C67B69A}StandingWaterriverReach {9EC61235-1639-47F6-98EE-08060CA814AD}{00026DE5-EB54-4248-AB8C-88183BA8DF51}{2398BA50-B40E-404C-B34B-CB707987BF7C}riverReachStandingWater {9EC65284-AA7B-4633-BA50-D07D52449AA1}{0003BE3A-5E51-49D8-8EFA-DC1DDD0F9613}{A1A8C506-C31F-4355-8A5C-D1712739212E}riverReachStandingWater {9EC9729C-78E4-45A0-855A-2A3F3FC44433}{00046FB8-9453-49FE-BD71-8CCB64AFE458}{46893F00-384F-46EB-8856-D25C0B1EAEC0}riverReach Unik identitet för kopplingen mellan hydrografiska objekt Identitet för objekt som vattnet rinner från Identitet för objekt som vattnet rinner till Typ av start- respektive slutobjekt: sjö, rinnsträcka etc. Från en test av vattenstandarden

12 Stängningslinjer måste skapas… I exemplet från Emån visas föreslagna placeringar av stängningslinjer för vattenytor Dovern är en stor sjö vars utlopp är ganska lätt att bestämma. Inloppet är svårare att bestämma ? ?

13 …liksom stomlinjer över sjöar • Stomlinjer för att sammanbinda flöden skapas över sjöar • Anslutande vattenflöden kopplas ihop i en logisk ordning

14 Var ligger strandlinjen? Inte alltid lätt att definiera, speciellt i sjöar med bred strandzon Exempel från kanal vid Tåkern • I Lantmäteriets översiktskarta är kanalen en linje så den lilafärgade polygon som syns i kartbilden här är hämtad från Översiktskartan. • Den röda linjen som tangerar naturreservatsgränsen är en vattendelare som är anpassad till sjöns utloppsdamm. Det är fel riktning på den lilla blå pilen i Terrängkartan. • Mellan sjöpolygonen och utloppskanalen kan en separat vattenyta avgränsas. • Ytan för utloppskanalen kan i databasen hanteras som en del av Tåkern och då blir det en sjöbassäng. Men den kan också betraktas som en rinnsträcka.

15 I vilken skala ska nätverket bildas? • Den nuvarande redovisningen av hydrografi skiljer sig avsevärt beroende på kartskala – Ljusblå ytor och blå linjer visar vatten resp. vattendrag i 1:250 000 – Magenta konturer och linjer visar vattenytor resp. vattendrag i 1:10 000 (GGD)

16 Skillnader mellan SMHI och Lantmäteriet i nuvarande redovisning

17 Nätverkslinjer i ny hydrografi, skala 1:10 000, blir längre än de som finns i skala 1:250 000 Rinnsträckan i Gårdvedaån mellan Bysjön och Emån meandrar. Längd i skala 1:250 000 = 8 325 meter Längd i data från pilotprojekt Emån = 12 400 meter Rinnsträckan i Gårdvedaån mellan Bysjön och Emån meandrar. Längd i skala 1:250 000 = 8 325 meter Längd i data från pilotprojekt Emån = 12 400 meter

18 Vad har ”testanvändarna” hunnit använda det hydrologiska nätverket till – några exempel (Kombination av hydrologiskt nätverk och nya höjddata) • Jämförelse mellan nya hydrografiska data och Ny nationell höjdmodell beräknad översvämning och faktisk översvämning 2012 • Se områden som vid höga flöden kan översvämmas på en mer detaljerad nivå • Beräkna lägsta bygghöjd i kommunen. Lägsta bygghöjd har beslutats och man ger inte bygglov för lägre placering av byggnader • Göra flödesberäkningar för att se över fyllnadsgrader i sjöar med vattendom • Mer exakta analyser pga. bättre noggrannhet på provtagningsplatser och mätpunkter • Bättre överenstämmelse med verkligheten då alla vattendrag nu är med • Emån har många skyddszoner och en högre detaljeringsgrad ger en större exakthet så att man vidtar åtgärder på rätt ställe

19 Vad har ”testanvändarna” hunnit använda det hydrologiska nätverket till – några exempel (forts) • Biotopkarteringar i och längs vattendrag för att vidta åtgärder samt allmänt för studier av markanvändningen • Hydromorfologi, analyser över artbiotoper i vattendrag • Kartläggning av vandringshinder för fisk och planering för förbipassager • Restaurering mossar där man bättre kan se hur vattendragen, sjöarna och mossarna hänger samman • Återställa mark och eller våtmark från markavvattningsföretag • Tillsyn över vattenvägar, dammar och markavvattningsföretag • Mer exakt kalkning av sjöar • Möjligheter att hitta fornlämningar i vatten förbättras • Ge ett bättre beslutsunderlag i form av karta till blåljus • Analysera områden där isproppar kan uppstå för att kunna vidta förbättringsåtgärder

20 Redovisade besparingar • Minskad användning av flyg och helikopter – Analyser kan göras på kontoret vilket ger minskad användning av flyg och helikopter som idag vid översvämningar utgör en stor kostnad • Mer exakt kalkning av sjöar – Bättre underlag för miljö- och flödesanalyser. Kalkning kan göras mer effektivt med data med högre detaljeringsgrad • Minska antalet hus som översvämmas i områden som vid höga flöden kan översvämmas – Bättre underlag för planering och beslut om bebyggelse och infrastrukturinvesteringar

21 Sammanfattning: Den nya nätverksbildade hydrografin… • Utgår från skala 1:10 000 (GGD) • Har eliminerat de tidigare skillnaderna mellan SMHIs och Lantmäteriets redovisning • Uppfyller de krav som ställs i Inspire, Vattenstandarden etc. • Skapar ett nytt rikstäckande, homogent och kvalitetssäkrat hydrografiskt nätverk för analyser etc. • Nu återstår bara att göra jobbet!


Ladda ner ppt "God hydrografi i nätverk Samverkan mellan Lantmäteriet och SMHI."

Liknande presentationer


Google-annonser