Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social trygghet vid rörlighet inom Norden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social trygghet vid rörlighet inom Norden"— Presentationens avskrift:

1 Social trygghet vid rörlighet inom Norden
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Social trygghet vid rörlighet inom Norden Seminarium 6. maj 2011 Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

2 Gränshinderforum Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Det framgår av mandatet för Gränshinderforum, att det skall: bidra till öppna gränser och fri mobilitet för enskilda och företag som önskar vara verksamma över gränserna i Norden. Detta innebär att identifiera gränshinder samt informera ländernas politiker och förvaltningar om dessa hinder. Presentera förslag till lösningar på konkreta hinder, företrädesvis i dialog med länderna. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

3 Gränshinderforum - GF ska 1
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd GF ska agera självständigt i förhållande till ministerråd och ämbetsmannakommittéer, men i dialog och samarbete med såväl NMRS som länderna. Samarbeta med andra gränshinderaktörer för att samfällt uppnå ett effektivare arbete och ett bättre resultat i gränshinderarbetet. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

4 Gränshinderforum – GF ska 2
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Bevaka att ingångna nordiska avtal som berör mobilitet och företagande i Norden efterlevs. Arbeta för att länderna vid nationell lagstiftning och utarbetandet av nationella regelverk beaktar konsekvenserna för den nordiska mobiliteten, för att förhindra att nya onödiga gränshinder uppstår. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

5 Expertgruppen under ÄK-S och ÄK-A
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Mandatet fastställer: Formålet med ekspert-gruppen skal være at kortlægge grænsehindringerne på området for social sikring/trygd inden for arbejdsmarkeds- og socialområdet med henblik på at danne sig et overblik over de eksisterende grænsehindringer på dette område og komme med løsningsforslag, hvor der er konstateret et behov. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

6 Expertgruppen under ÄK-S och ÄK-A
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Sammensætning: To eksperter fra hvert land udpeget af EK-A og EK-S. Repræsentanter fra landenes ministerier/departementer kan efter behov deltage/ involveres i ekspertgruppens arbejde. En repræsentant fra NMRS kan deltage i gruppens møder som observatør. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

7 Expertgruppen under ÄK-S och ÄK-A
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Opgave og proces 1: Gruppen kan i sin afgrænsning af opgaven tage udgangspunkt i NMR’s definition: En grænsehindring er enhver form for hindring, som umuliggør, vanskeliggør eller begrænser menneskers muligheder for at virke over de nationale grænser, og som beror på EU-regler, nationale love, administrative regler, tilpasninger eller forskrifter, som udformes af en offentlig myndighed eller lignende. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

8 Expertgruppen under ÄK-S och ÄK-A
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Opgave og proces 2 Gruppen bør vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udforme en model til håndtering af problemsituationer, som opstår, når personer, der flytter fra et nordisk lande til et andet eller pendler mellem nordiske lande, står uden økonomisk støtte på rimelige vilkår på trods af, at det står klart, hvilket lands lovgivning personen omfattes af. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

9 Expertgruppen under ÄK-S och ÄK-A
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Opgave og proces 3 Gruppen skal sortere de hindringer, den måtte finde, og drøfte i hvilken grad de indebærer væsentlige konsekvenser for personer, som pendler eller flytter over grænserne i Norden. I de tilfælde, hvor gruppen konstaterer væsentlige konsekvenser, skal den analysere årsager til dette. På den baggrund skal gruppen komme med løsningsforslag, hvor der er konstateret et behov. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

10 Vilka sakfrågor arbetar expertgruppen med 1 ?
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Exempelvis  Arbetsmarknadspraktik (för arbetslösa) i annat nordiskt land. Möjlighet till ersättning för vidareutbildning för gränspendlare SE-DK. Byte av a-kassetillhörighet första arbetsdagen för att inte riskera att hamna utanför systemet. - A-kasseersättning för uppdragstagare i bemanningsföretag Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

11 Vilka sakfrågor arbetar expertgruppen med 2 ?
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd   - Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod får ej ersättning vid delvis friskskrivning. - Tjänstepension. Beräkning av sjukersättning efter arbete i ett annat EU/EES-land. - Regler inom arbetslöshetsförsäkringen för timanställda gränspendlare är oklara. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

12 Svenska kontaktpersoner i expertgruppen
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Svenska kontaktpersoner i expertgruppen Dan Grannas – Arbetsmarknadsdepartementet Per Hollander – Arbetsmarknadsdepartementet Anna Santesson - Arbetsmarknadsdepartementet Joakim Svensson? - Socialdepartementet Stina Sterner – IAF Ann-Kristin Robertsson – Försäkringskassan Åse-Marie Linderö – Arbetsförmedlingen Martin Sandblom - Arbetsförmedlingen Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

13 Konkreta problem 1 – arbetsmarknadspolitiska åtgärder över gräns (t.ex. praktikplats)
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd I dag begränsas möjligheten att nyttja arbetsmarknadspolitiska åtgärder till det egna landet. Det innebär t.ex. att arbetslösa i norra Sverige inte kan ingå i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som inbegriper praktik i t.ex. Finland, även om arbetstillfällen inom det aktuella fältet finns i Finland men inte i samma utsträckning i Sverige. Personen tvingas på så sätt förbli arbetslös i Sverige längre än nödvändigt. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

14 Konkreta problem 1 – arbetsmarknadspolitiska åtgärder över gräns (t.ex. praktikplats)
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Problem: 1 Svårigheten att utöva tillsyn på arbetsgivare som inte är svenska juridiska personer. 2 Problem rörande den arbetssökandes/praktikantens garantiförsäkring via svenska staten. 3 Arbetsmiljöregler, som till viss del också omfattar personer som är anvisade en praktikplats, vilket kan vara svårt att efterleva om praktikplatsen är belägen i annat land. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

15 Konkreta problem 1 – arbetsmarknadspolitiska åtgärder över gräns (t.ex. praktikplats)
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Lösningsförslag: Med tanke på den skyldighet till samarbete som redan existerar mellan nationella arbetsförmedlingar i samband med arbetssökandes rätt att söka arbete i ett annat EU/EES- land med bibehållen A-kassa hemifrån, torde det med lite vilja gå att komma förbi de invändningar som den svenska arbetsmarknadsministern reste 2008. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

16 Konkreta problem 2 – studerandes socialförsäkring i Sverige
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Studerande som kommer till Sverige från Island och Norge för att studera, står ibland utan socialskydd eftersom Sverige har ändrat sin tillämpning av den nordiska konventionen om social trygghet vad gäller icke förvärvsaktiva. Konventionen anger att en studerande ska omfattas av studielandets socialskydd så länge inget arbete utförs i annat land. Island och Norge omfattas ännu inte av förordning 883/2004, som annars också inbegriper studerande. Orsaken till problemet är olik tolkning/tillämpning av nordiska konvention och EU-regelverk Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

17 Konkreta problem 2 – studerandes socialförsäkring i Sverige
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Lösningsförslag: Att Sverige återgår till att socialförsäkra isländska och norska studerande i Sverige i enlighet med den praxis som var varit gällande enligt den nordiska konventionen om social trygghet, tills dess att Island/Norge förhandlat in förordning 883/2004 i EES-avtalet. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

18 Konkreta problem 3 - byte av a-kassetillhörighet första arbetsdagen
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd En gränspendlare som blir helt arbetslös ska anmäla sig som arbetslös och byta A-kassa redan första arbetslöshetsdagen. Detta skapar praktiska problem och missas inte sällan av den enskilde. Det finns också olikheter länderna emellan vad gäller hur snabbt man kan skrivas in i en A-kassa. Vissa länder registrerar medlemmar på dagsbasis, andra endast vid månadsskiften. En arbetslös som inte håller gällande frist riskerar att nekas ersättning från A-kassan i bosättningslandet. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

19 Konkreta problem 3 - byte av a-kassetillhörighet första arbetsdagen
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Lösningsförslag: Att de nordiska ländernas arbetslöshetsmyndigheter/A- kassor frivilligt kommer överens om en lämplig och rimlig tidsfrist som tar hänsyn till ländernas regelverk och administrativa praxis i övrigt. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

20 Tryggad mobilitet för att undvika fallgropar
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd - Trots klara lagvalsregler/samordning -Trots tydlig information -Trots bosättningslandets ansvar vid tvist/utdragen handläggning …uppstår problem: Exempel 1 Olik syn på om permitterad personal är arbetslös eller har ett anställningsförhållande. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

21 Tryggad mobilitet för att undvika fallgropar
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Exempel 2 Kort utlandsarbete bryter försäkringsperiod i Sverige i förhållande till A-kassa. Exempel 3 Ingen överhoppningsbar tid p.g.a studiemedel från fel land. Exempel 4 Nationella trösklar, för att omfattas av arbetslandets socialskydd/sjukförsäkring Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

22 Tryggad mobilitet för att undvika fallgropar
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Lösningsförslag: En nordisk överenskommelse där bosättningslandet tar ansvar för att den enskilde får de förmåner som han/hon hade haft rätt till om allt tidigare arbete hade ägt rum i bosättningslandet. En motsvarighet til subject to tax-reglen i dubbeltbeskattningsöverenskommelser. Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'

23 Nordisk Lagstiftningskonferens
Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Konferensen 2010, bakgrund i rapport om implementering av direktiv Konferensen 2011: Välfärdsområdet När: prel. 30. november 2011 Var: Riksdagen, Stockholm Målgrupp: Politiker och tjänstemän Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'


Ladda ner ppt "Social trygghet vid rörlighet inom Norden"

Liknande presentationer


Google-annonser