Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad innehåller förvaltningsklagan? Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Jurist Tove Lindell 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad innehåller förvaltningsklagan? Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Jurist Tove Lindell 1."— Presentationens avskrift:

1 Vad innehåller förvaltningsklagan? Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Jurist Tove Lindell 1

2 Innehåll  Anförande av förvaltningsklagan  Behandling av förvaltningsklagan  Administrativ styrning  Förvaltningsklagan inom barnskydd  Förvaltningsklagan överförs till anmärkning  Statistik 2015 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell2

3 Anförande av förvaltningsklagan  Enligt L om klientens ställning och rättigheter 23 a § tillämpas förvaltningslagens 8 a kapitel om förvaltningsklagan (1.9.2015)  Medel för laglighetskontroll; lagenligheten hos myndigheterna prövas  Vem som helst  Hos den myndighet som övervakar verksamheten  Skriftligt (i undantagsfall muntligt) –Blankett och fullmakt 8.3.20163POL Jurist Tove Lindell

4 Anförande av förvaltningsklagan  Över myndighet, anställd eller någon annan som sköter offentlig förvaltningsuppgift  Uppge hur förfarandet varit felaktigt och tidpunkten för förfarandet eller försummelsen  Lagstridigt förfarande – vid tolkning –lag, bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av lag –god förvaltning, fel i förfarandet, missbruk av prövningsrätt, osakligt uppförande, myndighets passivitet eller försummelse av tjänsteuppgifter. 48.3.2016POL Jurist Tove Lindell

5 Anförande av förvaltningsklagan  Inte avsett för att behandla ändamålsenlighetsfrågor  Kompletteringar vid behov  Preskriptionstid 2 år, om ej finns särskilda skäl -> Preliminär rättslig bedömning: RFV vidtar de åtgärder som anses vara befogfade 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell5 KlaganUtredning/ AvvisningBeslut

6 Behandling av förvaltningsklagan  Inga åtgärder – den som anfört klagan skall meddelas utan dröjsmål –Ej behörig myndighet –Tidigare undersökts, inget nytt framkommit –Anhängig hos annan behörig myndighet, t.ex. JO, FD –Sökande av ändring –Berör allmänt organisationens verksamhet -> social- och hälsovårdsenheten som övervakningsärende 68.3.2016POL Jurist Tove Lindell

7 Behandling av förvaltningsklagan –Har ej tillställt nödvändig utredning/komplettering –Finns ej orsak att misstänka lagstridigt förfarande eller försummande av skyldighet –Inte inkommit med fullmakt –Behandlats som en anmärkning  Motiverat svar åt den som anfört klagomålet  Kan ej sökas ändring 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell7

8 Behandling av förvaltningsklagan  Utreds  Begäran om utredning och klienjournalsanteckningar –Ledande tjänsteinnehavare inom socialvården  Inhämtar utredningar av de som är föremål för klagan –Hur besvara?  Klart, tydligt, konsekvent och sanningsenligt  Hade man kunnat förfara på annat sätt? Förbättring?  Bedöm eget och andras förfarande  Läs noggrannt igenom begäran om utredning och besvara frågorna 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell8

9 Behandling av förvaltningsklagan –Ledande tjänsteinnehavaren ger övergripande svar på basen av utredningarna  Motiverat och ställningstagande  Bifoga nödvändiga dokument  Tidsfrist  Kompletteringar, eventuellt svar av klaganden  RFV fattar beslut på basen av inkomna utredningar 98.3.2016POL Jurist Tove Lindell KlaganUtredning/ AvvisningBeslut

10 Administrativ styrning  Om lagstridigt förfarande eller skydligheter försummats, kan –ge myndigheten en anmärkning för lagstridigt förfarande eller försummelse av skyldigheter, –fästa myndighetens uppmärksamhet vid kraven på god förvaltning, eller –meddela myndigheten uppfattningen om rätt förfaringssätt och uppmana myndigheten att åtgärda bristerna.  Ingen sanktion! 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell10

11 Administrativ styrning  Helhetsbedömning –Hur klandervärt? Hurudant ärende? Rum för tolkning? Orsaker?  Syfte: vägleda att i framtiden beakta kraven på god förvaltning och att handla i enlighet med lagen och att felaktigheterna inte upprepas  Beslutet kan inte överklagas 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell11

12 RFV kan inte…  upphäva eller ändra beslut som en myndighet har fattat,  ålägga någon att betala skadestånd eller ersättning för kostnader för att anföra klagomålet,  ålägga att bevilja en viss förmån eller att utföra en viss åtgärd som avser en viss person  utfärda sanktioner för en tjänsteinnehavare. 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell12

13 Förvaltningsklagan och barnskydd  Begränsningar –Rättvisa –Beslut  Socialarbete –Bemötande –Erhållen service –Föräldrar: hörs ej, uppgifter förvägras  Anteckningar i klienthandlingar –Noggranna anteckningar, påläsning 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell13

14 Överförs till anmärkning  Anmärkningsförfarande (1.1.2015->) –Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 23 a § 2 mom.  Om anmärkning inte har framställts i ett ärende, och tillsynsmyndigheten bedömer att det är lämpligast att behandla ett klagomål som en anmärkning, får myndigheten överföra ärendet till den verksamhetsenhet som klagomålet gäller eller till en ledande tjänsteinnehavare inom socialvården. Överföringen ska göras omedelbart efter bedömningen. Den som anfört klagomålet ska underrättas om överföringen. Verksamhetsenheten ska underrätta den överförande tillsynsmyndigheten om svaret på det överförda ärendet. 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell14

15 Överförs till anmärkning  Överförs att behandlas som anmärkning om det bedöms lämpligast. –Erhållen service och bemötande  Verksamhetsenhet eller ledande tjänsteinnehavare  Utreds och inhämtar utredningar  Svar inom skälig tid (1 mån), omfattande 1-2 mån.  Svar till klienten och RFV  Begränsar ej rätten att anföra klagomål 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell15

16 Statistik 2015 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell16 2015SocialvårdHälsovård Anhängiga133228 Beslut186295 Anmärkning7 % Fäst uppmärksamhet13 %Tot. 25 % Anmärkningsförfarande17 %30 %

17 Handläggare  Överinspektör Lea Liukku –Åldringsvård, barnskydd  Överinspektör Juha Mieskolainen –Utkomststöd, handikappservice, service för utvecklingsstörda, missbrukarvård  Svenska: Jurist Tove Lindell 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell17

18 TACK! tove.lindell@avi.fi 0295 018 560 8.3.2016POL Jurist Tove Lindell18


Ladda ner ppt "Vad innehåller förvaltningsklagan? Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Jurist Tove Lindell 1."

Liknande presentationer


Google-annonser