Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården SOU 2006:110.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården SOU 2006:110."— Presentationens avskrift:

1 Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården SOU 2006:110

2 Problemet qEtt utbrett tvång förekommer i vård av personer med demenssjukdom m fl som saknar beslutsförmåga qTvångs (skydds-)åtgärderna är ofta motiverade ur behandlings- och omvårdnadssynpunkt... q...men strider mot svensk grundlag qDe demenssjuka m fl saknar rättssäkerhet och personal blir lagbrytare

3 Reglering av möjligheter att använda tvång idag qSocialstyrelsens allmänna råd (ej lag) qLagregler om ansvarsfrihet för insatser som gjorts i nöd och nödvärn (24 kapitlet brottsbalken) qLagregler om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

4 Bakgrund qSocialberedningens lagförslag 1984 qSoS ger ut allmänna råd (1992 och 1997) qSoS tar upp behov av lagreglering (1999) qDemensarbetsgruppen (2003) qFörmynderskapsutredningen (2004) qMotsvarande lagstiftning i Danmark (2000) och Norge (1999) qSBU och Socialstyrelsens riktlinjer

5 Demensvårdens utveckling 1980 qLandstinget qMental- och långvård qIntagen patient qVård med andra äldre och sjuka (likabehandling) Idag  Kommunen  Kommunala boendeformer  Hyresgäst  Specialiserad demensvård

6 Direktiven (2005:11) q…behövs skydds-/ tvångsregler i lag? q…balansera integritet mot skaderisk q…vem och hur avgöra om nedsatt beslutsförmåga på grund av bl a demenssjukdom q…föreslå vilka åtgärder som ska tillåtas samt hur beslut, dokumentation, insyn och tillsyn kan utformas q…beräkna om och hur förslagen påverkar huvudmännens kostnader

7 Förtydligande av direktiven q Uppdraget gäller personer, oavsett ålder, med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom qDet gäller inte personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av andra orsaker som t ex utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada

8 Utredningen Utredare: Jan Pennlöv Experter: Representanter för MAS, SoS, SKL, Geriatrik, Demensförbundet, Alzheimerföreningen, Juridik, Forskning om tvång och begränsning Sakkunniga: Representanter för social- och justitiedepartementen Sekretariat: Stefan Axelsson, Leif Jacobson

9 Vad kan man allmänt säga om uppdraget? Svårt!!!

10 Varför förslag om lagstiftning? qBättre skydd och rättssäkerhet för den enskilde qÖkad säkerhet för personalen i dagliga arbetet qMinskad användning av tvångs- och begränsningsåtgärder qRegeringsformen och Europakonventioner kräver lagstöd för tvångsåtgärder samt begränsning av enskildas rörelsefrihet

11 Förslag – Två nya lagar för att reglera nödvändiga tvångsåtgärder i vård och omsorg av personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom inom socialnämndens ansvarsområde 1) lag om tvångs- och begränsningsåtgärder inom socialtjänsten i vissa fall, 2) lag om tvångsåtgärder vid medicinsk behandling inom kommunens sjukvårdsansvar i vissa fall.

12 1)Förslag – möjlighet i lag att.. q… med tvång flytta person från eget till särskilt boende (länsrätt beslutar) q…låsa ytterdörren för samt hålla fast och återföra person (länsrätt beslutar) q…använda sänggrind, bälte, brickbord (SoN beslutar) q…installera elektroniska larm (SoN beslutar) q…fullfölja nödvändig hygien och omvårdnad mot någons vilja/motstånd (SoN beslutar) qAndra åtgärder är förbjudna

13 2)Förslag – möjlighet i lag att q…ge medicinsk behandling med direkt tvång eller t.ex. blanda medicin i mat eller dryck utan patientens vetskap qom patientens hälsotillstånd annars riskerar att allvarligt försämras qen legitimerad patientansvarig läkare (PAL) ska utses för att utreda behov och fatta beslut qkrav på att god man är utsedd innan slutligt beslut qbeslut om tvång vid medicinsk behandling kan överklagas till domstol

14 Principiella villkor för tvångsåtgärd q Berörda personer ska kunna leva ett så normalt och värdigt liv som möjligt, även om vissa risker, q Tvång får bara användas för att förhindra att den enskilde lider allvarlig personskada – aldrig för närståendes eller personalens bästa q Ingen ska behandlas kränkande eller nedvärderande, q Tvång ska alltid användas så kortvarigt och skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till den enskilde och dennes närstående, q Tvång får aldrig användas för att kompensera brist på personal, bristande utbildning hos personalen eller brister i lokaler och utrustning,

15 Vad ska ingå i utredningen?  Utlåtande om att personen har nedsatt beslutsförmåga pga demenssjukdom  Riskbedömning som visar att personen löper uppenbar risk för allvarlig personskada  Uppgift om hur man försökt lösa problemet utan tvång  Plan för hur negativa effekter av tvång kan minimeras  Redovisning av hur närstående och god man har informerats och deras synpunkter

16 Beslutsformer mm  Besluten ska vara individuella och precisa  Möjligt fatta tillfälliga beslut i brådskande fall  Beslut ska upphävas när de inte längre behövs - obligatorisk omprövning var sjätte månad  Socialnämnd kan delegera sin beslutsrätt enligt kommunallagen  Offentligt biträde i domstol  Rätt överklaga SoNs, länsrätts och PALs beslut

17 Vilka omfattas av lagstiftningen?  Personer som 1)saknar beslutsförmåga dvs inte förstår innebörden av och inte ser konsekvenserna av en tvångsåtgärd och 2) där avsaknaden av beslutsförmåga enbart beror på demenssjukdom  Har beviljats särskilt boende (hemtjänst) och dagverksamhet enligt SoL eller LSS  Har flyttats till särskilt boende mot sin vilja

18 Var ska lagstiftningen kunna tillämpas?  I primärkommunal socialtjänst dvs socialnämndens ansvar  Inom kommunens sjukvårdsansvar  Inte inom sluten vård på sjukhus  I ordinär bostad endast möjlighet till larm och att fullfölja nödvändig omvårdnad  Inte medicinsk behandling med tvång i ordinär bostad

19 Vilka berörs av lagstiftningen? PAL Distriktsläkare Specialist geriatrik Specialist psykiatri MAS Demenssjuksköterska Undersköterska Vårdbiträde Arbetsterapeut Sjukgymnast Psykolog Kurator Länsstyrelse SoS RT HSAN Chef Boende Chef Hemtjänst Biståndsbedömare SoN Länsrätt Kammarrätt Anhörig Närstående God man Offentligt biträde

20 Potentiell personkrets  140 000 personer med demenssjukdom  250 000 år 2050 enligt prognoser  Hög ålder är främsta riskfaktorn  Alzheimer 80 000, vaskulär demens 35 000, frontallobsdemens 7 000  115 000 platser i särskilt boende för äldre (2002)  varav 78 000 personer med demenssjukdom  varav 23 500 i mindre enheter enbart för demenssjuka och 29 000 på sjukhem.

21 Genomförande qLagstiftningen införs 1 januari 2009 qEn nationell expertgrupp följer tillämpning och effekter qNationell statistik över beslut qFöreskrifter och allmänna råd för tillämpning från SoS qNära koppling till SoS nationella riktlinjer för demensvård qUtbilda politiker, chefer och berörd personal qUtvärdera efter fem år

22 Förslagens kostnadskonsekvenser qMerarbete och ökade kostnader för bland annat qdomstolsförfarande, nationell statistik, tillsyn och utvärdering (staten) q utredning, dokumentation och statistik, arvode gode män (kommuner) qökade krav på demensdiagnoser, läkarintyg, samråd och dokumentation vid medicinsk behandling mot någons vilja (landsting) qMinskad arbetsbelastning och lägre kostnader genom qökad tydlighet om vad personalen får och inte får göra qtvångs- och begränsningsåtgärder ersätts med andra insatser och metoder/bemötande

23 Utredarens övergripande kommentarer qProblemen kan inte lösas enbart med lagstiftning qDet krävs personalpolitisk satsning, anpassade lokaler, metoder, bemötande, etiska diskussioner, dokumentation och uppföljning qPå sikt behövs samlad lag för personer med nedsatt beslutsförmåga qFrågor om medicinsk behandling med tvång bör diskuteras i större sammanhang


Ladda ner ppt "Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården SOU 2006:110."

Liknande presentationer


Google-annonser