Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-04-28 /1 Landstinget Kronoberg 2009 – 2015 Strategisk utvecklingsplan, delrapport april 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-04-28 /1 Landstinget Kronoberg 2009 – 2015 Strategisk utvecklingsplan, delrapport april 2009."— Presentationens avskrift:

1 2009-04-28 /1 Landstinget Kronoberg 2009 – 2015 Strategisk utvecklingsplan, delrapport april 2009

2 2009-04-28 /2 Framtid med möjligheter Medicinska kunskapsutvecklingen erbjuder nya möjligheter att förebygga och behandla ohälsa Utmaningar med ökad andel äldre, nya sjukdomar, ökade krav från patienter Resurserna växer inte i samma takt som behoven Nya arbetssätt för att säkra att resurser används på rätt sätt där behoven är störst

3 2009-04-28 /3 Hur ska vi bäst nyttja de 4 miljarder som Landstinget Kronoberg förfogar över i form av resurser och kompetens, för att kunna erbjuda medborgarna en God vård? (SOSFS 2005:12)

4 2009-04-28 /4 Strategisk utvecklingsplan Landstinget Kronoberg 2009 – 2015 1.Vardagsrationaliseringar – frigöra resurser genom systematiska förbättringsarbeten 2.Strukturförändringar – utveckla vården för att uppnå rätt kompetens, omfattning och volym av patienter samt tillgänglighet 3.Finansiering – hållbar ekonomi 4.Prioriteringar – systematisk processorienterad genomgång för att begränsa lågt prioriterade åtgärder och frigöra resurser till nya angelägna insatser

5 2009-04-28 /5 Vardagsrationaliseringar –Beslut enl budget 2009 (63 mkr) –Nya förslag inför budget 2010 från priorabetet Strukturförändringar –Tidigare beslut 2009 (LTS – GA) –Översyn akut och planerad vård –Förslag inför budget 2010 –Pågående rehabutredning, dialog med Blekinge Finansiering –Nya medel från staten 2010-12 (41+29+29) –Förslag inför finansplan 2010 Prioriteringar –Nuläge, förslag inför budget 2010 resp vad behöver utredas vidare Inprioriteringar Strategisk utvecklingsplan – ledningsgruppens dokument i inför budget 2010

6 2009-04-28 /6 Rationaliseringar Budget 2009 (63 mkr) Förslag till nya rationaliseringar genom prioriteringsarbetet Medicinska rationaliseringar, t ex öka följsamhet till vårdprogram och andra riktliner –Inte göra –Färre besök, kortare vårdtid –Färre åtgärder/undersökningar –Läkemedel –Förändra vårdnivå Administration och service, t ex öka samordning av lokaler och uppgifter

7 2009-04-28 /7 Strukturförändringar 2009 – 2015 Utgångspunkt att uppnå långsiktig kvalitet, kompetensutveckling, kvantitet/kritisk massa Effektivisering och samordning av administration och service (färre chefer, mindre stab) Översyn akut och planerad vård Översyn rehabiliteringssjukvård Dialog med Blekinge Förslag till strukturförändringar i prioriteringsarbetet, t ex hemtagning av viss regionvård

8 2009-04-28 /8 Finansiering Förslag till förändrad utdebitering enlig finansplan Intäktsökningar –Onkologi –Rättspsykiatri –Samverkan inför regionbildning Extra medel från staten 2010 – 2012 Finansieringsförslag från prioriteringsarbetet Pröva förslag till vissa ändrade avgifter i samband med finansplan 2010

9 2009-04-28 /9 Prioriteringar Medicinska prioriteringar –Inte göra vissa behandlingar som inte medför medicinska konsekvenser –Färre besök, kortare vårdtid, t ex glesa ut återbesök och färre kontrollbesök –Färre åtgärder/undersökningar – ökad följsamhet till riktlinjer –Läkemedel, utökad följsamhet till rekommendationer –Förändra vårdnivå, t ex flytta ansvar till lägre vårdnivå Administration och service, t ex minska belysning, markskötsel, köp av externa tjänster

10 2009-04-28 /10 Inprioriteringar Utifrån dialog med driftenheter och i budgetarbetet Nya läkemedel, Lucentis Utvecklingsplan onkologi, planera inför 3:e accelerator Nya åtgärder, t ex screening av bukaorta för upptäckt av aortaaneurysm Nya behandlings- och operationsmetoder, t ex robotkirurgi Ny kompetens, barntandläkare Mobil läkare/mobilt team

11 2009-04-28 /11


Ladda ner ppt "2009-04-28 /1 Landstinget Kronoberg 2009 – 2015 Strategisk utvecklingsplan, delrapport april 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser