Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, hur berör det oss sjuksköterskor? Ann-Britt Zakrisson Ordförande i ASTA Distriktssköterska, med dr UFC/HTA-enheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsens nationella riktlinjer, hur berör det oss sjuksköterskor? Ann-Britt Zakrisson Ordförande i ASTA Distriktssköterska, med dr UFC/HTA-enheten."— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer, hur berör det oss sjuksköterskor? Ann-Britt Zakrisson Ordförande i ASTA Distriktssköterska, med dr UFC/HTA-enheten CAMTÖ/Laxå vc Region Örebro Län Fakulteten för Hälsovetenskap och Medicin Örebro Universitet e-mail: ann-britt.zakrisson@regionorebrolan.seann-britt.zakrisson@regionorebrolan.se Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

2 Astma/KOL-ssk uppdrag De sex kärnkompetenserna Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättringsarbete Säker vård Informatik Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

3 Prioritering Socialstyrelsens olika typer av rekommendationer Typ av rekommendationBeskrivning Rangordning 1-10Åtgärder som bör eller kan erbjudas. Prioritering 1 har störst angelägenhetsgrad och 10 lägst. FoUInga åtgärder rutinmässigt, endast inom ramen för kliniska studier. SoS vill stödja till utvärdering av nya åtgärder innan de används. Icke-göraÅtgärder som ej bör utföras alls. SoS vill stötta i att ineffektiva metoder ej används. Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

4 Patientundervisning Vad behöver patienten veta mer om? Kontrollera och korrigera inhalationstekniken www.medicininstruktioner.se www.medicininstruktioner.se Livsstilsförändringar (SoS Sjd.förebygg. metoder) Kommunikation Förskrivning av hjälpmedel och läkemedel Skriftlig behandlingsplan Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

5 Totalt 138 rekommendationer, 53 är centrala rekommendationer. Inom följande områden: diagnostik och utredning läkemedelsrelaterad behandling omvårdnad och rehabilitering uppföljning och symtombedömning Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

6 Diagnostik ASTMA Dynamisk spirometri med reversibilitetstest (prio 1) och mätning av dygnsvariation (prio 6). Astmautredning vid andningsbesvär hos förskolebarn (prio 2) Riktad allergiutredning barn (prio 2) Riktad allergiutredning vuxna (prio 5) KOL FEV1/FEV6-mätning (COPD6) för att identifiera personer till vidare utredning (prio 2) Mätning av FEV 1 /FVC efter bronkdilatation (prio 1) Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

7 Samverkan, rökstopp, läkemedelsbehandling Interprofessionell samverkan (prio 3 och 4). Rökstopp (prio 1) Läkemedelsbehandling av astma hos gravida (prio 1) Behandling med inh.steroider hos förskolebarn (prio 2) Behandling med inhalationssteroider (prio 2) och kombinationsläkemedel (prio 8) Läkemedelsadministrering av bronkdilaterare vid akut astma, spray och spacer (prio 2) nebulisator (prio 5) Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

8 forts. Mätning av fysisk kapacitet vid KOL (prio 2) Träning vid KOL (prio 3) Nutritionsbehandling vid KOL (prio 3) Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

9 Utbildning och egenvård vid astma och KOL Erbjuda ungdomar och vuxna med astma (prio 4) samt personer med KOL (prio 3) patientutbildning och stöd till egenvård såväl individuellt som i grupp Erbjuda utbildning i grupp för föräldrar till barn med astma (prio 3) Erbjuda personer med astma och KOL (prio 3) en skriftlig behandlingsplan Erbjuda personer med ansträngningsutlöst astma specifika träningsråd för att minska ansträngningsutlösta andningsbesvär (prio 4). Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

10 Symtombedömning Symtombedömning med frågeformulären ACT och CAT vid astma eller KOL (prio 2) Hjärtsviktsutredning vid KOL (prio 2) Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

11 Uppföljning och återbesök vid astma Barn och ungdomar bör erbjudas återbesök med spirometri samt bedömning av symtom och fysisk aktivitet inom 6 veckor vid astma och exacerbation (prio 2) minst 2 gånger per år vid okontrollerad astma (prio 2) 1–2 gånger per år vid kontrollerad astma och underhållsbehandling (prio 2) vid behov vid kontrollerad astma utan underhållsbehandling (prio 3) Vuxna bör erbjudas återbesök med bedömning av symtom och fysisk aktivitet inom 6 veckor vid astma och exacerbation (prio 2) minst 2 gånger per år vid okontrollerad astma (prio 2) 1 gång per år vid kontrollerad astma och underhålls­behandling (prio 3) vid behov vid kontrollerad astma utan underhålls­behandling (prio 4) erbjuda vuxna med okontrollerad astma och underhållsbehandling uppföljande spirometriundersökning 1 gång per år (prio 3). Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

12 Uppföljning och återbesök vid KOL Personer med KOL bör erbjudas återbesök med bedömning av symtom och fysisk aktivitet inom 6 veckor vid akut exacerbation (prio 2) minst 2 gånger per år vid exacerbationer (prio 2) 1 gång per år vid underhållsbehandling (prio 3) vid behov vid ingen underhållsbehandling (prio 3) erbjuda personer med KOL som röker uppföljande spirometriundersökning 1 gång per år (prio 2) Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

13 Ekonomiska Konsekvenser Kortsiktiga kostnadsökningar  ökad frekvens återbesök  utökad interprofessionell sam­verkan  ökad frekvens av astmautredningar av barn  mer stöd till träning och nutritionsbehandling vid KOL. På längre sikt stora kostnadsbesparingar  fler personer med astma eller KOL upptäcks och behandlas i en tidigare fas av sjukdomen  ökad sjukdomskontroll och färre exacerba­tioner ger färre akutbesök och sjukhusinläggningar. rökstopp interprofessionell samverkan bättre upp­följning genom återbesök minskning av onödig kombinations­behandling vid astma. Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

14 Organisatoriska konsekvenser Organisatoriska konsekvenser i form av ökat behov av utbildning av personal och nyrekryteringar. Detta för att möjliggöra: en utökad interprofessionell samverkan vid astma och KOL ett utökat fokus på träning och nutrition vid KOL en ökad frekvens återbesök vid astma och KOL. På samhällsnivå förväntas rekommendationerna även resultera i besparingar till följd av minskad sjukfrånvaro samt vård av barn. Universitetssjukvårdens Forskningscentrum

15 TACK! Universitetssjukvårdens Forskningscentrum


Ladda ner ppt "Socialstyrelsens nationella riktlinjer, hur berör det oss sjuksköterskor? Ann-Britt Zakrisson Ordförande i ASTA Distriktssköterska, med dr UFC/HTA-enheten."

Liknande presentationer


Google-annonser